Träning för professionella stråkmusiker

Institutionen för
Neurobiologi Vårdvetenskap
och Samhälle
Träning för professionella musiker
Bakgrund och Syfte
Syftet med studien är att utvärdera hur individuellt anpassad funktionell styrketräning av
professionella musiker påverkar den statiska styrkan i bål och övre extremiteten.
En pilotstudie med Sveriges Radios Symfoniorkesters stråkmusiker genomfördes under 2014
och visade på en mycket hög förekomst av spelrelaterade muskuloskeletala problem
motsvarande 77%. Tidigare studier visar att det bland professionella musiker finns en
förekomst av spelrelaterade muskuloskeletala problem motsvarande 39% - 87%. Detta
prevalenstal är mycket högre än genomsnittstalet för Stockholms län (15% för män,
respektive 24% för kvinnor) och prevalenstal av särskilt drabbade yrkesgrupper såsom
kvinnliga köks- och restaurangbiträden (39%) (Stockholms läns sjukvårdsområde (SLSO)
2012). Den höga förekomsten av spelrelaterade muskuloskeletala problem beror troligen på
statiska kontraktioner och repetitiva rörelser under långa repetitioner och konserter. Att hålla
och spela ett instrument i flera timmar kräver både precision och exakt handpositionering,
vilket kräver muskulär uthållighet och styrka. Med denna träningsstudie vill vi ta reda på om
styrketräning kan förebygga och/eller rehabilitera upplevda spelrelaterade besvär hos
professionella stråkmusiker.
Hur går studien till?
Du har genom orkesterchef/biträdande orkesterchef till tre av Stockholms symfoniorkestrar
Kungliga Filharmoniska orkestern, Sveriges Radios Symfoniorkester och Kungliga
Hovkapellet blivit kontaktad som professionell stråkmusiker. Innan interventionen påbörjas
ges information om studiens upplägg samt vikten av träning; om möjligt i samband med möte
annars via e-post och hemsida: www.musikerkliniken.com. Information om studiens upplägg
och design, beskrivning av bakgrund samt skriftligt informerat samtycke finns även
tillgängligt via www.musikerkliniken.com. Deltagande kommer erbjudas trettio professionella
stråkmusiker. Deltagande i studien anmäls genom underskrift av skriftligt informerat
samtycke.
Studien är en träningsstudie och det innebär att det utförs tester innan, under och efter en
träningsperiod. Innan interventionen påbörjas får du en individuell klinisk undersökning av en
leg. fysioterapeut i mottagnings/behandlingsrum på Kungliga Operan, Stockholm eller
mottagnings-/behandlingsrum på Metropolitan Rehab primärvårdsmottagning i Sundbyberg.
Därefter kommer en baslinjemätning utföras med test av uthållighet i ländrygg samt test av
smärtfri statisk styrka i skuldra, handled och nacke. Varje testtillfälle beräknas ta ca 30
minuter av den medverkande försökspersonens tid i anspråk. Interventionen innebär ett
åtagande om att styrketräna 30-40 minuter två gånger per vecka i tolv veckor under hösten
2015 samt ett åtagande om att föra träningsdagbok under träningsperioden. Varje deltagare får
en individuell träningsintroduktion på 60 minuter av en leg. fysioterapeut (alt. en
fysioterapeutstudent) samt en uppföljning under den andra interventionsveckan i samband
med ett individuellt träningstillfälle. Vidare ges träningstillfälle med en fysioterapeutstudent
som personlig tränare var fjärde vecka, dvs interventionsvecka fyra, åtta och tolv.
Träningsinstruktioner kommer genomföras i Metropolitan Rehab AB primärvårdsmottagnings
lokaler och gym samt i Kungliga Operans lokaler och gym. Uppföljande tester kommer
genomföras under interventionsvecka sex. Därtill kommer avslutande tester genomföras under
interventionsvecka elva och tolv med test av smärtfri uthållighet och smärtfri styrka.
Datan samlas in i låsta forskningsdatorer och varje forskningsperson får en egen kod, endast
en forskare har tillgång till kodlistan. Datan och listan kommer att sparas i minst 10 år efter
publikation. Redovisningen sker anonymt på gruppnivå. Vi kommer att följa Karolinska
Institutets arkiveringsrutiner. All data kommer att behandlas konfidentiellt. Ditt deltagande
är frivilligt och du kan när som helst, utan att behöva motivera varför, avbryta ditt
deltagande om du så önskar. Deltagandet är naturligtvis kostnadsfritt.
Vilka är riskerna?
Innan deltagarna påbörjar träningen genomförs en klinisk undersökning av varje individ.
Individer som i samband med klinisk undersökning påträffas ha mer än moderata
spelrelaterade muskuloskeletala besvär exkluderas ur studien.
I samband med genomförandet av träningen och testerna kan det föreligga en risk för
uppkomst av smärta, besvär och/eller skador, men vi bedömer denna risk som låg till mycket
låg, eftersom det är statiska tester och medel- till lågintensiv (6-12RM) träning.
Försökspersoner uppmanas att använda sina muskler maximalt under träning, men aldrig mer
än 1-2 på NRS 0-10 smärtskala. Vi avser att mäta den smärtfria styrkan, så här skall inte
uppstå smärta under testning. Ett möjligt problem kan uppstå ifall den tid som träningen tar,
tas ifrån arbetstid (=minskad repetitionstid och/eller övningstid), men försöksledaren
uppmanar att individen förlägger sin träning före eller efter arbetstid.
Styrketräning är en beprövad och väl beforskad träningsmetod för individer med
muskuloskeletala besvär i rörelseapparaten (Pedersen et al 2013, Byström et al. 2013 och
Smith 2014). Olika litteraturöversikt över effekter av styrketräning vid t.ex. kroniska ryggoch nackbesvär (Grooten, 2015 FYSS.se) har visat på mycket låg förekomst av skador till
följd av ordinerad träning.
Under våren 2014 genomförde en pilotträningsstudie med fjorton av Sveriges Radios
Symfoniorkesters totalt 60 stråkmusiker. Vi har således tidigare erfarenhet av att genomföra
träningsstudie av professionella stråkmusiker med individuellt anpassad styrketräning som
interventionsform. Försöksledaren (WG) har lång erfarenhet av mätning av styrka och
uthållighet vid smärttillstånd. Han håller i kurser i området vid Karolinska Institutet
(träningslära, idrottsmedicin, biomekanik, "exploring human movement") och har ett flertal
publikationer inom området.
Finns det några fördelar?
Deltagande forskningspersoner får en klinisk undersökning samt individuell instruktion och
individuell vägledning i styrketräning under tolv veckors tid. Möjlig nytta för deltagande
forskningspersoner är de positiva effekterna av styrketräning: förbättrad fysisk funktion,
förbättrad hälsa, ökad muskelstyrka, ökad muskulär uthållighet, ökad muskelmassa, stärkt
skelett (ökad bentäthet), minskad risk för benskörhet, minskad belastning på ligament, leder
och ledkapslar, minskad ledsmärta, minskade muskuloskeletala smärtbesvär i ländrygg och
överkropp, ökad ämnesomsättning, ökad insulinkänslighet, förbättrad blodcirkulation, lägre
blodtryck och blodfetter, minskad risk för hjärt- och kärlsjukdomar, förbättrad mental hälsa,
förbättrad sömnkvalitet, minskade stressnivåer, förbättrad postural hållning, ökad rörlighet,
förbättrad balans, ökad kroppskännedom samt ökad prestationsförmåga vid arbete till följd av
samtliga ovan nämnda faktorer.
2
Kunskapsvinster och betydelse
För att kunna påverka arbetshälsan hos professionella stråkmusiker vore det bra om vi kunde
förstå om specifik styrketräning för professionella stråkmusiker med syfte att minska
muskuloskeletala smärtbesvär i ländrygg och överkropp är ett välfungerande
preventionsalternativ. Valet av population och den experimentella designen kan ge oss både
grundläggande och tillämpade kunskaper inom området. Forskningen har möjlighet att få
fram grundläggande kunskaper som saknas idag och bör ses som ett samarbetsprojekt mellan
Kungliga Operan, Kungliga Filharmonikerna, Sveriges Radios Symfoniorkester och
Karolinska Institutet.
Hantering av data och sekretess
De uppgifter som du lämnar och även de som samlas in under studietiden skyddas enligt 24
kap. 8§ offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) samt personuppgiftslagen (1998:204).
Det innebär att alla som arbetar med undersökningen har tystnadsplikt och att de insamlade
uppgifterna endast redovisas i forskningsrapporter där ingen enskild persons svar kan utläsas.
Karolinska Institutet (KI) är personuppgiftsansvariga och det innebär att Dina svar och Dina
resultat kommer att behandlas så att inte obehöriga kan ta del av dem. Försäkring täckts av
särskilt personskadeförsäkring (Kammarkollegiet). Datan kommer att bevaras i låsta datorer
och skåp på rörelselabbet på KI, cirka 10 år efter avslutat studie.
Du kan när som helst kontakta ansvarig forskare på Karolinska Institutet för mer information
om studien: Wim Grooten, Docent vid Karolinska institutet (se nedan). Efter genomförda
tester kommer vi att gå igenom dina resultat enskilt och vi kommer att skriva en rapport som
du kan ta del av. Skriv ner din (email-)adress här nedan i fall du vill att denna rapport skickas
till dig.
Jag skulle vilja ha en färdig rapport efter avslutat studie.
Email:
________________________________________
Alternativ
Adress:
__________________________________________________________________
Postnr/stad
__________________________________________________________________
Vid frågor kontakta:
Bertil Lundborg, leg. fysioterapeut, MSc. student Karolinska institutet.
E-post: [email protected]
Telefon: 0701 54 32 89
Wim Grooten, Leg. Sjukgymnast, Docent, Universitetslektor, Karolinska Institutet,
Institutionen för Neurobiologi, Vårdvetenskap och Samhälle.
E-post: [email protected]
Telefon: 0735 83 29 95
3
Samtycke
Jag har tagit del av informationen, förstått syftet med studien samt vad min medverkan
innebär och samtycker till att delta i denna studie.
Namnteckning
Namnförtydligande
_______________________________ ____________________________________
Datum och ort
__________________
Telefonnummer
E-post adress
___________________
________________________________________
4