Klicka här för information

Fmatioi
"\
fiken
Information
omfardtianst
arbetar
aktvt fdr att dena lmzinna
ko lektivtrafiken
skavaratrygg
Lanstrafiken
Vi bygger
ornhalp atser,
ochsakeravenfor d g medfunktionsnedsaitning.
gheten.Likasd
fdr att okati lgangl
anpassar
vi bussar
statonerochterminaler
p
insteg
fdr
rul
stolar.
Fardtlanst
f
nns
for
dig
somhar
ochtagmedlAgt
och ats
svafiatt resapaegenhandmedtage lerb!ss.Precs somi denovrga ko lekreserdu t lsammans
medandranardu akerfardtjanst.
t vtraflken
iJdnkdpngslanmastedu varafolkbokford
har.
Fdratt ansoka
omfardtjanst
goras for
Orndu somansoker
ornfardtjAnst
ar under1Bar skadin provning
alderutanfunktionsnedsettning.
hAlandetil barn motsvarande
du en
Hardu ett tidsbegrensat
tillst;ndochbehiiver
fortsattfirdtjinst lSmnar
innantillstendetliiperut Galny ansiikanom fardtjanstsenasl20 arbetsdagar
Du ansvarar
sjdlvfiir att kontrollera
narditt tillst6ndliiper
ler avenarbetsresor).
ut.
Reglerfijr fdrdtjanstresor
nomJdnkoplngs
lansgranser,
samt30 km in i anDufar gorafardtjanstresor
gransande
resmaochLrnder
Lan.Duresert ll ett ifdrvaguppgivet
detiderson'l
i regelverket
fdr Jdnkop
ngslan.
f nnsangivna
Du bestaLerresan godt d, senast
en timmeinnandu vil resainorndin korn
munochsenast
fyratjmmarinnandu vil goraen lansresa.
0m du v ll gdraen
i n n a ns, e n a skt. 1 9 . 0 0 N
. otera
l a n s r e sl nan a nk l . 1 0 . 0 0b o k adf ! d e nd a g e n
gernainnanden5 december
om
att du borbokadinaresorfdr ju - ochnyarshe
en resa.
du v I varagaranterad
O md u h a r e n t da t tp a s s a a n g e rddeLtrv d d i r ,b e s t : j l n
l ng .V d b e s i znj ln g
k a no n s k aadv r e s d
e tb i l u s t e r ande d + / 3 0 m n u t e r . V ldl lu a v b e s taadl i n
resagdrdLrdet godtid ochsenast
30 minuterinnanresanskule ha bdrjat.
ngenuppger
du personnuTnmer,
fdr ochefternamn,
dnskad
avreV d bestalin
pmede
hja
setd ochadressuppgifter.
Du lamnarocksAuppgifter
om du har
medn'redresenar
e lefeventue
lt Ledsagare.
Orn
ochomd! resertil saramans
intefordonet
harkommit10 minuterefteravtalad
tid kontaktar
du bestalfdr Servceresor.
Egenavgiften
betaar du kontant
e lermed
ningscentralen
Omdu betaar kontantunderlattar
detom du harmed
bankkort
ti I chaufforenfdr avgften
sejemnapengar
sommojllgt(Vvaxlarnte500 kr sede). Grunden
Lanstraf
kens
zonpr
s.
ar
Tenkpa afi varaferdigi godtid innanresan.
Fiirarassistans.
Omdu behdver
bli hamtad/lemnad
i bostaden
e leriannan
portkod
ytterddrr
lokal,behdver
hjalpmedbagage,
och/eller
kandu bli
beviljad
assistans.
gadhardu rettatt ta rneddjgen
Medresenar.
Somfardtjanstberett
priser.Du
medresenar.
Vledresenaren
betalar
avgiftenligtLanstrafikens
bokarplatsfor din medresenar
i samband
medatt du besteller
d n resa.
gAngkandu b i beviljad
Ledsagare.
0m du harbehovav hjap underresans
ingen
ledsagare.
Ledsagare
betaar
egenavgift
for resan.Enperson
somsjav
harfardtlenst
kanintevaraledsagare.
Barhjelp.
Du kanbli beviljad
barhjalp
om du behdver
trappklattrare
frAne ler
Berhjalp
till din bostad.
beviljas
somett begransat
ti lstandochkanbarab i
fdr din hemadress.
beviljad
Bagage.
Dukanta meddigbagagesamrna
ornfattning
somv d resamed
allmanna
kommunlkaiioner
vllketar tvekassar.
Hjalpmede
betraktas
intesom
bagage,
rnenskauppges
vid bestallningen
avresan.
pAgrundav
Husdjur.
Dukan nteta meddighusdjurpafardtjanstresan
a lergirisk
ochfober. Undantag
ar ledarhund/servicehund.
Arbetsresor"
VidbehovavfArdtjanstresor
til ochfranarbetetkanegenavgiften
faktureras
n'rotsvarande
kostnaden
fdr Lanstrafikens
manadskort.
Sikerhet.Duskaanvenda
sakerhetsbZilte
underresan.0m du ekerelmoped
e lerliknande
skadu flyttaoverfr;n hjAlpmedlet
ti I ett setei fordonet.
Fardtjanstresenaren
ar i ovrigtskyldigatt foljagallande
trafiksakerhetsregler
och
fdreskriftef.
F)r.ll ,in\l
.
.
l;r inlF rnv::nd,c
till resori tjansten
ellertil /frangrundskola/sdrskola.
Skolananordnar
kostnadsfrskolsk.luts
fdr eleveri grundskolan
ochsdrskolan.
for resorsomersatts
av Landstinget.
Detvill sagafor resorti l/franlekare,
tandakare,sjukgymnast,
distrktsskdtefska
ochvid utprovn
ng/hamtning
avhjelpmedel
medmera.
Ovrigaresor
b i be
tiLlLanstrafiken,
stAndkan,efteransdkan
Dusomharferdtjansttil
lAn
Jdnkopings
v lladresorvidtillfalig vistese i annankommunutanfor
Riksferdtjanst
galer riksfardtjanstlagen
menutanfdrlansgransen
FdrresorinomSverige,
skavaraossti lhandasenast21 dagar
om r ksfardtjanst
Skriftig ansdkan
skefore15
bdransokan
Infdrju - ochnyarshelgerna
foreavresedatuTn.
november.
Overklagande
Overk
agandet
kanoverklagas
till Fdrvaltningsratten.
Besut omfardtjanst
keninom3 veckorrakt til Lanstraf
skavaraskriftigtochskaha inkonrnr
natfrandendagdu fattta delav beslutet.
personuppgif
tslagen
angAende
Information
behandlas
en igt personupp
ftersomlemnas
v d ansokan
Personuppg
lamnas
fardtlanstresor
giftsagenochinformation
beror
utforandet
av
som
Servceresor.
ti I Lanstrafikens
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
Velkommen
att kontaktaoss
Fregorochansijkanom ferdtjenst
0 7 7 1 - 6 86
08 0
av resa(Serviceresor)
Bestellning
77 666
Feft\a$t O2O-7
NefttalikA2A711 666
ingsresor
020 64 65 66
SlukJbehand
Oppettider
Serviceresor
fredag06.00-23.00
N4andag
07.0023.00
Ldrdag,
sondag
ochhelgdaear
Lamnadinasynpunkter
0 3 63 9 5 5 2 0
jlt.se,undermenynServjceresor
www.
Fiirmer information
om ferdtjenstse www.jlt,se
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
J
Box372, 551 15 lonkdping
Lanstrafik,
Fardtlanstenheten,
.lonkdpings