INF 3 - Tullverket

Tillämpningskodex 2454/93 Bilaga 110 [1572]
Bilaga 110
[1572]
EUROPEISKA GEMENSKAPEN
INF 3
1. Exportör
Nr
ORIGINAL
2. Mottagare vid tidpunkten för exporten
RETURVAROR
INFORMATIONSFORMULÄR
VIKTIGT
3. Land till vilket varor sänds vid
tidpunkten för exporten
1. Före ifyllandet av detta formulär skall den berörda personen noga läsa bestämmelserna avseende
returvaror samt de anmärkningar som anges på baksidan av denna blankett.
2. Den berörda personen skall fylla i fält 1–11 på denna blankett på skrivmaskin eller för hand med
tryckbokstäver.
3. När detta informationsblad fylls i avseende varor vars export inom ramen för den gemensamma jordbrukspolitiken har genomförts med
en exportlicens eller en förutfastställelselicens, eller för varor som är berättigade att dra nytta av bidrag eller andra belopp som föreskrivs
vid export, är det endast giltigt om ruta B och, om så är tillämpligt, ruta A nedan har påtecknats av de behöriga myndigheterna.
4. Detta informationsformulär skall uppvisas för tullkontoret för återimport.
4. Kollinas antal, slag, märken och nummer samt beskrivning av de exporterade varorna
5. Bruttovikt
6. Nettovikt
7. Statistiskt värde
8. Mängd för vilken informationsformulär krävs
A. PÅSKRIFT AV DE BEHÖRIGA
MYNDIGHETERNA FÖR
EXPORTLICENSER ELLER
FÖRUTFASTSTÄLLELSELICENSER
– Bestämmelser om licenser har beaktats
B. PÅSKRIFT AV DE BEHÖRIGA
MYNDIGHETERNA FÖR BEVILJANDET AV
BIDRAG ELLER ANDRA BELOPP
FÖRESKRIVNA VID EXPORT
– Inga bidrag
eller andra belopp har beviljats
1
vid export
– De vid exporten beviljade bidragen eller
andra belopp
har betalats tillbaka för .....
1
(mängd)
– Rätt till utbetalning av bidrag eller andra
belopp vid
export har annullerats för .....
1
(mängd)
Ort. . . . . . . . . . . . . den . . . . . . . . . . . . . .
Ort. . . . . . . . . . . . . den . . . . . . . . . . . . . . .
(Underskrift)
(Underskrift)
(Stämpel)
C. PÅSKRIFT AV DET KONTOR SOM GENOMFÖR TULLFORMALITETERNA VID
EXPORT
Informationen enligt fält 1–10 är riktig
Identifieringsåtgärder vidtagna
Ort................. den................
(Underskrift)
1
9. KN-nummer
b) med bokstäver
a) med siffror
(Stämpel)
(Stämpel)
10. Ytterligare upplysningar
avseende varorna
a) exportdokument
typ
ref.nr
datum
b) varorna exporterade såsom
avslutning av ett1 förfarande
för aktiv förädling
c) Varor som har övergått till fri
omsättning 1 för en särskild
användning
d) Varor i en av de situationer
som avses
i artikel 9.2 i
1
Fördraget
11. ANSÖKAN AV EXPORTÖREN
1
Undertecknad, som är 1exportör
på exportörens vägnar
anhåller om utfärdande av detta formulär för
återimport av de varor som beskrivs i dokumentet.
Ort. . . . . . . . . . . . . den. . . . . . . . . . . . . . .
(Underskrift)
Stryk det som inte är tillämpligt.
Ändring nr 77 till TFH III:1
1:1193
[1572] Tullkodex, tillämpningskodex m.m.
FULLSTÄNDIGT NAMN OCH ADRESS FÖR EXPORTTULLKONTORET
ANMÄRKNINGAR
Fält 1:
Ange namn eller företagsnamn och fullständig adress inbegripet medlemsstaten.
Fält 4:
Ange exakta uppgifter om varorna i enlighet med deras vanliga handelsbenämning eller enligt deras tulltaxebeskrivning.
Beskrivningen skall överensstämma med den beskrivning som används i exportdokumentet.
Fält 5 och 6:
Ange mängden i enlighet med exportdokumentet.
Fält 7:
Ange det statistiska värdet vid tidpunkten för exporten i exportmedlemsstatens valuta.
Fält 8:
Ange närmare uppgifter om nettovikt, volym etc. som den berörda personen önskar återimportera.
Denna punkt avser varor som har övergått till fri omsättning i gemenskapen och har åtnjutit hel eller delvis befrielse från
importtullar på grund av deras användning för särskilda ändamål.
Fält 10 d:
Denna punkt avser varornas situation vid tidpunkten för exporten.
BEGÄRAN AV TULLKONTORET FÖR ÅTERIMPORT
Tullkontoret för återimport enligt nedan anhåller om:
– kontroll av äktheten av detta informationsblad och riktigheten av de däri angivna upplysningarna
1
– att följande information lämnas
1
1
Stryk det som inte är tillämpligt.
Fullständigt namn och adress för tullkontoret för återimport
Ort . . . . . . . . . . . . . den . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
(Underskrift)
(Stämpel)
DE BEHÖRIGA MYNDIGHETERNAS SVAR
Detta informationsblad är äkta och de däri angivna upplysningarna är riktiga
1
1
Detta informationsblad ger upphov till följande anmärkningar :
1
Andra begärda upplysningar :
1
Stryk det som inte är tillämpligt.
Fullständigt namn
myndigheterna
och
adress
för
de
behöriga
Ort . . . . . . . . . . . . . den . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
(Underskrift)
ÅTERIMPORT
Återimporterad
mängd
1:1194
Referensnummer, datum och typ av återimportdokument
Underskrift och stämpel av kontoret för återimport
(Stämpel)
Tillämpningskodex 2454/93 Bilaga 110 [1572]
EUROPEISKA GEMENSKAPEN
INF 3
1. Exportör
Nr
KOPIA
2. Mottagare vid tidpunkten för exporten
ÅTERSÄNDA VAROR
INFORMATIONSBLAD
VIKTIGT
3. Land till vilket varor sänds vid
tidpunkten för exporten
1. Före ifyllandet av detta formulär skall den berörda personen noga läsa bestämmelserna avseende
återsända varor samt de anmärkningar som anges på baksidan av detta formulär.
2. Den berörda personen skall fylla i rutorna 1–11 på detta formulär på skrivmaskin eller för hand med
versaler.
3. När detta informationsformulär fylls i avseende varor vars export inom ramen för den gemensamma jordbrukspolitiken har genomförts
med en exportlicens eller en förutfastställelselicens, eller för varor som är berättigade att dra nytta av bidrag eller andra belopp som
föreskrivs vid export, är det endast giltigt om fält B och, om så är tillämpligt, fält A nedan har påtecknats av de behöriga myndigheterna.
4. Detta informationsformulär skall uppvisas för tullkontoret för återimport.
4. Antal, art, märken och nummer på förpackningarna samt beskrivning av de exporterade varorna
6. Nettovikt
5. Bruttovikt
7. Statistiskt värde
8. Mängd för vilken informationsblad krävs
A. PÅSKRIFT AV DE BEHÖRIGA
MYNDIGHETERNA FÖR EXPORTLICENSER
ELLER FÖRUTFASTSTÄLLELSELICENSER
– Förordningar eller licenser eller certifikat har
beaktats
Ort. . . . . . . . . . . . . den . . . . . . . . . . . . . .
(Underskrift)
(Stämpel)
B. PÅSKRIFT AV DE BEHÖRIGA
MYNDIGHETERNA FÖR BEVILJANDET AV
BIDRAG ELLER ANDRA BELOPP
FÖRESKRIVNA VID EXPORT
– Inga bidrag eller1 andra belopp har
beviljats vid export
– Bidrag eller andra belopp
vid export
1
återbetalda för ..... (mängd)
– Berättigande till betalning av bidrag eller
andra belopp
vid export upphävt för .....
1
(mängd)
Ort. . . . . . . . . . . . . den . . . . . . . . . . . . . . .
(Underskrift)
C. PÅSKRIFT AV DET KONTOR SOM GENOMFÖR TULLFORMALITETERNA VID
EXPORT
Informationen enligt fält 1–10 är riktig
Identifieringsåtgärder vidtagna
Ort................. ............................................... den ......................................................
(Underskrift)
1
9. KN-nummer
b) med bokstäver
a) med siffror
(Stämpel)
(Stämpel)
10. Ytterligare upplysningar
avseende varorna
a) exportdokument
typ
ref.nr
datum
b) varorna exporterade såsom
avslutning av ett1 förfarande
för aktiv förädling
c) Varor som har övergått till fri
omsättning 1 för en särskild
användning
d) Varor i en av de situationer
som avses
i artikel 9.2 i
1
Fördraget
11. ANSÖKAN AV EXPORTÖREN
1
Undertecknad, som är 1exportör
på exportörens vägnar
anhåller om utfärdande av detta blad för
återimport av de varor som beskrivs i dokumentet.
Ort. . . . . . . . . . . . . den. . . . . . . . . . . . . . .
(Underskrift)
Stryk det som inte är tillämpligt.
Ändring nr 77 till TFH III:1
1:1195
[1572] Tullkodex, tillämpningskodex m.m.
FULLSTÄNDIGT NAMN OCH ADRESS FÖR EXPORTTULLKONTORET
ANMÄRKNINGAR
Fält 1:
Ange namn eller företagsnamn och fullständig adress inbegripet medlemsstaten.
Fält 4:
Ange exakta uppgifter om varorna i enlighet med deras vanliga handelsbenämning eller enligt deras tulltaxebeskrivning.
Beskrivningen skall överensstämma med den beskrivning som används i exportdokumentet.
Fält 5 och 6: Ange mängden i enlighet med exportdokumentet.
Fält 7:
Ange det statistiska värdet vid tidpunkten för exporten i exportmedlemsstatens valuta.
Fält 8:
Ange närmare uppgifter om nettovikt, volym etc. som den berörda personen önskar återimportera.
Fält 10 c:
Denna punkt avser varor som har övergått till fri omsättning i gemenskapen och har åtnjutit hel eller delvis befrielse från
importtullar på grund av deras användning för särskilda ändamål.
Fält 10 d:
Denna punkt avser varornas situation vid tidpunkten för exporten.
BEGÄRAN AV TULLKONTORET FÖR ÅTERIMPORT
Tullkontoret för återimport enligt nedan anhåller om:
– kontroll av äktheten av detta informationsblad och riktigheten av de däri angivna upplysningarna
1
– att följande information lämnas
1
1
Stryk det som inte är tillämpligt.
Fullständigt namn och adress för tullkontoret för återimport
Ort . . . . . . . . . . . . . den. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
(Underskrift)
(Stämpel)
DE BEHÖRIGA MYNDIGHETERNAS SVAR
Detta informationsformulär är äkta och de däri angivna upplysningarna är riktiga
1
1
Detta informationsblad ger upphov till följande anmärkningar :
1
Andra begärda upplysningar :
1
Stryk det som inte är tillämpligt.
Fullständigt namn
myndigheterna
och
adress
för
de
behöriga
Ort . . . . . . . . . . . . . den . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
(Underskrift)
ÅTERIMPORT
Återimporterad
mängd
1:1196
Referensnummer, datum och typ av återimportdokument
Underskrift och stämpel av kontoret för återimport
(Stämpel)
Tillämpningskodex 2454/93 Bilaga 110 [1572]
ANMÄRKNINGAR AVSEENDE INFORMATIONSBLAD INF 3
1. Blanketterna skall tryckas på vitt träfritt skrivpapper med en vikt av minst 40
g/m2.
2. Blanketterna skall ha måtten 210 × 297 mm, varvid en maximal tolerans på
längden av mellan -5 och 8 mm medges. Blanketternas utformning skall noggrant
iakttas, utom vad gäller storleken av rutorna 6 och 7.
3. Medlemsstaterna skall vara ansvariga för tryckningen av blanketterna. Varje
blankett skall vara försett med ett individuellt löpnummer, som får vara förtryckt.
4. Blanketterna skall tryckas på ett av Europeiska gemenskapernas officiella
språk, som skall anges av de behöriga myndigheterna i exportmedlemsstaten. De
skall fyllas i på det språk på vilket de är tryckta. Om så är nödvändigt, får de
behöriga myndigheterna för det tullkontor för återimport hos vilket
informationsbladet INF 3 skall uppvisas, begära att blanketten översätts till det eller
de officiella språken i den medlemsstaten. Rättelse EGT L 111, 1999.
Ändring nr 77 till TFH III:1
1:1197
1:1198