Örnsro blir en riktig pärla med nya bostäder och

Pressmeddelande
2015-09-23
Örnsro blir en riktig pärla med nya bostäder och grönytor
Nu planeras för ett alldeles nytt kvarter i Örnsro. Örebro fortsätter växa så det knakar och
takten på nybyggnation är fortsatt hög. Platsen har ett unikt centralt vattennära läge med
möjlighet till 200 nya bostäder. Det nya kvarteret kommer att bli en riktig pärla som
samspelar med befintlig bebyggelse och smälter samma med Svartån.
-
Med sitt läge 1,5 kilometer från city och samtidigt nära naturen har Örnso en stor
potential att utvecklas till någon alldeles särskilt. Området kommer inte till sin rätt så
som det används idag. I och med denna utveckling kan Örebro utvecklas som å-stad
då Svartån kan tas till vara och får sätta sin prägel på det nya området, säger Björn
Sundin (S), ordförande i Programnämnd samhällsbyggnad.
Framtida Örnso kommer att innehålla nya bostäder och levande allmänna ytor med Svartån
som inspirationskälla för områdets karaktär och som en naturlig länk till city.
-
Det har genomförts en workshop då arkitektfirmor bidrog med tankar och idéer,
dessa har vi tagit med oss i fortsatta diskussioner omkring områdets utveckling. Men
nu lämnar vi över själva utformningen till byggherrar och arkitekter. Ett medskick är
att kommunen eftersträvar hållbart byggande och därför gärna ser att exempelvis trä
används som byggmaterial där det är lämpligt, säger Hannah Ljung (C), vice
ordförande i Programnämnd Samhällsbyggnad.
Stadsbyggnadsförvaltningen har nu tagit fram ett förslag på tävlingsprogram som riktar sig
till byggherrar och arkitekter vilka inbjuds att tävla om att få köpa marken och utveckla
platsen med bostadsbebyggelse. Enligt förslaget på tävlingsprogram kommer stort fokus att
ligga på tävlingsbidragens arkitektoniska kvalitet. Under 2017 kan byggnationsarbetet
påbörjas. De föreningar som nu bedriver sin verksamhet vid Örnsro IP har informerats om
planerna för Örnsro och kommer att kompenseras.
-
De fotbollsklubbar som tillfälligt använder Örnsro IP idag ska flytta till andra
idrottsplatser i och med att ytan omvandlas till bostadsbebyggelse. Vi har fört dialog
med föreningarna och har meddelat att de kan spela under 2016 men att nya
hemvister sedan kommer att tilldelas. Vi håller på att bygga ut nya konstgräsplaner i
kommunen, säger Behcet Barsom (KD) presidieledamot i Programnämnd
Samhällsbyggnad.
Här nedan visas en illustration av kommunens viljeinriktning och ambition för den allmänna
platsmarken längs med Svartån:
Kontaktuppgifter:
Björn Sundin (S), 0705 55 41 51
Hannah Ljung (C), 0702 94 01 31
Behcet Barsom (KD), 0730 77 77 36