Sammanträdesprotokoll 1 (41) Kommunfullmäktige 2015-06

Sammanträdesprotokoll
1 (41)
Sammanträdesdatum
Kommunfullmäktige
2015-06-29
Plats och tid
Arvika Näringslivscentrum, hörsalen, kl. 19.00–20.30
Beslutande ledamöter
Se nästa sida.
Övriga närvarande
JanÅke Hermansson, kommundirektör
Anna Wikstrand, bitr kommundirektör
Mikael Rainerson, ekonomichef
Gunilla Nilsson, personalchef
Lennart Rönning, VD Arvika Fjärrvärme AB och Arvika Kraft AB
Erika Norqvist, sekreterare
Per-Inge Andersson, förvaltare Arvika Fastighets AB
Malin Skärskog, administrativ chef Arvika Teknik AB
Andreas Larsson, webmaster
Inger Hjerpe (S), revisor
Justerare
Justeringens plats och tid
Paragrafer
Ann Garin och Marie-Louis Johansson
Kommunledningsstabens kansli den 8 juli 2015
117 - 152
Sekreterare
Erika Norqvist
Ordförande
Lars-Ove Jansson
Justerare
Ann Garin
ANSLAG/BEVIS
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.
Organ
Sammanträdesdatum
Datum då anslaget sätts upp
Datum då anslaget tas ned
Kommunfullmäktige
2015-06-29
2015-07-15
2015-08-06
Förvaringsplats för protokollet
Närarkivet
Underskrift
Caroline Engström
Marie-Louis Johansson
Sammanträdesprotokoll
2 (41)
Sammanträdesdatum
Kommunfullmäktige
2015-06-29
Beslutande ledamöter
Lars-Ove Jansson (S), 1:e vice ordförande
Jan Westergren (M), 2:e vice ordförande
Peter Söderström (S)
Jan Wettmark (M)
Aina Wåhlund (S), ej § 125
Mona Smedman (C)
Lena Kandergård (S)
Ann Garin (SD)
Tommy Karlsson (V)
Kristina Bengtsson Nilsson (M)
Eva Svensson (S)
Per Larsson (MP)
Per-Olov Ålander (C)
Leif Hansson (-)
Kenneth Wåhlund (S)
Carina Bönström (S)
Christina Wallin Ohlsson (V)
Börje Wahlund (M)
Lisa Levin (S)
Anders Söderström (S)
Johan Andersson (MP)
Marie-Louis Johansson (S)
Justerandes sign
Karl-Erik Hylén (SD)
Håkan Jivesand (S)
Kerstin Svensson (S)
Gert Raiml (V)
Gerd Karlsson (S)
Jonas Ås (S)
Kerstin Nord (SD)
Linda Hjalmarsson Fjeldstad (S)
Leif Björnlod (MP)
Stefan Jonsson (S)
Mattias Forsberg (V)
Sven-Inge Eriksson (M), ersättare för
Peter Joensuu (M)
Vladimir Stacho (M), ersättare för Pål Jonson (M)
Henrik Eriksson (C), ersättare för Ingela
Jonsson (C)
Curt Edenholm (FP), ersättare för Gösta
Frödin (FP)
Christopher Jakobsson (KD), ersättare för
Christer Broström (KD)
Maria Rönnehäll (S), ersättare för Sten
Fransson (S)
Maryna Bialesta Vilhelm (S), ersättare för
Nils-Gunnar Andersson (S)
Irene Söderström (S), ersättare för Eva-Lisa
Shala (S)
Bengt Rönnehäll (S), ersättare för Claes
Pettersson (S)
Utdragsbestyrkande
Sammanträdesprotokoll
3 (41)
Sammanträdesdatum
Kommunfullmäktige
2015-06-29
Innehåll
Ärende
Sida
Allmänhetens frågestund ..........................................................................................................................5
Interpellationsdebatt .................................................................................................................................6
Enkel fråga om partistöd, Leif Hansson (-) ..............................................................................................7
Bolagsbildning Ingestrand Camping och Stugor AB ...............................................................................8
Landstinget i Värmland - Redaktionell revidering av Hjälpmedelsnämnden i Värmlands
reglemente.................................................................................................................................................9
Reglemente för Kommunstyrelsen .........................................................................................................10
Nya avgiftsnivåer för maxtaxa i barnomsorgen ......................................................................................11
Busshållplats Arvika centrum .................................................................................................................12
Värmlands läns Vårdförbund - Årsredovisning 2014 .............................................................................13
Värmlands läns Kalkningsförbund - Årsredovisning 2014, för beslut om ansvarsfrihet och
fastställelse. Revisionsberättelse för år 2014 ..........................................................................................14
Delårsrapport 1, 2015 .............................................................................................................................15
Motion om kommunal strategi för tätortsnära natur ...............................................................................16
Motion om en handlingsplan för giftfria förskolor i kommunen ............................................................17
Motion om gruppinträde i badhuset ........................................................................................................19
Medborgarförslag om återvinning av plast på Arvika Simhall ..............................................................20
Medborgarförslag rörande solcellsparken vid Mosseberg ......................................................................21
Ansökan och förslag till nytt eller ändrat namn för bostadshus Östra Brevik 1:77 ................................22
Ansökan och förslag till nytt eller ändrat namn för bostadshus Kärrsmossen 2:18 ...............................23
Ansökan och förslag till nytt eller ändrat namn för bostadshus Västra Hungvik 1:159 .........................24
Ansökan och förslag till nytt eller ändrat namn för bostadshus Västra Sund 2:30.................................25
Motion om gratis gymkort, Kerstin Nord (SD) med flera, remiss..........................................................26
Motion om äldreboende Lövåsen Glava, Claes Pettersson (S), remiss ..................................................27
Motion om ommålning av fasad, Mattias Forsberg (V), remiss .............................................................28
Medborgarförslag om cykelstation, Leif Hammoud, remiss ..................................................................29
Medborgarförslag om webbkameror i centrum, Leif Hammoud, remiss ...............................................30
Medborgarförslag om att anlägga en ny anslutning till Prästgårdsvägen, Veine Wallin, remiss ...........31
Medborgarförslag om bygge av fiskebrygga i båthamnen, Randi Haug, remiss....................................32
Medborgarförslag om boendealternativ för människor över 55 år i hamnen, Carin Martin, remiss ......33
Interpellation om företagsklimatet i Arvika, Jan Wettmark (M), remiss ...............................................34
Justerandes sign
Utdragsbestyrkande
Sammanträdesprotokoll
4 (41)
Sammanträdesdatum
Kommunfullmäktige
2015-06-29
Länsstyrelsens beslut om ny ersättare i Kommunfullmäktige efter Carina Grundin (SD) .....................35
Avsägelse av uppdrag som ledamot i Kommunfullmäktige och Kommunfullmäktiges
framtidsgrupp Tillväxt, Linda Johnsson (M) ..........................................................................................36
Avsägelse av uppdrag som ersättare i Arvika Kraft AB, David Fredriksson (KD) ...............................37
Avsägelse av uppdrag som nämndeman vid Värmlands tingsrätt, Maja Sörensen (FP) ........................38
Rapport ej verkställda beslut första kvartalet 2015 ................................................................................39
Förslag till ändringar i bolagsordningar gällande Arvika Stadshus AB och Arvika Lokal och
Mark AB .................................................................................................................................................40
Val av ledamot till Kommunstyrelsen, Civilförsvarsnämnden och Arbetslöshetsnämnden ..................41
Justerandes sign
Utdragsbestyrkande
Sammanträdesprotokoll
5 (41)
Sammanträdesdatum
Kommunfullmäktige
2015-06-29
KF § 117
Dnr KS 2015/23-101
Allmänhetens frågestund
Sammanfattning
Ordföranden inbjuder åhörarna att ställa frågor om kommunens verksamhet.
Sune Johansson ställer en fråga om en dödsbrand vid serviceboendet
Korpralen, om Arvika kommun ämnar vidta några åtgärder för att förhindra
liknande händelser vid äldreboenden i kommunen. Peter Söderström (S)
besvarar frågan genom att informera om att det finns brandlarm som är
godkända enligt dagens regler inom samtliga vårdboenden i kommunen.
Varje lägenhet, eller rum, är byggd som en egen brandcell, utefter de
brandkrav som fanns när byggnaden uppfördes. Systematiskt
brandskyddsarbete utförs kontinuerligt i alla äldreboenden i samarbete
mellan Arvika Fastighets AB, personal samt chefer inom vård och omsorg.
Kommunfullmäktiges beslut
Frågan och svaret läggs till handlingarna.
Justerandes sign
Utdragsbestyrkande
Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
Kommunfullmäktige
2015-06-29
KF § 118
Dnr KS 2015/25-101
Interpellationsdebatt
Sammanfattning
Ingen interpellation ställs.
Justerandes sign
Utdragsbestyrkande
6 (41)
Sammanträdesprotokoll
7 (41)
Sammanträdesdatum
Kommunfullmäktige
2015-06-29
KF § 119
Dnr KS 2015/24-101
Enkel fråga om partistöd, Leif Hansson (-)
Sammanfattning
Leif Hansson (-) ställer en enkel fråga om partistöd – är insynsarvode till
oppositionspartier en form av partistöd som omfattas av de nya reglerna för
partistöd?
Peter Söderström (S) besvarar frågan genom att klargöra att insynsarvode till
oppositionspartierna inte är en form av partistöd. Insynsarvode är en lokal
överenskommelse, med syfte att möjliggöra en större politisk delaktighet för
oppositionspartierna, och regleras därmed inte i kommunallagen.
Beslutsunderlag
Leif Hanssons (-) fråga den 16 juni 2015
Peter Söderströms (S) svar den 29 juni 2015
Kommunfullmäktiges beslut
Frågan och svaret läggs till handlingarna.
Beslutet skickas till
Leif Hansson
Peter Söderström
Justerandes sign
Utdragsbestyrkande
Sammanträdesprotokoll
8 (41)
Sammanträdesdatum
Kommunfullmäktige
2015-06-29
KF § 120
Dnr KS 2012/1276-845
Bolagsbildning Ingestrand Camping och Stugor AB
Sammanfattning
Kommunfullmäktige har den 25 februari 2013 gett förvaltningen ett uppdrag
att genomföra erforderliga åtgärder som försäljning av mark och
anläggningar för en bolagisering av Ingestrands camping i syfte att bilda ett
kommunalt bolag. Arvika Stadshus AB fick samtidigt uppdraget att förvärva
ett bolag.
En utredning om samverkan med kommunerna i västra Värmland har
genomförts och kommunledningsutskottet har efter dialog med kommunerna
fattat beslut att då förutsättningar saknas för att gå vidare med samarbetet
avslutas utredningen.
Bedömningen är att i nuläget även avstå från att bilda ett kommunalt bolag
av Ingestrands camping.
Beslutsunderlag
Kommunfullmäktiges protokoll den 25 februari 2013, § 30
Kommunledningsstabens tjänsteskrivelse den 15 maj 2015
Kommunledningsutskottets protokoll den 25 maj 2015, § 112
Kommunstyrelsens protokoll den 15 juni 2015, § 115
Under överläggningen yttrar sig Jan Wettmark (M), Peter Söderström (S)
och Mona Smedman (C).
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar att avvakta verkställighet av
Kommunfullmäktiges tidigare beslut om bolagsbildning gällande
Ingestrands camping då förutsättningar saknas för att gå vidare i frågan.
Beslutet skickas till
Kommundirektören
Bitr kommundirektören
Driftchefen Ingestrands camping
Jan Wettmark
Peter Söderström
Mona Smedman
Justerandes sign
Utdragsbestyrkande
Sammanträdesprotokoll
9 (41)
Sammanträdesdatum
Kommunfullmäktige
2015-06-29
KF § 121
Dnr KS 2015/335-003
Landstinget i Värmland - Redaktionell revidering av
Hjälpmedelsnämnden i Värmlands reglemente
Sammanfattning
I samband med ny mandatperiod gjorde Landstinget i Värmland en översyn
av fullmäktiges arbetsordning och reglementen för styrelser och nämnder,
även för Hjälpmedelsnämnden. De ändringar som är gjorda är mest av
mindre redaktionell karaktär med syfte att underlätta läsningen, de ändrar
ingenting i det sakliga innehållet.
Arvika kommun är en av medlemskommunerna i Hjälpmedelsnämnden och
behöver därför godkänna de ändringar som gjorts i reglementet.
Beslutsunderlag
Reglemente för Hjälpmedelsnämnden nuvarande lydelse – föreslagen lydelse
Landstingsfullmäktiges protokoll den 26-27 november 2014
Reglemente för Hjälpmedelsnämnden
Kommunledningsstabens tjänsteskrivelse den 11 maj 2015
Kommunledningsutskottets protokoll den 25 maj 2015, § 114
Kommunstyrelsens protokoll den 15 juni 2015, § 123
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar att godkänna de föreslagna ändringarna av
Hjälpmedelsnämnden i Värmlands reglemente.
Beslutet skickas till
Hjälpmedelsnämnden
Justerandes sign
Utdragsbestyrkande
Sammanträdesprotokoll
10 (41)
Sammanträdesdatum
Kommunfullmäktige
2015-06-29
KF § 122
Dnr KS 2015/445-003
Reglemente för Kommunstyrelsen
Sammanfattning
Vid Kommunfullmäktiges sammanträde den 25 maj 2015 återremitterades
Kommunledningsstabens förslag till nytt reglemente för vidare beredning.
Det var tre av paragraferna i förslaget till nytt reglemente som föranledde
återremissen:
Sammansättning 25 §
Ersättares tjänstgöring 31 §
Utskott för verksamhetsområden 43 §
Kommunledningsstaben föreslår att 31 § och 43 § revideras med anledning
av de synpunkter som inkommit. Med anledning av den revidering som
föreslås kommer även 42 § ändras.
Beslutsunderlag
Kommunledningsstabens tjänsteskrivelse den 22 april 2015
Förslag till reglemente för Kommunstyrelsen den 22 april 2015
SKL – Reglemente för styrelse och övriga nämnder den 22 april 2015
Kommunledningsstabens tjänsteskrivelse den 5 juni 2015
Förslag till reglemente för Kommunstyrelsen, reviderat exemplar
den 5 juni 2015
Kommunstyrelsens protokoll den 15 juni 2015, § 106
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar att anta förslag till nytt reglemente, den
reviderade upplagan. 31 §, 42 § och 43 § revideras.
Justerandes sign
Utdragsbestyrkande
Sammanträdesprotokoll
11 (41)
Sammanträdesdatum
Kommunfullmäktige
2015-06-29
KF § 123
Dnr KS 2015/478-710
Nya avgiftsnivåer för maxtaxa i barnomsorgen
Sammanfattning
Arvika kommun följer förordningen om statsbidrag till kommuner som
tillämpar maxtaxa inom förskola och fritidshem (2001:150). Förordningen
har nu ändrats till att inkomsttaket indexeras, vilket innebär att den maximala
avgiftsnivån kommer att höjas varje år. De föreslagna nya högsta
avgiftsnivåerna för maxtaxa gäller från den 1 juli 2015:
Förskola, barn 1
Förskola, barn 2
Förskola, barn 3
Avgiftstak
3%
2%
1%
Dock högst
1 287 kr
858 kr
429 kr
Fritidshem, barn 1
Fritidshem, barn 2
Fritidshem, barn 3
2%
2%
1%
858 kr
429 kr
429 kr
Beslutsunderlag
Skolverkets information om ny avgiftsnivå i maxtaxan 2015
den 24 mars 2015
Lärande och stöds tjänsteskrivelse den 30 mars 2015
Lärande och stöds protokoll den 8 april 2015, § 34
Kommunstyrelsens protokoll den 11 maj 2015, § 90
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar att nya avgiftsnivåer för maxtaxa inom
barnomsorgen skall gälla från den 1 juli 2015, samt att den maximala
avgiftsnivån fortsättningsvis skall följa förordningen om statsbidrag till
kommuner som tillämpar maxtaxa inom förskola och fritidshem (2001:150).
Inkomsttaket (hushållets bruttoinkomst per månad) är för närvarande
42 800 kronor.
Beslutet skickas till
Verksamhetschefen
Avdelningschefen förskola
Grundskolechefen
Planeringssekreteraren
Justerandes sign
Utdragsbestyrkande
Sammanträdesprotokoll
12 (41)
Sammanträdesdatum
Kommunfullmäktige
2015-06-29
KF § 124
Dnr KS 2015/488-537
Busshållplats Arvika centrum
Sammanfattning
Arvika kommun har utrett möjligheten att stärka bytespunkter och hållplatser
för kollektivtrafik i Arvika centrum. Vid ett möte med partiernas gruppledare
beslutades att partierna senast 1 maj 2015 skulle redovisa sitt
ställningstagande i frågan. De flesta partierna förordar att tills vidare avvakta
med anläggande av en ny central busshållplats.
Beslutsunderlag
Kommunförvaltningens tjänsteskrivelse den 18 maj 2015
Skrivelse från Kristdemokraterna den 19 maj 2015
Skrivelse från Miljöpartiet den 20 maj 2015
Skrivelse från Folkpartiet Liberalerna den 21 maj 2015
Skrivelse från Centerpartiet i Arvika kommun den 21 maj 2015
Skrivelse från Sverigedemokraterna den 21 maj 2015
Kommunledningsutskottets protokoll den 25 maj 2015, § 115
Kommunstyrelsens protokoll den 15 juni 2015, § 118
Under överläggningen yttrar sig Curt Edenholm (FP), Jan Wettmark (M) och
Peter Söderström (S).
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar att busshållplatsen tills vidare behålls på
Palmviken.
Beslutet skickas till
Kommundirektören
Utredningssekreteraren
Samtliga partier
Curt Edenholm
Jan Wettmark
Peter Söderström
Justerandes sign
Utdragsbestyrkande
Sammanträdesprotokoll
13 (41)
Sammanträdesdatum
Kommunfullmäktige
2015-06-29
KF § 125
Dnr KS 2015/684-770
Värmlands läns Vårdförbund - Årsredovisning 2014
Sammanfattning
Värmlands läns Vårdförbund har avgivit en årsredovisning för
räkenskapsåret 2014. Årsredovisning överlämnas till fullmäktige i
Vårdförbundets medlemskommuner för beslut om ansvarsfrihet och
fastställelse.
Beslutsunderlag
Värmlands läns Vårdförbund årsredovisning den 7 maj 2014
Kommunledningsstabens tjänsteskrivelse den 8 maj 2015
Kommunledningsutskottets protokoll den 25 maj 2015, § 110
Kommunstyrelsens protokoll den 15 juni 2015, § 121
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar att förbundsdirektionen beviljar ansvarsfrihet,
resultat- och balansräkningen fastställs och årsredovisningen godkänns.
Jäv
Aina Wåhlund (S) anmäler jäv och deltar inte i handläggningen av ärendet.
Beslutet skickas till
Värmlands läns Vårdförbund
Justerandes sign
Utdragsbestyrkande
Sammanträdesprotokoll
14 (41)
Sammanträdesdatum
Kommunfullmäktige
2015-06-29
KF § 126
Dnr KS 2015/690-430
Värmlands läns Kalkningsförbund - Årsredovisning
2014, för beslut om ansvarsfrihet och fastställelse.
Revisionsberättelse för år 2014
Sammanfattning
Värmlands läns Kalkningsförbunds direktion har avgivit en årsredovisning
för räkenskapsåret 2014. Årsredovisning överlämnas till fullmäktige i
Kalkningsförbundets medlemskommuner för beslut om ansvarsfrihet och
fastställelse.
Beslutsunderlag
Värmlands läns Kalkningsförbunds årsredovisning den 11 maj 2015
Kommunledningsstabens tjänsteskrivelse den 11 maj 2015
Kommunledningsutskottets protokoll den 25 maj 2015, § 113
Kommunstyrelsens protokoll den 15 juni 2015, § 120
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar att förbundsdirektionen beviljas ansvarsfrihet,
resultat- och balansräkningen fastställs och årsredovisningen godkänns.
Beslutet skickas till
Värmlands läns Kalkningsförbund
Justerandes sign
Utdragsbestyrkande
Sammanträdesprotokoll
15 (41)
Sammanträdesdatum
Kommunfullmäktige
2015-06-29
KF § 127
Dnr KS 2015/701-042
Delårsrapport 1, 2015
Sammanfattning
Ekonomichef Mikael Rainerson presenterar delårsrapport för tertial 1 år
2015. Årsprognosen visar på ett resultat om 35 mnkr. Eftersom överskottet i
huvudsak beror på reavinster i samband med omplacering av aktier och
värdepapper är situationen oroande. Verksamhetens nettokostnader uppgår
efter justering av jämförelsestörande poster till 103,9 procent av skatter och
statsbidrag. Efter balankravsutredning, som innebär att reavinsterna från de
placerade medlen ska tas bort, uppgår resultatet till -17,0 mnkr. Om årets
utfall kommer att överstämma med prognosen ska balanskravsresultatet
åtställas inom tre år. Målsättningen är att en effektiviseringsprocess under
hösten ska kunna minska det befarade underskottet.
Beslutsunderlag
Delårsrapport 1, 2015 den 15 juni 2015
Kommunstyrelsens protokoll den 15 juni 2015, § 105
Under överläggningen yttrar sig Peter Söderström (S).
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar att godkänna upprättad delårsrapport avseende
första tertialet 2015.
Beslutet skickas till
Kommundirektören
Ekonomichefen
Verksamhetschefer
Verkställande direktörer
Förtroenderevisionen
Peter Söderström
Justerandes sign
Utdragsbestyrkande
Sammanträdesprotokoll
16 (41)
Sammanträdesdatum
Kommunfullmäktige
2015-06-29
KF § 128
Dnr KS 2014/166-009
Motion om kommunal strategi för tätortsnära natur,
Per Larsson (MP)
Sammanfattning
Miljöpartiet föreslår, genom Per Larsson, att en strategi för tätortsnära natur,
för centralorten samt för de mindre tätorterna i kommunen tas fram.
I ”PM om kommunal strategi för tätortsnära natur” beskrivs syftet med en
strategi för den tätortsnära naturen och övriga grönområden. Betydelsen som
strategin skulle ha för kommunens invånare, i samband med planeringsarbete
och för skötsel av till exempel parker och grönområden beskrivs också.
Framtagande av en strategi för tätortsnära grönområden skulle även vara en
del av kommunens miljömålsarbete och bidra till möjligheten att uppnå de
nationella miljökvalitetsmålen: Ett rikt växt och djurliv samt god bebyggd
miljö.
Beslutsunderlag
Per Larssons motion om kommunal strategi för tätortsnära natur
den 28 januari 2014
Kommunledningsstabens tjänsteskrivelse den 24 juni 2014
PM om kommunal strategi för tätortsnära natur den 4 juli 2014
Kommunledningsutskottets protokoll den 11 augusti 2014, § 133
Kommunledningsutskottets protokoll den 13 april 2015, § 72
Kommunstyrelsens protokoll den 11 maj 2015, § 88
Under överläggningen yttrar sig Per Larsson (MP) och Peter Söderström (S).
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige ger Kommunstyrelsen i uppdrag att ta fram en strategi
för tätortsnära grönområden där hänsyn tas till invånarnas trivsel, den
biologiska mångfalden, dagvattenhantering och pedagogisk verksamhet.
Motionen bifalles.
Beslutet skickas till
Miljöpartiet i Arvika
Bitr kommundirektören
Planeringschefen
Miljöutvecklaren
Per Larsson
Peter Söderström
Justerandes sign
Utdragsbestyrkande
Sammanträdesprotokoll
17 (41)
Sammanträdesdatum
Kommunfullmäktige
2015-06-29
KF § 129
Dnr KS 2014/900-009
Motion om en handlingsplan för giftfria förskolor i
kommunen, Sara Andersson (MP) och Lena
Kandergård (S)
Sammanfattning
Sara Andersson (MP), och Lena Kandergård (S) yrkar på att möjligheten att
upprätta en handlingsplan för giftfria förskolor i Arvika kommun ses över.
Handlingsplanen bör likna den som tagits fram i Sundbyberg.
I en handlingsplan enligt Sunbybergs-modellen arbetar man inom områdena:
rensa bort och fasa ut (vissa plastleksaker, icke-leksaker, möbler med mera),
upphandling och köp, mat och tillagning, rutiner för hygien och städning,
byggnad och utomhusmiljö, utbildning och kompetensutveckling.
Myndighetsnämnden beslutade den10 juni 2014 att ge miljöstaben i uppdrag
att arbeta för att få till stånd en inventering av kemikalier i förskolorna.
Förskolorna har därefter inventerats med avseende på olika material och
produkter som används i förskolorna. Syftet har varit att få kunskap om vilka
material och produkter som kan avge giftiga ämnen till miljön och som finns
i förskolorna, för att sedan arbeta för en så giftfri miljö som möjligt för
barnen.
Inventeringen startades upp genom att miljöstaben höll en halvdags
utbildning där en förskollärare från varje förskola deltog. Förskollärarna
inventerade därefter sina förskolor. Vid en uppföljning med miljöstaben
redovisade sedan förskollärarna sina resultat och det diskuterades
möjligheter, idéer och problem som uppstått.
Resultatet från inventeringen visar dock att flera olika verksamheter och
bolag inom kommunen har avgörande roller och påverkar vilka material och
produkter som används i skolorna. Några exempel på detta:
Planavdelningen påverkar i vilka miljöer förskolor hamnar.
Arvika fastighets AB bygger, renoverar och städar lokalerna.
Giftiga ämnen kan läcka från plastmattor och flamskyddat material.
Rutiner för lokalvården inverkar också på spridningen av ämnena.
Park och tomtmark sköter och väljer material i lekparker och skolgårdar.
Inköpsavdelningen påverkar vilka produkter som köps då vissa varor
förhandlas till bättre priser.
Justerandes sign
Utdragsbestyrkande
Sammanträdesprotokoll
18 (41)
Sammanträdesdatum
Kommunfullmäktige
2015-06-29
KF § 129 forts.
Kostavdelningen inom vård och omsorg ansvarar för mängden ekologiska
matvaror och står för lokalvård i en del förskolor.
Lärande och stöd ansvarar för verksamheten.
Slutsatsen från inventeringsprojektet är att det är viktigt med ett samlat grepp
kring frågan om giftfri förskola, inte minst med tanke på hur många parter
som är inblandade.
Om en fullständig handlingsplan för giftfria förskolor ska tas fram för Arvika
kommun krävs dock att särskilda resurser avsätts för såväl framtagande av
plan som för genomförande och uppföljning/upprätthållande.
Beslutsunderlag
Sara Anderssons och Lena Kandergårds motion den 12 augusti 2014
Kommunfullmäktiges protokoll den 25 augusti 2014, § 188
Kommunledningsstabens tjänsteskrivelse den 13 maj 2015
Kommunledningsutskottets protokoll den 25 maj 2015, § 109
Kommunstyrelsens protokoll den 15 juni 2015, § 111
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar att motionen bifalles och att fortsatt arbete ska
ske i motionens riktning samt ger förvaltningen i uppdrag att utreda hur en
handlingsplan kan tas fram.
Beslutet skickas till
Sara Andersson
Lena Kandergård
Bitr kommundirektören
Miljöchefen
Ekonomichefen
Verksamhetscheferna
VD Arvika Fastighets AB
Planeringschefen
Miljöutvecklaren
Justerandes sign
Utdragsbestyrkande
Sammanträdesprotokoll
19 (41)
Sammanträdesdatum
Kommunfullmäktige
2015-06-29
KF § 130
Dnr KS 2015/338-009
Motion om gruppinträde i badhuset, Frida
Hagström (SD)
Sammanfattning
Frida Hagström (SD) föreslår i en motion att Arvika kommun inför
gruppinträde till Arvika simhall, så att det blir billigare för fler att bada
tillsammans.
Beslutsunderlag
Frida Hagströms motion den 23 februari 2015
Kommunfullmäktiges protokoll den 23 februari 2015, § 35
Kommunledningsstabens tjänsteskrivelse den 5 maj 2015
Kommunledningsutskottets protokoll den 25 maj 2015, § 108
Kommunstyrelsens protokoll den 15 juni 2015, § 110
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige konstaterar att efterfrågan på gruppinträde i Arvika är
mycket ringa på grund av att kriteriet är minst 10 vuxna personer. I dagsläget
finns det flera olika anpassade inträdesnivåer beroende på om man är vuxen,
barn, ungdom eller pensionär och det ses i nuläget ingen anledning till att
införa gruppinträde och motionen avslås.
Beslutet skickas till
Frida Hagström
Bitr kommundirektören
Kultur- och fritidschefen
Sim- och sporthallschefen
Justerandes sign
Utdragsbestyrkande
Sammanträdesprotokoll
20 (41)
Sammanträdesdatum
Kommunfullmäktige
2015-06-29
KF § 131
Dnr KS 2015/357-008
Medborgarförslag om återvinning av plast på Arvika
Simhall, Conny Blaauwendraat
Sammanfattning
Conny Blaauwendraat föreslår att en behållare införskaffas på Arvika
simhall, i vilken badgästerna kan återvinna plastförpackningar.
Beslutsunderlag
Conny Blaauwendraats medborgarförslag den 2 mars 2015
Kommunfullmäktiges protokoll den 30 mars 2015, § 55
Kommunledningsstabens tjänsteskrivelse den 5 maj 2015
Kommunledningsutskottets protokoll den 25 maj 2015, § 107
Kommunstyrelsens protokoll den 15 juni 2015, § 113
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar att ge i uppdrag till förvaltningen att
sopsorteringskärl sätts upp snarast för att möjliggöra för simhallens
badgäster att sortera plastsoporna.
Beslutet skickas till
Conny Blaauwendraat + yttrande
Bitr kommundirektören
Kultur- och fritidschefen
Sim- och sporthallschefen
Justerandes sign
Utdragsbestyrkande
Sammanträdesprotokoll
21 (41)
Sammanträdesdatum
Kommunfullmäktige
2015-06-29
KF § 132
Dnr KS 2015/408-008
Medborgarförslag rörande solcellsparken vid
Mosseberg, Sture Nilsson
Sammanfattning
Sture Nilsson föreslår i ett medborgarförslag att man i anslutning till
solcellsparken vid Mosseberg monterar en väl synlig display som visar den
aktuella, producerade effekten kW samt den totalt levererade energin i kWh.
Beslutsunderlag
Sture Nilssons medborgarförslag den 10 mars 2015
Kommunfullmäktiges protokoll den 30 mars 2015, § 58
Kommunledningsstabens tjänsteskrivelse den 27 april 2015
Kommunledningsutskottets protokoll den 11 maj 2015, § 98
Kommunstyrelsens protokoll den 15 juni 2015, § 114
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige konstaterar att sedan byggstarten av solcellsparken i
augusti 2014 har tanken varit att solcellsparken ska kompletteras med en
informationstavla som visar aktuell och ackumulerad energiproduktion.
Redan idag planeras uppförande av godkänd informationstavla. En förfrågan
kommer ställas till Trafikverket för att klargöra om det är möjligt att placera
tavlan mot Riksväg 61. Om inte detta godkänns kommer tavlan att placeras
väl synligt på lämpligt ställe inom solcellsparken.
Beslutet skickas till
Sture Nilsson + yttrande
Justerandes sign
Utdragsbestyrkande
Sammanträdesprotokoll
22 (41)
Sammanträdesdatum
Kommunfullmäktige
2015-06-29
KF § 133
Dnr KS 2015/596-246
Ansökan och förslag till nytt eller ändrat namn för
bostadshus Östra Brevik 1:77
Sammanfattning
En ansökan har kommit in med förslag till ny belägenhetsadress för
fastigheten Arvika Östra Brevik 1:77. Förslaget är Brevik Sjöhagen 1.
Motivering: Tidigare gammal hästhage intill sjön Ränken. Därför tycker vi
gårdsnamnet Sjöhagen skulle passa bra.
Beslutsunderlag
Ansökan den 16 april 2015
Karta och befintliga adresser den 12 maj 2015
Kommunledningsstabens tjänsteskrivelse den 12 maj 2015
Namnberedningens protokoll den 21 maj 2015, § 15
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar att fastställa belägenhetsadressen Brevik
Sjöhagen 1 för fastigheten Östra Brevik 1:77.
Beslutet skickas till
Sökanden
Räddningstjänsten
Kartingenjören
Justerandes sign
Utdragsbestyrkande
Sammanträdesprotokoll
23 (41)
Sammanträdesdatum
Kommunfullmäktige
2015-06-29
KF § 134
Dnr KS 2015/597-246
Ansökan och förslag till nytt eller ändrat namn för
bostadshus Kärrsmossen 2:18
Sammanfattning
En ansökan har kommit in med förslag till en ny belägenhetsadress för
fastigheten Arvika Kärrsmossen 2:18. Förslaget är Kärrsmossen
Tallbacken 1.
Beslutsunderlag
Ansökan den 19 april 2015
Karta och befintliga adresser den 12 maj 2015
Kommunledningsstabens tjänsteskrivelse den 12 maj 2015
Namnberedningens protokoll den 21 maj 2015, § 16
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar att fastställa belägenhetsadressen Kärrsmossen
Tallbacken 1 för fastigheten Kärrsmossen 2:18.
Beslutet skickas till
Sökanden
Räddningstjänsten
Kartingenjören
Justerandes sign
Utdragsbestyrkande
Sammanträdesprotokoll
24 (41)
Sammanträdesdatum
Kommunfullmäktige
2015-06-29
KF § 135
Dnr KS 2015/702-246
Ansökan och förslag till nytt eller ändrat namn för
bostadshus Västra Hungvik 1:159
Sammanfattning
En ansökan har kommit in med förslag till en ny belägenhetsadress för
fastigheten Arvika Västra Hungvik 1:159. Det nya förslaget är Västra
Hungvik Sjölyckan 1.
Beslutsunderlag
Ansökan den 3 maj 2015
Kartor och befintliga adresser den 12 maj 2015
Kommunledningsstabens tjänsteskrivelse den 12 maj 2015
Namnberedningens protokoll den 21 maj 2015, § 17
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar att fastställa belägenhetsadressen Västra
Hungvik Sjölyckan 1 för fastighet Västra Hungvik 1:159.
Beslutet skickas till
Sökanden
Räddningstjänsten
Kartingenjören
Justerandes sign
Utdragsbestyrkande
Sammanträdesprotokoll
25 (41)
Sammanträdesdatum
Kommunfullmäktige
2015-06-29
KF § 136
Dnr KS 2015/705-246
Ansökan och förslag till nytt eller ändrat namn för
bostadshus Västra Sund 2:30
Sammanfattning
En ansökan har kommit in med förslag till ny belägenhetsadress för
fastigheten Arvika Västra Sund 2:30. Förslaget är Västra Sund Sjöviken 1.
Motivering: Vår tomt som är en sjötomt, ligger i en vik vid Kyrkviken i
Västra Sund.
Beslutsunderlag
Ansökan den 11 maj 2015
Karta och befintliga adresser den 12 maj 2015
Kommunledningsstabens tjänsteskrivelse den 12 maj 2015
Namnberedningens protokoll den 21 maj 2015, § 18
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar att fastställa Västra Sund Sjöviken 1 som ny
belägenhetsadress för fastigheten Västra Sund 2:30.
Beslutet skickas till
Sökanden
Räddningstjänsten
Kartingenjören
Justerandes sign
Utdragsbestyrkande
Sammanträdesprotokoll
26 (41)
Sammanträdesdatum
Kommunfullmäktige
2015-06-29
KF § 137
Dnr KS 2015/747-009
Motion om gratis gymkort, Kerstin Nord (SD) med flera,
remiss
Sammanfattning
Kerstin Nord (SD) med flera föreslår i en motion att man utreder
möjligheterna att ge personer med diagnosen depression ett års gratis
gymkort.
Beslutsunderlag
Kerstin Nords (SD) motion den 13 maj 2015
Kommunfullmäktiges beslut
Motionen remitteras till Kommunstyrelsen för beredning.
Justerandes sign
Utdragsbestyrkande
Sammanträdesprotokoll
27 (41)
Sammanträdesdatum
Kommunfullmäktige
2015-06-29
KF § 138
Dnr KS 2015/748-009
Motion om äldreboende Lövåsen Glava, Claes
Pettersson (S), remiss
Sammanfattning
Claes Pettersson (S) föreslår i en motion att en av avdelningarna på
äldreboendet Lövåsen omvandlas till ett demensboende för att klara vården
för de äldre i Glava.
Beslutsunderlag
Claes Petterssons (S) motion den 25 maj 2015
Kommunfullmäktiges beslut
Motionen remitteras till Kommunstyrelsen för beredning.
Justerandes sign
Utdragsbestyrkande
Sammanträdesprotokoll
28 (41)
Sammanträdesdatum
Kommunfullmäktige
2015-06-29
KF § 139
Dnr KS 2015/791-009
Motion om ommålning av fasad, Mattias Forsberg (V),
remiss
Sammanfattning
Mattias Forsberg (V) föreslår i en motion att väggmålningen på fasaden vid
parkeringsplatsen vid kvarteret Bryggaren målas om till ett nytt motiv.
Beslutsunderlag
Mattias Forsbergs (V) motion den 2 juni 2015
Kommunfullmäktiges beslut
Motionen remitteras till Kommunstyrelsen för beredning.
Justerandes sign
Utdragsbestyrkande
Sammanträdesprotokoll
29 (41)
Sammanträdesdatum
Kommunfullmäktige
2015-06-29
KF § 140
Dnr KS 2015/733-008
Medborgarförslag om cykelstation, Leif Hammoud,
remiss
Sammanfattning
Leif Hammoud föreslår i ett medborgarförslag att man bygger ett antal
cykelstationer, där man kan hyra cyklar mot avgift.
Beslutsunderlag
Leif Hammouds medborgarförslag den 23 maj 2015
Kommunfullmäktiges beslut
Medborgarförslaget remitteras till Kommunstyrelsen för beredning.
Justerandes sign
Utdragsbestyrkande
Sammanträdesprotokoll
30 (41)
Sammanträdesdatum
Kommunfullmäktige
2015-06-29
KF § 141
Dnr KS 2015/733-008
Medborgarförslag om webbkameror i centrum, Leif
Hammoud, remiss
Sammanfattning
Leif Hammoud föreslår i ett medborgarförslag att man installerar
webbkameror i centrum i syfte att locka turister.
Beslutsunderlag
Leif Hammouds medborgarförslag den 23 maj 2015
Kommunfullmäktiges beslut
Medborgarförslaget remitteras till Kommunstyrelsen för beslut.
Justerandes sign
Utdragsbestyrkande
Sammanträdesprotokoll
31 (41)
Sammanträdesdatum
Kommunfullmäktige
2015-06-29
KF § 142
Dnr KS 2015/739-008
Medborgarförslag om att anlägga en ny anslutning till
Prästgårdsvägen, Veine Wallin, remiss
Sammanfattning
Veine Wallin föreslår i ett medborgarförslag att man anlägger en ny
anslutning till Prästgårdsvägen, cirka 150 meter längre västerut före utfarten
på länsväg 172.
Beslutsunderlag
Veine Wallins medborgarförslag den 25 maj 2015
Kommunfullmäktiges beslut
Medborgarförslaget remitteras till Kommunstyrelsen för beredning.
Justerandes sign
Utdragsbestyrkande
Sammanträdesprotokoll
32 (41)
Sammanträdesdatum
Kommunfullmäktige
2015-06-29
KF § 143
Dnr KS 2015/808-008
Medborgarförslag om bygge av fiskebrygga i
båthamnen, Randi Haug, remiss
Sammanfattning
Randi Haug föreslår i ett medborgarförslag att man bygger en fiskebrygga i
båthamnen.
Beslutsunderlag
Randi Haugs medborgarförslag den 8 juni 2015
Kommunfullmäktiges beslut
Medborgarförslaget remitteras till Kommunstyrelsen för beslut.
Justerandes sign
Utdragsbestyrkande
Sammanträdesprotokoll
33 (41)
Sammanträdesdatum
Kommunfullmäktige
2015-06-29
KF § 144
Dnr KS 2015/828-008
Medborgarförslag om boendealternativ för människor
över 55 år i hamnen, Carin Martin, remiss
Sammanfattning
Carin Martin föreslår i ett medborgarförslag att man bygger bostadsrätter för
människor över 55 år i hamnen.
Beslutsunderlag
Carin Martins medborgarförslag den 10 juni 2015
Kommunfullmäktiges beslut
Medborgarförslaget remitteras till Kommunstyrelsen för beslut.
Justerandes sign
Utdragsbestyrkande
Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
Kommunfullmäktige
2015-06-29
KF § 145
Dnr KS 2015/25-101
Interpellation om företagsklimatet i Arvika, Jan
Wettmark (M), remiss
Beslutsunderlag
Jan Wettmarks (M) interpellation den 28 maj 2015
Kommunfullmäktiges beslut
Interpellationen remitteras till Kommunstyrelsen för beredning.
Justerandes sign
Utdragsbestyrkande
34 (41)
Sammanträdesprotokoll
35 (41)
Sammanträdesdatum
Kommunfullmäktige
2015-06-29
KF § 146
Dnr KS 2015/761-101
Länsstyrelsens beslut om ny ersättare i
Kommunfullmäktige efter Carina Grundin (SD)
Sammanfattning
Länsstyrelsen beslutar den 22 maj 2015 att utse Yngve Johansson till ny
ersättare i Kommunfullmäktige för Sverigedemokraterna från och med den
22 maj 2015 till och med den 14 oktober 2018.
Beslutsunderlag
Länsstyrelsens beslut den 22 maj 2015
Kommunfullmäktiges beslut
Yngve Johansson utses till ny ersättare i Kommunfullmäktige för
Sverigedemokraterna. Länsstyrelsens protokoll läggs till handlingarna.
Beslutet skickas till
Yngve Johansson
Kanslifunktionen
Personalfunktionen
Justerandes sign
Utdragsbestyrkande
Sammanträdesprotokoll
36 (41)
Sammanträdesdatum
Kommunfullmäktige
2015-06-29
KF § 147
Dnr KS 2015/717-101
Avsägelse av uppdrag som ledamot i
Kommunfullmäktige och Kommunfullmäktiges
framtidsgrupp Tillväxt, Linda Johnsson (M)
Sammanfattning
Linda Johnsson (M) avsäger sig uppdraget som ledamot i
Kommunfullmäktige och Kommunfullmäktiges framtidsgrupp Tillväxt.
Beslutsunderlag
Linda Johnssons (M) avsägelse den 18 maj 2015
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige godkänner Linda Johnssons avsägelse och ger i
uppdrag åt Moderaterna att lämna förslag till ny ledamot i
Kommunfullmäktiges framtidsgrupp Tillväxt. Länsstyrelsen tillskrivs med
begäran om ny sammanräkning för att utse ny ledamot i Kommunfullmäktige
för Linda Johnsson.
Beslutet skickas till
Länsstyrelsen Värmland, Miljöskydd & Förvaltning
Kanslifunktionen
Personalfunktionen
Justerandes sign
Utdragsbestyrkande
Sammanträdesprotokoll
37 (41)
Sammanträdesdatum
Kommunfullmäktige
2015-06-29
KF § 148
Dnr KS 2015/721-101
Avsägelse av uppdrag som ersättare i Arvika Kraft AB,
David Fredriksson (KD)
Sammanfattning
David Fredriksson (KD) avsäger sig uppdraget som ersättare i Arvika Kraft
AB.
Beslutsunderlag
David Fredrikssons (KD) avsägelse den 19 maj 2015
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige godkänner David Fredrikssons (KD) avsägelse och ger
i uppdrag åt Kristdemokraterna att lämna förslag till ny ersättare.
Beslutet skickas till
Kanslifunktionen
Personalfunktionen
Justerandes sign
Utdragsbestyrkande
Sammanträdesprotokoll
38 (41)
Sammanträdesdatum
Kommunfullmäktige
2015-06-29
KF § 149
Dnr KS 2015/762-101
Avsägelse av uppdrag som nämndeman vid Värmlands
tingsrätt, Maja Sörensen (FP)
Sammanfattning
Maja Sörensen (FP) avsäger sig uppdraget som nämndeman vid Värmlands
tingsrätt från och med den 25 maj 2015.
Beslutsunderlag
Maja Sörensens (FP) avsägelse den 25 maj 2015
Folkpartiets skrivelse den 29 juni 2015
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige godkänner Maja Sörensens (FP) avsägelse. Jessica
Andersson (FP) utses som ny nämndeman vid Värmlands tingsrätt.
Beslutet skickas till
Kanslifunktionen
Personalfunktionen
Justerandes sign
Utdragsbestyrkande
Sammanträdesprotokoll
39 (41)
Sammanträdesdatum
Kommunfullmäktige
2015-06-29
KF § 150
Dnr KS 2015/504-700
Rapport ej verkställda beslut första kvartalet 2015
Sammanfattning
Kommunen har skyldighet att till Inspektionen för vård och omsorg
rapportera in gynnande beslut som inte verkställts inom tre månader från
beslutsdatum.
Under första kvartalet 2015 har verksamheten Vård och omsorg tre ej
verkställda beslut att rapportera enligt 4 kap 1 § och rapportering enligt 16
kap 6f § socialtjänstlagen samt ett beslut enligt 9 § och rapportering enligt 28
f-g § lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade.
Under första kvartalet 2015 har verksamheten Lärande och stöd ett ej
verkställt beslut att rapportera enligt 4 kap 1 § och rapportering enligt 16 kap
6f § socialtjänstlagen, samt beslut enligt 9 § och rapportering enligt 28 f-g §
lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade.
Under första kvartalet 2015 har förvaltningen Lärande och stöd ett ej
verkställt beslut att rapportera enligt 4 kap 1 § och rapportering enligt 16 kap
6 f § socialtjänstlagen, samt beslut enligt 9 § och rapportering enligt 28 f-g §
lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade.
Beslutsunderlag
Vård och omsorgs kvartalsrapport den 10 april 2015
Vård och omsorgs protokoll den 16 april 2015, § 21
Lärande och stöds kvartalsrapport den 21 april 2015
Lärande och stöds protokoll den 22 april 2015, § 43
Kommunstyrelsens protokoll den 11 maj 2015, § 85
Rapport till Kommunfullmäktige, kvartal 1 den 22 maj 2015
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige tar del av rapport ej verkställda beslut för första
kvartalet 2015 och lägger den med godkännande till handlingarna.
Justerandes sign
Utdragsbestyrkande
Sammanträdesprotokoll
40 (41)
Sammanträdesdatum
Kommunfullmäktige
2015-06-29
KF § 151
Dnr KS 2015/687-100
Förslag till ändringar i bolagsordningar gällande Arvika
Stadshus AB och Arvika Lokal och Mark AB
Sammanfattning
I nuvarande bolagsordingar för de båda bolagen, Arvika Stadshus AB § 8
styrelse, och Arvika Lokal och Mark AB § 6 styrelse. Står det att styrelsen
skall bestå av fem ledamöter och fem suppleanter.
Efter de senaste nomineringsförslagen till bolagens styrelser har det beslutats
att styrelserna skall utökas med två ledamöter och två suppleanter.
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar att bolagsordningarna för Arvika Stadshus AB
och Arvika Lokal och Mark AB ändras under § 8 respektive § 6 enligt
följande: Styrelsen skall bestå av sju ledamöter och sju suppleanter.
Justerandes sign
Utdragsbestyrkande
Sammanträdesprotokoll
41 (41)
Sammanträdesdatum
Kommunfullmäktige
2015-06-29
KF § 152
Dnr KS 2015/903-101
Val av ledamot till Kommunstyrelsen,
Civilförsvarsnämnden och Arbetslöshetsnämnden
Sammanfattning
Mona Smedman (C) har avsagt sig sitt uppdrag som ledamot i
Kommunstyrelsen, Civilförsvarsnämnden och Arbetslöshetsnämnden
(Kommunfullmäktiges beslut den 27 april 2015, § 94). Det har lämnats
förslag på att Camilla Gustafsson (C) går in som ledamot i
Kommunstyrelsen, Civilförsvarsnämnden och Arbetslöshetsnämnden.
Beslutsunderlag
Valberedningens förslag den 29 juni 2015
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar att utse Camilla Gustafsson (C) till ledamot i
Kommunstyrelsen, Civilförsvarsnämnden och Arbetslöshetsnämnden.
Justerandes sign
Utdragsbestyrkande