Carl-Axel Malmberg 85 år Bär skatt av minnen från krig & fred

Carl-Axel Malmberg 85 år
Bär skatt av minnen från krig & fred
TR·\NEKARR
Carl-Axel Malmbergs
liv omspänner nära
ett helt århundrade.
Han har barndoms­
minnen från första
världskriget. och som
sjömanspastor min­
nen från förberedel­
serna till det andra i
Danzig, Gdynia och
London. och han
varit med om dess
slut. Den 7 september
fyller Carl-Axel
Malmberg 85 år.
Jubilar
- uara den , som upplevt ett
krig vet "ad det innehar. 55­
ger ban.
l manga ar verkade Carl
Axel Mnlmberg sQm "jöman
spastor i flera länder med lang­
sta tiden 1 Antwerpen. 12 ar
som i hög gmd präglat ho­
nom . och om vilka han ocksa
g ell ut en bok "Det hände i
A ntwerpen ",
Men även Kullubygden hur
stor belydeL'ie för Carl -Axel
Malmberg.
Han är född J Malmö, men
tillbringade manga somrar hos
si n farbror, kyrkoherden i
pa
Brunnby. Anders Malmberg
Carl ·A..w! Malmberg avla­
de teol kand 19:35 och var där­
erter assisterande sjöman
sprä.'lt i Danzig och Gdyni
1936, vice pastor i Bnmnby
HJ:n-38, assisterande sjuman­
sprast i London 193H. sjöman ~
"pastor i Antwe r pen 1939-!50.
kyrkoadjunkt i Karlskrona
W50·!i7. amirnlitt;lspredikunt
1957-/)1. och amiralitetspastor
a korum samt besök
m
!'lens langreselartyg fjär de
gIck ut
Vid pensioneringen 1
flyttade Carl-Axel Malmb
och hans maka Gertrud
hennes släktgård, en gam
skeppargard , I Trallt!kän
- Ett år senare blev jag
sam. när cancern bröt
hustrus liv.
Med aren har Carl-A
Malmbergs lid fyllts med
kariat, studier Odl förfal
skap,
- Förutom boken om A
wf'rpen. har jAg skrivit
Brunnby kyrka, och mill
tresse för Arilds kapell sy
skriften "M adonnan frlll1 A
i Brunnby kyrku", berä
han.
196 1 75,
- Mi.onena från krigsaren i
Belgien triingde sig pa mig, när
jag sag firandet IlV de alliera ­
des landstigni ng i 'lormundie
för 50 ar ~edan i 1\1. och tank­
te på Hit lers frukt ansvårda
bombmaltOl med de flygand
bomberna över staden, fort ­
sätter Carl-Axel Malmbe rg
Vålt dagliga bröd
- [ lem manader fick vi lf.>va
utan dagsljus och i syrefattig
luft, när ;) (l()ll homber föll
över An twerpen . Att vi 1 "ive­
rige far födas, leva van liv. och
alclras l en skydd<.Id värld kom­
mer fmffi, lycker jag. i den
nya blbelöversunningen i "Fa­
der var" , Dnr star inte längre
"Vart dagliga bröd giv oss I
dag", utan. "gh oss I dag vari.
rö d fbr morgondagen " . Sa
bl::r inle den som varil i kri!/:
och lall I<änna av Vild det in­
nebär att svälta! l den engeJska
hiheln stilr "G iv oss i dag vart
dagliWl bröd". och i d~n fran ­
ska "Giv oss i dag det hröd vi
behövpr" Märklif,rt . a ll man i
Lunds Domkyrka med dess
ekumeniska kontakter ber om
morgondagens bröd! Svällan-
Berikande kontak
F amiralitetspastor Carl-Axel Malmberg i Tranekarr har bl a skrivit en bok om sina minnen tra n
krigsarens Belgien och förra arel kom hans bok om Brunnby kyrka ut,
tie människor her inte su! De
är glada om de far bröd för da­
gen '
Militärförsamling
Efter aren som sjömansprf~sl
fick Carl-Axel Malmberg ljdnsl
i amiralitetsförsamlingen i
Karlskro na. den enda mililar­
församlIngen i vart land, knu­
ten till marinen med flottan
ch kll~tart iUeriet.
- l\'IIna erfarenheter från
krigsaren har gjon mig till en
övertygad försvarsvän. Vi be ­
höve r en stark försvarsmakt
för att vami! var frihet'
Goda minnen
den unika församlingen
med dess imponeqwde tra·
kyrk<l tjänstgjorde Carl-Axel
Malmberg i 17 ar och fick sam·
tidigi kämpa fOr försam lingens
existens, Den hotades av ned­
läggning.
Till Tranekärr
- Jag har gocW m innen fran
mina ar i am iralitetsförsam­
lingen. Jag a rbetade som j an­
dra församlingar, men dessut ,
om som militärpastor med bl
Carl-Axel Malmbergs k
takter genom skriveriernn
Arild med förre nluseidire
ren för Kronborg. dr Henn
Henningsen kommer all
sultera i Henningsl"Ils '
grimsbog". drir det bera
bade om Brunnby k~' rka
Arilds kapell.
- Var korrespondens har
rikat mitt liv. Henningsen s
ver, alt jag lever ell rikt li\'.
är sant! Da med en ::.kat
Ill ll1nen fran krig och f
fran utlands- och hemmok
ka Den skCJlten bar jag n
mig, ålderdumen. Dcl tac
jag Gud för!
111.0V'CAltLU