Länsveterinären, Lena Malm

Lena Malm
Länsveterinär Uppsala
2015-05-21
Vad gör en länsveterinär
egentligen?
Vad gör länsstyrelsen?
• Utveckling av länet
• Samordning
• Tillsyn, kontroll
Länsstyrelsens organisation
Slottsfunktioner
Landshövding
Myndighetsledning
Landshövding
Länsråd
Insynsråd
Ordf. Landshövding
Viltförvaltningsdelegation
Ordf. Landshövding
Informations- och
ledningskansliet
Informationschef
Rättsenhet
Chefsjurist
Miljöprövningsdelegation
Enheten för
verksamhetsstöd
Personalchef
Enheten för
landsbygdsutveckling
Enhetschef
Enheten för
samhällsskydd
och beredskap
Försvarsdirektör
Jordbruksenheten
Enhetschef
Miljöskyddsenheten
Miljövårdsdirektör
Naturmiljöenheten
Naturvårdsdirektör
Samhällsutvecklingsenheten
Enhetschef
Länsarkitekt
Länsantikvarie
Veterinärenheten
Länsveterinär
Vad gör veterinärenheten
egentligen?
Några exempel
•
•
•
•
•
•
•
Djurskydd
Smittskydd och epizotiberedskap
Tillsyn djurhälsopersonal inkl läkemedel
Livsmedelstillsyn primärproduktion inkl läkemedel
Samordning och tillsyn – kommunal livsmedelstillsyn
ABP- Tillsyn animaliskt riskavfall
Tillstånd ex Besöksverksamhet
Antibiotika – djur – människor
http://www.sva.se/om-sva/pressrum/nyheter-fransva/mjolk-fran-kor-som-fatt-antibiotika-okarresistens-hos-kalvars-tarmbakterier
http://www.meatwithoutdrugs.org/#watch
• Varför är det viktigt att skydda lantbrukets djur mot MRSA smitta?
• Hur bemöter man en patient som är lantbrukare med grisar eller
arbetar på grisgård? Är det någon skillnad om personen också
jobbat i andra länder?
• Begränsningarna sjukvården har när det gäller att informera
länsstyrelse/länsveterinär om smittade djurhållare. Vad är ändå
möjligt att göra?
• Är resistenta bakterier ett livsmedelssäkerhets problem? (anknyter
generellt till frågan om resistenta bakterier och inte bara till MRSA)