VB årsmöte 2015_web - Sveriges Hembygdsförbund

GOTLANDS HEMBYGDSFÖRBUNDS
ÅRSMÖTE 12 APRIL 2015
I ETELHEMS BYGDEGÅRD
VERKSAMHETSBERÄTTELSE
EKONOMISK REDOVISNING
MED VERKSAMHETSPLAN 2015-2017
BUDGET 2015
Styrelsen för Gotlands Hembygdsförbund (GHF)
får härmed lämna följande berättelse över sin
verksamhet 2014.
STYRELSE
Ordförande: Majvor Östergren.
Vice ordförande: Kjellåke Nordström.
Sekreterare: Ulla Bäckström.
Kassör: Göte Johansson.
Övriga ledamöter: Sven Norberg, Magnus Röcklinger, Lars Sjösvärd,
Ing-Marie Tellström, Clary Winberg.
Adjungerad: Annelie Adolfsson Rosén, kulturarvskonsulent.
Revisorer: Margaretha Närström, Alvar Stenqvist.
Revisorssuppleant: Mats Ahlby.
Valberedning: Kalle Palmquist (sammankallande), Pia Hederstedt,
Stefan Haase.
1
SAMMANTRÄDEN
Styrelsen har under året haft åtta protokollförda sammanträden
samt styrelsedag, arbetsdagar och andra kortare möten.
REPRESENTATION
Styrelsen har varit representerad i följande föreningar:
Coompanion - Clary Winberg
Föreningen Gotlandståget - Magnus Röcklinger
Föreningen Gutekorn - Ing-Marie Tellström
Gotlands Kulturarvsråd - Majvor Östergren
Styrelsen har varit representerad i dessa stiftelser:
Bläse industriminne - Clary Winberg
Medeltidsveckan - Annelie Adolfsson
Lantbruksmuseet i Havdhem - Göte Johansson
Vanges gårdsmuseum - Ing-Marie Tellström
Vike minnesgård - Clary Winberg
Ragnar och Lydia Nilsson - Majvor Östergren
Tuhle - Magnus Röcklinger
Lars Sjösvärd har ansvarat för Sparrekonsten och Siw Knoke för
hembygdsförsäkringen.
Sveriges Hembygdsförbunds fadder för Gotlands Hembygdsförbund:
Birger Svanström.
MEDIA
Under året har GHF:s representanter uttalat sig i lokalpressen och
medverkat i Radio Gotland vid ett flertal tillfällen.
2
MEDLEMMAR
GHF har som medlemmar 76 hembygdsföreningar samt därutöver 23
gillen, institutioner, lokala museer och övriga föreningar enligt följande:
Medlemmar i föreningar som ingår i både
Sveriges Hembygdsförbund och GHF
12 688
Till GHF direktanslutna fem hedersmedlemmar, 85 ständiga, 230 enskilda
320
Summa medlemmar:
13 008
Medlemsavgift: 50 kr för enskilda, 300 kr för anslutna föreningar samt
10 kr/medlem, där 8 kr gått till Sveriges Hembygdsförbund.
HEMBYGDSTRÄFFAR
Hembygdsträffar har arrangerats vid tre tillfällen i Alva, Björke och Hellvi
med de lokala hembygdsföreningarna som värdar. På hembygdsträffarna
har föreningarna fått möjlighet att diskutera sina frågor och informerats
om GHF:s verksamhet. En viktig fråga som diskuterades var LIFE/
Elmia-projektet som drivs av Skogsstyrelsen, Länsstyrelsen, Region Gotland m.fl. för att motverka och hejda alm- och askskottssjukan på Gotland. Sjukdomarna utgör ett allvarligt hot, inte minst mot våra
ängen.
I övrigt har GHF:s hemsida
www.hembygd.se/gotland utgjort
den viktigaste informationskanalen utöver e-post, telefonkontakt och personliga möten.
Bild från Hembygdsträffen i Alva
i februari 2014.
3
ÅRSMÖTET
Årsmötet hölls i Kappelshamns Folkets hus den 14 april med Hangvar
Hembygdsförening som värd och med ca 125 ombud och medlemmar
närvarande. Björn Ahlsén, kultur- och ungdomschef på Region Gotlands
Kultur- och fritidsförvaltning medverkade. Ett uttalande angående nedmonteringen av gatubelysningen på landsbygden gjordes och styrelsen
fick i uppdrag att arbeta vidare med frågan.
Hedersnålar med lagerkrans och diplom tilldelades
Jerker Enekvist, Fröjel Hembygdsförening
Ann-Margret Eskedahl, Sproge Hembygdsförening
Bert Hultgren och Karl-Erik Nilsson, Stenkyrka Hembygdsförening
Hilding Nilsson, Tofta Hembygdsförening
Ingrid och Osborne Nyström, Fårö Hembygdsförening
Klas-Henrik Olofsson, Lojsta Hembygdsförening
Gun-Gerd Pettersson, Hall Hembygdsförening
Birgitta Radhe, Väte Hembygdsförening
Jacob Ronsten, hembygdsforskare med historiska kartor som specialitet
Mottagarna av hedersnålar på årsmötet i Kappelshamn 2014.
4
KANSLI
GHF har haft sitt kansli i hyrda lokaler på Gotlands Museum. Personalen
har bestått av Siw Knoke (50 %) och Irja Hoas (75 %).
Hembygdsförbundet har som arbetsgivare i Sysselsättningsfasen Fas 3projektet haft 11 personer i arbete i olika medlemsföreningar. Huvudsysslorna har varit digitalisering av handlingar, dokument och fotografier.
Administrationen av projektet har utförts av kansliet och upptagit huvuddelen av Irja Hoas´ tjänst. Inför 2015 har förutsättningarna för Fas 3 förändrats från Arbetsförmedlingens sida, vilket gör att GHF inte längre kan
vara huvudman för projektet. Sedan årsskiftet ligger det administrativa
ansvaret på respektive lokal förening. Det har inneburit färre arbetsuppgifter för och minskade intäkter till kansliverksamheten.
ORGANISATIONSÖVERSYN OCH FÖRÄNDRAD
ARBETSFÖRDELNING
Som ett led i att utveckla samarbeten och effektivisera verksamheten har
en översyn av organisation och arbetsfördelning gjorts. Beslut har tagits
med syfte att skapa en mer flexibel verksamhet som lättare kan anpassa
sig till medlemmarnas behov och önskemål. Det har fått till följd att
kanslifunktionen i sin tidigare form har avvecklats från och med
2015-01-01. I stället har samarbetet med Gotlands Museum och kulturarvskonsulenten utvecklats, samtidigt som styrelsens ledamöter tagit ett
större ansvar för medlemskontakt och projektledning.
Ett treårigt avtal mellan Gotlands Museum och GHF har upprättats,
vilket innebär att kanslifunktionen övertas av Museet och kulturarvskonsulenten, som också fungerar som kontaktperson gentemot medlemsföreningarna. GHF köper tjänster motsvarande 25 % tjänst av Gotlands
Museum. Samtidigt har ett nytt dataprogram installerats för en effektivare
medlemsregistrering och fakturering m.m.
5
UTBILDNINGAR
Utbildningar i Bygdeband och Hembygdsportalen har under året genomförts i samverkan med Vuxenskolan.
Bilder från hemsideskursen på Lövsta i maj 2014.
FÖRLAGSVERKSAMHET
Från Gutabygd
GHF:s årsbok Från Gutabygd utkom i november och har sålts på julmarknader, på Gotlands Museum och i bokhandeln samt framför allt via
medlemsföreningarna. Upplagan uppgick till 1200 ex. En ny medlemsförmån introducerades, då medlemsföreningarna erbjöds att köpa boken till
förlagspris och på så vis fick möjlighet att göra en bättre förtjänst än tidigare i samband med försäljningen. Årsboken trycktes med bidrag från ett
flertal fonder och stiftelser. Genom redaktionskommittén deltog GHF i
bokmässan på Almedalsbiblioteket. Kommittén bestod av Gunnar Geisle
(ordförande), Gunilla Brogren, Anders Lekander, Anna Säve-Söderberg
och Clary Winberg samt Kerstin Jonmyren som under året ersattes av
Ing-Marie Tellström. Från Gutabygd kommer
framöver att läsas in som tal- och ljudbok.
6
Spördagar
Hembygdsförbundets medlemsblad Spördagar har under året utkommit
med två nummer. I sommarnumret, dvs. inför valet, utfrågades lokala
politiker om deras syn på hembygdsrörelsen och dess betydelse för det
gotländska samhället. Spördagar har tillsammans med sommarens nummer av Sveriges Hembygdsförbunds medlemstidning Bygd och Natur
överlämnats till de politiska partierna. Efter valet överlämnades dessutom
en gåva i form av böckerna om Gotlands politiska historia, ”Från Bondarfen till Angelarven” och ”Från Georg Pettersson till Gunhild Bolander”, till ledamöterna i Regionfullmäktige.
SVERIGES HEMBYGDSFÖRBUNDS ÅRSSTÄMMA
På riksstämman i Linköping deltog tre ombud (Annelie Adolfsson, Clary
Winberg, Majvor Östergren). Utöver detta har Gotlands Hembygdsförbund varit representerat vid ordförande-, konsulent-, kassörs- och försäkringsträffar arrangerade av Sveriges Hembygdsförbund. Vid Riksförbundets höstmöte i Marstrand rörande landskapskonventionen var GHF
representerat av Hjalmar Croneborg.
Bild tagen under seminarium om gallring på
Riksstämman i Linköping i maj 2014.
7
ÅRETS SOCKENBLAD
På initiativ av Tommy Wahlgren utlyste Gotlänningens tryckeri AB i samarbete med GHF en tävling om årets sockenblad. Syftet var att lyfta fram
och fästa uppmärksamhet på de journalistiska insatser som görs lokalt i
socknar och föreningar. Juryn utgjordes av representanter för tryckeriet
och GHF tillsammans med ett par yrkesverksamma journalister. Gensvaret blev över förväntan, då 23 bidrag skickades in för bedömning.
Till vinnare utsågs Hellvinytt.
Priser gick även till Västerhejdekrönikan, Navaskaft
(Barlingbo Sockenförening), Tingstädebladet, Fårö hembygdsförenings medlemsblad, www.storsudret.com, NärKontakten samt KIKaren (Kappelshamns IK).
GUNNAR OLSSONS FILMER
Även under 2014 har GHF tillsammans med Gutamålsgillet och Landsarkivet drivit projektet att bevara Gunnar Olssons filmskatt och göra den
tillgänglig med beskrivande tal på gutamål. Det är Mats Ahlby m.fl. som
gör ett stort arbete med filmerna. Projektet finansieras med medel från
olika fonder.
FASTIGHETER
Hembygdsförbundet äger ett antal fastigheter och kvarnar samt har nyttjanderätt till ytterligare några fastigheter på Gotland. Under året har kvarnarna vid Hundlauser i Vamlingbo renoverats.
8
BEVILJADE BIDRAG
I enlighet med tidigare beslut ges bidrag endast till utgivning av sockenböcker. Under året har inga ansökningar om bidrag till tryckningskostnader av sockenböcker inkommit, däremot ett par för 2015. Ur David Ahlkvists minnesfond har ett bidrag på 20 000 kr till Bungemuseet byggnadsfond lämnats.
ÖVRIGT
Hembygdsförbundet fungerar som remissinstans åt länsstyrelsen, Region
Gotland och Sveriges Hembygdsförbund m.fl. Förbundet har bland annat
svarat på Regionens remiss ang. stöd och bidrag. GHF har i skrivelse till
Länsstyrelsen uttalat sitt stöd för Hoburgs Hembygdsförening i föreningens kamp för bevarandet av ”Fidevärnet” (tack vare en insats av Gotlands
Försvarsmuseum har Fidevärnet nyligen räddats!). Remisser angående till
exempel planerade vindkraftsparker har vidareförmedlats till berörda hembygdsföreningar.
På förslag från GHF tilldelades Maj-Gun Blomberg och Anders Lundqvist medaljen för hembygdsvårdande gärning av Nordiska museet för sin
livsgärning på Bungemuséet.
När det gäller nedmonteringen av gatlyktorna på landsbygden har GHF
skickat skrivelser till både Region Gotland och Trafikverket. Något svar
har dock inte erhållits, varför en påminnelse planeras tillsammans med en
motion som kommer att lämnas till Sveriges Hembygdsförbund. Kontakt
med andra aktörer som till exempel LRF har tagits för eventuella gemensamma åtgärder.
9
10
Gotländska Ängskommittén
Verksamhetsberättelse för 2014
ÄNGSKOMMITTÉN 70 ÅR
LEDAMÖTER
Ordförande: Göran Allard,
Vice ordförande: Anders Lekander
Sekreterare: Hjalmar Croneborg
Övriga ledamöter: Jimmy Holpers, Ingvar Lundgren, Rolf Niklasson,
Ingunn Tryggvadotter och Karin Wågström.
Hedersordförande: Erik W. Ohlsson.
SAMMANTRÄDEN OCH MÖTEN
Ängskommittén har under året hållit fyra sammanträden samt genomfört
tre ängsresor. Totalt besöktes då 33 ängen.
Ett av mötena skedde med representant för Studieförbundet Vuxenskolan för att främst diskutera kraven på utbildningar för motorsågskörkort och om hur motorsåg används vid skötsel av ängsmark. Skärpta
regler för användning på annans mark än ens egen gör att ”körkort”
krävs. Ängskommittén förordar att utbildning för behörighet A+B sker,
gärna med ekonomiskt stöd från hembygdsföreningarna. Det finns flera
kursanordnare för detta på Gotland. Hembygdsföreningar som ansvarar
för ängsskötsel har upplysts om detta.
Även representanter för Visby stifts Egendomsnämnd deltog för att informera sig om statusen för de talrika prästängena och möjlig framtida
skötsel. Egendomsnämnden har fått en kopia av Ängskommitténs ängesregister.
11
Möjligheten att utveckla Ängskommitténs arbete har diskuterats. Speciellt
angeläget är att förbättra kontakterna med ängshävdarna. Formerna för
belöningar av god ängsvård har också diskuterats. Beslut har fattats om
att ta fram ett nytryck av Länsstyrelsens nu 16 år gamla skrift ”Handbok
för Gotländska Ängshävdare” författad av Hjalmar Croneborg. Också
någon form av enklare folder bör tas fram. En ny webbplats håller på att
tas fram: www.gotlandsangar.se
ÄNGSKOMMITTÉNS 70-ÅRSFIRANDE
I mitten av juni firades bildandet av Gotländska Ängskommittén 1944.
Firandet genomfördes i Allekvia Änge i Endre socken. Speciellt inbjudna
var landshövding Cecilia Schelin Seidegård, Gotlands Hembygdsförbunds
ordförande Majvor Östergren, Ekfrämjandets ordförande Thomas Thörnqvist samt Gustaf Larsson Sällskapets förre ordförande Lars-Ulle Gadefors. Musiken under dagen
stod bland annat Anna-Karin
och Håkan Renard för. Efter
att Ängskommitténs ordförande hälsat de talrika besökarna välkomna, höll Landshövdingen ett varmt tacktal till
de gotländska ängshävdarna
och Ängskommittén för det
arbete som görs för att vidmakthålla och rädda de gotländska ängena,
som ju är ögonstenar i den gotländska kultur-och naturvärlden. Majvor
Östergren kallade därefter fram Ängskommitténs vice ordförande Anders Lekander och dess sekreterare Hjalmar Croneborg och förlänade
dem Sveriges Hembygdsförbunds hedersnål med lagerkrans för deras
långvariga och goda arbete för Ängskommittén.
12
En överraskning för de flesta var deltagandet av Ekfrämjandets ordförande. Han delade ut främjandets länspris och gav en utförlig motivering
där alla förstod att det var Ängskommitténs förre ordförande, nu hedersordförande Erik W. Ohlsson, som avsågs. En rörd Erik tackade och
höll sedan en föreläsning med utgångspunkt från händelser under
1800/1900-talen som ledde till en omfattande ängsdöd och fram till
Ängskommitténs bildande 1944.
Erik W Ohlsson mottager pris.
Under kaffet som förnämligt anordnats av Endre RK-krets och Bygdegårdsförening hälsade Greta Hoffman välkommen till Endre och
Allekvia. Gustaf Larsson Sällskapets ordförande gratulerade ängskommittén och läste några ängsdikter av Gustaf Larsson. Ängskommitténs ledamot och representant för Skogsstyrelsen Karin Wågström informerade
om läget för almsjukans utbredning på Gotland och om hur bekämpningen sker nu i projektet Life-ELMIAS med hjälp av 30 miljoner kronor från
EU. Dagen avslutades i värme och sol med guidad rundvandring och demonstration av gamla redskap.
13
Kaffet intogs vid långbord i Allekvia änge.
De som så önskade kunde därefter besöka Allekvia Tingshus som dagen
till ära hölls öppet av Maud och Lasse Håkansson.
För att ytterligare uppmärksamma Ängskommitténs 70-årsjubileum har
artiklar i ”Spördagar” införts och en fin berättelse om Solsänget och
Anna-Kajsa Hallgard i ”Från Gutabygd 2014” av Anders Lekander.
ÄNGSDAGEN
Höstens ängsdag genomfördes i Dalhems Bygdegård i samarbete med
Gustaf Larsson Sällskapet som ordnar med musikaliska uppträdanden på
ängsdagarna. Fem färgdiplom av David Ahlqvist och 27 litografier av Nils
Forshed, Hans Ekedahl och Lars Jonsson delades ut. Riksspelmännen
Mari Axelsson och Markus Svensson spelade och Åke Carlsson från Siene i Västergötland berättade och visade bilder från ängen och ängsvård i
Sydsverige. Bygdegårdsföreningen hade ordnat med kaffe och smörgås.
14
SKRIVELSER OCH REFERENSGRUPPER
Ängskommittén har under 2014 lämnat remissvar på bevarandeplan för
Klosteränget i Halla och Brunnsrar i Etelhem. Båda är aktuella som natura 2000-områden och det är Länsstyrelsen som fått våra synpunkter.
På Länsstyrelsens begäran har vi gjort uträkningar över hur mycket arbetstid det går åt för att sköta ett änge. Detta för att ge Länsstyrelsen ett
underlag för Jordbruksverkets arbete med de nya miljöersättningarna för
naturlig slåttermark inom Landsbygdsprogrammet.
Synpunkter har lämnats till Region Gotland vad gäller tillstånd för en avvattning i Bendes strandänge i Anga. Vi tillstyrkte att önskad avvattning
görs av ett område strax innanför strandvallen.
Ängskommittén har varit representerad i referensgruppen för LifeELMIAS-projektet, som drivs av Skogsstyrelsen på Gotland. Under året
har det varit en ”Workshop” den 7-8 maj och ett referensgruppsmöte den
13 november.
Ängskommittén har också ingått i en referensgrupp som Hjalmar Croneborg skapat för sitt arbete med Gotländska ängar som sker på Länsstyrelsens uppdrag. Ett första möte genomfördes 24 november.
ALMSJUKAN
Almsjuka påträffades på Gotland första gången hösten 2005. Sjukdomen
har bekämpats på Gotland sedan 2006, till en början i mycket liten omfattning och de första åren i Länsstyrelsens regi. Skogsstyrelsen ansvarade
för att genomföra bekämpningsinsatserna från 2011.
JORDBRUKSVERKETS MILJÖERS. FÖR SLÅTTERÄNGAR
Ängskommittén har fortsatt bevaka denna viktiga fråga. Ersättningssystemet är under översyn och det är först fr.o.m. 2015 som en ny ordinarie
femårsperiod startar.
15
EKONOMI/ANSLAG
Ängskommittén har erhållit 20 000 kronor från Liljewalchska Skogsfonden och 15 000 kronor av Egendomsnämnden i Visby stift.
AVLIDNA
Under 2014 avled två tidigare ledamöter i Gotländska Ängskommittén,
Erland Andersson och Eivind Söderlund. Ängskommittén var representerad vid begravningarna.
ÖVRIGT
Göran Allard meddelade under sommaren att han nu efter 10 år som ordförande i Gotländska Ängskommittén avsåg att avgå och åter bli ordinarie
ledamot. Ängskommittén valde under hösten enhälligt Hjalmar Croneborg till ny ordförande fr.o.m. 2015.
Gotlands Hembygdsförbund har ändrat formerna för sitt kansli och därför avtackades kanslipersonalen Irja Hoas och Siv Knoke som tack för all
hjälp med varsin tavla av Staffan Rosvall av Ängskommittén på Ängsdagen.
Med ett varmt tack till alla som på olika sätt bidragit till en god ängsvård
på Gotland under året.
Ekeby och Visby den 15 feb. 2015
För Gotländska Ängskommittén
Göran Allard
Anders Lekander
Hjalmar Croneborg
Ordförande
Vice ordf.
Sekreterare
16
EKONOMISK REDOVISNING GHF
Resultaträkning
Intäkter
Not
2014-12-31
2013-12-31
Erhållna gåvor och anslag
1
892 007
980 613
Egna medlemsavgifter
58 868
74 736
Medl.avgifter Sveriges hembygdsförbund
Bokförsäljning
124 272
121 968
110 174
141 550
Räntor och aktieutdelning
74 889
63 490
Diverse intäkter
27 245
6 463
Summa intäkter
1 287 455
1 388 819
372 645
299 285
255 240
55 294
124 925
345 009
176 286
234 711
61 294
117 628
34 785
124 272
35 938
121 968
0
4 205
0
1 240
1 270 652
16 803
1 092 834
295 985
Kostnader
Löner
Övriga personalkostnader
Förvaltningskostnader
Utbetalda anslag
Från Gutabygd produktionskostnad
Spördagar produktionskostnad
Medlemsavgifter Sveriges Hembygdsförbund
Avskrivning inventarier
Avsättning Hyllnings- och minnesfond
Summa kostnader
Årets resultat
Not
2
3
17
Balansräkning
Tillgångar
Anläggningstillgångar
Not
2014-12-31
2013-12-31
Fastigheter och byggnader
4
6 000
6 000
Nyttjanderätter
5
3 000
3 000
David Ahlqvists filmer 9 st
Louis Sparre konstverk 495 st
1 000
1 000
1 000
1 000
Lager Ängskommittén
104 000
108 000
Inventarier
0
0
516 109
800 000
516 109
600 000
Omsättningstillgångar:
1 431 109
1 235 109
Boklager
1 000
1 000
Förutbetalda kostnader
Kortfristiga fordringar
0
36 569
0
99 357
E-konto
259 696
319 253
Konto Hummelbos änge
0
33 288
Bankmedel rörelsen
63 180
81 522
Fonderna fordran på rörelsen
0
Skattekonto
-134
4 535
Kassa
1 192
3 132
361 503
542 087
1 792 612
1 777 196
Aktier Fonder
Fonder Eget
6
18
Fortsättning balansräkning
Summa tillgångar
Eget kapital och skulder
Eget kapital
999 115
703 130
Redovisat resultat
16 803
295 985
1 015 918
999 115
560 399
605 505
Fonder
Ängskommittén
8
118 838
129 062
Hummelbos änge
8
23 562
10 900
702 799
745 467
Kortfristiga skulder
35 935
12 045
Interimsskulder
27 876
14 854
Personalens källskatt
10 083
5 714
Summa skulder
73 894
32 613
Summa skulder och eget kapital
1 794 612
1 777 196
Skulder
19
Not 1 erhållna gåvor och anslag
År 2014
År 2013
Gotlands kommun verksamhetsbidrag
80 000
100 000
Lönebidrag o Nystartjobb
224 058
227 054
Anordnarbidrag
472 950
542 025
Egendomsnämnden i Visby stift
15 000
15 000
Liljewalchska skogsfonden
20 000
20 000
Region Gotland tryckningsbidrag
5 000
5 000
DBV tryckningsbidrag
10 000
10 000
Lydia Nilssons Stiftelse
3 000
10 000
Gotlandsfonden
15 000
15 000
Betesbidrag Grogarnsberget
12 500
15 000
Gåva till hyllnings- och minnesfond
4 205
1 240
Gotlandsbolaget tryckningsbidrag
10 000
Jordbruksverket
20 294
20 294
892 007
980 613
Not 2 utbetalda anslag
År 2014
År 2013
Ängskommittén, Egendomsnämnden i
Visby stift
Ängskommitén, Liljewalchska skogsfonden
Hummelbos änge
15 000
15 000
20 000
20 000
20 294
20 194
Eksta hbf, tryckningsbidrag
2 000
Bläse tryckningsbidrag
2 000
Sjonhem hbf, tryckningsbidrag
2 000
55 294
20
61 294
Not 3 Inventarier
Taxeringsvärde
Bokföringsvärde
Inventarier bokförs till anskaffningsvärde och avskrives med 20 % årligen
Inventarier
0
0
Not 4 Fastigheter och byggnader
Fastigheterna Östergarn Grogarns 1:22 och
3:1
Fastigheten Östergarn Bergängen 1:1
329 000
Fastigheten Träkumla Tjängdarve 1:11
33 000
1 000
1 000
1 000
Fastigheten Burs Hummelbos 1:25
1 000
Halvards kvarn, Garda
1 000
Hundlausar Vamlingbo, 3 st kvarnar
1 000
6 000
Not 5 Nyttjanderätter
Lauters kvarn Fårö, t o m 2039
1 000
Stall väpnaren i Visby, t o m 2034
1 000
Langhammars kvarn Fårö, t o m 2029
1 000
3 000
21
Not 6 aktier
Elisabeth och Gunnar Bachérs fond
Marknadsvärde
1077 ABB ltd
178 674
233 st Acanndo B
3 059
1 077 st Bilia AK A
30 162
7 128 SEB A
709 592
283 st SEB C
27 634
4 083 SCA B
689 618
135 st Öresund
22 410
4083 st SCA B Creades AK Aktie
28 215
135 Fabge
1 307
165 st Skistar AK B
1 134
Bokf.värde
1 691 805
274 477
4 000 st Ratos
188 280
107 656
500 st Billerud
56 250
32 094
Summa aktier
244 530
139 750
1300 st Billerud
146 250
75 781
Egna aktier 900 st Billerud
101 250
Summa aktier
2 183 835
David och Tyra Ahlqvist minnesfond
Hyllnings- och minnesfond
22
490 008
Not 7 fonder
Elisabeth och Gunnar
Bachérs fond
Utgående balans aktier
274 477
Fordran på rörelsen
1 289
Utgående balans
275 766
Kvarnfonden
Ingående balans
275 766
89 944
Fordran på rörelsen
75 632
Ingående balans
Utgifter
Utgående balans
75 632
Summa
75 632
Utgående balans aktie
75 781
95 045
Fordran på rörelsen
23 469
Ingående balans
Gåvor
Utgående balans
99 250
Summa
99 250
David och Thyra Ahlqvists
minnesfond
Utgående balans aktie
139 750
144 750
Rörelsens fordran
-30 000
Ingående balans
Utgifter
Utgående balans
109 750
Summa
109 750
14 312
Hyllnings- och minnesfonden
23
4 205
35 000
Not 8 Ängskommittén
Årets kostnader
47 045
Utgående balans bankmedel
13 017
Utgående balans lager
104 000
Summa
164 062
Ingående balans
Anslag och
gåvor
Summa
129 062
10 900
31 194
35 000
164 062
Hummelbos änge
Utgående balans
23 562
Hummelbos änge
7 632
Ingående balans
Inkomst
Utgående balans
31 194
Summa
24
20 294
25
Verksamhetsplan för
Gotlands Hembygdsförbund 2015-2017
Övergripande
Den gotländska hembygdsrörelsen har sedan sin tillkomst för 80 år sedan
arbetat för att bevara och rädda viktiga delar av det gotländska natur- och
kulturarvet. Att bevara och vårda är en viktig del i kulturmiljövården, men
det är lika viktigt att synliggöra och tillgängliggöra vårt kulturarv. Gotlands Hembygdsförbund (GHF) arbetar övergripande med dessa frågor,
bland annat genom att företräda hembygdsrörelsens intressen på regional
nivå men också genom att stödja medlemsföreningarna i arbetet med
hembygden och det lokala kulturarvet.

Stöd till hembygdsföreningarna
GHF:s viktigaste område är att vara ett stöd för hembygdsföreningarna i deras arbeta att värna det gotländska natur- och kulturarvet.
Behovet av stöd tas fram i form av interna kontakter men framförallt genom dialog på vinterns hembygdsträffar. Ett viktigt underlag
för GHF:s planeringsarbete är föreningarnas årsberättelser och
verksamhetsplaner. Då det finns behov ska GHF tillsätta särskilda
arbetsgrupper för aktuella ämnen. Styrelsens ledamöter ska samtliga
fungera som kontakt- och stödpersoner åt de lokala hembygdsföreningarna.

Hembygdsarkiv
GHF ska stödja hembygdsföreningarnas arbete med inventering
och digitalisering av sina hembygdsarkiv, till exempel genom Bygdeband. GHF ska samarbeta med ”Arkivcentrum Gotland” för att
bevara samlingarna för framtiden.

IT-utveckling
GHF ska bidra till IT-utveckling genom att utbilda hembygdsföreningarnas medlemmar i digitalisering av föremål, texter och
foton, men också i att utveckla egna hemsidor.
26
GHF ska arbeta med att synliggöra hembygdsrörelsen genom attraktiva, intresseväckande och lättillgängliga hemsidor.
GHF ska erbjuda föreningarna utbildning i att utveckla hemsidorna
samt i hanteringen av Bygdeband.

Seminarier och utbildningar
GHF ska arrangera seminarier och utbildningar, som till exempel
säker hantering av originaldokument. Detta sker i samarbete med
kulturarvskonsulenten. GHF ska undersöka intresset för en gemensam hembygdsdag med seminarier och utbildningar.

Förlagsverksamhet
GHF ska fortsätta att utveckla förbundets årsskrift Från Gutabygd
som forum för gotländsk hembygdsforskning, men också stödja
arbetet med att ge ut sockenböcker. GHF:s medlemstidning
Spördagar skall utkomma med två nummer per år. Tidningens innehåll ska utvecklas och möjligheten till extern finansiering undersökas. Artiklar äldre än tre år ska göras tillgängliga digitalt.

Barn och skola
GHF skall verka för att främja ungas intresse för hembygdens natur, kultur och historia, bland annat genom att samverka med Gotlands Museum i olika typer av arrangemang.

Ängsvård
Gotländska ängskommittén gör ett beundransvärt arbete för att
sprida kunskapen om god ängsvård på Gotland. Med små medel
anordnas ängs- och skogsdagar. Ängesägare och myndigheter förses med aktuell information. Ett stort arbete är att utse och belöna
förtjänta ängshävdare.
27

Samråd hembygd
GHF ska hitta mötesplatser för att utveckla samarbetet mellan
myndigheter, föreningar och organisationer som arbetar för det
gotländska kulturarvet och en levande landsbygd. Det finns mycket
att samordna, men framförallt att utveckla genom kreativa möten.
GHF ska till exempel utveckla samverkan med Gotlands Museum
och Medeltidsveckan.

Vår egen historia
GHF ska verka för att hembygdsföreningarna forskar och skriver
sin egen historia inför jubileumsåret 2016, då SHF firar 100 och
GHF 80 år.

Gotländska besöksplatser
GHF ska bidra till att utveckla besöks- och mötesplatser på landsbygden för att tillgängliggöra byggnader, platser, föremål, utställningar, sägner, kulturleder, men också för att skapa möten mellan
människor.

Hembygdsturism
Hembygdsrörelsens verksamhet är en attraktiv produkt för att ge
besöksnäringen upplevelser. GHF vill utveckla natur-, kultur- och
ekoturismen på Gotland genom att bjuda in våra besökare till kulturaktiviteter som till exempel sojdesbränning, täckating, ängshävd,
brödbak, hantverk osv.

Marknadsföra hembygdsrörelsen
GHF ska bidra till att marknadsföra och synliggöra hembygdsrörelsen, bland annat genom att lyfta fram statistiken över ideellt arbete
och den betydelse som det ideella arbetet i föreningarna har för det
gotländska samhället.
28
Under 2015 ska GHF

Arrangera utbildningar rörande Bygdeband, hemsidan och Tidsmaskinen.

Administrera projektet Tidsmaskinen för att öka tillgängligheten till
medlemsföreningarnas hembygdsgårdar/anläggningar.

Arrangera sex hembygdsträffar, så kallade settingsträffar, under
januari-februari.

Planera för jubileumsåret 2016.

Tillsammans med Gotländska ängskommittén delta i referensgruppen
för Skogsstyrelsens och Länsstyrelsens m.fl. projekt för att försöka
hejda almsjukan och askskottssjukan på Gotland (Life-Elmiaprojektet).

Arbeta för att motverka och hejda nedsläckningen av gatlyktor på
landsbygden.
Under 2016-2017 ska GHF

Administrera arrangemang med koppling till jubileumsåret 2016.

Arrangera utbildningar rörande Bygdeband, hemsidan och Tidsmaskinen.

Arrangera sex hembygdsträffar, så kallade settingsträffar, under
januari-februari.
Tillsammans med Gotländska ängskommittén delta i referensgruppen för
Skogsstyrelsens och Länsstyrelsens m.fl. projekt för att försöka hejda almsjukan och askskottssjukan på Gotland (Life-Elmia-projektet).
Styrelsen för Gotlands Hembygdsförbund
29
BUDGET 2015
Budget
2015
Bokslut
2014
Budget
2014
Erhållna gåvor och anslag
198 000
892 007
727 000
Egna medlemsavgifter
51 000
58 868
74 000
124 272
122 000
Intäkter
Medlemsavgifter Sveriges Hembygdsförbund
Bokförsäljning
113 500
110 174
130 000
Räntor och aktieutdelning
60 000
74 889
40 000
Diverse intäkter
8 500
27 245
2 500
Spördagar
30 000
Summa
461 000
1 287 455
1 095 500
Löner
372 645
347 000
Sociala kostnader
299 285
177 000
Kostnader
Gotlands Museum
150 000
Förvaltningskostnader
97 000
255 240
258 000
Utbetalda anslag
35 000
55 294
35 000
Produktionskostnad Från Gutabygd
Produktionskostnad Spördagar
120 000
124 925
117 628
57 000
34 785
37 000
124 272
122 000
Medlemsavgifter Sveriges Hembygdsförbund
Avsättning Hyllnings- och minnesfonden
Överskott/beräknat överskott
2 000
4 205
2 000
0
16 803
7 000
Summa
461 000
1 287 455
1 095 500
30
I samarbete med
Studieförbundet Vuxenskolan