Protokoll Förbundsstämma 2014 Svenska Biljardförbundet Scandic

Protokoll Förbundsstämma 2014
Svenska Biljardförbundet
Scandic Infra City, Upplands Väsby den 10 januari 2015
1. Upprop samt fastställande av röstlängd för mötet
Upprop företogs och röstlängden fastställdes. 14 föreningar närvarade med totalt 19
av röstlängdens möjliga 44 röster.
2. Fastställande av föredragningslista för mötet
Föredragningslistan fastställdes.
3. Fråga om mötets behöriga utlysande
Mötet befanns vara utlyst i enlighet med Svenska Biljardförbundets stadgar.
4. Val av ordförande för mötet
Kurt Roos valdes till mötets ordförande.
5. Val av sekreterare för mötet
Matilda Louis valdes till mötets sekreterare.
6. Val av två protokolljusterare att jämte mötesordföranden, justera
mötesprotokoll samt erforderligt antal rösträknare
Till protokolljusterare samt rösträknare valdes Ann-Sofie Löfgren och Tom Eksell.
7. Behandling av verksamhets-och förvaltningsberättelser
A) Förbundsstyrelsens verksamhetsberättelse för de gånga två
verksamhetsåren
Kurt Roos föredrog verksamhetsberättelserna, dessa lades till handlingarna.
Bilaga 1
B) Förbundsstyrelsens förvaltningsberättelse för de gångna två
räkneskapsåren
Förvaltningsberättelserna för räkenskapsåren 2011-2012 samt 2012-2013
redovisades. Bilaga 2 och 3
8. Behandling av revisorernas berättelse för samma tid
Revisorernas berättelser föredrogs.
9. Fråga om ansvarsfrihet för förbundsstyrelsen och förvaltning
Styrelsen beviljades ansvarsfrihet för räkenskapsåren 2011/2012 och 2012/2013.
10. Behandling av förslag till verksamhetsinriktning och ekonomiskt plan för
kommande period och av styrelsens förslag och av motioner som getts in i den
ordning som sägs i 22§
A) Verksamhetsinriktning
Förbundets inriktning de kommande åren diskuterades. Årsmötet uttryckte
förtroende för styrelsen arbete.
B) Ekonomisk plan
Styrelsen gavs förtroende att fortsätta sitt arbete i samma sunda riktning.
11. Fastställande av föreningarnas årsavgift till förbundet
Idrottsförening
År 1: 1 000 kr
År 2 och därefter: 3 000 kr
Skol-/Pensionärsföreningar el liknande organisationer
År 1: 200 kr
År 2 och därefter: 500 kr
12. Val på två år av förbundsordförande tillika styrelsens ordförande.
Valberedningens förslag: Kurt Roos
Kurt Roos valdes enhälligt.
13. Val på fyra år av växelvis tre respektive tre övriga styrelseledamöter
företrädande pool, snooker och carambole.
Omval av Martin Söderberg och Mats Norén, nyval av Bojan Stefanov
Mötet var enhälligt i beslutet.
14. Val på två år av tre suppleanter. En för varje disciplin. (pool, snooker och
carambole)
Johan Hansson och Peter Skough valdes enhälligt.
15. Val på två år av två revisorer och personliga suppleanter för dessa med uppgift
att granska verksamhet, räkneskaper och förvaltning inom förbundet. Minst en
av revisorerna och dennes supplenat skall vara av kommerskollegium
auktoriserad eller godkänd revisor.
Till intern revisor valdes Ann-Sofie Löfgren, Suppleant Louise Furberg
16. Val på två år av fyra ledamöter i Valberedningen företrädande pool, snooker
och carambole.
Till ledamöter i valberedeningen valdes Kim Hartman, Annika Nilsson, Matilda Louis,
Tom Eksell.
17. Beslut om val av ombud till RIM och erfoderligt antal suppleanter.
Årsmötet uppdrog åt styrelsen att utse lämplig representant vid vart tillfälle.
Mötets ordförande
____________________________
Kurt Roos
Protokolljusterare
_____________________________
Ann-Sofie Löfgren
____________________________
Tom Eksell
VERKSAMHETSBERÄTTELSE
1 juli 2012 - 30 juni 2014
1
Förord
Förbundet vill först passa på att tacka alla de som bidragit till biljardens utveckling de senaste åren,
till alla de som lagt ner ideella timmar både i hemmaklubben men också i förbundets olika projekt.
De gångna fyra åren har gått i utvecklingen av sportens tecken.
Antalet aktiva har fortsatt ökat. Samarbetet med RF avseende Team Sweden har gett ett urval av
spelare större möjligheter till träning och utbildning för att prestera på internationell nivå.
Förbundets styrelse har fortsatt ambition att arbeta med organisationens utveckling och
kommunikationen med medlemsföreningarna.
Styrelsen, har trots ännu ett bra resultat, brottats med resursbrist av ideella krafter. Styrelsen har sedan 2012- 12-15 bestått av följande ledamöter:
Ordförande
Vice ordförande
Kassör Sekreterare
Ledamot
Ledamot
Ledamot
Suppleant
Suppleant
Suppleant
Kurt Roos
Martin Bengtzelius
Bo Peterson
Tomas Nordström
Mats Norén
Martin Söderberg
Tom Eksell
Bojan Stefanov
Martin Linderoth
Bojan Stefanov
Internrevisorer Ann-Sofie Lövgren
Externa revisorer
Moore & Stephens
Louise Furberg 2
Snooker 2013- 2014
Nationell verksamhet 2013- 2014
Den nationella verksamheten inom snooker har organiserats och verkställts av snookerkommittén
som under innevarande säsong har haft följande sammansättning; Martin Söderberg
(sammankallande) Kim Hartman, Johan Hansson, Jonas Fahlander, Martin Linderoth, Suleman Kukka
Salam samt Johnny Eriksson. De nationella tävlingarna sköts numera helt inom tävlingsmodulen
Biljardonline. Systemet har fungerat i stort sett bra, om än inte helt problemfritt. Det är
snookerkommitténs förhoppning att under kommande säsong kunna utbilda fler tävlingsledare inom
detta system och på så sätt sprida kunnande och ansvar inom en större krets för att avlasta de få
som hittills har arrangerat och genomfört de nationella tävlingarna. Bland annat som ett sätt att stimulera deltagarantalet i de olika nationella tävlingarna har systemet
med dubbelcup införts i flertalet tävlingar. Det är för tidigt att dra några långtgående statistiska
slutsatser om denna satsning har burit någon större frukt än, men tendensen är dock minst
oförändrad deltagarmässigt gentemot föregående säsonger.
Resultatmässigt har senioren Henrik Svedstedt och junioren Arpat Pulat tillsammans dominerat de
nationella tävlingarna. Det är framförallt glädjande att notera juniorernas framfart i resultatlistorna.
Den satsning på juniorsidan som inleddes för några år sedan kan konstateras ha burit frukt då det
genomgående under säsongen har funnits juniorer med i semifinaler och finaler. Under öppna SM återvände Farhan Mirza till svensk snooker efter en tids bortavaro och kunde till
slut vinna finalen mot norrlänningen Jim Johansson. Noterbart från SM är även junioren Simon
Lindbloms break på 133, det hittills högsta breaket i svensk tävlingssnooker till dags dato.
Säsongen inleddes med ett träningsläger med den professionella spelaren Lee Walker från Wales.
Samarbetet med Lee har varit mycket lyckat och har gett juniorspelarna en god skjuts i utvecklingen
varje gång han har varit i Sverige. Lee Walker besitter ett stort pedagogiskt kunnande och är
fortfarande aktiv som spelare varvid han fungerar både som inspiratör och ett mycket gott föredöme.
Det arbete som har grundlagts varje gång han har bedrivit träningsläger med ungdomarna har
fungerat som en naturlig språngbräda för våra inhemska tränare att bygga vidare på under
säsongerna. Tack vare ett gott samarbete med Snookerhallen har ju juniorerna generöst med
träningstid på helgerna för att kunna utvecklas ytterligare. Förhoppningen är att Lee skall kunna hålla
ett nytt träningsläger i Stockholm under oktober månad 2014, och att denna satsning ånyo skall
finansieras främst av medel genom Idrottslyftet.
3
Internationell verksamhet 2013-14
Under säsongen 2013-14 har Sverige deltagit i Internationella tävlingar vid följande tillfällen.
U21 VM i Beijing (Juli 2013) Bairaq Al Urfy, Benjamin Mc Cabe o Belan Sharif
VM i Daugavpils i Lettland (nov/dec) B. Al Urfy, B. Mc Cabe o Arpat Pulat
U17 mästerskap på Malta (jan.) Andrej Nasibov
U21 EM i Bukarest (mars) Simon Lindblom , Arpat Pulat, Belan Sharif o Benjamin Mc Cabe
U21 VM i Al Fujairah / UAE (maj) Simon Lindblom och Benjamin Mc Cabe
Träningsläger inför Beijing hölls i Sandviken och ett ungdomslandslagsläger med coachen
Lee Walker har hållits under hösten.
Avslutande europamästerskapet i Sofia/ Bulgarien i Juni hade inget svenskt deltagande.
Vid samtliga nämnda tävlingar representerades Sverige av nästa generations spelare dvs.
våra bästa juniorer. Sportsligt har säsongen varit väl godkänd i svår konkurrens med goda insatser
från samtliga sex uttagna representanter.
Vad gäller arbetsbudgeten (100.000 kr.) så överskreds den med ca. 15.000: beroende på
U21 VM i Al Fujairah som för första gången plötsligt lades i fel kalenderår. Detta innebär
att det inte är något U21 VM under kommande säsong och heller ingen kostnad för ett sådant.
I övrigt har budgeten drygats ut med Idrottslyftsansökningar, SK medel samt att spelare och
ledare delvis har bekostat sina resor vid U17 på Malta och U21 VM i UAE.
Sammantaget har Sverige deltagit vid fem internationella tävlingar med tretton starter samt
ledare vid varje tillfälle. Budgetmedlen får anses ha utnyttjas maximalt och i linje med den
fastslagna ungdomssatsningen. Det sportsliga resultatet har vart bra. Internationella kalendern är
egentligen lika år från år, med undantaget av U21 VM i den kommande säsongen.
4
Carambole 2013-2014
Carambole har efter några magra år rekryteringsmässigt sett, kunnat se en viss ljusning under denna
verksamhetsperiod. Tävlingsverksamheten har ökat något, just nu har vi haft strax under 60 spelare
under perioden som varit aktiva i rankingturneringar mm. Detta tror vi i Carambolekommittén beror
delvis på att vi från och med 2014 öppnat upp hela rankingsystemet så alla kan delta i alla
turneringar. I januari 2015 kommer carambolen också att finnas med på SM-veckan i Örebro.
Carambolekommitténs sammansättning under perioden:
Mats Norén (Sammankallande och styrelseledamot för carambolen i SBF)
Torsten Svendsen (Malmö Carambole Club)
David Pennör (BK Borgen) Resultat nationellt 2013
Klass 1 södra efter 8 deltävlingar
1.
Bernard Aupeix BKP (Går upp i elitklassen)
2.
Per Hägg MCC
3.
Cuonh Huynh MCC
Klass 1 norra efter 8 deltävlingar
1.
Keyan Nayafi SBS (går upp i elitklssen)
2.
Polyzoiz Arvanitidis LCC
3.
Manuel Orellana LCC
Elitklassen efter 8 deltävlingar
1.
David Pennör BKB
2.
Nalle Olsson BKB
3.
Patrik Matthies SBS
Svenskt Mästerskap individuellt
1.
Michael Nilsson BKP
2.
Torbjörn Blomdahl BKB
3.
Nalle Olsson BKB
SM klubblag
1.
Stockholms Biljardsällskap
2.
Malmö Carambole Club
3.
Biljardklubben Borgen Hbg
5
Internationellt
Den stora turneringen Scandinavian Open, på MCC, med norrmän och danskar i startfältet avhölls
som vanligt i maj. Segrade gjorde Tay Quoc Co MCC över Björn Lohmander BKB i finalen.
I mars spelade Torbjörn Blomdahl och Michael Nilsson VM för 2-mannalag i Tyskland, men lyckades
inte ta sig vidare från gruppspelet denna gång. Stockholms Biljardsällskap med förstärkning av
danske världsstjärnan Dion Nelin var i Köpenhamn och kvalade till Europacupfinalen, men lyckades
inte gå vidare till finalen.
Vår världsstjärna Torbjörn Blomdahl har som vanligt varit ute och skördat framgångar.
11-17 februari vann han World Cupturneringen i Antalya i Turkiet.
3-8 september blev han 11 i World Cup Guri(Korea).
16-22 september vann han World Cup Peloponnese (Grekland).
Vid VM individuellt I Antwerpen misslyckades han tyvärr.
Han blev 2:a vid World Cup Medellin (Columbia) 4-9 november.
1-7 december blev ha 3:a i World Cup Hurghada (Egypten).
Efter denna säsong var Torbjörn rankad som nummer 1 i världen.
Resultat nationellt 2014
Eftersom carambolens sässong sträcker sig från 1 januari till 31 december hinner vi bara att få med
halva tävlingssässongen 2014. SBF´s verksamhetsår är 1 juli till 30 juni.
Ledare efter halva sässongen 2014 Klass 1 södra
1.
Cuong Hyunh MCC
2.
Mats Ekdahl MCC
3.
Ken Hultqvist BKP
Ledare efter halva sässongen 2014 Klass 1 norra
1.
Giglio Alvarado LCC
2.
Pavlos Avinitidis LCC
3.
Cemil Karatay SBS
Ledare efter halva sässongen 2014 ELIT
1.
David Pennör BKB
2.
Patrik Matthies SBS
3.
Nalle Olsson BKB
Svenskt Mästerskap individuellt januari 2014
1.
Torbjörn Blomdahl BKB
2.
Michael Nilsson BKP
3.
Nalle Olsson BKB
6
SM Klubblag februari
1.
Biljardklubben Borgen Hbg
2.
Malmö Carambole Club
3.
Biljardklubben Paradis Lund
Overallistan (Genomsnittslistan) leds ganska överlägset av Michael Nilsson BKP.
Obs! Det är denna listan vi använder vid uttagningar till landslag.
Internationellt
Torbjörn och Michael misslyckades igen att ta sig vidare från gruppspelet vid VM för tvåmannalag i
Viersen(Tyskland). Lite märkligt för denna titel har dom vunnit 7 gånger tidigare.
Den populära turneringen Scandinavian Open spelades som vanligt i maj på Malmö Carambole Club,
med många norrmän och danskar, Bo Tönning Danmark vann finalen över Tay Moc Tran MCC.
23-29 mars blev Torbjörn Blomdahl 2:a vid World Cup Luxor (Egypten).
15-20 juli vann Torbjörn den stora turneringen Verhoeven Open i New York.
Nämnas bör också att den 2-5 oktober blev Torbjörn 3:a vid VM i 1-vallare i Frankrike!
7
Pool 2012-2014
Nationellt
Säsongen 2012/2013 har fortsatt med ökat intresse för Swedish Interpool Tour. Damerna fick detta år
testa på SVT:s SM-vecka i Halmstad med ett lyckat resultat. Inför säsongen 2013-2014 togs
SPT1500 bort och ersattes med SPT1000 och både dam och herr-SM flyttades in till SVT:s SMvecka som senast spelades i Borås.
Statistik 2012-2013
SPT1000
SPT500
SPT250
8-ball
131
160
119
59
6
9-ball
191
201
130
42
12
224
10-ball
127
155
87
56
6
175
14-1
43
52
27
32
8
Totalt
492
568
363
189
32
399
8
16
16
8
4
4
61,50
35,50
22,69
23,63
8
99,75
Tävlingar
40
Snitt
35,58
SPT1000
SPT500
SPT250
SPT125
40+
Junior
Dam
Open
8-ball
97
149
90
33
63
6
9-ball
168
256
231
50
88
6
228
10-ball
123
178
108
11
30
6
146
14-1
39
51
32
61
6
Totalt
427
634
461
61
212
63
24
374
8
16
16
4
8
1
4
5
53,38
39,63
28,81
15,25
26,50
63
6
74,80
Tävlingar
44
Snitt
35,98
Tävlingar
Snitt
SPT125
40+
Junior
Dam
Open
Summering SPT
Starter
1423
Statistik 2013-2014
Tävlingar
Snitt
Summering SPT
Starter
1583
8
Medaljörer i Svenska mästerskap 2013
Klass
Disciplin
Guld
Andreas
Gerwén
Christopher
Koba
Herr
9-ball
Herr
8-ball
Herr
10-ball
Herr
Straight
Dam
9-ball
Dam
8-ball
Dam
10-ball
Louise Furberg
Martine
Christiansen
Dam
40+
Straight
9-ball
40+
40+
40+
Lag
Senaharip Azar
Andreas
Gerwén
Martine
Christiansen
Silver
Jim Chawki
Brons
Christian S.
Fischer
Kevin Zarekani
Jan Lundell
Macus Chamat
Tom Storm
Kevin Zarekani
Jim Chawki
Tom Storm
Jyri Halttu
Helena
Benjamin
Ann-Sofie
Löfgren
Tom Storm
Christopher
Koba
Caroline Roos
Tom Storm
Louise Furberg
Helena
Benjamin
Helena
Benjamin
Helena
Benjamin
Tomas Larsson
Louise Furberg
Martine
Christiansen
Peter Eriksson
8-ball
Tom Eksell
Mats Elfroos
Kent Karlsson
10-ball
Straight
Mikael Kålberg
Ulf hjälmvall
Gävle BK 1
Tom Eksell
Tomas Larsson
BK Flamingo
Kent Karlsson
Tom Eksell
BK Milen 1
Brons
Sara Trangärd
Caroline Roos
Ann-Sofie
Löfgren
Louise Furberg
Kent Karlsson
Magnus
Lindgren
Magnus
Lindgren
Kent Karlsson
Medaljörer i Svenska mästerskap 2014
Klass
Disciplin
9-ball
Guld
Christopher
Koba
Silver
Andreas
Gerwén
Herr
Herr
8-ball
Marcus Chamat
Daniel Tångudd
Herr
10-ball
Herr
Straight
Dabiel Tångudd
Christian S.
Fisher
Jim Chawki
Andreas
Gerwén
Dam
9-ball
Louise Furberg
Lisa Skaale
Dam
8-ball
Caroline Roos
Dam
10-ball
Dam
Straight
Junior
8-ball
Louise Furberg
Helena
Benjamin
Lukas
Andersson
Louise Furberg
Helena
Benjamin
Flickor
8-ball
40+
9-ball
Frida Nilsson
Niclas
Begendorff
40+
8-ball
Mahmut Mutto
40+
10-ball
40+
Straight
Jan Lundell
Niclas
Bergendorff
Lag
Stockholms BS
Caroline Roos
Eddie Hedberg
Jonna Hidell
Johan Wingårdh
Brons
Brons
Macus Chamat
Andreas
Gerwén
Jim Chawki
Senharip Azar
Marcus Chamat
Helena
Benjamin
Helena
Benjamin
Caroline Roos
Louise Furberg
Johan
Lundström
Alia Holm
Glenn
Andersson
Tomas Larsson
Tomas Larsson
Mikael
Wiszniewski
Caroline Roos
Ann-Sofie
Löfgren
Lisa Skaale
Ann-Sofie
Löfgren
Kasper Östlund
Wendela
Åkesson
Peter Åkesson
Magnus
Vesterlund
Kent Karlsson
Louise Furberg
Magnus
Vesterlund
Mats Elfroos
Tom Storm
Tom Eksell
Björn Karlsson
Kent Karsson
BK Milen
Familjens BF 2
9
Inter nationellt
Sverige har deltagit på alla EM som arrangerats säsongerna 2012/2013 och 2013/2014 samt deltagit
på Eurotouren för damer och herrar samt VM. Utöver det även flera stora internationella tävlingar.
Internationella mästerskaps-medaljer
2013 EM Herr 8-ball Silver 2013 EM Dam 9-ball Brons 2013 EM Dam Lag
Guld
2013 EM Rullstol
8-ball Silver
2013 EM Rullstol
10-ball Brons
2013 EM Junior
8-ball Guld
2013 EM Junior
8-ball Brons
2013 EM Junior
10-ball Silver
2013 EM Seniorer
8-ball Silver
2013 EM Seniorer
9-ball Guld
2013 EM Seniorer
10-ball Brons
2013 EM Seniorer
14-1 Brons
2013 EM Seniorer
Lag
Brons
2013 EM Ladies
8-ball Brons
2013 EM Ladies
9-ball Silver
2013 EM Ladies
10-ball Silver
2014 EM Dam 10-ball Brons
2014 EM Rullstol
8-ball Silver
2014 EM Rullstol
9-ball Brons
2014 EM Junior
9-ball Silver
2014 EM Junior
10-ball Silver
2014 EM Junior
14 – 1 Brons
2014 EM Junior
14 – 1 Brons
2014 EM Junior
Lag
Brons
2014 EM Seniorer
14 – 1 Brons
Jim Chawki
Caroline Roos Caroline Roos/Louise Furberg
Henrik Larsson
Henrik Larsson
Daniel Tångudd
Tian Zhang
Daniel Tångudd
Tom Storm
Tom Storm
Tom Storm
Tom Storm
Ann-Sofie Löfgren
Ann-Sofie Löfgren
Ann-Sofie Löfgren
Louise Furberg
Henrik Larsson
Henrik Larsson
Lukas Andersson
Daniel Tångudd
Daniel Tångudd
Tian Zhang
Kent Karlsson
Hela 25 stycken mästerskapsmedaljer dessa två säsonger är ett fantastiskt resultat Svensk biljard.
10