Remissförslag Brandstorp vattenskyddsområde

FÖRSLAG TILL
BESLUT
Datum
2015-02-19
Beteckning
513-6836-2012
Sida 1/9
Henrik Gustafsson
Naturskydd och tillsyn
010-22 36 337
[email protected]
Habo kommun
566 24 HABO
Förslag till Vattenskyddsområde med
föreskrifter för grundvattentäkten i
Brandstorp, Habo kommun
Beslut
Länsstyrelsen förklarar med stöd av 7 kap. 21 § miljöbalken (1998:808) det
område som anges på bifogad karta, bilaga 1, som vattenskyddsområde till
skydd för den grundvattentillgång i Brandstorp, Habo kommun, som
används för vattenförsörjningen av Brandstorps samhälle. Skyddsområdet
är indelat i vattentäktszon, primär skyddszon och sekundär skyddszon.
Länsstyrelsen beslutar med stöd av 7 kap 22 § miljöbalken att nedan angivna
skyddsföreskrifter ska gälla inom vattenskyddsområdet.
IKRAFTTRÄDANDE
Föreskrifterna träder i kraft den X [månad] 2015 (2 månader efter beslutsdatum).
Enligt 7 kap 22 § miljöbalken gäller föreskrifterna omedelbart även om
beslutet överklagas.
SYFTET MED VATTENSKYDDSOMRÅDET
Syftet med vattenskyddsområdet är att ge den vattenförekomst, som
används som vattentäkt åt samhället Brandstorp, ett tillräckligt bra skydd så
att råvattentillgången säkras i ett långsiktigt perspektiv.
Länsstyrelsen i Jönköpings län | Besöksadress Hamngatan 4, Jönköping | Postadress 551 86 Jönköping
Telefon 010-22 36 000 | Fax 036-12 15 58 | E-post [email protected] | Webbplats www.lansstyrelsen.se/jonkoping
FÖRSLAG TILL BESLUT
Datum
2015-02-19
Beteckning
513-6836-2012
Sida 2/9
Definitioner
Se bilaga 2
Skyddsföreskrifter
AVGRÄNSNING
1 § De föreskrifter som anges för den primära skyddszonen gäller också
inom vattentäktszonen.
VATTENTÄKTSZONEN
2 § Vattentäktens huvudman ska se till att vattentäktszonen är inhägnad.
3 § Inom vattentäktszonen är det förbjudet att bedriva annat än
vattentäktsverksamhet.
SKOGSBRUK
4 § Inom den primära skyddszonen är det förbjudet att hålla permanenta
upplag av timmer, bark eller flis om sammanlagt mer än 20m3 timmer eller
10 m3 bark eller 10 m3 flis.
5 § Inom den sekundära skyddszonen är det förbjudet att hålla permanenta
upplag av timmer, bark eller flis om sammanlagt mer än 60m3 timmer eller
30 m3 bark eller 30 m3 flis.
6 § Inom den primära skyddszonen krävs det tillstånd av kommunen för
tillfälliga upplag av bark, timmer eller flis.
7 § Inom den primära och den sekundära skyddszonen krävs det tillstånd av
kommunen för rotslagning av skogsplantor behandlade med
bekämpningsmedel.
8 § Inom den primära skyddszonen krävs det tillstånd av kommunen för
stubbrytning och kontinuerliga former av markberedning, t.ex harvning.
AVLOPPSVATTEN OCH AVFALL
9 § Inom den primära skyddszonen är det förbjudet att anordna nya
infiltrationsanläggningar för avloppsvatten.
10 § Inom den primära skyddszonen krävs det tillstånd av kommunen för
att använda och underhålla befintliga infiltrationsanläggningar för
avloppsvatten.
Länsstyrelsen i Jönköpings län | Besöksadress Hamngatan 4, Jönköping | Postadress 551 86 Jönköping
Telefon 010-22 36 000 | Fax 036-12 15 58 | E-post [email protected] | Webbplats www.lansstyrelsen.se/jonkoping
FÖRSLAG TILL BESLUT
Datum
2015-02-19
Beteckning
513-6836-2012
Sida 3/9
11 § Inom den sekundära skyddszonen krävs det tillstånd av kommunen för
att anordna infiltrationsanläggningar för avloppsvatten.
12 § Inom den primära och den sekundära skyddszonen är det förbjudet
med upplag, deponering och nedgrävning av avfall. Trädgårdsavfall, rena
jordmassor och annat inert avfall som kan jämställas med detta är
undantaget från förbudet.
13 § Inom den primära skyddszonen krävs det tillstånd av kommunen för
att lägga upp snö från ytor utanför den primära skyddszonen.
14 § Inom den sekundära skyddszonen krävs det tillstånd av kommunen för
att lägga upp snö från ytor utanför den sekundära skyddszonen.
BEKÄMPNINGSMEDEL
15 § Inom den primära skyddszonen är det förbjudet att hantera kemiska
bekämpningsmedel.
16 § Inom den sekundära skyddszonen krävs det tillstånd av kommunen för
att hantera kemiska bekämpningsmedel.
PETROLEUMPRODUKTER
17 § Inom den primära skyddszonen är det förbjudet att hantera petroleumprodukter. Drivmedel i fordons och arbetsmaskiners bränsletankar,
petroleumprodukter för att försörja bostads- och jordbruksfastigheter samt
drivmedel för drift av vattentäkten vid tillfälliga strömavbrott omfattas dock
inte av förbudet i denna föreskrift
18 § Inom den sekundära skyddszonen krävs det tillstånd av kommunen för
att hantera petroleumprodukter. Drivmedel i fordons och arbetsmaskiners
bränsletankar, petroleumprodukter för att försörja bostads- och
jordbruksfastigheter samt drivmedel för drift av vattentäkten vid tillfälliga
strömavbrott omfattas dock inte av tillståndsplikten i denna föreskrift.
Tillstånd enligt denna föreskrift krävs inte för sådan hantering av
petroleumprodukter som prövas på annat sätt enligt miljöbalken.
19 § Inom den primära och den sekundära skyddszonen ska
förvaringstankar som rymmer mer än tio liter petroleumprodukter vara
utrustade eller placerade så att hela den lagrade volymen med säkerhet kan
förhindras tränga ner i marken om ett läckage skulle ske.
UPPSTÄLLNING AV FORDON OCH TRANSPORTBEHÅLLARE
21 § Inom den primära skyddszonen är det förbjudet att ställa upp ett
arbetsfordon eller en maskin som drivs med flytande bränsle om inte
Länsstyrelsen i Jönköpings län | Besöksadress Hamngatan 4, Jönköping | Postadress 551 86 Jönköping
Telefon 010-22 36 000 | Fax 036-12 15 58 | E-post [email protected] | Webbplats www.lansstyrelsen.se/jonkoping
FÖRSLAG TILL BESLUT
Datum
2015-02-19
Beteckning
513-6836-2012
Sida 4/9
arbetsfordonet eller maskinen förses med uppsamlingskärl för spill under
motor och bränslebehållare. Kärlen ska rymma hela den vid arbetsfordonet
eller maskinen förekommande bränslemängden och vara så beskaffade att
uppsamlat bränsle med säkerhet hindras tränga ner i marken.
MARKARBETEN
22 § Inom den primära och den sekundära skyddszonen krävs det tillstånd
av kommunen för att utföra schaktningsarbeten. Nödvändigt
schaktningsarbete för akuta drift- och underhållsarbeten för ledningar,
vägunderhåll eller liknande infrastruktur omfattas ej av tillståndsplikt men
ska utföras under iakttagande av den försiktighet som krävs för att
grundvattnet inte ska påverkas.
23 § Inom den primära och den sekundära skyddszonen är det förbjudet att
bedriva nya sand-, grus-, och bergtäkt, inkl husbehovstäkter.
ENERGIANLÄGGNINGAR
24 § Inom den primära skyddszonen är det förbjudet att hålla eller anlägga
anläggningar för utvinning av värme ur mark, ytvatten eller grundvatten,
samt anläggningar för lagring av värme i mark eller grundvatten.
25 § Inom den sekundära skyddszonen krävs det tillstånd av kommunen för
att hålla eller anlägga anläggningar för utvinning av värme ur mark, ytvatten
eller grundvatten, samt anläggningar för lagring av värme i mark eller
grundvatten.
MILJÖFARLIG VERKSAMHET
26 § Inom den primära skyddszonen är det förbjudet att etablera och utöka
sådan miljöfarlig verksamhet som anges i miljöprövningsförordningen och
som kan förorena yt- eller grundvatten.
27 § Inom den sekundära skyddszonen krävs det tillstånd av kommunen för
att etablera och utöka en sådan miljöfarlig verksamhet som anges i
miljöprövningsförordningen och som kan förorena av yt- eller grundvatten
och som inte prövas på annat sätt enligt miljöbalken.
NÄRINGSÄMNEN
28 § Inom den primära och den sekundära skyddszonen krävs det tillstånd
av kommunen för att yrkesmässigt hantera växtnäringsmedel.
Länsstyrelsen i Jönköpings län | Besöksadress Hamngatan 4, Jönköping | Postadress 551 86 Jönköping
Telefon 010-22 36 000 | Fax 036-12 15 58 | E-post [email protected] | Webbplats www.lansstyrelsen.se/jonkoping
FÖRSLAG TILL BESLUT
Datum
2015-02-19
Beteckning
513-6836-2012
Sida 5/9
VÄGHÅLLNING M.M.
29 § Inom den primära och den sekundära skyddszonen är det förbjudet att
anordna eller hålla upplag av asfalt, oljegrus, halkbekämpningsmedel
innehållande salt eller dammbindande medel.
30 § Inom den primära skyddszonen krävs det tillstånd av kommunen för
att använda oljegrus eller sprida halkbekämpningsmedel innehållande salt
eller dammbindande medel.
31 § Inom den primära skyddszonen krävs det tillstånd för att anlägga, lägga
om eller bygga om en gata, väg, järnväg eller parkeringsplats. I de fall det är
en väg eller järnväg som byggs eller ägs av staten ska tillståndet sökas hos
Länsstyrelsen i övriga fall ska tillståndet sökas hos kommunen. Erforderligt
schaktningsarbete i samband med vägunderhåll eller liknande omfattas ej av
tillståndsplikt men ska utföras under iakttagande av den försiktighet som
krävs för att grundvattnet inte ska påverkas.
SKYLTAR
32 § Inom vattenskyddsområdet får vattentäktens huvudman ta annans
mark i anspråk för att sätta upp informationsskyltar om
vattenskyddsområdet.
ÖVERGÅNGSBESTÄMMELSER
33 § Förbud, tillståndsplikt eller anmälningsplikt för befintliga
verksamheter, anläggningar och pågående markanvändning börjar gälla först
två år efter att dessa skyddsföreskrifter vunnit laga kraft. Om dispens från
ett förbud har sökts innan förbudet börjar gälla, eller om tillstånd har sökts
innan tillståndsplikten börjar gälla, får den prövade verksamheten fortgå,
anläggningen kvarstå och markanvändningen fortsätta, så länge som dispens
eller tillstånd inte nekats.
Bakgrund
Syftet med vattenskyddsområdet är att ge den vattenförekomst, som
används som vattentäkt åt samhället Brandstorp, ett tillräckligt bra skydd så
att råvattentillgången säkras i ett långsiktigt perspektiv. Vattentäkten har
funnits sedan 1961 och är i behov av en allmän översyn och ett långsiktigt
skydd.
Habo kommun, Tekniska kontoret, lämnade den 21 september 2010 in ett
underlag till Länsstyrelsen för att fastställa vattenskyddsområde med
tillhörande skyddsföreskrifter för grundvattentäkt på fastigheten Grenabolet
1:9 i Habo kommun. Förslaget sändes den 24 maj 2011 på samråd till
Skogsstyrelsen, Sveriges Geologiska Undersökning (SGU), Trafikverket,
Boverket och Habo kommuns Byggnads- respektive Miljönämnd.
Länsstyrelsen i Jönköpings län | Besöksadress Hamngatan 4, Jönköping | Postadress 551 86 Jönköping
Telefon 010-22 36 000 | Fax 036-12 15 58 | E-post [email protected] | Webbplats www.lansstyrelsen.se/jonkoping
FÖRSLAG TILL BESLUT
Datum
2015-02-19
Beteckning
513-6836-2012
Sida 6/9
Synpunkter inkom från Skogsstyrelsen, SGU, båda de kommunala
nämnderna. Yttrandena skickades till Habo kommuns tekniska kontor som
bemötte synpunkterna och lämnade in ett reviderat förslag på
skyddsföreskrifter den 21 februari 2014. En samrådsredogörelse finns i
bilaga 3.
Förslaget ställs ut enligt bestämmelserna i 24 § förordningen (1998:1252)
om områdesskydd enligt miljöbalken m.m. samtidigt som det skickas till
berörda fastighetsägare för samråd. Kompletteras efter remissen.
Bestämmelser
Enligt 7 kap 21 § miljöbalken får Länsstyrelsen förklara ett mark- eller
vattenområde som vattenskyddsområde till skydd för en grund- eller
ytvattentillgång som utnyttjas eller kan antas komma att utnyttjas för
vattentäkt. Ett skyddsområde bör ges sådan omfattning och sådana
skyddsföreskrifter att förutsättning skapas för att råvattnet ska vara så
skyddat att det efter normalt reningsförfarande kan användas för sitt
ändamål.
Vattenskyddsföreskrifter är till för att ge ett långsiktigt skydd för
dricksvattenförsörjningen. Med dricksvatten avser lagstiftningen allt vatten
som, antingen i sitt ursprungliga tillstånd eller efter beredning, är avsett för
dryck, matlagning eller beredning av livsmedel, oberoende av dess ursprung
och avsett om det tillhandahålls genom en distributionsanläggning, från
tankar, i flaskor eller i behållare. Dricksvatten är även allt vatten som
används i ett livsmedelsproducerande företag för tillverkning, bearbetning,
konservering eller saluhållande av varor eller ämnen som är avsedda som
livsmedel.
Enligt 7 kap 22 § miljöbalken ska Länsstyrelsen meddela sådana föreskrifter
om inskränkningar i rätten att förfoga över fastigheter inom ett
vattenskyddsområde som behövs för att tillgodose syftet med området.
Skyddsföreskrifternas syfte är ytterst att i ett flergenerationsperspektiv
garantera en fortsatt god tillgång till råvatten av bra kvalitet. Det betyder ett
säkerställande av att påverkan eller risk för påverkan på grundvattentäkten i
Brandstorp inte uppstår. Syftet är att vattnet efter normalt reningsförfarande
ska kunna användas för dricksvattenförsörjning. Skyddsföreskrifterna ska
dels förtydliga och konkretisera miljöbalkens krav på försiktighetsmått som
allmänt gäller inom vattenskyddsområden och dels föreskriva de
inskränkningar i markanvändningen kring vattentäkten Brandstorp som
behövs utifrån de speciella förutsättningar som råder i området. Meddelade
föreskrifter ska vara rimliga, miljömässigt motiverade samt inte mer
långtgående än nödvändigt.
Länsstyrelsen i Jönköpings län | Besöksadress Hamngatan 4, Jönköping | Postadress 551 86 Jönköping
Telefon 010-22 36 000 | Fax 036-12 15 58 | E-post [email protected] | Webbplats www.lansstyrelsen.se/jonkoping
FÖRSLAG TILL BESLUT
Datum
2015-02-19
Beteckning
513-6836-2012
Sida 7/9
Naturvårdsverkets Allmänna råd innehåller bl.a generella förslag till
skyddsföreskrifternas innehåll och förslag till ”normalskyddsföreskrifter”.
Det anges att det för den primära skyddszonen bör bl.a gälla sådana
skyddsföreskrifter att riskerna för akuta föroreningssituationer genom
olyckshändelse elimineras och att man har tid att upptäcka och åtgärda en
utanför zonen inträffad förorening. För den sekundära zonen bör gälla
sådana skyddsföreskrifter att potentiella föroreningsrisker kan hållas under
kontroll.
Förslaget till skyddsföreskrifter följer i huvudsak Naturvårdsverkets förslag
till normalföreskrifter
Motivering
Jordarterna består av isälvsmaterial med mycket hög infiltrationskapacitet.
Det innebär att vattentäkten i Brandstorp saknar ett naturligt skydd mot
föroreningar och att utsläpp som sker inom området snabbt kan nå
grundvattenmagasinet. Grundvattentäktens tillrinningsområde bedöms
därför ha hög-extremt hög sårbarhet. Alternativ till drickvattenförsörjningen
för Brandstorps samhälle och kyrkby saknas då det i dagsläget inte finns
någon reservvattentäkt. Vattentäkten bedöms ha ett mycket högt
skyddsvärde och behovet av skyddsföreskrifter bedöms som stort.
Länsstyrelsen anser att skyddsföreskrifterna enligt detta beslut är väl
motiverade och utgör en god avvägning mellan sakägarnas intressen och
behov av att skydda vattentäkten. Det finns därför förutsättningar för att
besluta om detta vattenskyddsområde med skyddsföreskrifter.
Länsstyrelsen anser att vattenskyddsområdet och de föreslagna
skyddsföreskrifterna kan fastställas.
Upplysningar
DISPENS
Dispens från förbud i dessa skyddsföreskrifter kan sökas hos Länsstyrelsen.
Av 7 kap. 26 § miljöbalken framgår att Länsstyrelsen får ge dispens från
dessa föreskrifter endast om det är förenligt med föreskriftens syfte.
ANDRA BESTÄMMELSER
Miljöbalken (1998:808) innehåller allmänna hänsynsregler som gäller alla
som bedriver eller avser att bedriva en verksamhet eller vidta en åtgärd
oavsett om verksamheten eller åtgärden regleras av vattenskyddsföreskrifter
eller inte.
Naturvårdsverkets föreskrifter (NFS 2003:24) om skydd mot mark- och
vattenförorening vid lagring av brandfarliga vätskor innehåller särskilda
Länsstyrelsen i Jönköpings län | Besöksadress Hamngatan 4, Jönköping | Postadress 551 86 Jönköping
Telefon 010-22 36 000 | Fax 036-12 15 58 | E-post [email protected] | Webbplats www.lansstyrelsen.se/jonkoping
FÖRSLAG TILL BESLUT
Datum
2015-02-19
Beteckning
513-6836-2012
Sida 8/9
bestämmelser om bland annat cisterner och hantering av brandfarliga
vätskor inom vattenskyddsområden.
Naturvårdsverkets föreskrifter (SNFS 1997:2) om spridning av kemiska
bekämpningsmedel innehåller bestämmelser om tillståndsplikt för spridning
av bekämpningsmedel inom skyddsområde för vattentäkt.
Bestämmelser enligt nya lagar och förordningar, som fastställs efter
beslutsdatum och som utökar skyldigheterna inom det aktuella
skyddsområdet, gäller utöver här meddelade föreskrifter.
Tillstånd eller dispens enligt föreskrifterna i detta beslut innebär inte att det
inte kan krävas prövning enligt annan lagstiftning.
ANMÄLAN OM OLYCKSHÄNDELSER
Olyckshändelser, spill eller läckage inom skyddsområdet som kan medföra
risk för grundvattenförorening ska omedelbart anmälas av den som orsakat
tillbudet eller fått kännedom om tillbudet enligt 2 kap. 1 § lagen (2003:778)
om skydd mot olyckor. Anmälan ska göras till kommunens räddningstjänst
på telefonnummer 112.
UPPSÄTTNING AV SKYLTAR
Huvudmannen för vattentäkten bör på väl synliga platser inom
skyddsområdet, längs vägar, parkeringsplatser m.m. sätta upp
informationsskyltar om skyddsområde för grundvattentäkt enligt
Naturvårdsverkets rekommendationer.
BEREDSKAPSPLAN
En beredskapsplan för sanering av akut föroreningsrisk utgör ett bra
komplement till detta vattenskyddsområde och bör upprättas av
vattentäktens huvudman.
ÖVERTRÄDELSER OCH PÅFÖLJD
Överträdelse av skyddsföreskrift kan medföra straffansvar enligt 29 kap 2
och 2 a §§ miljöbalken (1998:808).
RÄTT TILL ERSÄTTNING
Enligt 31 kap. 4 § punkt 5 miljöbalken har fastighetsägare och innehavare av
särskild rätt till fastighet, rätt till ersättning på grund av beslut om
vattenskyddsområden som innebär att mark tas i anspråk, eller att pågående
markanvändning inom berörd del av fastighet avsevärt försvåras. Innebär
ett beslut att det krävs tillstånd för en viss verksamhet eller åtgärd, betalas
Länsstyrelsen i Jönköpings län | Besöksadress Hamngatan 4, Jönköping | Postadress 551 86 Jönköping
Telefon 010-22 36 000 | Fax 036-12 15 58 | E-post [email protected] | Webbplats www.lansstyrelsen.se/jonkoping
FÖRSLAG TILL BESLUT
Datum
2015-02-19
Beteckning
513-6836-2012
Sida 9/9
ersättning endast om tillstånd vägrats eller förenats med särskilda villkor.
Ersättning ska betalas av den i vars intresse vattenskyddsområdet fastställs.
SÖKANDE
Vattenskyddsområdet fastställs efter ansökan från Habo kommun och
fastställs i Habo kommuns intresse.
TILLSYN
Enligt miljöbalken och förordningen (1998:900) om tillsyn enligt
miljöbalken är Länsstyrelsen tillsynsmyndighet för vattenskyddsområden
beslutade av Länsstyrelsen. Länsstyrelsen kan i framtiden komma att besluta
om att tillsynen ska överlåtas till kommunen men gör inte det i detta beslut.
ÄNDRING ELLER UPPHÄVANDE
Beslut om ändring eller upphävande av detta vattenskyddsområde kan i
framtiden göras av Länsstyrelsen.
BILAGOR
1. Beslutskarta
2. Definitioner
3. Samrådsredogörelse myndigheter
4. Fastighetsförteckning
Länsstyrelsen i Jönköpings län | Besöksadress Hamngatan 4, Jönköping | Postadress 551 86 Jönköping
Telefon 010-22 36 000 | Fax 036-12 15 58 | E-post [email protected] | Webbplats www.lansstyrelsen.se/jonkoping
Vattenskyddsområde Brandstorp
Bilaga 1
Tillhör Länsstyrelsens förslag till beslut
2015-02-19, dnr 513-6836-2012
Skyddszoner
Täktzon
© Lantmäteriet Geodatasamverkan
© Länsstyrelsen Jönköping
Primär zon
Sekundär zon
1:10 000
BILAGA 2
Datum
2015-02-19
Beteckning
513-6836-2012
Sida 1/2
Definitioner
Avloppsvatten avser i dessa föreskrifter spillvatten, dagvatten, kylvatten
och vatten från begravningsplats
Hantering avser här tillverkning, bearbetning, behandling, förpackning,
förvaring, transport, användning, omhändertagande, destruktion, spridning,
konvertering, saluförande, överlåtelse och därmed jämförliga förfaranden.
Inert avfall avser här avfall som inte genomgår några väsentliga fysikaliska,
kemiska eller biologiska förändringar. Inert avfall löses inte upp, bryts inte
ner, brinner inte och reagerar inte på något annat sätt (3 § Förordning (SFS
2001:512) om deponering av avfall).
Kommunen avser här den kommunala nämnd som ansvarar för miljö- och
hälsoskyddsfrågor.
Permanenta upplag (skogsbruk) avser här upplag som ligger längre än en
avverkningssäsong, dvs 1 år.
Primär skyddszon avgränsas så att uppehållstiden i grundvattenmagasinet
till vattentäktszonens gräns beräknas vara minst 100 dygn. Syftet med den
primära skyddszonen är att riskerna för akut förorening genom
olyckshändelser minimeras. En akut förorening ska hinna upptäckas i tid
och åtgärder vidtas innan föroreningen hinner nå vattentäktszonen.
Rotslagning avser här tillfällig sättning av plantor i samma grop i väntan på
plantering.
Sekundär skyddszon avgränsas så att uppehållstiden för grundvatten från
skyddszonens yttre gräns till vattentäktszonen har en beräknad uppehållstid
av minst ett år. Den sekundära skyddszonen syftar till att bibehålla en god
grundvattenkvalitet.
Ställa upp ett fordon/maskin inklusive transportbehållare avser här
parkering med en varaktighet av över 2 timmar och att fordonet har lämnats
obevakat.
Schaktningsarbeten avser här sänkning av markytan på utstakat område
för anläggningsarbeten större än grundläggning av enskild villa.
Tillfälliga upplag (skogsbruk) avser här upplag som inte ligger längre än
en avverkningssäsong, dvs 1 år.
Länsstyrelsen i Jönköpings län | Besöksadress Hamngatan 4, Jönköping | Postadress 551 86 Jönköping
Telefon 010-22 36 000 | Fax 036-12 15 58 | E-post [email protected] | Webbplats www.lansstyrelsen.se/jonkoping
BILAGA 2
Datum
2015-02-19
Beteckning
513-6836-2012
Sida 2/2
Upplag (väghållning mm) avser här förvaringsplats för produkter vid
kortvarigt uppehåll mellan två moment under produktion eller färdiga
produkter i avvaktan på borttransport.
Vattentäktszon är området runt en eller flera uttagsbrunnar där endast
vattentäktsverksamhet får bedrivas. Syftet med vattentäktszonen är att säkra
ett effektivt närskydd för vattentäkten.
Växtnäring avser mineraliska gödselmedel, stallgödsel (fastgödsel,
kletgödsel, flytgödsel samt urin), avloppsslam, vedaska samt övriga
organiska gödselmedel, dock ej gödsel från betande djur inom
vattenskyddsområdet.
Länsstyrelsen i Jönköpings län | Besöksadress Hamngatan 4, Jönköping | Postadress 551 86 Jönköping
Telefon 010-22 36 000 | Fax 036-12 15 58 | E-post [email protected] | Webbplats www.lansstyrelsen.se/jonkoping
REDOGÖRELSE
Datum
2014-10-27
Beteckning
513-6836-2012
Sida 1/5
Charlotta Urberg
Naturavd
Naturskydd och tillsyn
010-22 36 350
Habo kommun
Brandstorp
Samrådsredogörelse myndigheter
Grundvattentäkt Brandstorp
Samrådskrets
Samrått med:
Habo kommun
- Byggnadsnämnden
- Miljönämnden
Sverige Geologiska Undersökning
Skogsstyrelsen
Synpunkter inkommit:
Från byggnadsnämnden och
miljönämnden
Yttrande
Yttrande
Synpunkter
BYGGNADSNÄMNDEN VID HABO KOMMUN
Bygglov
Byggnadsnämnden vid Habo kommun:
Om bygglov söks inom skyddsområden för
grundvattentäkten så regleras endast i markarbeten i
föreskrifterna, i övrigt gäller PBL
vilket bör förtydligas.
Länsstyrelsen i Jönköpings län:
Att även andra bestämmelser kan gälla framgår av
beslutet. Något särskilt förtydligande om PBL
bedöms inte behövas.
Habo kommun, Tekniska kontoret:
Övrigt
Byggnadsnämnden vid Habo kommun:
Fastighetsägare måste bli informerade om vad som
gäller för deras mark.
När områdena är fastställda önskar
byggnadsnämnden få information om områdenas
utbredning.
Länsstyrelsen i Jönköpings län:
Länsstyrelsen i Jönköpings län | Besöksadress Hamngatan 4, Jönköping | Postadress 551 86 Jönköping
Telefon 010-22 36 000 | Fax 036-12 15 58 | E-post [email protected] | Webbplats www.lansstyrelsen.se/jonkoping
REDOGÖRELSE
Datum
2014-10-27
Beteckning
513-6836-2012
Sida 2/5
Fastighetsägare kommer att föreläggas att yttra sig
över förslaget som också kommer att kungöras så
andra sakägare kan yttra sig också. I och med det
bedöms de få kunskap om vad som gäller för dem.
Det slutliga beslutet kommer att kungöras i länets
författningssamling. Ytterligare informationsinsatser
kan övervägas i ett senare skede.
Byggnadsnämnden kan få egen information när
beslut om områdena är tagna.
Habo kommun, Tekniska kontoret:
MILJÖNÄMNDEN VID HABO KOMMUN
Föreskrifter
Miljönämnden vid Habo kommun:
Föreskrifterna är bra strukturerade och definierade.
Näringsämnen
Miljönämnden vid Habo kommun:
Under rubriken näringsämnen anser miljönämnden
att det skall vara förbud för yrkesmässig hantering av
växtnäringsmedel inom den primära skyddszonen
och att det inom den sekundära skyddszonen krävs
tillstånd av kommunen för yrkesmässig hantering
växtnäringsmedel.
Länsstyrelsen i Jönköpings län:
Förbud inom primär skyddszon är inte vad som är
utgångspunkten i Naturvårdsverkets allmänna råd
om vattenskyddsföreskrifter. Hanteringen sker
behovsanpassat. Förbud ska användas om man anser
att verksamheten inte ska komma till stånd. Om man
tror att verksamheten kan genomföras med
försiktighetskrav är det lämpligare med tillstånd.
Länsstyrelsen ser inga skäl att frångå dessa råd i detta
fall. Tillstånd till viss yrkesmässig hantering bedöms
kunna vara möjlig i vissa fall.
Habo kommun, Tekniska kontoret:
Synpunkten gäller endast vattentäkten i Furusjö,
vilket förtydligats i ett telefonsamtal mellan
Länsstyrelsen och Tekniska kontoret 2013-08-26.
Länsstyrelsen i Jönköpings län | Besöksadress Hamngatan 4, Jönköping | Postadress 551 86 Jönköping
Telefon 010-22 36 000 | Fax 036-12 15 58 | E-post [email protected] | Webbplats www.lansstyrelsen.se/jonkoping
REDOGÖRELSE
Datum
2014-10-27
Beteckning
513-6836-2012
Sida 3/5
SVERIGES GEOLOGISKA UNDERSÖKNING (SGU)
Tekniskt underlag
SGU:
I det ursprungliga remissunderlag som ställts till
SGU:s förfogande redovisas inte något om
bakgrunden till utformningen av skyddsområdena.
Efter förfrågan har det geologiska och
hydrogeologiska bedömningsunderlaget redovisats.
SGU anser att remissunderlaget för inrättande av
skyddsområde bör innefatta dessa
bedömningsunderlag för att tydligt redovisa motiven
till skyddsområdets utformning.
Länsstyrelsen i Jönköpings län:
Materialet som skickas på samråd kommer
fortsättningsvis innefatta även dessa underlag.
Habo kommun, Tekniska kontoret:
Grundvattennivå
SGU:
Kartunderlaget över tillrinningsområdena är delvis
svårlästa i den form de redovisats SGU.
SGU delar åsikten om att ett av de främsta hoten
mot vattentäkten är närliggande fastigheters
bristfälliga avloppsanläggningar. Det är av stor vikt
att dessa håller en godtagbar standard.
Även i underlaget för Brandstops vattenskyddsområde saknas uppgifter om uppmätta grundvattennivåer. Den grundvattengradient som tillämpats i
beräkningarna har antagits med stöd av slutsatsen att
grundvattenytan följer markytans topografi. Dock
antyder beskrivningen under rubriken sårbarhet att
grundvattenytan ligger djupare relativt markytan i de
övre delarna av avrinningsområdet. Med konkreta
nivådata hade denna beskrivning kunnat göras
tydligare.
Det grundvatten som påverkar grundvattentäkten
strömmar österut mot vattentäkten vidare i riktning
mot Vättern. Det måttliga uttaget uppges inte
medföra någon märkbar avsänkningstratt. Den
primära skyddsområdesgränsen har placerats ca
350m uppströms vattentäkten. Detta för att
säkerställa en uppehållstid på minst 100 dygn. Den
primära skyddszonens utsträckning baseras på en
antagen kraftig grundvattengradient. Som underlag
för den sekundära skyddszonen redovisas emellertid
inte några beräkningar. Den föreslagna utbredningen
Länsstyrelsen i Jönköpings län | Besöksadress Hamngatan 4, Jönköping | Postadress 551 86 Jönköping
Telefon 010-22 36 000 | Fax 036-12 15 58 | E-post [email protected] | Webbplats www.lansstyrelsen.se/jonkoping
REDOGÖRELSE
Datum
2014-10-27
Beteckning
513-6836-2012
Sida 4/5
av den sekundära skyddszonen, som täcker hela det
uppströms liggande tillrinningsområdet, bedöms
utgöra ett “mycket väl tilltaget skydd för
vattentäkten”. Det är positivt att sökanden utgår
ifrån att hela tillrinningsområdet ska ingå i
vattenskyddsområdet. SGU förordar dock att
sökanden överväger att låta delar av området få ingå i
en tertiär zon då det sekundära skyddsområdet i
nuläget ter sig relativt väl tillaget.
SGU anser därför att man före ett godkännande av
förslaget bör redovisa en mer detaljerad motivering
till den väl tilltagna storleken av det sekundära
skyddsområdet vad det gäller dess utsträckning
västerut men framför allt motivet till dess bredd i
nord-sydlig riktning. Detta bör om möjligt ske med
verifiering av ansatta hydrauliska värden.
Motiveringen bör bl. a stödjas av spårbara
beräkningar vilka saknas i nuläget.
Den geologiska och hydrogeologiska beskrivningen
görs i huvudsak utan att referera till eventuella källor
man använt sig av. För att bättre kunna bedöma
värdet av underlaget är det önskvärt att så sker. I
sammanhanget kan SGU upplysa om att efter det att
underlagsmaterialet tagits fram, så har SGU
färdigställt en modern jordartskarta över områdena
Brandstorp och Baskarp. Tillgång till dessa kartor
kan fås genom att kontakta SGU:s kundtjänst.
Med beaktande av ovanstående tillstyrks bildandet av
skyddsområdet.
Länsstyrelsen i Jönköpings län:
Området är avsatt efter Habo kommuns
bedömningar vilka bedöms kunna ge vattentäkten ett
fullgott skydd.
Habo kommun, Tekniska kontoret:
Habo kommun håller inte med i SGU:s yttrande och
kommer därför inte göra några förändringar i de
upprättade dokumenten. De
undersökningar/utredningar som utförts av
konsulter m.fl. har en tillförlitlighet som borde räcka
för att inrätta ett vattenskyddsområde.
Länsstyrelsen i Jönköpings län | Besöksadress Hamngatan 4, Jönköping | Postadress 551 86 Jönköping
Telefon 010-22 36 000 | Fax 036-12 15 58 | E-post [email protected] | Webbplats www.lansstyrelsen.se/jonkoping
REDOGÖRELSE
Datum
2014-10-27
Beteckning
513-6836-2012
Sida 5/5
SKOGSSTYRELSEN
Restriktioner
Skogsstyrelsen:
Länsstyrelsen bör överväga restriktioner eller
tillståndsplikt för stubbrytning och kontinuerliga
former av markberedning t ex harvning i primär och
eventuellt också i sekundär skyddszon intill
vattentäkt. Åtgärderna, som är de av skogsbrukets
åtgärder, som har mest påverkan på marken, kan
innebära risk för förorening av yt- och grundvatten
genom erosion och slamtransport. Risken är
beroende på åtgärd och hur den utförs samt markens
lutning och jordart. Åtgärder som påverkar
omsättningen i markens övre lager leder ofta till ett
ökat utflöde av humus till ytvatten. Metaller som kan
finnas bundna till humusen, däribland kvicksilver,
kan då följa med ut i sjöar och vattendrag.
Skogsstyrelsen anser att detta bör beaktas invid
vattentäkter.
Länsstyrelsen i Jönköpings län
En föreskrift om detta bör arbetas in.
Habo kommun, Tekniska kontoret:
Habo kommun samtycker med Skogsstyrelsen att en
paragraf om stubbrytning och kontinuerliga former
av markberedning bör inrättas. En paragraf om detta
kommer därför att upprättas i kommande version av
vattenskyddsföreskrifter.
Charlotta Urberg
Naturvårdshandläggare
Länsstyrelsen i Jönköpings län | Besöksadress Hamngatan 4, Jönköping | Postadress 551 86 Jönköping
Telefon 010-22 36 000 | Fax 036-12 15 58 | E-post [email protected] | Webbplats www.lansstyrelsen.se/jonkoping
Bilaga 4
Datum
2015-02-05
Beteckning
513-6836-2012
Sida 1/2
Charlotta Urberg
Naturavdelningen
Naturskydd och tillsyn
010-22 36 350
Fastighetsägarförteckning
grundvattentäkt Brandstorp
Fastighetsbeteckning
Fastighetsägare
Brandstorp 3:1
Karl Ingvar Karlsson
Kyrkbyn 1, 566 93 Brandstorp
Kent Hallén
Korpedalsvägen 16, 544 94 Hjo
Grenabolet 5:1
Häldetorp 1:8
Klas Hallén
Björnbärsgränd 4, 566 93 Brandstorp
Marie-Louise Carlén Andersson
Kullagränd 10, 239 42 Falsterbo
Anne Sophie Norlén
Munkbrogatan 4 a, 614 34 Söderköping
Häldeholm 1:8
Brandstorp 1:6
Häldetorp 2:1
Grenabolet 3:1
Lis-Charlotte Carlén
Skydraget 15, 163 55 Spånga
Per-Iwan Steen
Jonseredvägen 140 A, 443 51 Lerum
Jimmy Karlsson
Brandstorps gärdet 1, 566 93 Brandstorp
Tomas Johansson
Madelen Johansson
Häldetorp 4 B, 566 93 Brandstorp
Louise Fryklund
Törnrosvägen 6, 435 31 Mölnlycke
Ingar Faxén
Bessemergatan 209, 724 74 Västerås
Louis Andersson
Jakobsbergsgatan 25, 521 30 Falköping
Yvonne Åhag
Linnégatan 26, 521 31 Falköping
Länsstyrelsen i Jönköpings län | Besöksadress Hamngatan 4, Jönköping | Postadress 551 86 Jönköping
Telefon 010-22 36 000 | Fax 036-12 15 58 | E-post [email protected] | Webbplats www.lansstyrelsen.se/jonkoping
Bilaga 4
Datum
2015-02-05
Beteckning
513-6836-2012
Sida 2/2
Fastighetsbeteckning
forts.
Häldetorp 1:39
Skämningsfors 1:26
Grenabolet 1:4
Fastighetsägare forts.
Anna Birgitta Carlén
Häldetorp 1, 566 93 Brandstorp
Urban Carlén
Häldetorp 6, 566 93 Brandstorp
Karin Larsson
Kyrkbyn Sverkersfors 1, 566 93 Brandstorp
Ingvar Pettersson
Vagnmakaregatan 4, 566 31 Habo
Carl Henric Ingvar Stadig
Kvill 4, 566 91 Habo
Caroline Pers
Arne Pers
Carlforsliden 5, 566 31 Habo
Brandstorp 1:7
Grenabolet 1:9
Grenabolet 4:1
Klockarebolet 1:1
Brandstorp 1:61
Brandstorp 1:5
Grenabolet 1:5
Helene Petterssom
Bråvallagatan 12 A lgh 1101
113 36 Stockholm
Jimmy Karlsson
Brandstorp Gärdet 1, 566 93 Brandstorp
Habo kommun
Box 212, 566 24 Habo
Hans-Göran Olausson
Långgatan 4, 522 32 Tidaholm
Ann-Britt Maria Unander
Lundgatan 72, 566 32 Habo
Kalla Mirjam Harriet Hallén
Von Essens väg 42, lgh 1026
522 35 Tidaholm
Berit Ingegerd Matilda Wahlström
Kyrkbyn Bradndstorps gård 1
566 93 Brandstorp
Bengt Albert Hvass
Brandstorp Kyrkruder 1, 566 93 Brandstorp
Maria Werner
Torgny Christoffer Werner
Svenshult Molyckan 1, 566 93 Brandstorp
Länsstyrelsen i Jönköpings län | Besöksadress Hamngatan 4, Jönköping | Postadress 551 86 Jönköping
Telefon 010-22 36 000 | Fax 036-12 15 58 | E-post [email protected] | Webbplats www.lansstyrelsen.se/jonkoping