INSEKTSGARDIN ROLLO FÖR FÖNSTER

INSEKTSGARDIN
ROLLO
FÖR FÖNSTER
lundbergs.com
Ø3, Ø4 mm
teip,
Tejp
ca. 30 mm bred
Ph 2
1x
RHP304 (1x)
RHP422 (1x)
RHP421 (1x)
RHP302 (2x)
3,5x28 (8x)
RHP506 (1x)
RHP411 (1x)
RHP507 (1x)
RHA655 (2x)
RHP542 (1x)
RHP581 (1x)
RHP332 (2x)
RHP582 (4x)
RHP583 (2x)
RHP541 (1x)
RHA676 (1x)
Utfør følgende steg før du starter med monteringen:
Dinemått:
mål:
Dina
Gör detta först, innan du börjar med monteringen:
1. Velg den ønskede monteringsmåten fra nedenstående
1.tabell.
Välj det önskade monteringssättet från nedanstående tabell.
2.2.Mål
og insektsgardinen
insektgardinens
lengde
Mätderetter
därefter karmbredden
karmbredden X'x'och
längd
L. 'L'
og
noter
disse
til
høyre.
3. Bestäm i tabellen vilket steg du ska starta med.
3.4.Bestem
vha.
hvilket
duöverskjutande
skal starte med.
Eventuellt
kantabellen
du beräkna
ochsteg
notera
längd med Y.
4. Eventuelt beregnes og noteres overskytende lengde 'y'.
montering
på utsiden
Montering
på utsidan
(vindu
som
åpner
(fönster som öppnasinnover)
inåt)
monteringpåpåinsidan
innsiden
Montering
(vindu
som
åpner
utover)
(fönster som öppnas
utåt)
Montering
karmen
monteringutanpå
utenpå
karmen
A
B
C
D
E
F
A
L = ...
x = ...
y = ...
Montering
(ta(ta
hänsyn
till platsbehov)
monteringinuti
innikarmen
karmen
hensyn
til plassbehovet)
B
C
min. 50 mm
min. 30 mm
!
!
min. 20 mm
D
E
F
min. 50 mm
min. 30 mm
!
!
min. 10 mm
min. 20 mm
insektgardinens
mål
Insektgardinens mått
start fra
steg
Starta
från
steg:
L = x + 50 mm
10
ikke
Inte aktuelt
aktuellt
L Större
større enn
+50 mm’
än ´x‘x +50mm´
1
y = L - x - 50 mm
L=x
10
ikke
Inte aktuelt
aktuellt
x
LL større
Större enn
än ´x´
1
y=L-x
L=x
10
ikke
Inte aktuelt
aktuellt
større enn
x
LL Större
än ´x´
1
y=L-x
L = x + 50 mm
10
ikke
Inte aktuelt
aktuellt
L Större
større enn
+50 mm’
än ´x‘x +50mm´
1
y = L - x - 50 mm
L=x
10
ikke
aktuelt
Inte aktuellt
L større
x
Större enn
än ´x´
1
y=L-x
L=x
10
ikke aktuellt
aktuelt
Inte
L større
x
Större enn
än ´x´
1
y=L-x
overskytende lengde
y
Överskjutande
längd
x = innvendig
Invändigt karmmål
karmmått
Längd insektsgardin
L = lengde
innsektgardin
FÖRBEREDANDE STEG
VID
FÖRFOR
LÅNG
INSEKTSGARDIN
FORBEREDENDE
STEG
VED
LANG
INSEKTGARDIN
1
2
3
Teip
Tape
y
RHP553
sågning
sätteslokk
lock RHP553
RHP 553 tillbaka
EtterEfter
saging
skyves
tilbakei röret.
i røret.
4
Rättorientering
placering av handtaget
vid ved
riktig
av håndtaket
monteringssätt
A,
C,
E.
monteringsmåte A, C, E.
5
Montering avav
ändborste
utan dragsnöre
montering
børste uten
trekksnor
Rättorientering
placering av av
handtaget
vid ved
riktig
håndtaket
monteringssätt B, D,
monteringsmåte
B,F.D, F.
Montering
av av
ändborste
montering
børstemed
meddragsnöre
trekksnor
RHP541
RHP411
½
RHP304
y
6
RHP542
leLänn
ggd
e
½ lengde
Längd
7
8
9
2
Insektsgardinens
Insektgardinens
bredd:
bredde
53 - 73 cm
73 - 93 cm
93 - 113 cm
113 - 133 cm
Antall
viklinger*
Antal vridningar*
133 - 153 cm
9
10
11
12
13
vrid är
*1 *1
vikling
er hela
helevägen
veienrunt
rundt
Monteringssätt:
Fortsätt med
med steg:
Monteringsmåte
Fortsett
steg
1
A, D
B, C, E, F
14
25
FÖRBEREDANDE STEG FÖR EN INSEKTSGARDIN MED RÄTT LÄNGD
10
11
placering av
vid ved
riktigRätt
orientering
avhandtaget
håndtaket
monteringssätt A,A,
C,C,
E. E.
monteringsmåte
12
Montering av
utan dragsnöre
montering
avändborste
børste uten
trekksnor
Rätt
placering avav
handtaget
vid ved
riktig
orientering
håndtaket
monteringssätt B,B,
D, F.D, F.
monteringsmåte
Montering
av av
ändborste
montering
børstemed
meddragsnöre
trekksnor
RHP541
RHP411
½
RHP304
RHP542
lLeänn
gdd
e
y
½ lengde
Längd
13
Fortsätt med
med steg:
Monteringssätt: Fortsett
Monteringsmåte
steg
A, D
B, C, E, F
14
25
A
A DD
MONTERING
montage opUTANPÅ
het kozijn KARMEN
14
RHA655
Ø3 mm
15
RHA676
RHP507
RHP506
16
Montering på
montering
påinsidan
innsiden
Montering på
montering
påutsidan
utsiden
L
H
Bestem
forsidprofilerna.
sideføringene.
Ved montering
pålägg
utsiden
gjelder
+ 5 mm.
Mätlengden
längden LL för
Vid montering
på utsidan,
till enligt
L = H L+ =5 H
mm.
17
L
RHP421
RHP422
Se tillden
att behålla
den täta
av profilen
om du behöver kapa.
Pass på å beholde
tette siden
avsidan
profilen
ved saging.
18
RHP421
RHP332 (2x)
RHP422
10 cm
Gjør
profilen
og vinduskarmen
fettfrie.
Klistre
teipen
la beskyttelsespapiret
sitte
Torka
av profilen
och fönsterkarmen
så de är
fettfria.
Klistrapå
på profilen
tejpen på og
profilen
och behåll skyddsfilmen
på. på.
19
RHP421 & RHP422
Ø4 mm
20
21
Ø3 mm
Sørg for at
gårsitter
parallelle
marker
borepunktene
karmen.
min.djupt.
25 mm dyp.
Se sideføringene
till att sidostyckena
rakt ochog
markera
borrhålet
i karmen. iBorra
minstBor
25 mm
22
RHP421 & RHP422
5 mm
RHP302
23
RHP583
Ø3,5 x 28 mm
PressTryck
sideføringene
at teipen
fårfäste.
godt feste.
sidostyckenapå
på plass
plats såslik
att tejpen
får bra
24
+
RHP581
A
18 Vridningar
viklinger B
vikling A
B = 1 vridning
B
-
Fjærspenningen
økes(+)
(+)eller
eller
minskes
(-) etter
montering.
Fjäderspänningenkan
kan ökas
minskas
(-) efter
montering.
B CCE EF
B
F
MONTERING
KARMEN
montage inINUTI
het kozijn
25
4x
Ø4 mm
26
Placering avkassett
kassettenved
vid monteringssätt
B, E B, E
orientering
monteringsmåte
Placering av
kassetten
monteringssätt C, C,
F F
orientering
kassett
vedvidmonteringsmåte
30 mm
27
Ø3 mm
BorBorra
hull på
15minst
mm.15 mm djupa.
hål min.
som är
Placering kassett
av kassetten
monteringssätt B, EB, E
vedvidmonteringsmåte
28 orientering
Ø3,5x28 mm
Placering kassett
av kassetten
monteringssätt C,C,
F F
orientering
vedvid
monteringsmåte
Ø3,5x28 mm
29
RHP581
RHP582
RHP506
RHP507
30
RHP421
L
H
RHP422
Profillengde
L er
H H- 73
Pass
påbehålla
å beholde
den
tette
siden av
Profillängd
L är
- 73mm.
mm. Se
till att
den täta
sidan
av profilen
vidprofilen
kapning. ved saging.
31
½L
½L
RHP421 & RHP422
Ø4 mm
32
RHP422
RHP421
Ø3 mm
Markera
borrpunkten för
på karmen
och borra
minmin.
25 mm
Marker
borepunktene
forsidostyckena
sideføringene
på karmen
oghål
borsom
hullärpå
25 djupa.
mm.
33
RHP421 & RHP422
5 mm
RHP302
34
18 viklinger
vikling AA
Vridning BB = 11Vridning
A
-
B
+
Ø3,5x28 mm
RHP583
Ökadfjærspenning
fjäderspänning
+ = økt
Minskad fjäderspänning
- = redusert
fjærspenning
1
Tryck handtaget
nedåt
för attinsektgardinen.
öppna insektsgardinen.
handtagetoppover.
uppåt.
Skyv håndtaket
ned for
å åpne
Dra Dra
ikkeinte
håndtaket
RH7796 V12122013
2