Ladda ned - Regionförbundet Sörmland

ETT NYHETSBREV FRÅN REGIONFÖRBUNDET SÖRMLAND • NR 6 JUNI 2015
helt
Sörmland enkelt!
INLEDAREN
Vad är vi bra på i Sörmland?
Sörmland är ett industrilän, det har vi
med oss sedan långt tillbaka. Men gäller
det fortfarande eller är det andra näringsgrenar och kompetenser som vuxit fram?
Besöksnäringen har blivit allt viktigare
och det finns många som jobbar med
vård och hälsa i vårt län. Det finns ett
starkt matkluster och byggsektorn har
också vuxit starkt. Finns det inom dessa
näringsgrenar kompetens och utvecklingspotential för framtiden?
Inom landstinget och kommunerna liksom
på Mälardalens högskola finns många med
både hög kompetens och lång erfarenhet.
Så det vi behöver fråga oss och fördjupa oss
i är: Vad är vi bäst på? På vilka områden
har vi en ledande ställning? Vilka är våra
styrkeområden för framtiden?
2
160 miljoner i EU-stöd till tolv
projekt i Östra Mellansverige
6
Regionförbundet stöttar industriellt
utvecklingscentrum i Katrineholm
10
Kreativt råd bidrar till att göra
verklighet av innovationsstrategin
För egen del är jag övertygad om att vår
industriella kompetens fortfarande är
ett starkt område med utvecklingspotential. Men då behöver
vi visa det och dra nytta av det.
Vi behöver även lyfta fram de
starkaste utvecklingssektorerna
och vassaste kompetenserna
i övrigt i Sörmland.
Det är just det som
regionförbundet nu
drar igång ett arbete
kring tillsammans
med en rad kunniga
personer i länet. Vi
vill skapa Sörmlands
Innovationsråd som
ska ha som mål stärka
näringslivet och utvecklingen i Sörmland.
Göran Norberg
Förbundsdirektör
[email protected]
”Det ska vara enkelt att förverkliga sina
drömmar, ambitioner och idéer i Sörmland”
STRUKTURFONDERNA
Foto: Magnus Nilsson
2
Fondlansering Sörmland
Europeiska socialfonden, Regionala utvecklingsfonden, Havs-och fiskerifonden
samt Landsbygdsfonden. Det är de strukturfonder som är aktuella för Sörmland
att söka projektmedel ur. Den 5 juni höll regionförbundet och länsstyrelsen ett
gemensamt lanseringsevenemang och ett 50-tal personer slöt upp för att få en
närmare presentation av fondernas innehåll och möjligheter.
Samverkan är det stora ledordet nu och
ett antal år framåt när det gäller projekt
som kan finansieras av EU- fonderna.
Det handlar om samverkan inom en och
med landshövding Liselott Hagberg,
dels för att visa på ett ökat samarbete
mellan organisationerna, dels för att
symbolisera den samverkan som önskas
i kommande EU-projekt.
samma fond samt mellan fonderna.
Inledning och avslutning gjordes
gemensamt av regionförbundets ordförande Viking Jonsson tillsammans
För mer information, kontakta
Magnus Nilsson
070-649 74 87
STRUKTURFONDERNA
160 miljoner i EU-stöd till tolv
projekt i Östra Mellansverige
Strukturfondspartnerskapet i Östra Mellansverige har den 10 juni, prioriterat
tolv olika projekt som tillsammans får 160 miljoner kronor i EU-stöd.
– Det är väldigt spännande projekt med
stor spännvidd vilket gör att det ska bli
intressant att följa deras resultat, säger
Greger Tidlund, ordförande för strukturfondspartnerskapet i en kommentar.
Två av projekten förväntas skapa över
1 000 arbetstillfällen. Omsättningen
”
Projekten förväntas
skapa över 1 000
arbetstillfällen
beräknas öka med 35 procent hos de
deltagande företagen och flera projekt
bidrar till att utveckla hela regionens
utveckling och konkurrenskraft.
2
Projektmålet är att öka antalet innovativa bolag med en omsättning på över 100
miljoner, vilket också kommer att ge fler
arbetstillfällen. Det finns också projekt
som bidrar till energieffektivisering i de
200 företag som deltar, här räknar man
med en minskad energianvändning med
2000 MWH.
Det pågår också ett stort omställningsarbete mot ett fossilfritt samhälle 
ETT NYHETSBREV FRÅN REGIONFÖRBUNDET SÖRMLAND • NR 6 JUNI 2015
2
STRUKTURFONDERNA
och flera projekt kommer att bidra till
den omställningen. Energipriserna har
i snitt stigit med tre gånger mer än den
genomsnittliga prisökningen sedan 2000
och en minskning av energiåtgången
stärker företagens konkurrenskraft och
medför minskade koldioxidutsläpp.
– Det är bra att flera nya projekt kan
köra igång med hjälp av pengar från
Europeiska regionala utvecklingsfonden.
Det bidrar till fler och växande företag
och därmed fler jobb i Östra Mellansveriges fem län, säger Per Folkeson som är
enhetschef på Tillväxtverket.
”
Ett stort omställningsarbete mot ett fossilfritt
samhälle
Tillväxtverket i Örebro kommer nu som
förvaltande myndighet att fatta de formella besluten för varje projektägare.
För mer information, kontakta
Greger Tidlund,
ordförande, Regionala Strukturfondspartnerskapet i Östra Mellansverige
072-245 23 95
REGIONALFONDSPROJEKT DÄR SÖRMLAND INGÅR
Insatsområde 1
Insatsområde 2
Projekt: Växtzon 1
Projekt: Almi Invest Östra Mellansverige Fond II
Att stärka forskning, teknisk utveckling
och innovation
Västerås Science Park är projektägare i ett samverkansprojekt tillsammans med science parks och inkubatorer
i Östra Mellansverige. EU-stöd 33,1 miljoner kronor för en
projekttid om drygt tre år.
Projektet ska stärka den innovativa förnyelse- och tillväxtkapaciteten för bolag i Östra Mellansverige genom ett förbättrat
och samordnat användande av regionens innovativa miljöer.
Insatserna ska stödja den affärsmässiga utvecklingen av innovativa bolag med hög tillväxtpotential.
För mer information, kontakta
Matilda Eriksson, 021-490 02 73
Almi Invest Östra Mellansverige AB. EU-stöd 75 miljoner
kronor för en projekttid på sju år.
Ett mål är att tillföra investeringskapital till cirka 35 små och
medelstora aktiebolag i regionen. Dessa bolag kan därmed
utveckla sin verksamhet och förhoppningsvis skapa sammanlagt cirka 150 nya arbetstillfällen. Ett annat mål är att bidra
till en bättre fungerande kapitalmarknad i regionen.
För mer information, kontakta
Mikael Karlsson, 013-20 07 80
Projekt: Framtidens solel i Östra Mellansverige
Projekt: ÖMS Smart specialisering
Länsstyrelsen i Västmanlands län är projektägare i ett
samverkansprojekt med övriga regionalt tillväxtansvariga
i Östra Mellansverige. EU-stöd 4,9 miljoner kronor för en
period om knappt två år.
Projektet ska identifiera Östra Mellan-sveriges gemensamma styrkor för storregional utveckling och utifrån detta
formulera en långsiktig strategi för smart specialisering som
omfattar hela regionen.
För mer information, kontakta
Mikael N. Hjort, 070-289 36 67
Att stärka konkurrenskraft för små och
medelstora företag
Länsstyrelsen i Östergötland är projektägare i ett samverkansprojekt där övriga parter är Energikontoret Östra
Götaland, Energikontoret i Mälardalen AB, Länsstyrelsen
Västmanland, Region Örebro län och Stuns energi.
EU-stöd: 6, 9 miljoner kronor för en projektperiod om drygt
tre år. Projektet ska genom dess aktiviteter bidra till att små
och medelstora företag ökar investeringstakten i solel och på
så sätt stärker konkurrenskraften.
För mer information, kontakta
Erik Gotborn, 010-223 52 93
STRUKTURFONDSPARTNERSKAPET
Strukturfondspartnerskapet Östra
Mellansverige har till uppgift att prioritera projektansökningar som bidrar till
genomförande av Regionalt strukturfondsprogram för konkurrenskraft och
sysselsättning och regional plan för Socialfondsprogrammet i Östra Mellansverige.
Strukturfondspartnerskapet utgörs av 25
ledamöter från kommuner och landsting,
länsstyrelser, arbetsmarknadens organisationer, arbetsförmedlingen, universitet
och intresseorganisationer/ föreningar.
Under perioden 2014-2020 ska drygt
564 miljoner kronor användas till satsningar i regionen som stärker företagens
konkurrenskraft och får fler företag att
växa, som ökar nyföretagandet och som
bidrar till att fler människor kommer
i arbete. Regionen Östra Mellansverige
utgörs av länen Uppsala, Örebro, Västmanland, Södermanland och Östergötland.
ETT NYHETSBREV FRÅN REGIONFÖRBUNDET SÖRMLAND • NR 6 JUNI 2015
3
STRUKTURFONDERNA
Press-
meddelande
63 miljoner till Östra Mellansverige
för att minska skolavhopp
63 miljoner kronor – det är vad de fem länen i Östra Mellansverige – däribland
Sörmland – har ansökt om hos den europeiska socialfonden för att minska
avhoppen från gymnasieskolan.
Det framgår av den ansökan som var uppe
till behandling på styrelsemötet med
Regionförbundet Sörmland den 28 maj
som också beslutade om att medfinansiera projektet med 400 000 kronor i år.
Syftet med projektet ”#jagmed” är, förutom att minska skolavhoppen, att bidra
aktivt till att unga, som redan hoppat av
gymnasieskolan, återgår till studier eller
kommer in på arbetsmarknaden. Målgruppen är ungdomar mellan 15 och 24
år men projektet riktar sig även till dem
som arbetar med dessa ungdomar.
Vad är det då, rent konkret, som ska göras i projektet? Jo, bland annat att hitta
metoder för att nå de ungdomar som
varken arbetar eller studerar, förebygga
avhopp och skolk samt insatser i grundskolan som ökar elevernas möjligheter
att komma in på och klara gymnasiet.
– För Sörmlands del omfattar ansökan
totalt drygt tio miljoner kronor som ska
fördelas över de drygt tre år som projektet ska pågå, förklarar Viking Jonsson
(S), ordförande för Regionförbundet
Sörmland.
Tanken är att projektet ska starta tidigast den 1 september i år och avslutas
i slutet av 2018. Regionförbundet medfinansierar projektet med knappt två
miljoner kronor under tre år. Medfinansieringen går bland annat till en regional
projektledartjänst.
För mer information, kontakta
Viking Jonsson
ordförande för, Regionförbundet Sörmland
070–528 22 45
ETT NYHETSBREV FRÅN REGIONFÖRBUNDET SÖRMLAND • NR 6 JUNI 2015
4
Foto: www.pixbay.com
SAMHÄLLSPLANERING
Foto: Carina Wilhelmsson
Förslag om fysisk planering
på regional nivå
Den statliga Bostadsplaneringskommittén föreslår inom kort att det införs
krav på en ökad samordning på regional nivå mellan de planeringar som
förekommer idag. Förslaget innebär att den regionala fysiska planeringen
ska greppa över såväl de regionala utvecklingsplanerna (RUP) som infrastrukturplaner, kollektivtrafikplaner och regionala bostadsplaner.
Ansvaret för den nya planeringen läggs
på de organ som har det regionala utvecklingsansvaret, det vill säga Regionförbundet Sörmland för Sörmlands del.
På regionstyrelsens möte den 28 maj
redogjorde Sara Jendi Linder, som är
huvudsekreterare i kommittén, för
förslagen. För att säkerställa en tillfredsställande bostadsförsörjning måste
dagens olika planeringsslag gå i takt och
kanske på sikt samordnas i en övergripande regional planering, framhöll hon.
Kommittén konstaterar att dagens
planering sker i ”stuprör” och stödjer
inte varandra. Bostadsplaneringen bedrivs till exempel ofta helt vid sidan om
övrig planering. Dessutom har staten
en otydlig roll och ger ingen övergripande inriktning för hur den vill se den
regionala utvecklingen. Olika intressen
ställs mot varandra och staten har över
100 mål för utvecklingen som de olika
aktörerna ska förhålla sig till.
Förutom bättre samordning behövs
också ett bättre planeringsunderlag som
kan visa på åtgärder som tillgodoser
behovet av bostäder och en långsiktigt
hållbar utveckling i hela landet.
Sara Jendi Linder, huvudsekreterare
i bostadsplaneringskommittén berättade för
regionstyrelsen om förslaget om ökad samordning av planeringar på regional nivå.
mot de nationella intressena blir lättare
att hantera.
I sitt förslag är kommittén noga med att
syftet inte är att rubba det kommunala
planmonopolet och därför blir den nya
planeringen inte en plan- och bygglagsfråga. Däremot blir den nya regionala
planeringen obligatorisk i varje län.
Kommitténs förslag kommer nu att
överlämnas till regeringen som sedan
har att bereda en proposition till riksdagen. Den nya regionala planeringen
kommer troligen tidigast att kunna
införas från 2018.
Ambitionen är att den nya planeringen
ska skapa en effektivare och mer transparant process där strategiska avvägningar mellan olika intressen kan
göras. En sådan regional fysisk planering kommer att stärka kommunerna
i sin roll samtidigt som avvägningen
Läs mer om Bostadsplaneringskommitténs förslag här.
För mer information, kontakta
Göran Norberg
070-644 56 25
ETT NYHETSBREV FRÅN REGIONFÖRBUNDET SÖRMLAND • NR 6 JUNI 2015
5
KOMPETENS
Press-
Foto: www.pixabay.com
meddelande
Regionförbundet stöttar industriellt
utvecklingscentrum i Katrineholm
En halv miljon kronor – det är vad Regionförbundet Sörmland har beslutat
om att avsätta till förberedelsearbetet för uppbyggnaden av ett industriellt
utvecklingscenter i Katrineholm.
Ericssons avveckling i Katrineholm, ta
ett grepp för hela länet, säger Viking
Jonsson.
Insatsen är en konsekvens av Ericssons
beslut tidigare i år om att lägga ned
hela verksamheten i Katrineholm och
därmed friställa 400 personer.
– Tanken är att erbjuda intresserade och
lämpliga personer vid Ericsson, med
relevant utbildning och kompetens att,
tillsammans med Mälardalen Industrial
Technological Center (MITC) och Mälardalens högskola, bygga en utvecklingsresurs inom områdena produktionsteknik, tillverkning och logistik,
avslutar Viking Jonsson.
– Den situation som har uppstått på
arbetsmarknaden i Katrineholm är en
angelägenhet för hela länet, förklarar
Viking Jonsson (S), ordförande för
Regionförbundet Sörmland i en
kommentar. Förslaget om att etablera
ett industriellt utvecklingscentrum
där stämmer därför väl överens med
det arbete som regionförbundet redan
bedriver kring näringslivets styrkeområden i länet, tillägger han.
Regionförbundet har sedan en tid
tillbaka påbörjat ett arbete kring ”Smart
specialisering” i Sörmland vilket
innebär att man, i samverkan med kommunerna, ska beskriva det sörmländska
näringslivets styrkeområden.
Den situation som har uppstått på arbetsmarknaden
i Katrineholm är en angelägenhet för hela länet
– Vi är bara i början av arbetet men
ett område som sannolikt kommer att
prioriteras är utnyttjandet av länets
starka industrikompetens. Därför är det
naturligt att redan nu, i samband med
För mer information, kontakta
Viking Jonsson
ordförande, Regionförbundet Sörmland
070–528 22 45
ETT NYHETSBREV FRÅN REGIONFÖRBUNDET SÖRMLAND • NR 6 JUNI 2015
6
INFR ASTRUKTUR
2
Djur stoppar vägbygge
Det blir inte alltid som vi människor vill, det har regionförbundet och Trafikverket
varit med om på sistone. När en ovanlig djurart bor där en ny väg ska byggas,
blir det människorna som får stryka på foten och tänka om.
– Det klart att det här är ett bakslag,
säger Fredrik Högberg, strateg på Regionförbundet Sörmland. Förbättringarna
i trafiksäkerhet och framkomlighet som
bygget på väg 55 mellan DunkerBjörndammen skulle ha inneburit blir
inte av i den takt vi räknat med, men vi
gör allt vi kan för att driva på frågan.
Riksväg 55 är en vägsträcka som varit politiskt prioriterad de senaste tjugo åren. Genom
mittseparering med vajerräcken, 2+1-filer
och nya sträckningar, ska vägen bli säkrare,
framkomligare och ge minskade restider.
Två av de prioriterade sträckorna på
55:an: Yxtatorpet-Malmköping och
Valla-Flen, har byggts klart. Nästa
stora projekt var sträckan DunkerBjörndammen.
För Dunker-Björndammen sätter den
omgivande miljön hinder för den enklaste lösningen att bredda den befintliga
vägen. Alternativet som står till buds är
en ny sträckning som gör den slingriga
vägen kortare och rakare. Hänsyn ska tas
till det som är bäst för miljön, landskapet
och de geologiska förhållandena. Och till
det som är kostnadseffektivast, förstås.
Redan när den nya dragningen valdes
visste man att det fanns djur i området. Tjädrar. För dem går det att söka
dispens. Men det faktum att det fanns
tjädrar ledde till att länsstyrelsen gjorde
en extra inventering av områdets djurliv.
Då upptäcktes en annan djurart. En som
är artskyddad. Vilken djurart det handlar om är sekretessbelagt just för att den
ska skyddas. Och därmed tog det stopp
för den vägplanen.
ett helhetgrepp på 55:an
över länsgränsen, från
Flen till Enköping
– Inga andra större vägbyggen finns
klara för start i närtid, säger Fredrik
Högberg. Nu får vi ta planeringen en
vända till och tanken är att ta ett helhetgrepp på 55:an över länsgränsen, från
Flen till Enköping.
Konsekvensen av avslaget är att det blir
en paus i byggandet av större vägobjekt
i länet.
Slut på pausen är det däremot för den
politiska infrastrukturberedningen.
I samband med regionstyrelsens sam-
manträde den 28 maj sattes den igång
igen. Nya nationella och regionala transportplaner tas fram till 2017-2018 och
regionförbundet vill starta planprocessen
i ett tidigt skede, innan direktivet från
staten kommit.
– Trafikverket har fått direktiv från
regeringen att starta inriktningsplaneringen. Om vi börjar nu har vi stora
möjligheter att vara överens om var vi
ska lägga fokus framöver, säger Fredrik
Högberg som i sommar tillfälligt lämnar över som tjänsteman i beredningen
till kollegan Christoffer Wendel.
För mer information, kontakta
Fredrik Högberg
073-596 72 57
Christoffer Wendel
070-679 78 82
INFRASTRUKTURBEREDNINGENS LEDAMÖTER
Jimmy Jansson (S)
Jan-Erik Larsson (S)
Åsa Kullgren (S)
Jan-Olof Blomster (FP)
Urban Granström (S)
Ann-Sofie Lifvenhage (M)
Jacob Högfeldt (M)
Daniel Portnoff (M)
Lars Härnström (M)
ETT NYHETSBREV FRÅN REGIONFÖRBUNDET SÖRMLAND • NR 6 JUNI 2015
7
Foto: Jonas Bilberg
KOMPETENS
Hälsoteknik och skola - fokus för samarbete
800 000 kronor satsar Regionförbundet i år på samarbetet med Mälardalens
högskola. Det är en förstärkning för att kunna gå djupare i frågor som i första hand
rör utveckling av ny teknik inom vård och omsorg och kompetensutveckling för
personal i förskola och skola.
– Genom det här avtalet stärker regionförbundet och Mälardalens högskola
sin samverkan ytterligare. Det bidrar
till att höja utbildningsnivån i länet
och få innovation och förnyelse i både
näringsliv och offentlig sektor, säger
Göran Norberg, förbundsdirektör för
Regionförbundet Sörmland.
500 000 kronor av beloppet satsas på
att knyta forskare till regionförbundets
arbetsgrupp ”Attraktiv arbetsgivare
inom vård och omsorg”. Där väntas de
bidra med erfarenheter kring ny hälsooch välfärdsteknik som till exempel
ARENAN FÖR HÄLSO- OCH
VÄLFÄRDSTEKNIK
Tvärvetenskaplig forskningssatsning där
högskolans kompetenser inom teknik,
hälsa och välfärd samlas och som
i samspel med kommuner, landsting
och företag skapar nytta och värde.
MÄLARDALENS KOMPETENSCENTRUM FÖR LÄRANDE
En arena för samverkan med regionen
kring lärarutbildning, skolutveckling och
forskning inom utbildningsvetenskap.
kan förändra arbetssätt. Tekniken ska
utgå från användarens perspektiv och
möta de behov som barn, vuxna och
äldre har i sitt vardagsliv eller arbetsliv.
Samarbetspartner är högskolans Arenan
för hälso- och välfärdsteknik.
Resterande 300 000 kronor satsas på
kompetensutveckling och fortbildning
av personal i förskola och skola. Det ska
bidra till att rusta kommunerna för att
möta utmaningar som att få fler elever
att gå ut gymnasiet med fullständiga
betyg, att introducera nyanlända barn
och unga i skolsystemet och att göra
läraryrket attraktivt för att säkra
kompetensförsörjningen på sikt. I det
här samarbetet är det Mälardalens
Kompetenscentrum för Lärande som är
samarbetspartner.
För mer information, kontakta
Göran Norberg
070-644 56 25
Mötesplats
Sörmland
FÖR AKTÖRER
I INNOVATIONSSTÖDSYSTEMET
Save the Day!
Mötesplats Sörmland är en arena för inspiration, ökat lärande
och samarbete. Dagens tema: Hur vässar vi våra erbjudanden till SME företag?
Datum: Onsdag 6 oktober 2015
Tid: 9.30-16.30
Plats: Hotel Malmköping
www.hotellmalmkoping.se
ETT NYHETSBREV FRÅN REGIONFÖRBUNDET SÖRMLAND • NR 6 JUNI 2015
8
NÄRINGSLIV
Foto: Johnér
Ett draknäste med erfarna entreprenörer
väljer ut vilka som kan komma att beviljas
det nya entreprenörslånet. Sedan ställer
de upp som mentorer under det första
verksamhetsåret.
Ny låneform gör det lättare
att starta eget
”Det ska vara enkelt att förverkliga sina drömmar, ambitioner och idéer
i Sörmland.” Så lyder visionen i Sörmlandsstrategin 2020. Och visst blir det
lättare att förverkliga sina drömmar om att starta eget om finansieringen
inte sätter käppar i hjulet.
Strängnäs Business Park och Sparbanken
Rekarne går från ord till handling och
lanserar en helt ny låneform. Med ränteoch amorteringsfria 10 000 kronor
i månaden i ett helt år stimuleras nyföretagandet i länet. Den nya låneformen vänder sig till blivande entreprenörer i Eskilstuna och Strängnäs och är
i en försöksfas just nu. Faller den väl ut
kan erbjudandet komma att omfatta
hela Sverige.
Vem kan då få det här förmånliga lånet?
Framförallt är det en grupp som brukar
ha svårt att få finansiering; unga och
nysvenskar, men alla som har en stark vilja
att starta eget kan komma ifråga. Det går
till så att den som är intresserad fyller i en
anmälan och sedan identifierar Strängnäs
Business Park, med hjälp av ett draknäste
med mentorer, vilka blivande entreprenörer som kan vara aktuella. Sedan är det
Sparbanken Rekarne som beviljar lånen.
– Det här är entreprenörernas motsvarighet till studielån, säger Johanna
Tömmervik, projektledare hos Strängnäs Business Park.
– Lånet är kopplat till person, drivkraft
och engagemang, inte till affärsplan och
företag. Vi vill nå dem som tidigare inte
vågat ta steget på grund av osäker
ekonomi, säger Johanna Tömmervik.
Den som beviljas ett SBP Entreprenörslån,
som det kallas, får också ett års mentorstöd på köpet, vilket är mycket värdefullt
för den som är ny inom området.
”
Lånet är kopplat till
person, drivkraft och
engagemang, inte till
affärsplan och företag.
Övriga samarbetspartner kring SBP
Entreprenörslån är Create Business
Incubator och Munktell Science Park.
För mer information, kontakta
Johanna Tömmervik
projektledare, SBP Entreprenörslån
073-720 05 04
Mats Bengtsson
vd, Sparbanken Rekarne
016-15 81 19
ETT NYHETSBREV FRÅN REGIONFÖRBUNDET SÖRMLAND • NR 6 JUNI 2015
9
Foto: www.pixabay.com
INNOVATION
SÖRMLANDS INNOVATIONSRÅD
ANDERS WIKSTRÖM, forskare, lektor,
Mälardalens högskola - SICS
KAROLINA WINBO, processledare,
Mälardalens högskola - Automation region
PER FRANKELIUS, docent, Linköpings
universitet
Kreativt råd bidrar till att göra
verklighet av innovationsstrategin
Sörmland har fått ett eget innovationsråd – Sörmlands innovationsråd. Det
innebär att 14 personer ska ställa sin
erfarenhet och sin kreativitet till förfogande för Regionförbundet Sörmland
och bidra till utvecklingen av det
sörmländska innovationsstödsystemet.
– Uppdraget är att hjälpa oss att utveckla, konkretisera och förverkliga
den regionala innovationsstrategin,
förklarar Emma Hanson, ansvarig för
genomförandet av ”Innovationskraft
Sörmland 2020”, som är den regionala
innovationsstrategin för länet.
Själva bildandet av rådet ägde rum på
Pelles Lusthus i Nyköping den 15 juni.
På agendan vid mötet stod självklart
innovationsrådets roll och uppgift, men
man diskuterade framför allt näringslivets utveckling i Sörmland, med
tillbakablickar, nuläge och tänkbara
framtidsutsikter.
CHARLOTTE NORRMAN, lektor,
Linköpings universitet
JAN GRÖNLUND, landstingsdirektör,
Landstinget Sörmland
STAFFAN LARSSON, länsråd, Länsstyrelsen i Södermanlands län
KAROLA REUTERSTRÖM, lantbrukare,
St. Lövhulta gård, LRF, AgroÖst
JAN LINDOFF, industrialist, DoffCon AB
PERNILLA CONLEY, kontorschef, Almi
Företagspartner Stockholm-Sörmland
JAN-OLA LUNDKVIST, vd, Westermo AB
MAGNUS SVENSSON, vd, Byggvarulistan
För mer information, kontakta
Emma Hanson
070-655 33 32
BIRGITTA EWERLÖF, vd, BirGo AB
GUSTAF HERMELIN, vd, Catena Fastigheter
NINA NORDLING, vd, High Heaven
Läs Innovationskraft Sörmland 2020
BESÖKSNÄRING
Sagolika Sörmland – en ny besökswebb
Det är inte bara regionförbundet som lanserat en ny
webbplats, även Gnesta har gjort det! Under det fantasieggande namnet Sagolika Sörmland har allt som har med
besöksnäringen i och kring Gnesta samlats för att på ett
inbjudande sätt berätta om vad Gnestabygden har att
erbjuda. Titta in på www.sagolikasormland.se du med!
ETT NYHETSBREV FRÅN REGIONFÖRBUNDET SÖRMLAND • NR 6 JUNI 2015
10
NÄRINGSLIV
Andreas Andersson, mjölkbonde från Blacksta, kunde berätta om det verkliga
livet som mjölkbonde idag. Foto: Magnus Nilsson
Praliner från Stensborgs choklad på gång.
Foto: Magnus Nilsson
Landsbygdstema på sista soffan
för säsongen i Gnesta
Vem kunde tro att just landsbygdstemat skulle locka så många deltagare till
säsongens sista Morgonsoffa i Gnesta? Självklart var den därför förlagd till Wattrangsborg i Björnlunda och lockade inte mindre än ett 70-tal besökare vilket är
rekord med undantag för den gången som Gnesta arrangerade morgonsoffa
tillsammans med Strängnäs på Södertuna slott.
De många besökarna fick till följd att
såväl stolar som bord och kaffe tog
slut vilket var ett kärt besvär, som
näringslivschef Anna Sandklef uttryckte
det. Morgonen inleddes med att Peter
Eklund, tidigare länsstyrelsen, numera
representant för länsbygderådet och en
av de som var med och startade projektet ”Stolt mat i Sörmland”, berättade om
vilket fantastiskt matlän Sörmland är
och allt som vi har att bjuda på.
Därefter var det den unga mjölkbonden
Andreas Andersson på Blackstas tur att
charma publiken och berätta om det
verkliga livet på landet och villkoren
för dagens bönder. Ylva Strömberg
från Sternersborgs choklad fanns också
på plats för att berätta om hur deras
företag vuxit fram i Björnlunda och hur
hon och maken numera driver såväl
choklad- som glasstillverkning mycket
framgångsrikt. Alla besökarna fick dessutom ett utomordentlig gott smakprov
på en pralin som slutfördes under själva
soffans gång.
”
Utöver lite reklam för höstens Gnestatramp berättade också Roger Tiefensee
från föreningen Sörmlandsäpplen om
den relativt nystartade föreningen vars
uppdrag är att se till att Sörmland blir
ett riktigt äppellän med tanke på att vi
har det största utbudet av antal äppelsorter i hela landet.
För mer information, kontakta
Monica Swärd
070-528 49 58
det verkliga livet på
landet och villkoren för
dagens bönder
ETT NYHETSBREV FRÅN REGIONFÖRBUNDET SÖRMLAND • NR 6 JUNI 2015
11
INFR ASTRUKTUR
2
Catharina Frändberg, Regionförbundet Sörmland,
i regionförbundets tält på Stora Torget i Nyköping.
Foto: Magnus Nilsson
Foto: Magnus Nilsson
Cykeldagar – ett folknöje i Eskilstuna
och Nyköping
Succé – det kan man gott säga om årets cykeldagar i Eskilstuna och Nyköping som
ägde rum den 16 och 23 maj. Det innebar att det var fullt av folk i regionförbundets
tält där besökarna bland annat fick lära sig mer om den tvärsörmländska cykelleden
Näckrosleden som korsar länets samtliga kommuner.
Som vi berättat tidigare är Regionförbundet Sörmland ansvarig för Näckrosleden sedan några år tillbaka. Nu
står leden inför ett ganska omfattande
restaureringsarbete, bland annat ska nya
skyltar sättas upp och vissa sträckor som
anses trafikfarliga ska dras om. Planerna
för cykelleden finns med i länstrafikplanen och de rimmar dessutom väl med
den cykelstrategi som regionförbundet
antagit tidigare och som uppmuntrar till
bland annat mer cykelpendling.
Men det handlade inte bara om cykling
i regionförbundets tält. Där kunde också
gammal som ung snygga till sin cykelhjälm med klistermärken med olika
budskap om Sörmland och bjudas på
en fika, och det hade en rykande åtgång
dessa dagar som även bjöd på vackert
väder. I Nyköping blåste det dock så
mycket att den stora hallogenballongen
for till väders för att så småningom
ersättas av en ny.
I tältet pågick också en frågetävling som
lockade många deltagare och vi gratulerar
de lyckliga vinnarna till presentkort på
Gourmetvandringar vid Rocklösa Gård:
Maj-Britt Nilsson, Eskilstuna
Mariann Grudevall, Eskilstuna
Håkan Schröder, Oxelösund
Anna Lundell, Tystberga
För mer information, kontakta
Monica Swärd
070-529 49 58
Monica Swärd, Regionförbundet Sörmland, bjöd på godsaker på Fristadstorget i Eskilstuna.
Foto: Magnus Nilsson
ETT NYHETSBREV FRÅN REGIONFÖRBUNDET SÖRMLAND • NR 6 JUNI 2015
12
Glad midsommar önskar
förbundskontoret!
TILL SIST
Styrelsen beslutar
Vid sitt sammanträde den 28 maj på Stjärnholms
stiftsgård i Oxelösund beslutade regionstyrelsen att...
… Regionförbundet Sörmland ska
delta i och medfinansiera projektet
#jagmed inom området ”Unga till
utbildning och arbete” i Europeiska
Socialfonden. Medlen, 400 000
kronor för 2015, föreslås tas från
budgetposten för kompetensplattformen. Finansieringen för kommande
år hanteras i respektive års budget
och verksamhetsplanearbete.
Regionstyrelsen anslår 500 000
…
kronor till förberedelsearbetet för
uppbyggnaden av ett industriellt
utvecklingscenter i Katrineholm.
Medlen föreslås tas ur det egna
kapitalet.
Regionförbundet Sörmland åtar
…
sig att långsiktigt finansiera NSV, den
gemensamma nämnden för samverkan inom socialtjänst och vård, med
2,7 miljoner kronor. Kostnaden för
2016 belastar eget kapital för att från
och med 2017 arbetas in i ordinarie
budget.
återuppta arbetet i den politiska
…
beredningen för infrastruktur och
transporter. Till nya ledamöter efter
Magnus Johansson (S) och Jens
Persson (C) väljs Jan-Erik Larsson (S)
och Jacob Högfeldt (M).
till ledamöter vid den politiska
…
dialogen inom forum för hållbar
regional tillväxt och attraktionskraft
välja Viking Jonsson (S) och Jacob
Högfeldt (M).
Protokollet från sammanträdet kan du
läsa på www.region.sormland.se
För mer information,kontakta
Ulrika Sörblad
070-666 41 53
SÖRMLAND - HELT ENKELT
Ansvarig utgivare Göran Norberg
Redaktörer Carina Wilhelmsson
och Monica Swärd
Tel 0155-778 90ww
[email protected]
www.region.sormland.se
Layout Helikopter Brand Design
ETT NYHETSBREV FRÅN REGIONFÖRBUNDET SÖRMLAND • NR 6 JUNI 2015
13