KULTURRADET BESLUT - Norrbottens läns landsting

KULTURRADET
BESLUT
2015 -05-18
1(4)
DnGD2015:12r
2095/1318
KUR
Arende
Fordelning av utvecklingsbidrag till regional kulturverksamhet room ramen
f5r kultursamverkansmodellen 2015
Sokande
Se beslutsbilaga 2
Kulturradets beslut
Statens kulturrad beviljar utvecklingsbidrag enligt beslutsbilaga 1. Totalt
beviljat belopp vid denna fOrdelning ir 19 550 000 kronor.
Utbetalning av bidraget sker till det plus - eller bankgiro som respektive bi dragsmottagare har angett.
Fyra ansokningar, Folkets Hus i Niter (KUR 2015/2155), Kulturenheten,
Landstinget i Uppsala lan (KUR 2015/2226), Kultur i Vast (KUR
2015/2279) och Clandestino Institut (KUR 2015/2298) bordlaggs och bereds i sarskild ordning.
Ovriga ansokningar om bidrag ayslas.
Bidraget ar forenat med skskilda villkor, se beslutsbilaga 3.
Ansokningar
Vid detta ansokningstillfalle har det inkommit 123 ansokningar varav en har
aterkallats. Det ansokta beloppet for de 122 ansokningar som provas i denna
fordelning uppgar till 51 328 766 honor.
Ansokningar har inkommit fran samtligal1n som ingar i Kultursamverkansmodellen. Av ansokningarna kommer 18 fran Vigra Galaland och 11
fran Vastelbotten. I ovrigt har det inkommit mellan en och tio ansokningar
vardera fran ovriga ran. Av ansokningarna kommer 95 frail kulturinstitutioner eller andra aktorer och resterande 27 frill kommuner, regioner eller
landsting.
Av ansokningarna ayser 26 stycken utveckling av museiverksamhet, 17
bild- och form, 14 teater, 12 musik, 9 dans, 8 litteratur- och lasfamjande, 3
slojd respektive arkiv och 2 film. Resterande ansokningar ayser konstomradesoverskridande eller andra overgripande projekt.
Statens kulturrad Box 27215, 102 53 Stockholm
Bess:3k:
Borgvagen
1
-5
Tel: 08 519 264 00 Fax: 08 519 264 99 E-post: [email protected] Webbplats: www.kulturradetse
KULTURRADET
BESLUT
2015-05-18
GD 2015:129
Dnr KUR 2015/1318
Parallellt med detta beslut fattas aven beslut om utvecklingsbidrag till lansbib liotek, regionala museer, regional musikverksamhet saint regionala och lokala
teater-, dans- och musikinstitutioner i Stockholms lan (dnr KUR 2015/3332).
Arendets beredning
Arendet har beretts room Kulturradets kansli. I beredningen har synpunkter
inhamtats frAn Svenska Filminstitutet gAllande tvA projekt som ror film, frAn
Riksarkivet fOr tre ansokningar gallande enskild arkivverksamhet och
Islaninden for hemslojdsfragor for tre ansokningar som ayser hemslOjdsom rAdet. Samtliga landsting och regioner har informerats om ansokningarna
frin respektive ran saint erbjudits mojlighet till dialog kring utvecklingsfragor.
Skil for beslutet
Tillimplig reglering
KulturrAdet disponerar under budgetttret 2015 medel for fordelning av vissa
statsbidrag till regional kulturverksamhet under anslag 1:6 ap.1 Bidrag till
regional kulturverksamhet.
Enligt forordningen (2010:2012) om fordelning av vissa statsbidrag till regional kulturverksamhet far Kulturradet besluta om tidsbe'rat-Bade bidrag till
strategiska utvecklingsinsatser av nationellt intresse. TidsbegrAnsade utvecklingsbidrag Par endast lamnas till sidan verksamhet som ocksA far bi drag frAn landsting, kommun eller annan huvudman. Vid fOrdelning av tidsbegransade utvecklingsbidrag ska Kulturradet sarskilt beakta de nationella
kulturpolitiska mAlen som ror kvalitet, konstnaflig fOrnyelse och tillganglighet till kulturutbudet.
Utgangspunkter for bedomningen
I forordningen (2012:515) med instruktion for KulturrAdet anges att myndigheten sArskilt ska verka foir konstnarligt och kulturpolitiskt vardefull utveckling room verksamheter som for regional kulturverksamhet. Vidare ska
Kulturradet integrera ett jarnsfalldhets- , mingfalds - och barn- och ungdoms perspektiv samt aven'framja ett intemationellt och interkulturellt utbyte och
samarbete i sin verksamhet.
Av KulturrAdets regleringsbrev fOr 2015 framgar att regeringens kulturpolitiska ambition fir att skapa forutsfittningar for konstniirlig frihet saint kvali tet, tillganglighet och delaktighet i kulturlivet. Vidare anges att kulturarvet
2(4)
KULTURRADET
BESLUT
2015-05-18
GD 2015:129
Dnr KUR 2015/1318
ar en del av var samtid och framtid och att regeringens ambition dr att skapa
forutsattningar for ett levande kulturary som bidrar till fordjupad samhorig-
,'
het manniskor emellan samt Indian manniskor och miljo. Darutover ska
KulturrAdet enligt regleringsbrevet sarskilt uppmArksamma de nationella
minoritetemas och i synnerhet romers kultur och kulturary vid bidragsgivning till regionala kulturverksamheter. Dessutom framgAr det att KulturrAdet
genom utvecklingsbidrag bland annat bOr framja digitaliseringens genom slag room scenkonstomrAdet. Vidare bar den professionella dansens utveckl ing ges sarskild uppmarksamhet. Utvecklingsbidrag kan liven fordelas till
det fria kulturlivet.
KulturrAdet vager i sin bedomning liven in den regionala och kommunala
medfinansieringen vilket kan ayspeglas i nivAn pi det beviljade stodet.
Flerdriga projekt
KulturrAdet har enligt budgetlagen inte nAgon mojlighet att Ora utfastelser
for mer an ett Ar i taget vilket medfor att myndigheten varje Ar mAste
en
Ora
ny provning liven av de flerAriga projekten. KulturrAdet vill sarskilt understryka att varje ansokan behandlas i relation till tillgangliga medel.
Bedomning
KulturrAdet har, i enlighet med forordningen, prioriterat ansokningar gal lande projekt av strategisk och nationell betydelse som beaktar de nationella
kulturpolitiska mAlen som r8r kvalitet, konstn&lig fcimyelse och tillganglig-
het till kulturutbudet.
Med nationell betydelse ayser Kulturradet projekt som har effekter som
stacker sig ut6ver det regionala intresset, exempelvis konstnarliga och kvalitativa utvecklingsprojektprojekt, projekt som Ar metodutvecklande eller
kan utveckla den nationella infrastrukturen Mom kulturomrAdet.
Mot bakgrund av minskade medel har KulturrAdet prioriterat pAgAende pro jekt. Vidare har projektens regionala fiirankring och koppling till de region ala kulturplanema sarskilt beaktats.
Vid derma ansokningsomgAng har KulturrAdet beviljat 57 ansokningar. Av
dessa ayser tretton ansokningar museiomrAdet, Atta teateromrAdet och sex
litteratur- och lasframjande. Vidare prioriteras fern ansokningar room bfidoch formomradet respektive dansomrAdet, fyra Mom musikomradet, tre ansokningar som ayser slojd, tvA som ayser arkiv- respektive film och en var-
3(4)
KULTURRADET
BESLUT
2015-05-18
GD 2015:129
Dnr KUR 2015/1318
dera som ayser cirkus respektive musikteater. Resterande ansokningar ayser
konstomradesoverskridande eller andra overgripande projekt.
Av de 57 beviljade ansokningarna ar 45 pagliende tva- eller treariga projekt,
varav 31 ayser projektets ayslutande ar. Bland annat beviljas pagaende pro jekt som starker infrastrukturen for den professionella dansen och bild- och
formkonsten, projekt som for de nationella minoritetemas kultur samt metodutveckling gallande litteratur- och lasframjande. Vidare fines projekt
som syftar till att framja interregionalt samarbete, konstnarligt och kulturomradesovergripande utvecklingsarbete, okad delaktighet och tillganglighet
till kulturlivet samt verksamhet for barn och unga.
Bland de nya utvecklingsprojelcten films bland annat projekt gallande scenkonstens digitalisering, utvecklingsarbete kring hbtq och normkritik samt
projekt som framjar den professionella dansens och den samtida konstens
utveckling. Vidare prioriteras mangfald inom museiomradet och projekt
med fokus pa romers kultur och kulturarv.
Av de beviljade ansokningarna riktar sig 7 projekt helt och 35 projekt till
viss del till malgruppen barn och unga. Totalt riktar sig nara 80 procent av
de beviljade projekten helt eller delvis till barn och unga.
Handlaggningen av arendet
Beslut i detta kende har fattats av generaldirektoren Staffan Forssell efter
foredragning av koordinatorerna Lisa Poska och Erik Astrom. I beredningen
av arendet har aven enhetschefema Mika Romanus och Signe Westin, koordinator Lotta Brilioth Bitimstad samt handlaggarna Jelena Jesic, Jochum
Landin, Magnus Lemark, Anna Liven West, Bongi MacDennott, Tua Stenstrom, Julia Sundberg, Maria Telenius, Andreas Aberg och Maria Agren
deltagit. Pi grund av jav har Magnus Lemark inte deltagit i beredningen av
ansokan fran Kultur i Vast (KUR 2015/2344) och Clandestino Institut (KUR
2015/2298).
---
•
...1 ilia." ..- • d.
vagnar
-
1111.V.
4likli
it 444
flan Fors . :
>
Lisa Poska
cl
IL,
Erik Astrom
4(4)
KULTURRADET
GD 2015:129 Fordelning av utvecklingsbidrag till regional kulturverksamhet 2015
Beslutsbilaga 1. Beviljade ansokningar
Bidrag
ayser ar
Bevillat
Anoda Ung Konst Dalama
3 av 3
350 000
Dalama
2016-10-31
232100-0180
Anoda Dans (tidigare Site-Kick)
3 av 3
500 000
Dalama
2016-10-31
2015/2288 Landstinget Dalama
232100-0180
Musikteater for, med och av Barn och
Unga
3 av 3
500 000
Dalama
2016-02-29
Landstinget Dalama/
2015/2274 Lansbibliotek Dalama
232100-0180
Dela laslust
2 av 2
800 000
Dalama
2017-04-28
883201-2911
Dalateatem goes Folk
1
av 3
240 000
Dalama
2016- 11 -30
834002-0521
future _island: Towards Slite
International
2 av 2
100 000
Gotland
2016- 11 -30
2015/2313 Gotlands Regnbagsgrupp
802465-6343
Activist-in-Residence Program 2015
2 av 2
80 000
Gotland
2016-05-31
Region Gotland - Film pa
2015/2314 Gotland
212000-0803
Gotland Film Lab
2 av 3
400 000
Gotland
2016- 11 -30
887500-7638
Romskt liv - fotografier som minns
1
av 3
100 000
Gavleborg
2016-03-31
Org.nr
Projektets namn
2015/2217 Landstinget Dalama
232100-0180
2015/2069 Landstinget Dalama
Dnr KUR
Organisation
Stiftelsen Lansteatem
2015/2310 Dalama
2015/2262
2015/2215
Lan
Redovlsas
sanest
I
Baltic Art Center
Halsinglands Museum
bicirag
1(6)
Sarsidida vlllkor
Bldrag
ayser ár
Bevillat
bidrag Lin
Redovisas
sanest
Dnr KUR
Organisation
Org.nr
Projektets namn
2015/2272
Hallands Konstmuseum
849202-4305
Baertling vs Olson
3 av 3
300 000
Halland
2017-03-31
Harjedalens Fjallmuseum
2015/2334 AB
556095-6426
Arkiv Q
1
av
1
200 000
Jamtland
2016-03-31
2015/2306 Region Jamtland Harjedalen
232100-0214
Next level craft - Sloydify society
2 av 2
400 000
Jamtland
2016-03-31
2015/2162
Landstlnget i Jankopings Ian
232100-0057
NEW SMALAND
1
av
1
300 000
Jonkoping
2017-02-28
2015/2189
Emmaboda kommun
212000-0738
Boda AIR
1
av 2
300 000
Kalmar
2016-03-31
2015/2295 Kalmar KonstRorening
832400-2701
Nationell arldv- och
forskningssamverkan inom design,
konsthantverk & arkitektur
3 av 3
500 000
Kalmar
2016-05-31
Kalmar KonstfOrening
832400-2701
Plats, konst och museum -en ny
dynamik for samhallen i forandring
2 av 2
300 000
Kalmar
2017-03-31
2015/1545 Kalmar lans museum
832400-4087
Tillampat kulturarv, Universitet och
lansmuseum for regional utveckling
2 av 3
320 000
Kalmar
2016-04-29
802449-2822
The Phoenix Project
3 av 3
250 000
Kronoberg
2016-08-31
2015/2336 Norrbottens lans landsting
232100-0230
Forprojekteringsarbete
Dansverksamhet i Lulea
1
av 3
200 000
Norrbotten
2016-03-31
2015/2315 Norrbottens lans landsting
232100-0230
"Kulturella Rendezvous inorn yard och
omsorg"
3 av 3
300 000
Norrbotten
2017-03-31
2015/2617
2015/2259
Circus Glass Royale - Cirkus
i Glasriket
2(6)
Stirsidida vlllkor
&drag
Dnr KUR
Organisation
2015/2327 Norrbottens tans landsting
2015/2335 Norrbottens Ions Landsting
Org.nr
Projektets namn
232100-0230
Litteraturresurscentrum Norrbotten,
etapp 2: etablering
ayser ar
Bevigat
bidrag
Lan
2 av 3
120 000
Norrbotten
Redovisas
senast
2016-08-31
232100-0230
Norra noden for ny musk 2
2 av 3
300 000
Norrbotten
2016-09-30
Norrbottens Ions landsting/
2015/2316 Norrbottens museum
232100-0230
Tomorrow:Next - ett delaktighets- och
natverksprojekt med norrbottnisk
ungdom
2 av 3
300 000
Norrbotten
2016- 11-30
2015/2303 Norrbottensteatem
897000-3011
Ung Seen Norr
3 av 3
000 000
Norrbotten
2017-03-31
212000-2759
"Nasta steg " - En professionell
dansplattform I Norrbotten (NS)
3 av 3
500 000
Norrbotten
2016- 11 -30
897300-3869
Malmens vag
2 av 2
350 000
Norrbotten
2016-12-30
212000-1124
Interkulturell dialog pa svenska
museer
3 av 3
100 000
Skane
2016-12-30
838201-3038
Lungo Drom
3 av 3
240 000
Skane
2016-08-31
802420-7485
Romskt liv - fotografier som minus
1
av 3
200 000
Skane
2016-03-31
Landstinget SOrmland/
2015/2266 Seirmlands museum
232100-0032
Kulturary och sprak
3 av 3
300 000
Sodermanland
2017-01-31
2015/2172 Sverigefinlandamas arkiv
802009-2071
Konsten att synliggora
sverigefinlandamas historia
3 av 3
200 000
Sodermanland
2016-08-31
2015/2311
Pitea kommun/ Dans i Nord
2015/1767 Tomedalsteatem
2015/2224
Maine. kommun/ Malmi5
museer
Regionmuseet Kristianstad /
2015/1898 Landsantikvarien i Skane
1
Romska Kulturcentret i
2015/2221
MalmO
3(6)
Sfirskilda vlllkor
Avser vidareutveckling och etabledng av
en nattonell och intemationell motesplats
for ny musik.
Dnr KUR
Organisation
Bidrag
ayser ar
Beviljat
bidrag Lan
Redovisas
senast
Org.nr
ProJektets namn
Landstinget i Uppsala Ian/
2015/2182 Lansbibliotek Uppsala
232100-0024
Utokad litteratursatsning i Uppsala Ian
2 av 3
350 000
Uppsala
2016-03-31
2015/2177 Uppsala stadsteater AB
556009-4095
Dramatik av barn och unga
3 av 3
400 000
Uppsala
2016-09-30
Nya Vastana Teater
872800-4634
Vastana Folk - ar 2
2 av 3
300 000
Varmland
2016-03-31
2015/2339 Varmlands museum
873200-3549
Del II
2 av 2
200 000
Varmland
2016-12-30
2015/2236 Region Vasterbotten
222000-2436
HBT(Q) och normkritisk kompetens
(arbetsnamn)
1
av 3
300 000
Vasterbotten
2016-08-31
2015/2161
Region Vasterbotten/
Lansbiblioteket i
Vasterbotten
222000-2436
Det Ittterara Vasterbotten - projektet
3 av 3
350 000
Vasterbotten
2016-08-31
2015/2211
Skelleftei kommun/ Kuttur
Skelleftea
212000-2643
Utveclding av Danscenter i Skelleftea
2 av 3
300 000
Vasterbotten
2016-03-31
2015/2255
SIrskllda vilikor
Centrum for tva nationella minoriteter.
894003-7784
Kansstatjierdeh (konstarter) - ett
samiskt utvecklingsprojekt
1
Vasterbottens lans
2015/2326 hemsloldsforening
894001-6432
Next Level Craft - Sloydify Society
2 av 2
2015/2309 Vasterbottens museum AB
556534.0527
Projektet Mangfald - Minoritet Kulturhistoria
1
2015/2341
Sahkie Umea SamefOrening
4(6)
av 3
av 3
200 000
Vasterbotten
2016-05-31
300 000 Vasterbotten
2016-05-31
500 000
2016-09-30
Vasterbotten
Avser de dear av projektet som ayser
starkande av ntitverk mellan samiska
foreningar, utveckling av dansen samt de
Mtwara delama av projektet.
Dnr KUR
Organisation
Org.nr
Bidrag
ayser ar
Projektets namn
Bevi!fat
bidrag Lan
Redovisas
senast
1
av 3
200 000
Vasterbotten
Avser den delen av projektet som
benamns 'Digital plattform far produktiorr
som syftar till att utoka tumeverksamheten
genom aft effektivisera
produktionsprocessema och konstnarlIgt
2016-03-31
utveckla det digitala scenrummet.
400 000
Vastemorrland
2016-03-31
200 000
Vastemorrland
2016-09-30
2015/2322 Vasterbottensteatem AB
556214-5184
Digitala plattformar far
produktion/dIstribution &
kommunikation/dokumentation
Murberget, lansmuseet
2015/2159 Vastemorrland
888000-3143
Next level craft - Sloydify Society
2 av 2
Scenkonst Vastemordand
2015/2258 AB
556751-8344
Musiksamverkan i norr Kulturhuvudstad 2014
3 av 3
2015/2253 Arkiv Vastmanland
878001-9066
Innovativ arldvsamverkan, del 2
2 av 3
300 000
Vastmanland
2016-08-31
Kommunafforbundet
2015/2034 Vastmanlands Teater
222000-1057
Utveckling av publikarbete far och med
barn och unga
2 av 3
600 000
Vastmanland
2016-08-31
2015/2275 Landstinget Vastmanland
232100-0172
Lasframjande
2 av 3
400 000 Vastmanland
2016-10-31
2015/2308 Landstinget Vastmanland
232100-0172
Arrangorsutveckling
3 av 3
100 000
Vastmanland
2016-10-31
2015/2290
857203-6898
Romska berattelser dr 2 - antologin
Romska och resandeberattelser i vast
2 av 2
150 000
Vastra Gotaland
2016-12-30
2015/2210 Regionteater Vast
556609-7837
Projekt Canteen!
1
av 2
400 000
Vastra Geitaland
2016-08-31
2015/2320 Vastra Gatalandsregionen
232100-0131
Vail kulturarvs undantrangda raster
2 av 2
500 000
Vastra Gotaland
2016-06-30
FOrfattarcentrum Vast
5(6)
Sfirsidida vilikor
1
Bidrag
ayser er
Beviflat
bidrag
Len
Kultumamnd, kommunatforbund,
kommuner och festivaler
2 av 3
100 000
Vastra Gataland
2016-05-31
232100-0131
RNM (Resurs Ny Musik)
3 av 3
600 000 Vastra Gotaland
2017-03-31
232100-0131
FilmCloud Nod - ett regionalt
filmprojekt
3 av 3
350 000
Vastra Gataland
2017-03-31
2015/2178 Live at Heart Festival AB
556882-5961
Live at Heart
2 av 3
250 000
Orebro
2016-03-31
Stiftelsen Ostergotlands
2015/2330 Lansteater
825001-6030
Teater - Film - Immersivitet. ar 2
VANDRINGEN
2 av 3
500 000
estergotiand
2016-08-31
2015/2256 Ostergotlands museum
822000-6103
Street Art Academi LKPG
3 av 3
250 000
Ostergatiand
2016-10-31
Org.nr
Projektets namn
2015/2267 Vastra Gotalandsregionen
232100-0131
Vastra Gotalandsregionen/
2015/2344 Kultur i Vast
Vastra Gotalandsregionen/
Kultur i Vast
Dnr KUR
2015/1992
Totalt
Organisation
57
projekt
6(6)
'
19 550 000
Redovlsas
senast
Sersklicia vilikor
Avser serninadedelen med fokus pa &ad
jamstal!dhet och mangfald
KULTURRADET
.
GD 2015:129 Fordelning av utvecklingsbldrag till regional kulturverksamhet 2015
Beslutsbilaga 2. Samtliga ans8kningar
Dnr KUR
Organisation
Projektets namn
Lan
2015/2206
Region Blekinge
Utvecklare av litteratur och lasframjande i tre Ian
Blekinge
2015/2358
Fallsbjorkens Ateljeprogram
Fallsbjorkens Ateljeprogram
Dalama
2015/2307
Falu kommun
Owe Dikarbacken
Dalama
2015/2155
Folkets Hus i Saler
Kulturjouren ár 2
Dalama
2015/2217
Landstinget Dalama
Anoda Ung Konst Dalama
Dalama
2015/2069
Landstinget Dalama
Anoda Dans
Dalama
2015/2288
Landstinget Dalama
Musikteater f6r, med och av Barn och Unga
Dalama
2015/2274
Landstinget Dalama/ Lansbibliotek Dalama
Dela laslust
Dalama
2015/1980
Ludvika Minicircus
Nyskapande scenkonst cirkus -dans - UV teater
Dalama
2015/2310
Stifteisen lansteatem i Dalama
Dalateatem goes Folk
Dalama
2015/2262
Baltic Art Center
future_island: Towards Slite International
Gotland
2015/2263
Baltic Art Center
The Moon Committee for Earth Research
Gotland
2015/2305
Gotland Art Week
Genomforande av en konst och kulturvecka pA Gotland
Gotland
1(8)
Dnr KUR
Organisation
Projeictets namn
Lin
2015/2242
Gotlands Musikstiftelse
Carmina Burana v.2.0: interregional samverkan
Gotland
2015/2246
Gotlands Musikstiftelse
Arts School Day Gotland [ASDG -15]
Gotland
2015/2313
Gotlands Regnbagsgrupp
Activist-in - Residence Program 2015
Gotland
2015/2314
Region Gotland - Film pa Gotland
Gotland Film Lab
Gotland
2015/2215
Halsinglands Museum
Romskt liv -fotografier som minns
Gavleborg
2015/2272
Hallands Konstmuseum
Baertling vs Olson
Halland
2015/2334
Harjedalens Fjallmuseum AB
Arkiv Q
Jamtland
2015/2214
Jamtland Teknikland AB
Wand -Teknikland - Inland
Jamtland
2015/2306
Region Jamtland Harjedalen
Next level craft - Sloydify society
Jamtland
2015/2351
Region Jamtland Harjedalen
Intemationellt kulturutbytesprogram
Jamtland
2015/2278
Sofias Galleri
Tva Fikar
Jamtland
2015/2248
JonkOpings lens museum
Brahes boktryckeri?
Jonkoping
2015/2162
Landstinget i Jonkopings Ian
NEW SMALAND
Jonkoping
2015/2338
Smalands Musik & Teater
Dans publikutveckling i Jonkopings Ian
Jonkoping
2015/2299
Byteatem Kalmar Lansteater
Medborgarscen
Kalmar
2015/2189
Emmaboda kommun
Boda AiR
Kalmar
2(8)
Dnr KUR
Organisation
ProJektets namn
Lin
2015/2332
Kalmar Konstforening
Mecenat- pilotprojekt/Designarkivet
Kalmar
2015/2617
Kalmar Konstforening
Plats, konst och museum -en ny dynamik for samhallen i forandring
Kalmar
2015/2295
Kalmar Konstforening
Nationell arkiv- och forskningssamverkan inom design,
konsthantverk & arkitektur
Kalmar
2015/1545
Kalmar lans museum
Tillampat kulturarv, Universitet och lansmuseum f6r regional
utveckling
Kalmar
2015/1958
Byggnadsforeningen Kosta Folkets Hus UPA
Kostamodellen — Utveckla lokal historia, nya samarbeten och
konstnarliga process
Kronoberg
2015/2259
Circus Glass Royale - Cirkus i Glasriket
The Phoenix Project
Kronoberg
2015/1985
Kultur i ToIg
Tryckning och utgivning av bok om namn pa platser i ToIg
Kronoberg
2015/446
Ideal! kulturallians
Regionala IKA i hela landet
Nationellt
2015/2335
Norrbottens Lans Landsting
Norra noden for ny musik 2
Norrbotten
2015/2336
Norrbottens Lans Landsting
Forprojekteringsarbete Dansverksamhet i Lulea
Norrbotten
2015/2327
Norrbottens lans landsting
Litteraturresurscentrum Norrbotten, etapp 2: etablering
Norrbotten
2015/2315
Norrbottens Lans Landsting
Norrbotten
2015/2316
Norrbottens lans landsting/ Norrbottens museum
"Kulturella Rendezvous inom yard och omsorg"
Tomorrow:Next - ett delaktighets- och natverksprojekt med
norrbottnisk ungdom
2015/2357
Norrbottens lans landsting/ Norrbottens museum
Kan SOlv - Kulturary f6r spadbam
Norrbotten
2015/2303
Norrbottensteatem
Ung Scen Norr
Norrbotten
2015/2311
Pitea kommun/ Dans i Nord
"Nasta steg " - En professionell dansplattform i Norrbotten (NS)
Norrbotten
-
3(8)
Norrbotten
Dnr KUR
Organisation
Projektets namn
Lan
2015/1767
Tornedalsteatem
Malmens vag
Norrbotten
2015/2257
Gutesbo AB
Kulturkollo for kinesiska adoptivbam
Sickle
2015/2094
Malmo Arab Film Festival - MAFF
MAFF Theatre Workshop
Sickle
2015/2224
Malmo kommun/ Malmo museer
Interkulturell dialog pa svenska museer
Skane
2015/2297
Malmo Stadsteater AB
Vad är lek och varfor är det viktigt?
Sickle
2015/2184
Musica Vitae/Musik i Syd
Reuiem - A journey beyond and within
Skane
2015/2345
Musik i Syd
Utvecklingsbidrag till regional kulturverksamhet
Skane
Regionmuseet Kristianstad / Landsantikvarien
Sickle
i
2015/1898
Lungo Drom
Sickle
Regionmuseet Kristianstad / Landsantikvarien
Skane
i
2015/2212
KUL - Kulturpedagogik, Utveckling och Larande
Skane
2015/2337
RFSL Malmo
Pride-festival
Sickle
2015/2221
Romska Kulturcentret i Malmo
Romskt liv - fotografier som minns
Sickle
2015/2349
Art Lab Gnesta
Den kollektiva hjaman
Sodermanland
2015/2156
foreningen cultura
Projekt for NPF med fokus pa kultur-historia & personlig utveckling
Sodermanland
2015/2266
Landstinget Sormland/ Sormlands museum
Kulturary och sprak
SOdermanland
2015/2247
Landstinget Sormland/ Sormlands museum
Forstudie - Bamkulturfestival
Sodermanland
2015/2172
Sverigefinlandamas arkiv
Konsten att synliggora sverigefinlandamas historia
Sodermanland
40)
Dnr KUR
Organisation
Projektets namn
Liin
2015/2302
SOrmlands museum
Koll pa kidder
Sodermanland
2015/2226
Kulturenheten, Landstinget i Uppsala Ian
Dans i rorelse - utveckling av dansomradet i Uppsala Ian
Uppsala
2015/2182
Landstinget i Uppsala Ian/ Lansbibliotek Uppsala
Utokad Iitteratursatsning i Uppsala Ian
Uppsala
2015/2249
Upplandsmuseet
Nordiskt museiforskarnatverk
Uppsala
2015/2177
Uppsala stadsteater AB
Dramatik av barn och unga
Uppsala
2015/2255
Nya Vastand Teater
Vastand Folk - dr 2
Varmland
2015/2220
Riksteatem Varmland
Utvecklingsledare och koordinator for fri scenkonst i Varmland
Varmland
2015/2339
\farmlands museum
Centrum for tva nationella minoriteter. Del
Varmland
2015/2269
Folkrorelsearkivet i Vasterbotten
Nyskapande metod for arkivsamverkan i Vasterbotten
Vasterbotten
2015/2236
Region Vasterbotten
HBT(Q) och normkritisk kompetens (arbetsnamn)
Vasterbotten
2015/2161
Region Vasterbotten/Lansbiblioteket
Vasterbotten
Det litterara Vasterbotten - projektet
Vasterbotten
2015/2211
Skellefted kommun/ Kultur Skellefted
Utveckling av Danscenter i Skellefted
Vasterbotten
2015/2350
Skogsmuseet i Lycksele AB
VUARKKA — en skattkammare i sodra Lappland?
Vasterbotten
2015/2260
Studieforbundet Bilda Nord
Natverk for regional folkmusik och dans
Vasterbotten
2015/2341
Sahkie Limed Samef6rening
Kansstatjierdeh (konstarter) - ett samiskt utvecklingsprojekt
Vasterbotten
2015/2326
Vasterbottens lans hemslojdsforening
Next Level Craft - Sloydify Society
Vasterbotten
II
i
5(8)
Dnr KUR
Organisation
Projektets namn
UM
2015/2342
Vasterbottens lans landsting/Norrlandsoperan
AB
Utveckling av arrangorsnatverk i Vasterbotten
Vasterbotten
2015/2309
Vasterbottens museum AB
Projektet Mangfald - Minoritet - Kulturhistoria
Vasterbotten
2015/2322
Vasterbottensteatem AB
Digitala plattformar for produktion/distribution &
kommunikation/dokumentation
Vasterbotten
2015/2227
Hamosands folkhogskola
Syntolkning - mer an for syns skull
Vastemorrland
2015/2207
Lansmuseet Vastemorrland
Hur later ett riksintresse?
Vasternorrland
2015/2280
Murberget Lansmuseet Vastemorrland
Onda handelser. Gestaltning, bearbetning, inkludering
Vastemorrland
2015/2159
Murberget, lansmuseet Vastemorrland
Next level craft - Sloydify Society
Vastemoniand
2015/2239
Riksteatem Vastemorrland
En nationell spridning av stodmodellen Arrangorslyftet
Vastemorrland
2015/2258
Scenkonst Vastemorrland AB
Musiksamverkan i norr - Kulturhuvudstad 2014
Vastemorrland
2015/2346
Scenkonst Vasternorrland AB
Norrdans Juniorkompani
Vastemorrland
2015/2253
Arkiv Vastmanland
Innovativ arkivsamverkan, del 2
Vastmanland
2015/2034
Kommunalforbundet Vastmanlands Teater
Utveckling av publikarbete for och med barn och unga
Vastmanland
2015/2275
Landstinget Vastmanland
Lasframjande
Vastmanland
2015/2308
Landstinget Vastmanland
ArrangOrsutveckling
Vastmanland
2015/2317
Vasteras Stad
Regional kulturskola i Vastmanland
Vastmanland
2015/2333
Vastmanlands lans museum
Att bevara bamens landskap - dialog och delaktighet
Vastmanland
•
6(8)
Dnr KUR
Organisation
Projektets namn
Lin
2015/2287
Boras Kulturforvaltning
A Place Called Home
Vastra Gotaland
2015/2036
BorasBoras THE AB
No Limit Street Art Boras
Vastra Gotaland
2015/2298
Clandestino Institut
Clandestino Botnik 2016
Vastra Gotaland
2015/2290
FOrfattarcentrum Vast
Romska berattelser ar 2 - antologin Romska och resandeberattelser i
vast
Vastra GOtaland
2015/2193
GOteborgs konstmuseum
Det gransoverskridande 1700-talet
Vastra Gotaland
2015/2285
GOteborgs stadsmuseum
2015/2209
GOteborgs Symfoniker AB
Musikstaden Goteborg: upplevelsebaserad dans- och
musikinteraktion
Kina-turne april 2015 GOteborgs Symfoniker med Kent Nagano och
solist Ray Chen
2015/2331
Kultur i vast
Techformance
Vastra GOtaland
2015/2279
Kultur i Vast
Danskoppling Sverige - Piloten
Vastra GOtaland
2015/2352
Ljudkonstgalleriet
Origin I -II
Vastra GOtaland
2015/2356
Nordiska Akvarellmuseet
SAKS - Studier av Konstnarligt Seende /delprojekt
Vastra Gotaland
2015/2210
Regionteater Vast
Projekt Canteen!
Vastra GOtaland
2015/2066
RUM Skaraborg
Brasslager
Vastra GOtaland
2015/2348
Stiftelsen Fryshuset
Ungas delaktighet och medskapande i kulturen
Vastra Gotaland
2015/2320
Vastra Gotalandsregionen
Vart kulturarvs undantrangda roster
Vastra Gotaland
2015/2267
Vastra Gotalandsregionen
Kulturnamnd, kommunatfarbund, kommuner och festivaler
Vastra GOtaland
7(8)
Vastra Gotaland
Vastra Gotaland
Dnr KUR
Organisation
Projektets namn
Lan
2015/2344
\Astra Gotalandsregionen/ Kultur i Vast
RNM (Resurs Ny Musik)
Vastra Gotaland
2015/1992
Vastra Gotalandsregionen/ Kultur i Vast
FilmCloud Nod - ett regionalt filmprojekt
\Astra Gotaland
2015/2296
Kumla kommun
Konstupplevelser och skapande verksamhet for barn utifran Konst pa
HOg
Orebro
2015/2178
Live at Heart Festival AB
Live at Heart
Orebro
2015/2243
OpenART, Orebro Kommun
OpenART 2015
Orebro
2015/2286
Orebro lansteater
nummer.se
Orebro
2015/2304
Advertising Space AB
Lighten Your Day
Ostergotland
2015/2330
Stiftelsen Ostergotlands Lansteater
Teater - Film - Immersivitet. lir 2 VANDRINGEN
Ostergotland
2015/2277
Stiftelsen Ostgotamusiken
Svensk Blasmusikfestival
Ostergotland
2015/2328
Sverok
Fantastiska varldar - lokalt engagemang och nationell samling
Ostergotland
2015/2343
Vision Forum
Morgondagens konstpublik- webbaserat verktyg for pedager inom
samtidskonst
Ostergotland
2015/2254
Ostergotlands museum
Vem ar jag, vem viii jag vara?"
Ostergotland
2015/2256
Ostergotlands museum
Street Art Academi LKPG
Ostergotland
Totalt
122
8(8)
KULTURRADET
2015-05-18
GD 2015:129
Dnr KUR 2015/1318
Beslutsbilaga 3
VILLKOR
Dessa villkor galler den som beviljats bidrag fran KulturrAdet.
• Projektet eller verksamheten ska genomfOras enligt ansokan.
• Vasentlig andring i forhAllande till vad som angivits i ansokan ska
•
•
snarast meddelas KulturrAdet.
Observera att detta Aven galler fOribidringar i budget gallande t.ex.
medfinansiering eller kostnader.
SAdana andringar kan innebara att bidraget eller en del av bidraget
maste Aterbetalas.
•
FullstAndig redogorelse for projektet eller verksamheten och for hur
stodet anvAnts ska lamnas till KulturrAdet senast vid den tidpunkt
Kulturradet bestAmmer. For detta bidrag ska redovisning ha kommit
in senast, se beslutsbilaga 1.
• For projekt som loper over mer an ett ar, och car sokanden 2016
Amnar soka bidrag for Ar tva eller tre, ska en lAgesrapport om foregAende/innevarande projelctar lamas i saraband med kommande Ars
ansokan. Detta gAller enbart om redovisningsdatum enligt beslutsbilaga 1 infaller senare an ansolmingsdatum for Ar tvA eller tre.
Bidragsmottagaren ska
• folja de regler fcir bokforing, revision och redovisning som galler for
den bolagsform och verksamhetsomfattning bolaget, stiftelsen, den
ideella organisationen eller den enskilda naringsidkaren har.
• fol.* vid varje tidpunkt gallande regler betraffande inbetalning och
redovisning av skatt respektive arbetsgivaravgifter
• pA begaran liimna de redovisningshandlingar som KulturrAdet vill to
del av
1
•
pA begaran larnna revisorsintyg eller revisonsrapport som visar hur
bidraget forbrukats,
• meddela Kulturradet om man Andrar uppgifter om namn, organisationsnummer, adress och plus- eller bankgiro.
.
For Live at Heart Festival AB (KUR 2015/2178), Vasterbottensteatern AB
(KUR 2015/2322), Sdhkie Umed Sameforening (KUR 2015/2341) och
Norrbottens lans Landsting (KUR 2015/2335) galler sarskilda villkor som
framgar av beslutsbilaga 1.
INFORMATION
I tidskrifter eller i relevant informationsmaterial t ex affischer, programblad,
etc. b6r det framgA att Kulturradet har beviljat bidrag for projektet. Kulturridets logotyp kan laddas ned Erin Kulturradets hemsida,
1
Se
Kulturridets hemsida, www.lculturradetse
Statens kulturrAd Box 27215, 102 53 Stockholm Beak: Borgvagen
1
.
-5
Tel: 08 519 264 00 Fax: 08 519 264 99 E-post: [email protected] Webbplats: www.kulturradet.se
KULTURRADET
2(2)
•
http://www.kulturradet.se/sv/Om -kulturradet/logotyp/. KulturrAdet ska ald-
rig anges som medarrangor.
Kulturradet skickar kontrolluppgifter till Skatteverket betrAffande bidrag
som utbetalas
till enskilda naringsidkare.