Dovre 2180

MONTERINGS- & SKÖTSELANVISNING
Dovre 2180
2180CBS
Utgåva 01/08
2180CBGD
2180 CB
Allmänna råd
Mottagning av gods
Dovre 2180 CB i flera utföranden
När du tar emot godset är det viktigt att du noggrant
kontrollerar så att godset inte är transportskadat.
Anmäl omedelbart skador till fraktbolaget.
Dovre 2180 finns med rak front eller med panoramadörr, den finns också med hisslucka.
Dovre 2180 är CE godkänd.
Bygganmälan
Ventiler
Innan du får göra en ny installation av eldstad och
uppförande av skorsten krävs att en Bygganmälan görs
till din byggnadsnämnd. Närmare anvisning och råd får
du om du vänder dig till Byggnadskontoret i din kommun.
När Dovre 2180 skall frimuras, när du själv murar
en omramning, är det viktigt att ventilerna för luft
in till omramningen och utluften har rätt dimension.
Eftersom varm luft expanderar måste de övre ventilerna
ha en större diameter än inluften. Läs mer om detta på
sidan 8.
Besiktning
Ett gott råd om du avser att göra en installation till
befintlig skorsten är att du innan du påbörjar installationen kontaktar Skorstensfejarmästaren för en besiktning. Han kan också ge dig nödvändiga rekommendationer vid eventuellt behov av renovering. Efter att du
installerat din eldstad måste installationen besiktigas av
Skorstensfejarmästaren innan du får börja elda.
Tillförsel av tilluft direkt in i eldstaden
Rökkanal
Eldstadsplanets funktion är att skydda golv och brännbart material framför eldstaden från ut sprättande
glöd. Generellt gäller att eldstadsplanet skall sträcka
sig minst 300 mm framför eldstaden och minst 100
mm utanför eldstadens båda sidor, detta avstånd kan
variera om insatsen monteras högre upp. Om ni är
osäker, kontrollera med sotaren. Ett eldstadsplan kan
bestå av 0,7 mm stålplåt, glasplan, klinker, natursten
etc. Eldstaden får inte placeras direkt på ett brännbart
underlag.
Den luft som eldstaden förbrukar kan tillföras direkt
in till eldstaden eller via en ventil nära eldstaden. Vi
rekomenderar att ett tätslutande spjäll monteras på
inluften. Se utförligare instruktion på sid 7.
Eldstadsplan
Du kan ansluta Dovre 2180 till murad skorsten eller
elementskorsten. Vid toppanslutning rekommenderar vi
en lätt stålstkorsten. Läs noggrant igenom skorstenstillverkarens monteringsinstruktioner. Rökkanalen bör ha
samma diameter i hela sin längd vilket är en diameter
av Ø200 mm och vi rekommenderar inte en rökkanalslängd understigande 4 m. Dragstyrkan bör ligga på 15
- 20 Pa. Tänk på att skarpa böjar och sidodragningar
påverkar rökkanalens drag.
En felaktigt installerad eldstad kan orsaka brand!! Läs därför noggrant igenom hela monteringsanvisningen innan du påbörjar installationen. De flesta av våra återförsäljare har duktiga installatörer som kan hjälpa dig med installationen.
2
2180 CB
Förberedelser
Förberedelser
När du tar emot godset är det viktigt att du noggrant kontrollerar så att godset inte är transportskadat. Anmäl omedelbart skador till fraktbolaget.
Ta ut alla lösa delar ur insatsen för att kunna hantera den enklare och underlätta installationen.
OBS! Innan full montering sker skall transportsäkring av motvikt tas bort
För modellen 2180CBGD (hissdörr) måste motvikten låsas upp först. Gör detta genom att ta bort de två M6x40
skruvarna (se bild). Dörren låses upp genom att dra de två låsen ovanför dörren mot mitten. Vid transport skall alltid
motvikten och dörren vara låst.
Låsning av dörr
Låsning av motvikt
Hur man öppnar och stänger dörren
Använd det medföljande "kalla" handtaget när du öppnar eller stänger dörren. Nedan visas detta för modellen med och
utan hissfunktion.
2180CBGD (hissdörr)
2180CBS
3
2180 CB
Rökvändarhylla/rökklocka
Montering av rökvändarplatta
Rökvändarplattan består av två delar. Haka fast den första delen (76166) bakom kanten på panelen i ryggen. Placera
sedan del två (76165) ovanpå den första delen och låt den vila på den utskjutande delen ovanför luckan (se bilder
nedan).
Vändning av stos på rökklocka
På bilden till höger visas hur stosen vänds från
som standard för anslutning uppåt till 45°
anslutning bakåt.
4
2180 CB
Bypasspjäll
Hantering av bypasspjäll
Bypasspjället stängs när du stänger dörren och öppnas automatiskt när du öppnar dörren.
För modellen med hisslucka (2180CBGDt), så måste bypass spjället stängas genom att använda det "kalla" handtaget
till att trycka in reglaget under luckan till höger. Se bilder nedan. Spjället öppnas automatiskt när dörren öppnas.
Du kan öppna bypasspjället när hissluckan är stängd genom att trycka mot reglaget lätt och röra det mot vänster.
Tryck in och för åt vänster
Justering av bypasspjäll
Bypasspjällets vinkel kan justeras genom att lossa justeringsskruven och vrida spjället runt stången. Genom detta kan
du strypa spjället om du upplever att draget blir för kraftigt när du tänder upp.
5
2180 CBGD
Hantering av dörr och paneler på 2180CBGD
Rengöring av glas
För att rengöra glaset på hissluckan vrids de två låsen i överkant av luckan åt vänster. Luckan kan du lutas i 60° vinkel framåt.
Montering av sidopaneler
Placera toppen av sidopanelen i spåret i överkant, den nedre delen hålls på plats med hjälp av magneter.
(Standard till hisslucka)
6
2180 CB
Ventilation
Tilluft
Förbränning av ved innebär att det går åt syre. Därför är det ytterst viktigt att rummet där eldstaden är placerad är
ordentligt ventilerad. Otillräcklig ventilation kan innebära problem med upptändning och risk för att rök kommer in i
rummet.
Om nödvändigt så kan du sätta in en ventil i rummet för friskluft
utifrån. Detta är särskilt viktigt i täta, välisolerade hus med mekanisk
ventilation. Du kan också ansluta friskluft direkt till förbränningen.
Vi rekommenderar i detta fall att ett tätt spjäll monteras på tilluftsanslutningen och röret bör kondensisoleras.
Denna insats har blivit designad för att producera mest värme genom
konvektion. Värmen överförs i huvudsak genom den bakre panelen,
sidopanelerna och rökklockan. Både materialet (gjutjärn) och formen
(den vågformade ytan) optimerar värmetransporten ut i omramningen. När luften i omramningen blir upphettad kommer den naturlig att stiga och varm luft kommer att strömma ut i rummet genom
utsläppsventilen.
För optimal värme och transport av konvektionsluft är det viktigt
att inga hinder finns för luften. Därför är det viktigt att det finns tillräckligt utrymme mellan eldstaden och omgivande material och att
ventilerna för tilluft och utluft är tillräckligt stora.
Konvektionsluft kan tas både från rummet och från utsidan, anslutning sker till nedre delen av insatsen. Om konvektionsluft (direkt
eller indirekt) tas från utsidan, kan det vara klokt att även förse förbränningen med friskluft.
Vetilationsfläktar eller annan utrustning som suger luft samtidigt som
du eldar kan störa förbränningen. Undvik om möjligt att använda
dylik utrustning i samband med eldning.
Golv
Brännbart material måste skyddas noggrant. Golvet under eldstaden måste skyddas antingen genom att eldstaden placeras på ett gjutet golv eller klinker, alternativt så måste golvet skyddas med en golvplåt.
Golvet framför eldstaden skall täckas med ett golvplan av klinker, golvplåt e.dyl.. Golvplanet skall sträcka sig minst 30
cm framför eldstaden och 10 cm ut på var sida. Detta avstånd kan variera beroende på hur högt från golvet insatsen
placeras. Om du är osäker kan du kontrollera med sotaren.
Inbyggnad
(i omramning av insats)
Omramningen av insatsen måste bestå av brandklass EI60, som exempel kan nämnas 100 mm lättbetong typ Siporex.
Se principskiss sidan 9.
7
2180 CB
Installation
Position och anslutning
Placera insatsen på en rätt höjd. Se till att den står stabilt och i våg samt att sidopanelerna är vinkelräta mot botten
plattan. Avståndet mellan insatsen och väggen bakom skall vara minst 100 mm så att luften får fri passage.
Anslut insatsen till skorstenen enligt skorstensleverantörens anvisningar. Anslutningen skall vara tät och installationen
skall godkännas av skorstensfejarmästaren innan du får börja elda.
Montering
Börja med att mura upp sockeln av eldstaden. I sockeln skall
ventilerna (tillval) för konvektionsluft installeras. Minimum
area för tilluft skall vara350cm2. Ventiler kan placeras på alla
sidor.
Det är viktigt att luften får strömma fritt in till konvektionskammaren. Om du installerar en ventil för att släppa in luft
utifrån in i omramningen så måste du kunna komma åt att
stänga ventilen när du inte eldar. Du kan också ansluta en stos
(se bild) för direktanslutning av friskluft. Friskluften ansluter
du till stosen med ett 100 mm spirorör som bör förses med ett
tättslutande spjäll. Glöm inte att kondensisolera spiroröret i
uppvärmt utrymme.
Se till att dörren kan röra sig fritt över hällen framför.
Fortsätt att bygga upp omramningen upp till i nivå med rökklockan. Se
till att det är minst 10 mm utrymme på sidorna mellan murverket och
insatsen som rörelsemån.
Murverket över insatsen får inte vila på själva insatsen.
Överdelen på konvektionskammaren i omramningen måste vara lufttät.
Du kan använda en avtätning i stål, betong eller likvärdingt material.
Täck avtätningen med en matta av isolering. Om du toppansluter din
eldstad är det viktigt att ingen luft läcker upp genom hålet för rörgenomgången i avtätningen.
Avtätningen måste installeras minst 300 mm ovanför rökklockan.
Varmluftsgallren skall installeras strax under denna avtätning. Arean för
varmluftsgallren skall vara min. 700 cm2.
Inne i konvektionsutrymmet får inget brännbart material finnas. Se till
andra material som stål inte överför hetta ut till brännbart material.
Bilden på nästa sida ett exempel på hur en eldstad kan installeras med
omgivande brännbara väggar.
Färdigställande
När anslutningen till skorstenen är gjord och omramningen färdigbyggd kan du montera tillbaka alla lösa delar i eldstaden. Om du köpt till en extra ram sätter du den på plats efter att du färdigställt din omramning.
Innan du får börja elda skall installationen besiktigas av skorstensfejarmästaren. Beroende på hur du gjort omramningen och ytbehandlingen så kan den behöva torka en tid innan du börjar elda.
Elda aldrig i eldstaden innan all inredning är satt på plats.
8
2180 CB
Exempel på inmurning
Isolering med
min 100 mm
stenull eller
motsvarande
min.500 mm
Avtätning med plåt
lättbetong eller
motsvarande
Brännbar vägg
Utsläppsgaller för
konvektionsluft
min. 700 cm2
min.100 mm
Brandklass EI60
ex 100 mm lättbetong
typ Siporex
min.1000 mm till
brännbart material
min. 300 mm till
brännbart golv
Alt 3. Luft in till
konvektion min.
350 cm2
Alt 1. Luft in till
konvektion min.
350 cm2
Alt 2. Luft in till
konvektion min.
350 cm2
9
2180 CB
Instruktioner för användning
Bränsle
Använd endast ved till denna eldstad. Inget annat bränsle är tillåtet då det kan skada insatsen.
Elda heller aldrig med impregnerat eller målat virke, spånskivor eller annat behandlat eller preparerat trä. Rökgaserna
från dessa, liksom från syntetiskt material, kan vara giftiga och skadliga för hälsan och miljön. Det kan även skada
skorstenen och i värsta fall orsaka en skorstensbrand.
Ved
Vi rekommenderar björkved men även andra hårda träslag som ek och bok fungerar utmärkt. Tänk bara på att hårdare träslag också utvecklar högre värme. Veden måste vara torr och kluven för att fungera på ett bra sätt. Veden skall
helst ha torkat i två år på en välventilerad plats innan användning. Ta helst in veden i uppvärmt utrymme två veckor
innan använding. Torr ved får inte innehålla mer än 20% fukt. Fuktig ved är direkt olämplig att elda med då all energi
går åt till att torka veden och du får ut väldigt lite värme. Dessutom luktar det illa för omgivningen och eldningen skapar en tjärbeläggning i eldstaden och skorstenen. Du får dessutom svårt att hålla glaslucka ren.
Luftreglage
För att förse brännkammaren med förbränningsluft är insatsen försedd med tre insläpp varav två är justerbara. Dessa
reglage sitter under luckan, se bild nedan. Genom speciella luftkanaler leds primärluften (1) in till botten av eldstaden
och in till förbränningen via askluckan. Reglaget för primärluften är märkt med ett (1) hack.
Sekundärluften (2) leds till toppen av eldstaden och "spolar" glasets insida. Med detta reglage reglerar du också intensiteten av brasan. Reglaget är märkt med två hack.
Permanet förbränningsluft kommer in via ryggen i eldastaden, sk CB teknik (clean burning). Denna lufttillförsel ser till
att du alltid har optimal, miljöriktig förbränning. Denna lufttillförsel kan du inte reglera.
2
3
1
Öppet
Stängt
10
2
1
2180 CB
Eldning och underhåll
Upptändning och eldning
Upptändning
För att skapa ett bra drag och för att förhindra rökutslag i rummet bör skorstenen förvärmas innan eldning. En kall
skorsten kan förvärmas genom att en hopknycklad tidningssida stoppas upp ovanför rökvändarplattan och tänds på.
För att tända upp brasan kan du använda särskilda upptändningspåsar som din återförsäljare har, eller hopknycklat
tidningspapper. Använd aldrig tändvätska. Öppna dörren försiktigt (om du förvärmt skorstenen) och öppna båda
luftreglagen fullt. Det är viktigt att upptändningsbrasan tar sig snabbt och brinner kraftigt, stapla därför veden luftigt.
Använd mindre ved i upptändningsfasen, 4 - 5 kg finhuggen ved. Alltefter som brasan brinner bättre och du har fått
en bra glödbädd kan grövre ved läggas in.
Kontinuerlig eldning
Det bästa sättet att kontrollera elden är att stänga primärluften helt och att kontrollera elden enbart med sekundärluftreglaget. Om elden inte tar sig bra vid nytt vedinlägg kan primärluft tillfälligt släppas in igen.
Lägg inte in ny ved så länge elden brinner bra, vänta tills du är nere i en glödbädd. Fyll aldrig eldstaden full, det är
bättre att lägga in lite mindre ved och i stället fylla på oftare, 2 - 3 kg ved /inlägg är lagom för att underhålla värmen.
Öppna alltid dörren försiktigt vid påfyllning. Innan du lägger in ny ved ska du sprida ut glödbädden till en jämn bädd.
Då tar sig den nya veden snabbt.
En luftig stapling ger en intensivare förbränning och övertänder veden snabbare. Denna metod är att föredra om du
vill ha ett snabbare förbränningsförlopp och snabbare värme. Vill du att veden ska brinna långsamt ska du stapla
veden mer kompakt. Denna metod gör att veden brinner utifrån och in.
Tänk på att en långsam förbränning ger en högre beläggning av sot och tjära i skorstenen och i insatsen. Detta kan i
värsta fall orsaka en skorstensbrand. Därför är det viktigt att som regel elda mer intensivt med en luftig stapling så att
sot och tjärbeläggning bränns bort efterhand.
Askhantering
Asklådan sitter under eldstaden och du kommer åt den genom att öppna
dörren. Öppna askluckan på eldstadens botten och skrapa ner askan i
asklådan. Använd det "kalla" handtaget till att dra ut och hålla asklådan med (se bild). Du behöver inte ta bort all aska, lämna ett tunt lager
då veden brinner bättre på en bädd av aska.
VIKTIGT! Töm aldrig aska i ett brännbart kärl eller placera en askhink
på brännbart underlag, det kan finnas glödrester i aska flera dygn efter
avslutat eldning.
Avslutning av eldning
Låt elden brinna ut av sig själv och stäng inte till sekundärluftreglaget
förrän elden brunnit ut fullt.
Underhåll
För att din eldstad ska behålla sin standard och höga prestanda krävs lite regelbundet och enkelt underhåll.
Kontrollera regelbundet att dörren sluter tätt och att tätningslisten är intakt.
Mindre skador i lacken kan lätt repareras med bättringsfärg.
Om glaset behöver rengöras finns ett antal special medel för detta, din återförsäljare har dessa produkter. Använd aldrig rengöringsmedel med slipmedel.
När eldningssäsongen är över gör du rent i insatsen ordentligt. Utför nödvändigt underhåll genom att om nödvändigt
byta ut tätningslister och täta ev i skarvar med eldfast cement. Ev. kan du plocka ut inredningen för en noggrannare
rengöring. Sen är eldstaden redo för nästa eldningssäsong.
Sotning av en sekundär eldstad sker normalt var tredje eller fjärde år av skorstensfejarmästaren. Vi rekommenderar att
du själv sotar skorstenen innan varje eldningssäsong.
Lycka till med din nya eldstad från Dovre
11
2180 CBS
Mått och teknik
*
Tekniska data
Vikt: Effekt: Rökstos:
Rökgastemperatur:
Verkningsgrad:
Minimum dragstyrka:
CO halt:
CE godkänd:
* Friskluftanslutning
190 kg
15 kW
Ø 200 mm
*441 °C
*76,8 %
0.12 mbar
*0.25%
enligt EN 13229
* Vid kontinuerlig eldning
Tillbehör
Tre ramar med olika djup och bredd
(gäller enbart insats med hissdörr)
12
*
2180 CBGD
Mått och teknik
*
*255
* Friskluftanslutning
13
2180 CBGD
Demontering av hisslucka
Lås hissluckan genom att vrida de två låsen ovanför
luckan mot mitten.
Fäll luckan framåt genom att vrida de två skruvarna på
toppen av dörren åt vänster.
Lossa fronten (med dörr och styrskena) från det övre
fästet genom att ta bort de två skruvarna uppe till vänser och höger.
Lossa fronten från stommen - ta bort de två nedre
skruvarna först.
Därefter tar du bort de två övre skruvarna. Stöd dörren
med kroppen eller ta hjälp av ytterligare en person när
du ta bort dessa skruvar.
Stäng dörren försiktigt
14
2180 CBGD
Demontering av hisslucka
Lås dörren.
Ta tag i fronten och dörren i nederkant greppande om
styrskenan.
Drag nu ut fronten och dörren mot dig i nederkant.
Vik ut enheten bort från stommen.
Du kan nu ta bort hela fronten med dörr och styrskena.
Återmontering sker i omvänd ordning.
15
2180 CBGD
Justering av dörr
Genom att lossa bulten på sidan lite kan du justera
dörren i förhållande till fronten. Glöm inte att dra åt
bulten igen.
Dörren måste pressa mot fronten. Styrhjulen måste
ligga an mot de vinklade låsjärnen.
Det vinklade låsjärnet kan justeras genom att man lossar tre skruvar.
16
2180 CBGD
17
Dovre 2180 CB · 2011 . 02-17
Scandinavisk Spismiljö AB
Ekslingan 1, Väla Norra
254 67 Helsingborg
Tel 042-12 69 50
Fax 042-12 69 40
www.spismiljo.se