rsmötesprotokoll_201 - Söderhamn Norrala VVO

ORDINARIE
JAKTSTAMMA
Soderhamn
NonalaWo
Och SdderhamnNonala Jaktstugefiirening
2015-04-09
1( 3 )
Vid dennastiimmahar ftiljande drendenbehandlats:
l. Till ordftirandeftir stiimmanvaldesRogerO Nilsson.
2. Till protokollfijrare fiir stiimmanvaldesEvert Andersson.
3. Till justeringsmiinftir stiimmanvaldesJanKjellstriim och Lars-OveFlodberg.
4. Stiimmanvar utlyst i behdrigordningoch fick stiimmansgodkiinnande.
5. Faststiillandeav riistlilngd skall skeenligt stadgamavid behov.
6. Styrelsensoch revisoremasberdttelseroch fr6ga om ansvarsfrihetfiir styrelsen.
Styrelsensordliirandesamtkasstjrredovisadedetiaenligt verksamhetsberdttelsen
och
godkiindes
revisionsberiittelsen
samt
av stairman.
7. Stiimmanbeslutadeatt d,verskottfrin ftireg6enderdkenskapsirftirs river till
niistkommandear.
8. Ordfijranderedovisadebudgetenfiir VVO samtJaktstugefiireningen.
Stiimmanbeviljadearvodetill styrelsens
ordfbrande,
kass<ir
med3000:J6r
Sekreteraren
1500:Jir samt6wiga ledamdteri styrelsenfir 100:-/mdte/ar.
I. Stiimmanbeslutade
aft
a. Bedrivaomridesjaktpfl Lo, Bjiim, Varg ochVildsvin.
b. Till huvudjaktledare
omvaldesEvertAndersson.
Omvalav dvrigai iilgjaktledningen.
Omride Norr: Hikan Woxstrdm,Erik Larsson.
Omride Oster:EvertAndersson,BengtHaglund.
Omride Sdder:RonnyAndersson,
Hassesvensk.
c. Faststilldjaktledarinstruktion,sebilaga skall giill4 samtatt Styrelseneller
jaktledarenkan avbrytaiilgjakten.
Styrelsensfiirslag angiendeskjuQrov ftir dlgjakten,tvi 4 skottsserierpA
stillastaendeiilg inom triiffomr6det,Noran iilg-stig min 50 poiing samtaven
intyg fran annangodkiindalgsklttebana.
d. Algjaktenstartarldrdagenden 10oktober2015.
e. Stiimmanbeslutadeatt uppbetalningvid ogiltig frinvaro underiilgjakten
hiijs frantidigare40:J kilot till 80:J kilot
10. Stimman beslutadeatt avgifter fiir jaktrAttsbevis,jaktgastbevissamti ftirekommande
fall ftir ftillt villebrfld underj aktiret blir.
Medlcmsavgift200:- ( 100:-till VVO 100:-till Stugftireningen
)
Avgiftarrendepost
I 300:Algkort 500:- ( 300:-till WO 200:-till Stugldreningen
)
Smiviltskort200:Jaksastbevis100:-
/0ft
ORDINARIE JAKTSTAMMA
S6derhamn
Norrata
vvo
Och SiiderhamnNorrala Jaktstugeftirening
2015-04-09
2 (3 )
I 1. Inga inkommnamotionertill stfimman
12.Frigor om fiireningenstillstind ftir upplAtelseoch iiverlAtelseavjakhiitt inom
viltvardsomradet.
Stiimmanbeslutade
aft
a. Minkjakt med godkiindslagftillafrr skepAegensommarstugetomt
/ arrende
Inom VVO.
b. Nia klappjaktpi riiv anordnasskall utomstiendekunnadeltagaoch kisa
Jaktkortfiir 1:- anmiilanskall sketill styrelsen.
c. Sdderhamns
kommunsftirslag om riitten till att l6sajaktjdst bevis i projekt
Turism somutviirderatsoch bifalles av st),relsen.
StiimmanmedgerI ar till av jaktturism.
13.Nya medlemmarsomantogs.
PeterHalvarssonmarkiigareSvartvik 3:4
Bob KarlssonsmAviltsanende
pi Storasmark
14.Till ordldrandei sq'relsenvaldesTord Goude.
15.Till styrelseledamdter
omvaldesTord Goude,RogerO Nilsson,Leif dsnnan
samtAndersEriksson.
Till styrelsesuppleant
omvaldesJonnyAndersson
16.SomrevisoromvaldesUrbanJohansson
Somrevisor suppleantomvaldesAllan Wedin
lT.Titl de personersom skall utfilrdajaktrdtts- ochj aktgiistbevisvaldes
Kass6'ren,Bengt-Ake Ost, RogerWannb€rgoch BengtHaglund
18. Stiimmanbeslutadeatt kallelsetill jaktst?immasamtdelgivningavjaktstiimmans
och styrelsensbeslutskall skei ortensdagspresssenast8 dagarIiire mdtet
samtpi annonspi hemsidan.
19.Till valberedning
valdes
Omval ClasNordin sammankallande
samtSven-Ake Jonsson
Nyval Bengt Wikman ersiitterKarl- Olov Thyr
20. Beslut om rapporteringav skjutnavilt
Stlimmanbeslutadeatt rapporteringav namnoch skjutetvilt skerantingenpA
hemsidaneller via inliimning av iryllt jahrafisbevis.
Styrelsen&terkommerndstair med en utv2irderingeftersomden dagligarapporteringen
ftirsvinnermed dettabeslut.
'l
ORDINARIE
JAKTSTAMMA
soderhamn
NorralaWo
Och SdderhamnNorrala Jaktstugeftirening
2015-04-09
3(3)
21.6wigafrigor.
Tord Goudeinformeradeom nya regler vid skyddsjaktpi grisal.
Begreppetj aktetik diskuteradesdiir nflgranyligen intriiffade fall bland annat
diskuteratmtijlighetenatt ftlrbjudajakt pi sinamarker.
resulterati att mark?igare
omriden diir jakt
Styrelseninformeradeom att eftersomflera detaljplanerade
iir tilliten mentillst6nd kriivs ftir att avlossaskott, finns inom gr,insema
ftir WO har varjejagare skyldighetatt informerasig om dessaomr6den.
22. Mdtet avslutadesoch RogerO Nilsson tackadeftir sig.
Vid Protokollet
=w*tO*.a4.^Evert Andersson
Justeras
0r,r'r.- WL___--------
rr:iiiji,.,