Beslut Ekhults vårdboende

Tg12013
II-I
än
BESLUT
rnspektionenforvárdoch omsorg
2015-03-31
Dnr 8.7.l-9753/
AvdelningSydöst
Attendo Sverige AB
Michaela
BOX 715
Hecht Gunnarsson
[email protected]
2015
182 17 Danderyd
Huvudman
Attendo Sverige AB, org. nr 556148-5169
Box 715
182 17 Danderyd
Ärendet
Föreläggande enligt 13 kap. 8 § socialtjänstlagen (2001:453), SoL
Beslut
Inspektionen för vård och omsorg (IVO) förelägger med stöd av 13
kap. 8 § SoL, Attendo Sverige AB (Attendo), att senast den 1juni 2015
vid vite om 800 000 kronor säkerställa att
0
samtliga boendeenheter vid äldreboendet Ekhult vårdboende i Linköpings kommun där personer med demenssjukdom befinner sig är
bemannade under hela dygnet på ett sådant sätt att personalen har
uppsikt över och utan dröjsmål kan hjälpa och stödja de boende.
0
den enskilde som av något skäl inte kan öppna dörren till enheten
vid behov och utan dröjsmål får hjälp med detta eller annat stöd den
enskilde behöver.
IVO förelägger dessutom Attendo att senast den 15 juni 2015 komma
in med en redovisning av de åtgärder som vidtagits avseende föreläggandet.
Inspektionen för vård och omsorg
Telefon 010-788 50 00
Fax
Ä
Box 2163
[email protected]
Org nr 202100-6537
>
550 02 Jönköping
www.ivo.se
l
Inspektionen för vård och omsorg
Dnr 8.7.1-9753/ 2015
Bakgrund
Inspektionen för vård och omsorg (IVO) genomförde den 13 februari
2014 en inspektion på Ekhults vårdboende i Linköping (Ekhult). Huvudman för boendet är Attendo.
Syftet var att granska den enskildes inflytande och personalens möjligheter att utföra en god omsorg utifrån bl.a. bemanning, kompetens och
samverkan. Vid Ekhult finns boende för 20 personer med demenssjukdom samt växelvård/korttidsvård för ca 20 personer. Inspektionen gjordes på korttidsenheten.
IVO ställde efter inspektionen följande krav på åtgärder den 27 juni
2014:
0
Redovisa hur verksamheten säkerställer att avvikelser gällande
insatser enligt socialtjänstlagen hanteras inom ramen för det
systematiska kvalitetsarbetet.
0
Tillse att personalen ges återkommande information om sin
rapporteringsskyldighet enligt lex Sarah.
0
Redovisa hur verksamheten kontrollerar att bemanningen överensstämmer med de boendes behov av insatser.
0
Säkerställa att enheterna för personer med demenssjukdom är
bemannade under hela dygnet på ett sådant sätt att personalen
har uppsikt över och utan dröjsmål kan hjälpa och stödj a de boende.
0
Säkerställa att den enskilde som av något skäl inte kan öppna
dörren till enheten vid behov och utan dröjsmål får hjälp med
detta eller annat stöd den enskilde behöver.
En redovisning av vidtagna åtgärder inkom från Ekhults vårdboende,
Attendo den 15 september 2014.
IVO bedömde efter inkommen redovisning att Attendo hade vidtagit
relevanta åtgärder avseende de tre första åtgärdskraven, men att brister
kvarstod avseende bemanning nattetid och inlåsning av de boende på
obemannade enheter.
IVO beslutade därför att nännare granska bemanningen nattetid och
genomförde en oanmäld inspektion på kvällen den 4 december 2014.
2(16)
Inspektionen för vård och omsorg
Dnr 8.7.l-9753/ 2015
Vid inspektionen intervjuades de två personal som var i tjänst och en
rundvandring gjordes i lokalerna.
Dagen därpå genomförde IVO:s representanter en muntlig återföring
och dialog med verksamhetens ledning, bestående av Linda Collin,
verksamhetschef,
Henrik Edin, biträdande
regionchef
samt Lena An-
dersson, regionchef. Representanter från IVO var inspektörerna Annebritt Gustavsson, Anita Ohlsson samt Michaela Hecht Gunnarsson.
Redovisning av til/syn
Underlag
Protokoll från inspektion den 5 mars 2014
IVO:s beslut den 27 juni 2014
Attendos redovisning, inkommen den 15 september 2014
Protokoll från oanmäld inspektion den 4 december 2014
Tjänsteanteckning avseende dialog med Attendos ledning den 5
december 2014
Yttrande från Attendo, inkommet den 9 februari 2015
Redovisning av inspektionen den 5 mars 2014
Nedan redovisas endast den del av protokollet som avser bemanningen
nattetid, då kvarstående brister avser denna del.
Vid intervjun med personalen framkom problem med bemanningen
nattetid, exempelvis om flera av brukarna vill ha hjälp med sänggåendet eller annat och det behövs två personal för att utföra hjälpen. Det är
två personer som arbetar på natten. De har ansvar för två demensenheter som finns på olika våningsplan i en huskropp. Varje demensenhet
består av tio platser. Dörrarna till enheterna leder ut i ett trapphus och
dörrarna låses med kodlås. Utöver de två demensenhetema ansvarar de
för två våningar som finns i en annan huskropp där bl.a. korttidsplatserna finns. Husen har en förbindelse i källarplan. Detta innebär att de
måste lämna enheterna obemannade vid flera tillfållen per natt.
3(l6)
Inspektionen
för vård och omsorg
Dnr 8.7.1—9753/2015
/VO:s beslut den 27juni 2014
IVO bedömde utifrån ovanstående information att det förelåg allvarliga
brister avseende bemanningen nattetid då avdelningar där personer med
demenssjukdom lämnades obemannade i stor utsträckning. Detta fick
även till följd att de boende som själva inte kan låsa upp dörren till avdelningen var inlåsta då personal befann sig i en annan del av boendet.
IVO beslutade därför om följande krav på åtgärder avseende dessa brister.
0
Säkerställa att enheterna för personer med demenssjukdom är
bemannade under hela dygnet på ett sådant sätt att personalen
har uppsikt över och utan dröjsmål kan hjälpa och stödja de boende.
0
Säkerställa att den enskilde som av något skäl inte kan öppna
dörren till enheten vid behov och utan dröj smål får hjälp med
detta eller annat stöd den enskilde behöver.
Av beslutet framgick vidare att IVO kan komma att utfärda ett föreläggande med vite om Attendo inte åtgärdar påtalade brister.
Redovisning från Attendo, inkommen den 15 september 2014.
Avseende påtalade brister i nattbemanningen anförde Attendo följande.
Arbetet på de avdelningar på Ekhults vårdboende som huserar personer
med demensdiagnos planeras och genomförs enligt avtal med uppdragsgivaren Linköpings kommun med utgångspunkt i de riktlinjer som
Socialstyrelsen rekommenderar i sina föreskrifter och allmänna råd om
ansvaret för personer med demenssjukdom och bemanning i särskilda
boenden. l dagsläget styrs bemanningen på avdelningarna utifrån avtal
samt behov som uppmärksammas genom de individuella genomförandeplanerna.
Om det uppdagas att en av de boende har behov av utökade omsorgsinsatser eller om omsorgsbehovet förändras under den boendes vistelse
på så sätt att en boende är i behov av omfattande omsorgshjälp ansvarar
verksamhetschef för att uppnå en hållbar förändring i bemanningen för
att tillgodose de utökade behoven. Detta kan göras med hjälp av exempelvis extra resurspersoner. I dagsläget på de två avdelningar för personer med demenssjukdom på Ekhults vårdboende, har enligt de individuellt uppförda genomförandeplanema inte uppmärksammats ett utökat
behov av personalstöd nattetid. Detta då det inte är vanligt förekommande att de boende är uppe på nätterna. Om så skulle vara fallet
har det tagits i beaktande att den aktuella personalbemanningen är
hjälpt av följande faktorer;
4(16)
Inspektionen för vård och omsorg
Dnr 8.7.1-9753/ 2015
- Lokalemas utformning
- Samtliga medarbetare som arbetar på nätterna är utbildade undersköterskor.
- Personalen har stöd av rörelselann för att snabbt bli uppmärksammade på om någon av de boende vaknar, går upp och/eller är i behov av
stöd och hjälp.
Den personal som i dagsläget bemannat Ekhults vårdboende på nätterna har i sin arbetsbeskrivning fått direktiv om att arbetet alltid skall
fördelas på så sätt att personalen utgår från varsin demensavdelning.
Om det nattetid uppstår behov av stöd från extra personal utöver
grundbemanningen finns möjlighet till hjälp från Attendos egna jour
som utgår från Linköping. Vid påkallande av stöd från jouren kan
hjälp infinna sig i verksamheten inom loppet av en halvtimme.
l framtida planering kring bemanning av avdelningar med boende som
har demensproblematik har tagits i beaktande Socialstyrelsens föreskrifter om behovsanpassad bemanning inom äldreomsorgen SOSFS
2012:l 2 som träder ikraft under 2015. l denna fråga inväntas besked
från Linköpings kommun for vidare diskussion kring bemanningsförändringar på Ekhult
Oanmäld inspektion den 4 december 2014
En oanmäld inspektion genomfördes den 4 december 2014 mellan
klockan 21.15 och 23.30. Tjänstgörande personal intervjuades och en
rundvandring i lokalerna genomfördes.
Fysisk miljö
Ekhults vård- och omsorgsboende består av två huskroppar med förbindelse i källarplan. I en huskropp finns ett korttidsboende i två plan
med för närvarande 23 platser, fler personer delar rum än vid föregående inspektion. I den andra, nyare huskroppen finns två enheter för
personer med demenssjukdom. Enheterna finns på två plan och det bor
10 personer på varje enhet.
Intervjuer med nattpersonal
Bemanning
Det är två personer som arbetar på natten och de har ett övergripande
ansvar for var sin del av boendet men hjälps åt vid behov och vid minst
en planerad runda per natt. Det finns en sjuksköterska de kan ringa till
men det tar oftast cirka ‘/2- l timme innan hon kommer till Ekhult. Det
finns också möjlighet att ringa efter en extra personal från ett äldrebo-
5(16)
Inspektionen för värd och omsorg
Dnr 8.7.1-9753/ 2015
ende i Linköping, vilket dock aldrig har hänt. Extrapersonal sätts in vid
exempelvis palliativ vård och för närvarande har dagpersonalens schematider förändrats så att de förstärker cirka en timma extra på kvällen
och morgonen. Nattpersonalen har regelbundna träffar med enhetschefen men deltar oftast inte på de träffar som gäller dagpersonalen och
övriga professioner. Det finns schemalagd rapporttid på kvällen och
morgonen.
Omsorgsbehov
Personalen berättar att det är flera av de boende som behöver hjälp av
två personer och att de hjälps åt vid behov, vilket är flera gånger per
natt. Det finns alltid en inplanerad runda som tar cirka en timma då de
tillsammans hjälper de boende. De flesta har fått hjälp av kvällspersonalen att lägga sig men några vill lägga sig senare. Enligt en av de intervjuade läggs dock oftast de som behöver hjälp av två personer av
kvällspersonalen. På demensenheterna finns det alltid personer som är
vakna och uppe och går på natten och som då oftast behöver tillsyn och
stöd. Det har även förekommit att boende varit aggressiv mot personal
eller annan boende. På korttidsboendet finns alltid ett varierande antal
personer som har ett dement beteende eller demenssjukdom.
En av de intervjuade uttrycker oro för vad som kan hända när enheterna
lämnas obemannade och anser inte att de boendes behov kan tillgodoses nattetid. Förutom hjälp med personlig omvårdnad behöver de boende ibland samtal för att stilla oro och hjälp med något att äta. Personalen skriver avvikelser och pratar med ledningen om de anser att de
inte kunnat ge en tillräcklig omvårdnad. De upplever dock att de inte
får någon återkoppling från ledningen när det gäller avvikelserna.
Det finns upprättade genomförandeplaner för de boende på demensenheterna och oftast även för de boende på korttidsplatsema. Vilka insatser som behövs på natten är dock inte väl beskrivna enligt personalen.
Larm och inläsning
Enligt den personal, som den aktuella natten arbetar på demensenheterna, har alla boende rörelselann. De personer som finns på korttidsboendet och har en demenssjukdom får även de ett rörelselann. Rummen
är försedda med s.k. hotellås. Dörrarna från demensenheterna är alltid
låsta och försedda med ett kodlås. Korttidsboendet som är i två plan har
inte låsta dörrar mellan planen, där finns trappor mellan våningsplanen
med stängda grindar och en hiss. Ytterdörren till detta boende har ett
kodlås. Koden är dock utformad på ett svårbegripligt sätt. Personalen
uppger att hon är beroende av rörelselamien för att upptäcka om någon
stiger upp ur sängen och exempelvis faller. Om en eller flera personer
däremot redan är uppe och går på natten och befinner sig i gemen-
6(16)
Inspektionen för vård och omsorg
Dnr 8.7.l-9753/ 2015
samma utrymmen har hon ingen kontroll på vad som händer när hon
befinner sig på den andra demensenheten eller på korttidsboendet. Hon
kan inte heller uppmärksamma om någon vill komma ut från enheten.
Dialog med Attendos ledning den 5 december 2014
Dagen efter den oanmälda inspektionen hade IVO:s representanter ett
inplanerat möte med ledningen för Attendo. Syftet var att klargöra hur
IVO ser på att boende med demenssjukdom lämnas utan tillsyn nattetid
på låsta avdelningar och föra en dialog. Närvarande från Attendo var
Linda Collin, verksamhetschef Henrik Edin, biträdande regionchef
samt Lena Andersson, regionchef.
IVO redogjorde för den oanmälda inspektion som genomfördes kvällen
innan mötet, den 4 december och for de iakttagelser som gjordes avseende bemanningen nattetid. IVO påtalade att avdelningar i såväl demensboendet som korttidsboendet, där en del av de boende har demenssjukdom eller ett dement beteende, lämnas obemannade under
långa perioder samt att de boende på demensenhetema är att betrakta
som inlästa då personal inte finns på den låsta enheten. Vidare påtalades att larm används i stor utsträckning, såvitt har framkommit på varje
individ, och att dessa larm i viss mån ersätter personal eftersom det är
enda möjligheten för personalen att veta om det händer något på en
avdelning där man inte befinner sig.
Företrädare för Attendo uppgav att samtliga larm är individuellt bedömda och att en person på boendet inte har larm då den inte Önskar ha
det. Larrnen är av samma typ och består av en dosa med rörelselarm
som placeras på olika ställen för olika individer. En del har den vid
sängen, vid t ex fallrisk, någon har den vid toaletten då personen behöver hjälp vid toalettbesök. Användande av larm utgår från enskildas
behov och beslutas vid teamgenomgång där kontaktperson, chef, sjuksköterska och ofta samordnare deltar.
Andelen personer med demens/ dement beteende varierar över tid på
korttidsboendet. Attendos representanter anser att bemanningen utgår
från de boendes behov och att personal uppmanas att signalera om det
är oroligt. Tanken är att de boende ska sova nattetid och ha aktiviteter
dagtid. Verksamhetschef har ofta kontakt med nattpersonal för att förhöra sig om situationen och om natten varit orolig. Kartläggning görs
hela tiden. Det finns möjlighet att tillkalla extra resurs nattetid om det
behövs. I forsta hand finns en resurs på boendet Åleryd som kan tillkallas. Det arbetar dessutom många personer nattetid vid Attendos övriga
verksamheter inom Linköping varför hjälp finns om behov skulle uppstå.
7(16)
Inspektionen för vård och omsorg
Dnr 8.7.1-9753/2015
IVO refererade till en lagakraftvunnen dom avseende föreläggande gällande bristande nattbemanning och inlåsning vid Bräcke diakoni och
redogjorde för hur IVO har bedömt att enheter lämnas obemannade
med inlåsning som följd, samt att domstolarna har gjort samma bedömning.
Attendo informerades om den fortsatta handläggningen avseende faktagranskning och kommunicering samt att Attendo kommer att beredas
möjlighet att yttra sig skriftligt innan beslut i ärendet fattas.
Yttrande från Attendo, inkommet den 9 februari 2015
Attendo har huvudsakligen anfört följ ande.
Verksamhetschef och samordnare har dagliga möten där inkomna avvikelser avseende omvårdnad tas i beaktande vid planering av bemanning
för såväl dag- som nattetid. Signalerar verksamhetens medarbetare genom avvikelser eller samtal att brukares tillstånd eller andra förutsättningar förändrats, så tas detta med i bedömningen när bemanningen
planeras. Detta är av särskild vikt för nattbemanningens planering. Behov av bemanning bedöms utifrån flera parametrar av verksamhetschef
utifrån samråd med omvårdnadspersonal, sjuksköterska och samordnare. Finns verksamhetschef inte tillgänglig, så finns en tydlig rutin där
beslut om tillsättning av extra bemanningsresurser har delegerats till
samordnare, sjuksköterska eller omvårdnadspersonal som är i tjänst.
Således kan alltid resurser tillsättas för att ur ett bemanningsperspektiv
säkerställa både brukarnas omvårdnadsbehov och omvårdnadspersonalens arbetsmiljö. Genomförandeplanema beskriver insatser över hela
dygnet.
Attendo hävdar att Ekhults vårdboende upprätthåller en god kvalitet
och säkerhet även nattetid för den enskilde brukaren genom att systematiskt, utifrån aktuella genomförandeplaner,
avvikelser,
incidenter
och professionella bedömningar, justera både insatser och personalresurser utifrån brukamas behov. Vid ökade behov sätts ytterligare resurser till utöver grundbemanning i den dagliga planeringen. Är behoven
oväntade finns annan omvårdnadspersonal att tillkalla både från ambulerande hemtjänst och andra vårdboenden med tillgång till bil. Dessa
medarbetare kan finnas på Ekhults vårdboende inom 20 minuter.
Installationen av så kallade hotellås i varje lägenhetsdörr möjliggör för
den enskilde brukaren att alltid kunna öppna sin lägenhet medan densamme inte behöver störas av andra brukare. De rörelselarm som används i verksamheten är individuellt utprovade och installeras först
8(16)
Inspektionen för Vård och omsorg
Dnr 8.7.l-9753/ 2015
efter samtycke från brukaren samt en behovsprövning där kontaktperson, samordnare,
sjuksköterska
och chef deltar. Rörelselarrnen
är ett
komplement till nattmedarbetamas närvaro på avdelningarna och till de
tillsynsrundor, som görs regelbundet över natten och kan ses som ett
arbetsredskap för att snart och utan att störa brukaren få en förvarning
om denne behöver nattmedarbetamas tillsyn eller ej.
Orsaken till att en brukare har rörelselann kan variera och anpassas
alltid efter de individuella behoven som brukaren har. Det bör påtalas
att rörelselarm i viss utsträckning även används dagtid då bemanningen
är högre. Avsaknad av rörelselann på avdelningen skulle med stor sannolikhet fördröja tiden från avdelningen tillsynsbehov till insats, oavsett
bemanning då omvårdnadspersonalen normalt inte ska befinna sig inne
på brukarnas rum nattetid.
I Verksamheten arbetar omvårdnadspersonalen systematiskt med ett rikt
utbud av enskilda och gemensamma aktiviteter för brukarnas välbefinnande men också för att bidra till en så regelbunden dygnsrytm och god
nattsömn som möjligt, för de brukare som har en demenssjukdom.
Verksamhetens erfarenheter är att detta arbete ger goda resultat där
flertalet brukare med demenssjukdom sover nattetid. Som beskrivits
ovan tillsätter verksamheten resurser om brukarnas tillsynsbehov
förändras.
Nattmedarbetama utgår alltid från demensavdelningarna i verksamheten och rör sig ofta och mycket mellan avdelningarna. Som en skyddsåtgärd är avdelningarnas ytterdörrar låsta med kodlås både för att
skydda brukarna och verksamheten från yttre störningar men också för
att värna brukarnas liv och hälsa. Det finns en stor risk att brukare med
demenssjukdom förirrar sig eller skadar sig om de lämnar verksamheten ensamma. Nattmedarbetamas frekventa närvaro och uppsikt över
avdelningarna i kombination med en god kännedom om brukarnas hälsotillstånd och behov ger förutsättningar att utan dröjsmål kunna när-
vara och skydda brukaren vid de tillfällen då brukare nattetid uttrycker
en önskan om att lämna boendet. För brukare med demenssjukdom
finns det i genomförandeplanen inskrivet om brukaren själv kan öppna
ytterdörren eller ej, vilket ger omvårdnadspersonalen kännedom om
vilka brukare som kan behöva assistans för att öppna avdelningarnas
ytterdörrar.
Mot bakgrund av vad som ovan beskrivits är det Attendos uppfattning
att Ekhults vårdboende uppfyller kraven på god kvalitet som föreskrivs
i socialtjänstlagen. Attendo ger brukarna på Ekhults vårdboende en
9(16)
Inspektionen för vård och omsorg
Dnr 8.7.l-9753/ 2015
trygg och säker omvårdnad där omsorgspersonalen utan dröjsmål kan
hjälpa och ge stöd till varje enskild brukare även nattetid.
Skälen
för beslutet
Tillämpliga bestämmelser
l kap l § 3 kap. 3 §, 5 kap 5 § och 13 kap 8 § socialtjänstlagen
(2001:453) SoL
2 kap l§ Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (SOSFS
201 l :9) om ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete
Bemanning
Insatser inom socialtj änsten ska vara av god kvalitet. För utförande ska
det finnas personal med lämplig utbildning och erfarenhet och kvaliteten av verksamheten ska systematiskt och fortlöpande utvecklas och
säkras (3 kap. 3 § SoL). Avsikten med bestämmelsen är att garantera
kvalitet i den verksamhet som bedrivs och i de insatser som ges.
Med kvalitet avses att en verksamhet uppfyller de krav och mål som
gäller för verksamheten enligt lagar och andra föreskrifter som verksamheten omfattas av och beslut som har meddelats enligt sådana föreskrifter (2 kap. 1 § SOSFS 2011:9).
Vissa faktorer är av stor betydelse för att en verksamhet ska sägas ha
god kvalitet. Bl.a. ska socialtjänstens insatser ges på ett sådant sätt att
den enskildes behov av stöd och hjälp tillgodoses och att syftet med
insatsen eller verksamheten uppnås. Detta förutsätter att verksamheten
har tillräckligt med personal och att personalen har lämplig utbildning
och erfarenhet och ett sådant förhållningssätt till de hjälpbehövande att
de upplever trygghet i mötet med socialtjänsten och i den värd som ges
(se prop. 1996/972124 s. 52).
Kommunen är skyldig att inrätta särskilda boendeforrner för äldre människor som behöver särskilt stöd (5 kap. 5 § andra stycket SoL). Bestämmelsen innebär en skyldighet att när insatser som kan ges i hemmet är otillräckliga, erbjuda de äldre ett boende som kan tillgodose kraven på en högre grad av omsorg. De särskilda boendeforrnerna ska uppfylla tre grundläggande krav:
-
bostaden
ska vara så utformad
att den boende kan utveckla
sina
personliga resurser att leva ett självständigt liv
-
den boende ska varje tid på dygnet kunna erhålla de tjänster
som krävs för att den boende ska kunna klara sin tillvaro och
känna sig trygg
10(16)
Inspektionen för vård och omsorg
-
Dnr 8.7.1-9753/ 2015
det ska finnas tillgång på personal som kan bedöma när det behövs social eller medicinsk
ges.
vård och som kan svara för att sådan
Dessa boendefonner bör vara så utfonnade att den enskilde även nattetid kan erhålla de tjänster som han eller hon behöver för att klara sin
tillvaro och känna trygghet (se prop. 1979/ 80:1 s. 53 samt prop.
1990/91 :14).
Beträffande kvalitet i äldreomsorgen gäller att verksamheten ska
präglas av respekt för den enskildes självbestämmanderätt, integritet,
trygghet och värdighet. Detta förutsätter att omsorgs- och vårdinsatser
utfonnas utifrån den enskildes individuella behov, förutsättningar och
önskemål. En av de viktigaste förutsättningarna för att uppnå god kvalitet i omsorgen om äldre är tillgången till personal med lämplig utbildning och kompetens samt ett tydligt och engagerat ledarskap (se prop.
1996/972124 s.53—54).
Inspektionen för vård och omsorg tar som utgångspunkt i bedömningen
att personer med demenssjukdom är en utsatt grupp med behov av omfattande vård- och omsorgsinsatser. I särskilda boenden för äldre med
demenssjukdom är närheten till personal dygnet runt mycket viktig för
att uppnå trygghet och säkerhet. Avsikten med boendefonner för service och omvårdnad är att garantera att den som behöver kan få den
kvalificerade tillsyn och omvårdnad som krävs. Det medför att bemanningen måste vara sådan att personalen har uppsikt över de boende och
kan ge det stöd och den hjälp de behöver.
Med tillräcklig bemanning menar IVO en bemanning som gör det möj-
ligt för personalen att hålla uppsikt och finnas tillgänglig för de boende
och tillgodose behov av stöd och hjälp. Behov av stöd och hjälp till
skydd för liv, personlig säkerhet och hälsa kan föranledas av att en person med demenssjukdom riskerar att lida fysisk eller psykisk skada
eller orsaka fysisk eller psykisk skada hos andra.
IVO anser att ett demensboende som inte på ett tillfredsställande sätt
kan erbjuda ett tryggt boende för målgruppen, ytterst inte kan anses
uppfylla kraven på god kvalitet som föreskrivs i socialtjänstlagen. Tillgänglig personal dygnet runt för personer med demenssjukdom är en
förutsättning för att verksamheten ska säkerställa vård- och omsorgstagamas behov av trygghet och säkerhet. Personer med demenssjukdom
är helt beroende av tillgänglig personal alla tider på dygnet. IVO hänvisar vidare till Förvaltningsrätten i Jönköpings dom i mål nr 1625-14 där
motsvarande förhållanden förelåg på ett boende och där förvaltningsrät-
ten delade IVO:s bedömning att enheter med demenssjuka inte kan
lämnas utan tillsyn samt att de boende var att betrakta som inlåsta då
l 1(16)
Inspektionen för vård och omsorg
Dnr 8.7.1-9753/2015
personal inte fanns på plats. Efter att begäran om prövningstillstånd
avslagits av såväl Kammarrätten i Jönköping som Högsta förvaltningsdomstolen har denna dom vunnit laga kraft.
Ekhult är ett boende som fördelar sig på två huskroppar i två våningsplan. I den ena huskroppen finns ett demensboende med två avdelningar, en på varje våningsplan. Båda avdelningar är låsta. Det finns tio
platser på vardera avdelning. I den andra huskroppen finns två avdelningar för korttidsboende, en på vaij e våningsplan. Det är inte låst mellan dessa båda avdelningar men ytterdörren till byggnaden är låst. Korttidsboendet hade vid tidpunkten för inspektionen 23 platser. Detta kan
variera något då man ibland placerar två boende i samma rum. Även
här bor det personer med demensdiagnos eller ett dement beteende.
Antalet varierar dock. Mellan avdelningarna i denna byggnad finns en
trappa med grind samt en hiss. Mellan de båda huskroppama finns en
förbindelse i form av en lång korridor i källarplan med låsta dörrar.
Grundbemanningen nattetid i de båda boendena är totalt två personal.
Deras utgångsplacering är en i vardera byggnad. De gör minst en gemensam runda varje natt hos alla boende. Den tar cirka en timme. Utöver det behöver de hjälpas åt med flera boende som alltid kräver dubbelbemanning. Detta händer flera gånger varje natt.
Personal vittnar om att boende som behöver dubbelbemanning oftast
läggs av kvällspersonalen. Vidare uppges att det på demensavdelningarna alltid finns personer som är vakna och uppe och går på natten och
behöver då oftast tillsyn och stöd. Det förekommer även att boende kan
vara aggressiva mot andra boende eller mot personal.
Det framkommer att extrapersonal från ett annat av Attendos boenden,
eller sjuksköterska kan tillkallas vid behov. Enligt ledningen vid Attendo kan de vara på plats inom 20 minuter. Dessa befinner sig dock på
flera mils avstånd och enligt personal kommer sjuksköterska inom ‘/2-1
timme. Det andra boendet har man inte kontaktat nattetid för hjälp.
Attendos ledning anför att verksamheten ger brukarna på Ekhults vårdboende en trygg och säker omvårdnad där omsorgspersonalen utan
dröjsmål kan hjälpa och ge stöd till varje enskild brukare även nattetid
och att man uppfyller kraven på god kvalitet som föreskrivs i socialtjänstlagen.
IVO delar inte denna uppfattning av följande skäl. IVO bedömer utifrån
lokalemas utformning att det inte är möjligt att ha uppsikt över den
avdelning som lämnas obemannad, än mindre när man är i en annan
byggnad, vilket sker nattetid vid såväl planerad som oplanerad bortavaro. Grundbemanningen är sådan att några avdelningar måste vara
konstant obemannade då det finns två personal till fyra avdelningar. Så
gott som samtliga boende med demens har rörelselarrn på sina rum och
det är med hjälp av dessa som personalen kan uppmärksamma att nå-
12(16)
Inspektionen
för vård och omsorg
Dnr 8.7.1-9753/ 2015
gon är uppe om man själv befinner sig i en annan del av boendet. Om
de boende är uppegående i de allmänna utrymmena på avdelningen kan
man dock inte uppmärksamma om någon är i behov av stöd och hjälp.
IVO bedömer att Attendo inte har vidtagit åtgärder i enlighet med de
krav som ställdes i beslut från den 27 juni 2014 och som även muntligen har klargj orts för Attendos ledning den 5 december 2014, och att
missförhållanden som innebär att personer med demenssjukdom lämnas
utan tillsyn kvarstår. Attendo uppfyller enligt IVO bedömning inte kraven på god kvalitet enligt 3 kap 3 § SoL då bemanningen inte motsvarar de boendes behov nattetid.
Attendo ska därför säkerställa att avdelningarna vid Ekhults vårdboende där personer med demenssjukdom vistas och bor, är bemannade
på ett sådant sätt att personalen har uppsikt över enheterna och snabbt
kan uppmärksamma och utan dröjsmål hjälpa och stödja personer som
inte är orienterade i tid och rum och som inte kan påkalla hjälp genom
att själva hantera lann.
Läsning av dörrar
Enligt l kap. 1 § SoL ska socialtjänstens verksamhet bygga på respekt
för människors självbestämmanderätt och integritet. Detta förutsätter
att omsorgs- och vårdinsatser utformas med utgångspunkt från den enskildes behov, förutsättningar och önskemål.
Insatser som ges med stöd av SoL bygger på frivillighet och SoL innehåller inte någon bestämmelse till stöd för inlåsning av enskilda i särskilda boendefonner. Inlåsning av dem som vistas på särskilt boende
får inte förekomma utan samtycke från de som vistas på boendet. Ytterdörren till en särskild boendefonn kan visserligen vara låst, så som
är brukligt i de flesta människors hem. Detsamma gäller dörrar till avdelningar och enheter. Låset måste dock vara konstruerat så att den
enskilde själv kan låsa upp. Att använda alltför komplicerade lås som i
praktiken förhindrar den enskilde att öppna dörren är att betrakta som
inlåsning. Samma gäller för lås med kodlås om uppgift om koden saknas eller de boende inte kan förstå hur låset ska hanteras även om koden finns tillgänglig. Däremot finns inget hinder mot att dörren har ett
lås som det tar en viss tid att öppna.
Det framkommer att ytterdörrarna på varje våningsplan är låsta på demensboendet. På korttidsboendet är dörren till byggnaden låst liksom
förbindelsen till den andra huskroppen. När personalen lämnar enheterna på det sätt som redovisas under den del i beslutet som rör bemanning, får detta även följ den att de boende som saknar möjlighet att
själva låsa upp eller få hjälp, i praktiken är inlåsta. En låst lägenhet
13( 16)
Inspektionen
for vård och omsorg
Dnr 8.7.1-9753/ 2015
eller enhet/ avdelning begränsar de boendes möjligheter till självbestämmanderätt och rörelsefrihet.
Det är inte förenligt med lagens krav på god kvalitet att avdelningarna
vid Ekhults vårdboende lämnas obemannade och låsta. Verksamheten
ansvarar för att det finns tillräckligt med resurser och personal för att
ett gott stöd och en god service och omvårdnad ska kunna ges.
För att personer med demenssjukdom i dessa situationer ska få en god
vård och omsorg som tillgodoser de enskildas behov av trygghet och
säkerhet ska det finnas personal som utan dröjsmål kan hjälpa enskilda
som av något skäl inte kan öppna dörren själv.
Attendo ska därför säkerställa att de enskilda som av något skäl inte
kan öppna dörren till boendet vid behov och utan dröjsmål får hjälp
med detta eller får annat stöd de behöver.
Larm
Vid inspektion har framkommit att samtliga personer inom demensenheterna har någon form av rörelselarrn i sina lägenheter som aktiveras
när de rör sig i sin lägenhet. Detsamma gäller de personer som har demenssjukdom eller liknande tillstånd vid korttidsboendet. Attendos
ledning har uppgett att en person inte har larm, beroende på att denne
har motsatt sig detta samt att installation av alla larm föregås av individuell bedömning.
IVO har inga synpunkter på att larm ibland efter en individuell bedömning kan utgöra ett nödvändigt komplement i vården och omsorgen hos
denna målgrupp.
Attendo gör gällande att alla larm är individuellt bedömda. Mot
bakgrund av att samtliga boende på demensenhetema har rörelselarrn,
utom en person som aktivt har motsatt sig detta, finner IVO att det
framstår som sannolikt att larm används systematiskt och att bedömningen avseende behov av larm hos enskilda utgår även från den bristande bemanningen. Eftersom bemanningen är sådan att några avdelningar måste vara konstant obemannade utgör larmen enda möjligheten
för personalen att bli medvetna om att någon boende är uppstigen och
kan vara i behov av stöd. Larrnen blir då inte endast ett komplement i
vården och omsorgen utan utgör närmast en ersättning för personal som
inte finns på plats, för att uppmärksamma behov hos dessa boende. IVO
vill framhålla att omständigheten att man har lann hos så gott som
samtliga boende på demensenhetema på intet sätt rättfárdi gar eller uppväger att enheterna lämnas obemannade.
14(16)
Inspektionen för vård och omsorg
Sammanfattande
Dnr 8.7.1-9753/2015
bedömning
Enligt 13 kap. 8 § SoL har IVO möjlighet att förelägga den som ansvarar för en verksamhet som står under tillsyn, att avhjälpa missförhållanden som har betydelse för enskildas möjligheter att kunna få de insatser
de har rätt till. Ett sådant föreläggande får förenas med vite. Av prop.
2008/09:l60 s. 82 framgår att ett exempel när föreläggande ska kunna
utfärdas är när ett demensboende inte på ett tillfredställande sätt kan
erbjuda ett tryggt boende för målgruppen.
IVO konstaterar att de brister avseende bemanning och inlåsning som
framgår av ovanstående, utgör missförhållanden av betydelse för enskildas möjligheter att få de insatser de har rätt till.
IVO har i tidigare beslut påtalat att Attendo måste åtgärda bristema
avseende obemannade enheter för personer med demenssjukdom samt
inlåsning på dessa enheter, utan att verksamheten har åtgärdat bristema.
IVO bedömer därför att beslutet om föreläggande ska förenas med ett
vite av kännbar storlek.
Mot denna bakgrund och med stöd av vad som ovan anförts finner Inspektionen för vård och omsorg att förutsättningar föreligger för att
Attendo med stöd av 13 kap. 8 § SoL ska föreläggas att åtgärda de
missförhållanden som konstaterats.
Beslut i detta ärende har fattats av avdelningschefen Birgitta Hagström.
I den slutliga handläggningen har enhetschefen Margareta Fransson,
avdelningsjuristen Hans Yngve och inspektörema Annebritt Gustavsson och Anita Ohlsson deltagit. lnspektören Michaela Hecht Gunnarsson har varit föredragande.
För Inspektionen för vård och omsorg
Birgi a
Q
Michaela
Hur man överklagar, se bilaga
Hecht
unnarsson
15(16)
Inspektionen for vård och omsorg
Dnr 8.7.l-9753/ 2015
Bilaga
Hur man överklagar
Den som vill överklaga Inspektionen för vård och omsorgs (IVO:s)
beslut ska skriva till Förvaltningsrätten i Jönköping. Skrivelsen ställs
alltså till förvaltningsrätten men ska skickas eller lämnas till IVO.
Överklagandet ska ha kommit in till IVO inom tre veckor från den dag
då klaganden fick del av beslutet. Tiden för överklagande för det allmänna räknas dock från den dag beslutet meddelades.
I skrivelsen ska anges vilket beslut som överklagas och den ändring i
beslutet som klaganden begär. Vidare ska IVO:s diarienummer anges.
Om sista dagen för överklagandet infaller på en lördag, söndag eller
helgdag, midsommar-, jul-, eller nyårsafton, räcker det att skrivelsen
kommer in nästa vardag.
l6(l6)