2015-09-01 - Fysikhuset Stockholm KB

Fysikhuset Stockholm KB
Sida 1 (2)
Press release 2015-09-01
Fysikhuset Stockholm KB delarskommuDike 30 JUDi 2015
Bolagets verksamhet ar at! aga och finansiera fastigheten Kattrumpstullen 1,
Stockholm, i vilken AlbaNova Universitetscentrums verksamhet bedrivs, samt att
hyra ut denna till Svenska Staten, representerad av Stockholms Universitet och
Kungliga Tekniska Hogskolan, i enlighet med et! for andamalet overenskommet
langfristigt hyresavtal. Bolaget emitterade i maj 2001 ett 25-arigt obligationslan om
totalt 1 200 MSEK. Obligationslanet ar inregistrerat pa den manatliga listan pa OMX
Nordic Exchange Stockholm AB. I samband med inregistreringen upprat!ades ett
borsprospekt. Staten har rat! men inte skyldighet att ar 2021 kopa samtliga
agarandelar i bolaget forutsat! at! man da ocksa fortidsinloser hela obligationslanet.
Hyresgasten f<irvantas at! utnyttja sin kopoption varfor den mest sannolika faktiska
IOptiden for obligationslanet ar 20 <if.
m
StockhOI~ september
1t1v~~t/V1 (j~.
/ Mikael Broome
Verkstallande direkt6r
For ytterligare information, kontakta: Mikael Broome, VD, tel. 08-614 30 00
(Advokatfirman Vinge KB)
Nasta delarsrapport beraknas offentliggoras 2015-11-19.
Denna delarsrapport har inte varit foremal for sarskild granskning av bolagets
reVlsorer.
Denna release finns aven pa www.fysikhusetstockholmkb.se
Fysikhuset Stockholm KB
c/o Advokatftrman Vinge
Box 1703
I I I 87 Stockholm
Organisationsnummer 969629-4843
Telefon 08·614 30 00
www.tysikhusetstockholmkh.se
•
Fysikhuset Stockholm KB
Sida 2 (2)
Pressrelease 2015-09-01
Resultalriikning i sammandrag
(fSEK)
Jan-juni
2015
Jan-juni
2014
April-juni
2015
Riirelseintakter
Riirelsekostnader
Rorelseresultat
Finansiella kostnader
Resu ltat efter finansiella poster
Skat!
Periodens resultat
38.722
-8.191
30.531
-25.197
5.334
38.564
-8.063
30.501
-25.671
4.830
19.641
-4.296
15.345
-12.598
2.747
19.505
-4.252
15.253
-12.834
2.419
5.334
4.830
2.747
2.419
Balansriikning i sammandrag
(fSEK2
AnIiiggningstillgangar
Omsiittningstillgangar samt kassa
och bank
Summa tillgangar
Eget kapital
Sku1der
Summa skulder ocb eget
30juni
2015
980.034
31 dec
2014
987.739
66.900
1.046.934
-157.180
1.204.114
29.033
1.016.772
-162.515
1.229.579
1.046.934
1.016.772
Jan-juni
2015
Jan-juni
2014
41
-321
40
-589
41
-321
40
-589
4.842
3.754
4.842
3.754
Jan-juni
2015
-162.514
5.334
-157.180
Jan-juni
2014
-171.867
4.830
-167.037
ka~ital
Kassaflode i sammandrag
(fSEK)
Kassafliide fran den liipande
verksarnheten
Kassafl Ode fran
investeringsverksarnheten
Kassafliide fran
finansieringsverksamheten
Period ens kassafliide
Likvida mede1 vid periodens
utgang
Foriindringar i eget kapital
Ingaende balans
Periodens resultat
Utgaende balans
Fys ikhuset Stockholm KB
clo Advokatfirman Vinge
Box 1703
I II R7 Stockholm
April-juni
2015
April-juni
2015
-159.927
2.747
-157.180
April-juni
2014
April-juni
2014
April-juni
2014
-169.456
2.419
-167.037
Organisationsnummer 969629·4843
Teleron 08·614 30 00
www.fys ikhusetstockholmkb.se