Ladda ner - Bygdeband

'
"
""•
Tjockeboda
1.
Tjockeboda
2.
Sjoholmen
3.
Tjockeboda
4.
Soldattorp 115
5.
Danielsback
1:2
1:3
1.
T.joekeboda 1/2.
Agare Peter Jonas Gustavsson f 1827 gift 1858 med
Johanna Karolina Gus-tafsd. fran Lanzas jo f 1838, barn Johanna Magdalena
f 1864, Emma Charlotta 186?, Hilda Josefina 1870, Karl Vilhelm 1874,
Anna Amalia 1877 och Ester Rosali 1880. Hustrun Johanna db'd 1900.
Ester Rosali till Amerika 1902.
Ny agare 1900, Karl Elovsson fran Linneryd f 1870 gift 1900 med Hilda
Josefina (se ovan) Petersd. f 1870, barn Gustav f 1901, Martin 1902,
Gerhard 1908 och Torsten 1910. Fosterdotter hitkommen fran Almeboda 1908,
Alfhild Anna Magdalena f 1895 i Algutsboda.
Ur Gods och Gardar 1940.
Tjockeboda Skruv.
Areal totalt 104 har. darav 10 aker, 65 skog, 6 ang och 23 bvrig mark.
Tax-v. 23.900 kr. Mang.byggn. uppfbrd 1932 och ekonomibyggn. 1884.
2 hastar, 1 tjur, 10 kor, 4 ungdjur, 2 svin och 50 hons. Garden till
slakten p§. 1700-talet. Flintskarv och ekstockar (batar) har hittats pa
agorna. Agare broderna Gustav f 1901 och Torsten f 1910 Elovsson. Soner
till Karl Elovsson o.h.h. Hilda f Pettersson.
Agarna medl. av K.L.S. och me jeriforeningen.
Ur Sveriges Bebyggelse 1960.
Tjockeboda 1:2 mfl. Skruv.
106 har, 10 aker och 96 skog mm. Tax-v. 145.900 kr.
Slaktgard fran omkr. 1700, forvarvad 1936. Mang.byggn. fran 1932, 2 lag,
6 rum, 2 kb'k och 2 hallar. Ekonomibyggn. fran 1885, for 2 hastar och
14 nbtkr. 1 lagenhet disponeras av agarnas fader Karl Elovsson.
Agare Gustav Elovsson samt Torsten och Saga Elovsson, barn Karl Gunnar,
Jonas Ingemar och Bengt Anders.
Efter Gustav Elovssons dod ager Torsten och Saga Elovssons soner halva
garden.
O"
2.
S.ioholmen T.lockeboda.
Under Peter Jonas Gustavsson. Beende torparen
Peter Gustav Svensson f 1849 gift 1877 med Eliana Kristina Johansd. f
1847,
barn Anna Matilda f 1878,
August 1887 och Nanny Elisabeth
Hilda 1880,
1889.
Ida Viktoria 1882,
Johan
:
'
3.
Tjockeboda 1/2.
Agare Johan Gustafsson f 182?, hustrun Ingrid Lena
Svensd. f 18^8, barn JJi^da Kristina f 1857, Hilda Charlotta 1864 och
hennes o.a. son Adolf Fridolf 1889. Matilda Johansd. Franskild Hustru
f 1859.
Ny agare 1891, Karl Robert Johansson fran Algutsboda f 1858 och nans
hustru Ida Kristina Johansd f 1857, deras barn, anna Charlotta f 1892
och Hilda Sabina 1894.
Undantag ankan Ingrid Lena Svensd. f 1828 och hennes dotter Matilda
Johansd. franskild hustru f 1859 samt Matildas son Johan Albert KarlssonRyden.
pr
Karl Robert Johanssons hustru Ida Kristina dog 1896, e.fter ett ^-6"-arig-t
\^
aktonckap. 1900 f l y t t a d e Karl Robert och hans tva flicker till Ittrtfemala
^jJVi Algutsboda. Dar rb'jde han mark och byggde egenhandigt upp en gard,
och vid en back som rinner genom skogen anlade han en kvarn (skvaltkvarn), som numera ar renoverad i gammalt skick. Karl Robert dog 1955
97 &r gammal och var d& Algutsboda sockens aldste innevanare.
Ny agare 1899, Frans August Johansson f 1866 gift med Amanda Serafia
Karlsd. f 1873, barn Gerda Eldora f 1900, Karl Johan Vitalis, John Harry
Artur f 1906 Gurli Nelly, Herta Sofia 1910.
Ur Sveriges Bebyggelse 1960. Tjockebo 1:3 Skruv,
81 har. 9,5 S-ker och 71,5 skog mm. Tax-v. 83.500 kr. Till slakten 1939,
Forvarvad 1957. Mang.byggn. fran 1911. 2 lag. 6 rum, 2 kok och 2 hallar.
Moderniserad 1955. Ekonomibyggn. fran 1915, for 2 hastar och 13 notkr.
Agare lantbr. Jan-Olof och Thyra Franzen, dotter Diana.
Agare efter Frans Johansson var Lage Franzen och Bernhard Karlsson
Kraksjo. Garden inkoptes 1939 av nuvarande agarens far Karl Elis Franzen
och hans Hustru Hedvig,' deras barn, Yngve, Leo, Frank, Saga, Hellen,
Valter, Hans och Jan-Olof.
Fran 1957 ags och brukas garden av Jan-Olof och Thyra Franzen, barn
Diana, Louise, Sofia och David. Jan-Olof blev 1991 invald till Riksdagen
som Riksdagsman for Moderaterna.
4.
Soldattorp 113 Tjockeboda.
Roten var fram till mitten av 1700-talet
korpralsrote i 6:e korpralskapet, som omfattade rotarna 115-137, alia i
Ljuder. Det ar inom detta korpralskap, som handlingen i Wilhelm Mobergs
roman Raskens i huvudsak rbr sig. Roten bildades 1686 av Tjockeboda och
Koppekull i Langasjb. Detta Andrades ej.
Man hade ej 1687 pabb'rjat byggandet av torpet och fick bbta 3 Mark for
underlatelsen att ej installa sig vid tinget. Vid upprepning av fbrsummelsen skulle 40 Mark utdbmas.
Goldattorpet l&g 200 m sydost om vagskalet, som ligger 500 m bster om
byn. Detta betyder pa kartan vid nedre delen av bo i Tjockeboda. En litei
vag, som leder till torpet, gar ut 100 m bster om namnda vagskal. Vid
akerkanten intill denna vag ligger husgrunden, intill vilken det vaxer
plommontrad samt nagra stora granar och bjbrkar. Husen revs omkr. 1900.
Akermarken som fortfarande brukas, ar samjedelad, medan ovrig mark ags
av de bada gagdarna i Tjockeboda gemensamt,
Rotens nast siste soldat Carl August Lind bodde pa soldattorpet till
1893* Hans eftertradare bodde dar ej. Sista torpsynen hblls 1895.
Soldat Carl August Lind fran Algutsboda f 1858 gift 1882 med Emma
Karlsd. f 1855, barn Karl Oskar f 1883, Prans Smil 1886, Johan Arvid 188f
Gustav Reinhold f 1890.
Arrendator fran 1893, Karl Gustav Augustsson f 1865 gift 1890 med mejerinnan Maria Elisabeth Johansson f 1868, barn August Rickard Albin f
1891, Erik Johan Helgo 1892, Axel Gustav Rugen 1894, Karl Elis Vilhelm
1896, dod 1898 och Johannes Harry 1898.
Karl Gustav Augustsson med familj flyttade 1898 till Akerby soderg.
s om
arrendatorer, dar foddes dottern Anna Elisabeth 1901.
5.
Danielsback Tjockeboda.
Under Johan Gustavsson. Boende torparen
Johannes Petersson f 1854 gift med Emma Gustava Olausd. fran Algutsboda
f 1P49, barn Per Hjalmar f 1880, Karl Vilhelm VQ82 och Anna Kristina 1886