Presentationsmaterial från samråd 17 november 2015

17 november 2015
Detta ar en PDF-tolkning fran Darwin av dokument 2344341 / 2.0
Sekretessklass: Oppen
Samråd gällande ändrad drift
vid Ringhals kärnkraftverk
© Ringhals AB
Dagordning
• Introduktion och presentation av deltagarna
• Redovisning från Vattenfall
- Bakgrund
- Projektet
- Ansökan – ändringstillstånd
Detta ar en PDF-tolkning fran Darwin av dokument 2344341 / 2.0
Sekretessklass: Oppen
- MKB
- Förväntad miljöpåverkan
- Samrådet
• Sammanfattning
2
Samråd ändrad drift Ringhals 1 och 2 | Catarina Ardell | 2015-11-17
© Ringhals AB
Deltagare från Vattenfall
Marie-Louise Olvstam
Lars Björnkvist
Catarina Ardell
Thomas Norberg
juridiskt ombud, protokollförare
projektledare
ansvarig för miljökonsekvensbeskrivning
utvecklingsingenjör
Detta ar en PDF-tolkning fran Darwin av dokument 2344341 / 2.0
Sekretessklass: Oppen
•
•
•
•
3
Samråd ändrad drift Ringhals 1 och 2 | Catarina Ardell | 2015-11-17
© Ringhals AB
Vägval
Detta ar en PDF-tolkning fran Darwin av dokument 2344341 / 2.0
Sekretessklass: Oppen
• De små korna mjölkar mindre och sinar ibland
• Vi har inte råd att hålla alla fyra
4
Samråd ändrad drift Ringhals 1 och 2 | Catarina Ardell | 2015-11-17
© Ringhals AB
Detta ar en PDF-tolkning fran Darwin av dokument 2344341 / 2.0
Sekretessklass: Oppen
Inkomster och utgifter för fortsatt drift
Inkomster
5
Avgifter
Utgifter
Investeringar
Samråd ändrad drift Ringhals 1 och 2 | Catarina Ardell | 2015-11-17
© Ringhals AB
Bolagsskatt
Effektskatt
Nuvärde
Tidplan
Säker och stabil drift av R3 och R4
Säker och stabil drift av
R1 och R2
---------------------------------------------------------------------------------------------Planering
Tillstånd för
avställning mm
Sekretessklass: Oppen
Detta ar en PDF-tolkning fran Darwin av dokument 2344341 / 2.0
R2 Avställningsdrift
2018
6
2019
R1 Avställningsdrift
2020
2021
R2 Servicedrift/Rivning
2022
Ringhals AB
Avvecklingsbolaget AB
Tillståndshavare
Tillståndshavare
Samråd ändrad drift Ringhals 1 och 2 | Catarina Ardell | 2015-11-17
© Ringhals AB
R2 Servicedrift/Rivning
Aktiviteter under de olika avvecklingsfaserna
Ansökan omfattar två faser:
- Avställningsdrift
• Borttransport av bränsle
• Omhändertagande av driftavfall
• Avställning av system
• Anpassningar av infrastrukturen på siten
• Tidsperiod då anläggningen är bränslefri
men den fullständiga nedmonteringen
och rivningen ej har påbörjats.
• Samma typer av aktiviteter som under
avställningsdriften
• Säkerhetshöjande åtgärder inför
kommande nedmontering och rivning
Sekretessklass: Oppen
Detta ar en PDF-tolkning fran Darwin av dokument 2344341 / 2.0
- Servicedrift
Ansökan omfattar inte:
- Nedmontering och Rivning
• Fullständig systemrivning, all radioaktivitet tas bort och kvarvarande byggnadsstrukturer friklassas
• Nytt miljötillstånd krävs
- Byggnadsrivning och markåterställning
7
Samråd ändrad drift Ringhals 1 och 2 | Catarina Ardell | 2015-11-17
© Ringhals AB
Säkerhetshöjande åtgärder inför kommande nedmontering och rivning
Syfte: ge bästa möjliga förutsättningarna för en säker och
miljöriktig nedmontering och rivning
• Förbättra arbetsmiljön
Detta ar en PDF-tolkning fran Darwin av dokument 2344341 / 2.0
Sekretessklass: Oppen
• Utbilda och träna personal
• Utveckla och trimma arbetsprocesser
• Optimera avfallshanteringen
- Minimera avfallsmängderna
• Minska behovet av driftsatta system
8
Samråd ändrad drift Ringhals 1 och 2 | Catarina Ardell | 2015-11-17
© Ringhals AB
Detta ar en PDF-tolkning fran Darwin av dokument 2344341 / 2.0
Sekretessklass: Oppen
Exempel på säkerhetshöjande åtgärder under avställnings- & servicedrift
•
Separation av tekniska system mellan R1/R2 och R3/R4
•
Dekontaminering (rengöring) av radioaktiva system
•
Omhändertagande av reaktortankens interndelar
•
Omhändertagande av vissa turbin- och generatorsystem
•
Sanering av miljöfarligt avfall, t.ex. asbest
9
Samråd ändrad drift Ringhals 1 och 2 | Catarina Ardell | 2015-11-17
© Ringhals AB
Hantering av avfall under en avveckling
Avfallet som skapas är av samma typ som under ordinarie drift och revisioner
- Avfallet kan grovt delas in i följande kategorier:
• Högaktivt avfall
• Medelaktivt avfall
• Lågaktivt avfall
Detta ar en PDF-tolkning fran Darwin av dokument 2344341 / 2.0
Sekretessklass: Oppen
• Konventionellt (icke radioaktivt) avfall
Avfallet kan hanteras med befintliga metoder och tekniker.
Utmaningar under avställnings- och servicedrift:
- Optimering av avfallshanteringen inför nedmontering och rivning
• Anpassa anläggningar och processer för större avfallsflöden,
ex: storskalig friklassning
- Slutförvaret för rivningsavfall kommer inte att ha tagits i drift vid rivning av R12
• Mellanlagringskapaciteten på Ringhals kan behöva utökas
10
Samråd ändrad drift Ringhals 1 och 2 | Catarina Ardell | 2015-11-17
© Ringhals AB
Optimering av avfallshanteringen inför nedmontering och rivning
• För att hantera avfallet på bästa sätt under den framtida rivningsfasen krävs:
- en gradvis anpassning av kapaciteten
- tid till att utveckla och trimma in arbetsprocesser
• ”Provdrift” av avfallshanteringen avses göras under avställnings- och
servicedriften med rena eller lågaktiva systemdelar utan fortsatt
säkerhetsfunktion.
Detta ar en PDF-tolkning fran Darwin av dokument 2344341 / 2.0
Sekretessklass: Oppen
- Bygger kunskap inför den framtida hanteringen av de mer radioaktiva systemen
Byte av LT-turbin på R1 2012
11
Samråd ändrad drift Ringhals 1 och 2 | Catarina Ardell | 2015-11-17
© Ringhals AB
Byte av generator på R1 2015
Ansökan avser – ändringstillstånd
• Ändrad drift vid Ringhals 1 och 2
• Avställningsdrift - servicedrift
Detta ar en PDF-tolkning fran Darwin av dokument 2344341 / 2.0
Sekretessklass: Oppen
• Utökad hantering och mellanlagring
av radioaktivt avfall
• Ringhals 3 och 4 påverkas inte
• Ansökan om rivningsdrift kommer att lämnas in vid senare tillfälle
12
Samråd ändrad drift Ringhals 1 och 2 | Catarina Ardell | 2015-11-17
© Ringhals AB
Miljökonsekvensbeskrivning för ändringstillstånd – vad är speciellt?
• Lokaliseringen given, inga alternativ
• Anläggningar/verksamheter som förändras och kommer att finnas kvar beskrivs i
den tekniska beskrivningen
Detta ar en PDF-tolkning fran Darwin av dokument 2344341 / 2.0
Sekretessklass: Oppen
• Nya anläggningar/verksamheter beskrivs i den tekniska beskrivningen
• Om ändringarna påverkar utsläpp, resursförbrukning, avfallsproduktion osv
redovisas detta i MKB
• Effekter på hälsa och miljö redovisas om det blir ändringar jämfört med nu
gällande tillstånd/verksamhet
• Om risker i verksamheten förändras kommer det att belysas
13
Samråd ändrad drift Ringhals 1 och 2 | Catarina Ardell | 2015-11-17
© Ringhals AB
Detta ar en PDF-tolkning fran Darwin av dokument 2344341 / 2.0
Sekretessklass: Oppen
Preliminär MKB-disposition
• Icke-teknisk sammanfattning
• Transporter
• Administrativa uppgifter
• Avfall
• Ansökan avser
• Utsläpp och övrig miljöpåverkan
• Lokalisering
• Effekter på hälsa och miljö
• Omgivningsbeskrivning
• Risker
• Samrådsprocessen
• Omgivningskontroll
• Avgränsningar
• Miljökvalitetsnormer
• Alternativbeskrivning
• Miljömål
• Myndigheter och lagstiftning
• Samlad miljökonsekvensbedömning
• Teknisk beskrivning
• Följdverksamheter utanför prövning
• Resursanvändning
• Ordlista
• Referenser
14
Samråd ändrad drift Ringhals 1 och 2 | Catarina Ardell | 2015-11-17
© Ringhals AB
Förväntad miljöpåverkan
Ökar
• Radioaktivt avfall
• Kärnbränsle
• Konventionellt avfall
• Användning av kylvatten
• Jonbytarmassor och andra kemiska
produkter för rening och sanering
• Fiskförluster vid intag av kylvatten
• Transporter
• Utsläpp av uppvärmt kylvatten
• Utsläpp av processkemikalier
• Utsläpp av radioaktiva ämnen
Sekretessklass: Oppen
Detta ar en PDF-tolkning fran Darwin av dokument 2344341 / 2.0
Minskar
• Provkörning av reservkraft
• Övriga kemiska produkter
• Buller
15
Samråd ändrad drift Ringhals 1 och 2 | Catarina Ardell | 2015-11-17
© Ringhals AB
Samrådets genomförande
• Möte länsstyrelsen, SSM, kommunen 17 november
• Möte närboende (personlig inbjudan via brev) 17 november
Detta ar en PDF-tolkning fran Darwin av dokument 2344341 / 2.0
Sekretessklass: Oppen
• Allmänheten bjuds in till närboendemötet via annons i Hallands Nyheter och
Göteborgsposten
• Övriga myndigheter samt organisationer erbjuds möte om de så önskar, annars
enbart skriftlig info via samrådsunderlag
• Information på Ringhals hemsida
• Synpunkter tas emot till 31 januari
16
Samråd ändrad drift Ringhals 1 och 2 | Catarina Ardell | 2015-11-17
© Ringhals AB
Kontaktade myndigheter
• Länsstyrelsen i Hallands län
• Strålsäkerhetsmyndigheten
• Varbergs kommun
• Marks och Kungsbacka kommuner
•
•
•
•
•
Riksantikvarieämbetet
Trafikverket
Transportstyrelsen
Boverket
Folkhälsomyndigheten
•
•
•
•
Kemikalieinspektionen
SGU
Försvarsmakten
Polismyndigheten
Detta ar en PDF-tolkning fran Darwin av dokument 2344341 / 2.0
Sekretessklass: Oppen
• Naturvårdsverket
• Kammarkollegiet
• Energimyndigheten
• Svenska Kraftnät
• Havs- och vattenmyndigheten
• Myndigheten för samhällsskydd och beredskap
• Naturvårdsverket kontaktat särskilt gällande Esbokonventionen
17
Samråd ändrad drift Ringhals 1 och 2 | Catarina Ardell | 2015-11-17
© Ringhals AB
Kontaktade organisationer
• SKB
• Naturskyddsföreningen (centralt och lokalt)
• Ornitologerna (centralt och lokalt)
• Sveriges Fiskares Riksförbund
Detta ar en PDF-tolkning fran Darwin av dokument 2344341 / 2.0
Sekretessklass: Oppen
• Miljöorganisationernas Kärnavfallsgranskning
• Miljörörelsens Kärnavfallssekretariat
• Sveriges Energiföreningars Riksorganisation
• Folkkampanjen mot kärnkraft
• Greenpeace
• Miljövänner för kärnkraft
• Oss (Opinionsgruppen för Säker Slutförvaring)
• Buas framtid
18
Samråd ändrad drift Ringhals 1 och 2 | Catarina Ardell | 2015-11-17
© Ringhals AB
Detta ar en PDF-tolkning fran Darwin av dokument 2344341 / 2.0
Sekretessklass: Oppen
Avgränsning närboende
19
Samråd ändrad drift Ringhals 1 och 2 | Catarina Ardell | 2015-11-17
© Ringhals AB
Kontaktade föreningar i närområdet
• Gloppe Samfällighetsförening
• Skällåkra/Lingome villaförening
• Skällåkra Samfällighetsförening
• Sandlyckans stugägarförening
• Sandlyckans samfällighetsförening
Detta ar en PDF-tolkning fran Darwin av dokument 2344341 / 2.0
Sekretessklass: Oppen
• Biskopshagens samfällighetsförening
• Lingome Vatten Samfällighetsförening
• Skällåkra Vägförening Väst
• Videbergs Småbåtshamnsförening
• Videbergs Fiskehamnsförening
• Gloppe Småbåtshamnsförening
• Skarviks brygga
• Ringhals fiskeklubb FIRRE
• Ringhals jaktklubb
20
Samråd ändrad drift Ringhals 1 och 2 | Catarina Ardell | 2015-11-17
© Ringhals AB
Detta ar en PDF-tolkning fran Darwin av dokument 2344341 / 2.0
Sekretessklass: Oppen
Sammanfattning
21
Samråd ändrad drift Ringhals 1 och 2 | Catarina Ardell | 2015-11-17
© Ringhals AB
Detta ar en PDF-tolkning fran Darwin av dokument 2344341 / 2.0
Sekretessklass: Oppen
Tack för visat intresse!
© Ringhals AB