Protokoll frAn arsmote 201 5,02

ProtokollfrAnarsmote2015,02-08 BjomeborgsJaktskyfteklubb
Nyaklubbhuset,
skjutbanan
Niirvarande
25personer
1. ordfiirande I(im Eriksson, dppnadearsmdtet,och hiilsadealla v2ilkomna.Han fdriittade
prisutdelningfrin klubbmiisterskapen.
2
Till ordfcirandeftir mcitetvaldesBengt Hcigbergoch till sekreterarevaldes Sylvia
Eriksson,di ordinarie seketerarevar fdrsenad.
3
Mdtet ansAgsbehdrigt utlyst, personligtbrev utskickade8 jan. 2015
4. Till justeringsmanvaldesJoakim Forslund och Bernt Bengtsson
5. Verksamhetsberiittelsen
liistes,godkiindesoch ladestill handlingarna.
6. Revisionsberiittelsenliistes,godkiindesoch ladestill handlingarna.
7. Styrelsenbeviljadesansvarsfrihetfcir det gdngnaverksamhetsAret.
8 Val av stynelse:
a till ord{tirandeomvaldesKim EricssonpA ett 6r.
b. till kassdrvaldesDonald Juhl pA tvA 6r.
c till ledamcjteromvaldesGuy Lindstrcimoch Joakim Forslund pA tvA 6r.
d till suppleanteromvaldesAnders Ericssonoch JesperBjdrnssonpi tvi ar
9. Val av revisorer:
a omvaldesSofia Mitander och Bemt BengtssonbAdapi ett ar
b till revisorssuppleanter
omvaldesRoland Svenssonoch Jan Mossbergpa efi ar
10 Val av:
a. tavlingsledarebantiivlingar omvaldesKim o Anders Ericsson
b t2ivlingsledarelerduvestigo sporting omvaldesChrister Lidman, Gdran Larssonoch
Bengt llcigberg
c till materialfdrvaltareoch vapena:rsvarigomvaldesKarl PetterssonpA ett ar
d till duvansvarigomvaldesNils-Erik Petterssonph eIt tr
e till bancheferomvaldes,till 80m.-banan:Karl pettersson,
duvbananNils-Erik
Pettersson
och50 m.- banaaKim Eriksson
f till byggansvarig
omvaldesAndersEricsson
g till firmatecknare
omvaldesKim EricssonochnyvaldesDonaldJuhl,var frir sig,pa ett
6r.
h. ftir utftirdandeav fdreningsintyg
omvaldesordf<irande
och sekreterare,
var frir sig,pa
ett ar.
11 Tiil valberedningen
omvaldesKarl Pettersson,
sammankallande,
BengtHdgbergoch
SylviaEriksson
12 Bokningav banornagcirstill Karl Pettersson,
0550-27604,070 3268298.Aveifter vid
bokning-hyror,
r,!tqL hqnsidan.Aven anslagpi bananska gdras.
Algbanan: vid ordinarie skjutningar: 10: ,per serie. F6r icke medlem, 20: -,
Duvbanan:pris per duvafcirmedlemblir detpris sommiste tasut, bestiimsav dagspris.
Fdr ickemedlemmar30: - pertjugofemskottsserie
13 Medlemsavgiften
frjr 2015iir 300: - ungdomar100: - Nyckclavgift 100:- per 6r. OBS
!! FAMILJEPRIS 500: - (nyckelavgifttiilkommer; FOn,ilnnruaR, ALLA
HEMMAVARANDE BARN UPP TILL DET AR DE F'YLLER 20. KRAV: ALLAS
PERSONNUMMERMASTE UPPGES
Fiireningensbankgiro: 388-8112Medlemsavgiften
iir grundadp6 de fastakostnader
fcireningen
har,some1,fdrsiikingarm.m.
14 Handlingsplanengodkiindes.
1) Uvrlsa lrasor
InkO"pav a"mmunitionkommer 2iveni dr att g6ras.Ta kontakt med Sylvia Eriksson,
0550-31154el1erpA 070 240557l,eller mail [email protected]
senast 10 mars ftir att bestiilla
Vi upprnanadesatt skriva dnskem6lfcir fdreningensframtid. Detta gjordesp6 lappar som
sedangicks igenorn.Hiir frarnkom en hel de1f6rslag.
1: inkcip av autopullertill skeetbanan,Bjorn Petersonundersdkeroch kiiper in till bdsta
pris. Bj 6rn hade 2ivenett fdrslag att hyra in duktiga instruktdrertill de olika banorna
Zivendetta 6tog sig Bj 6rn att kolla upp.
2: Bernt Johalssonfick uppdragetatt kontrollera om det finns tridlds utldsning liir
trapbanan,och till vilket pris.
3.ChristerLidman kollar vad en rabbitbanaoch 3 st. 12vo1tkastareti1l sportingen
(ersiitla2,3,och4:al) skulle kosta. Han fick Avenuppdragetatt ta
fram kostnaderfijr en ny "lAda" pA gamla skeetbanan.
4. Forslagatt anordnaungdomsliiger
framkom.Ingenansvarigutsags.
5. Fdrslagatt m61aom gamlaklubbstugan.
Ansvarigblev SylviaEriksson.
Diskuterades
knivlotterietvi brukarhapi lerduvestigen.
Fdr att slilja alla lotterbeh<jvs
nagonsomtar ansvarochgir runt o s?iljer.Bo Forslundfick uppdraget.
Besldtsatt slutamedmedaljertill allapa klubbmiisterskapen.
Endastvinnarensnamnska
sattasupppi diirfciravseddtavlai klubblokalen.
En vadjanfrAnBjdm Petersson
till alla att ,'tigga,,sakertill vtxatv6,SM i iu1i.
i6. Somavslutningfick vi kaffe ochhembakade
kakor.
Ordfcirande
Kim $ricsson
Sekreterare
Sylvia Eriksson
Justeras
Justeras