2015-10-07 - Teknisk-naturvetenskapliga fakulteten

1(5)
PROTO KOLL
Sammantradesdag
2015 -10-07
UPP SALA
UNIVERSITET
Forskarutbildningsnamnden
Teknisk-naturvetenskaplig fakultet
Tid:
Plats:
Onsdag 7 oktober 2015
Fakultetsrummet, Angstromlaboratoriet
Niirvarande /edamoter:
Helena Grennberg, ordf
JOrgen Olsson
Leif Nyholm
Volodymyr Mazorchuk
Katharina Rudisch
Neil de Kock
professor
professor
professor
professor
doktorandrepresentant
doktorandrepresentant (t.o.m. § 9)
Frlinvarande ledamoter:
Mattias Klintenberg
Kevin Bishop
Supama Sanyal
professor
professor
professor
Ovriga niirvarande:
Karin Berggren Bremdal
Marika Edoff
utbildningsledare, sekr.
stallfOretradande vicerektor (§ 3)
v.ft
PROTO KOLL
Sammantradesdag
•
2(5)
2015- 10-07
UPP SALA
UNIVERSITET
Forskarutbildningsnamnden
Teknisk-naturvetenskaplig fakultet
1
Motet oppnas
Ordforanden forklarar motet oppnat.
Foredragande:
Helena Grennberg
2
Justeringsperson
Foredragande:
Helena Grennberg
Beslut
Att valja Volodymyr Mazorchuk
3
Internationalisering och forskarutbildning
Infmmation och diskussion om forskarutbildning och
internationaliseringsfragor med anledning av Marika
Edoffs rektorsuppdrag.
Foredragande:
Helena Grennberg
Marika Edoff
4
Foregaende protokoll med uppfOljning av arenden
fran foregaende mote
Protokoll fran den 26 augusti 2015 godkandes och lades
till handlingarna.
Foredragande:
Helena Grennberg
Karin Bremdal
a)
Antagningsberedning. Teknisk-naturvetenskapliga
fakultetsnamnden (arbetsutskottet) har beslutat om
antagning i arende a-j 2015-08-26 § 8.
TEKNAT 2015/1
b)
Oversyn av inaktiva och Iagaktiva doktorander vid
teknisk-naturvetenskaplig fakultet. Karin Bremdal ska
delta pa prefektmOte den 22 oktober och informera om
utskicket. 2015-05-13 § 8
TEKNAT 2015/88
c)
Dokumentation i Uppdok/Ladok av uppgifter om
studerande inom utbildning pa forskarniva vid Uppsala
universitet. FUN onskar gora ett fakultetsfo1iydligande till
universitetets beslut. 2015-05-13 § 9
d)
Uppfoljning av hur givande doktorandema upplever
introkursen ska genomforas. Mattias sammanstaller
underlag till nasta mote. 2014-01-22 § 12
e)
CSC-avtal. Forelag ingen information om arbetets
fortskridande. 2015-06-15 § 9
t)
Imattande av nytt forskarutbildningsamne i tillampad
matematik och statistik. Teknisk-naturvetenskapliga
fakultetsnamnden har beslutat att imatta ett nytt
forskarutbildningsamne i tillampad matematik och
statistik. 2015-08-26 § 11
TEKNAT 2014/92
TEKNAT 2015/49
v .M.
J(
PROTO KOLL
3(5)
Sammantradesdag
201 5-10-07
UPP SALA
UNIVERSITET
Forskarutbildningsnamnden
Teknisk-naturvetenskaplig fakultet
g)
Maloch strategier for teknisk-naturvetenskapliga
fakulteten. Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnamnden
har faststallt Maloch strategier. 2015-08-26 § 13
h)
UK.A genomfor stickprovskontroller av individuella
studieplaner. Uppgifter enligt UK.As begaran har lamnats.
2015-08-26 § 14
5
UppfOljning av arenden sedan senaste motet
Arbetsgruppen med uppdrag att ta fram ett forslag till
modell pa systematiska utbildningsutvarderingar vid
Uppsala universitet genomfor informations-och
diskussionsmoten. Nagra av FUNs ledamoter har deltagit.
Foredragande:
Helena Grennberg
6
Aktuellt inom sektioner och doktorandradet
Inget sarskilt att notera.
Foredragande:
Alla ledamoter
7
Antagningsberedning
Forelag fdljande arenden om antagning.
TEKNAT 2015/1
Foredragande:
a) Suparna Sanyal
b) Volodymyr
Mazorchuk
a) Marie Magnheden, universitetsadjunkt vid annat
larosate. Biologi med inr mot zoologisk
bevarandebiologi.
TEKNAT 2015/6
b) Fayiq Alghamdi, ISP-sandwich doktorand.
Datavetenskap med inriktning mot
datavetenskapens didaktik.
a)
Beslut
Att tillstyrka antagning av Marie Magnheden till
utbildning pa forskarniva i biologi med inr mot
zoologisk bevarandebiologi fr.o.m. 151001.
Att uppmarksamma institutionen pa otydligheter i avtalet
och att dess giltighetstid inte stracker sig over hela
utbildningstiden.
b)
Beslut
Att inte tillstyrka antagning av Fayiq Alghamdi.
Institutionen uppmanas gora fortydliganden i den
individuella studieplanen, i synnerhet gallande
finansiering.
v.N.
4(5)
PROTO KOLL
Sammantradesdag
2015 -10-07
UPP SALA
UNIVERSITET
Forskarutbildningsnamnden
Teknisk-naturvetenskaplig fakultet
8
Etikkurs min 2 hp for examen pa forskarniva
Anhallan fran Sujit Kootala, Kemi med inriktning mot
polymerkemi, att tillgodorakna kurser vid Radboud
University of Nijmegen Medical Center och University of
Central Florida-Orlando, som for utbildning pa
forskamiva obligatorisk etikkurs.
TEKNAT 2015/18
Foredragande:
Leif Nyholm
Beslut
Att tillstyrka anhallan fran Sujit Kootala, Kemi med
inriktning mot polymerkemi, att tillgodorakna kurser
vid Radboud University ofNijmegen Medical Center
och University of Central Florida-Orlando, som for
utbildning pa forskarniva obligatorisk etikkurs.
Att uppmana institutionen att se over om liknande
tillgodoraknanden behaver goras for fler doktorander.
9
Skrivelse fran doktorandradet angaende utformning
av individuella studieplaner
Information och diskussion.
10
Fordelning av studiestOd infOr VP 2016
a) StudiestOdstilldelning enligt VP 2015 12.2.1. infor
VP 2016.
Foredragande:
Katharina Rudisch
Neil de Kock
a) TEKNAT 2015/13
Foredragande:
Karin Bremdal
Information om underlag for fordelning av
studiestOd i VP 2016.
b) Anhallan fran institutionen for cell- och
molekylarbiologi om fullt studiestOd for examina
pa forskamiva.
b) TEKNAT 2015/178
Foredragande:
Helena Grennberg
Beslut
Att tillstyrka anhallan fran institutionen for cell- och
molekylarbiologi om fullt studiestOd for examina pa
forskarniva.
Att uppmana institutionen att infora administrativt stOd
for rapp01iering av aktivitetsgrad i Uppdok.
11
TEKNAT 2015/13
VP 2016
Foredragande:
Information och diskussion om texter i forslag till VP
Karin
Bremdal
2016 som relaterar till utbildning pa forskarniva, inkl.
bilaga 4.1-Anvisningar angaende utbildning pa forskarniva
och bilaga 2.3-Forskarutbildningsansvariga professorer.
V. M
9{
PROTO KOLL
•
5(5)
Sammantradesdag
2015 -10-07
UPP SALA
UNIVERSITET
Forskarutbildningsnamnden
Teknisk-naturvetenskaplig fakultet
12
Uppdrag inom utbildning pa forskarniva enligt
teknisk-naturvetenskapliga vetenskapsomradets
arbetsordning
Diskussionen om ansvars- och befogenhetsfdrdelning fdr
funktioner inom utbildningen pa forskamiva.
Foredragande:
Helena Grennberg
13
Informations- och diskussionsmote med FUS 2015
Information och diskussion. Datum fdr motet blir
eftermiddag den 25 november. I samband med motet
deltar arbetsgruppen med uppdrag att ta fram ett forslag
till modell pa systematiska utbildningsutvarderingar vid
Uppsala universitet.
Foredragande:
Helena Grennberg
14
Mote fOr forskarutbildningsansvariga professorer.
Information och diskussion. Motet blir prelimina1i en av
dagama vecka 4. Forskarutbildningsnamndens ledamoter
uppmanas att fdresla lampliga altemativ.
Foredragande:
Helena Grennberg
15
Utnarm
Diskussion om medverkan pa Utnarm den 5 november.
Foredragande:
Karin Bremdal
17
6vriga arenden
Kommande motestider fdr FUN hasten 2015 ar 11
november ar kl 09.00-ca 12.00 (moteslokal:
F akultetsrummet, Angstrom).
18
Motet avslutas
Vid protokollet
Karin Berggren Bremdal
Jus4 f
Volodymyr Mazorchuk