Husguide till PDF

KBC, Kemiskt-/biologiskt centrum
Kortfakta
Adress: Linnaeus väg 6
Anläggninsnummer: J0008025
Byggår: 1999
Arkitekt: VAB
Allmänt
Husansvarig
Jag som är husansvarig heter Lars Karlsson.
Det är jag som har ansvaret för husets dagliga tillsyn och skötsel. Har du frågor eller synpunkter är
du välkommen att kontakta mig.
Felanmälan
Är något fel i ditt hus? Gör isåfall en Felanmälan till Akademiska Hus enklast via Internet.
Ange även eventuellt rumsnummer då du gör felanmälan.
Rumsnumret finns angivet på dörrpost, se exempel:
Vid akuta fel utanför ordinarie arbetstid (mån-fred 07.30-16.00) kan du ringa journummer
Sida 1
070/510 10 02.
Låsning
Huset är försett med ett tidsstyrt centralt låssystem, vilket innebär att entrédörrar låses
automatiskt utanför kontorstid.
Vid utgång genom låsta dörrar, tryck på knapp med nyckelsymbol placerad intill dörren.
Avfallshantering
I korridorer finns insamlingskärl för papper. Övriga sopor lämnas i miljörum där kärl för
källsortering finns placerade. Blandsopor läggs i sopkomprimator vid lastkaj. Matavfall lämnas i
rum för kylt avfall.
Akademiska Hus ansvarar för att containrar och behållare tömmes.
Dimensionering
I hörsalar och seminarierum finns skyltar uppsatta som anger vilket antal personer lokalen är
dimensionerad för.
Brandskydd och säkerhet
Brand
Brandlarm (signal ljuder) är installerat i byggnaden och larmet går direkt till räddningstjänst och
112.
Om brandlarmet går, utrym huset enligt uppsatta skyltar och utrymningsplaner. Branddörrar
uppställda med magneter stängs automatiskt vid larm för att förhindra brand- och rökspridning.
Sida 2
Kom ihåg
-Rädda
-Larma
-Varna
-Släck
Brandsektionerade dörrar i korridorer och mot utrymningsvägar som ej är uppställda med
magneter kopplade till brandlarmet ska alltid hållas stängda för att förhindra brand- och
rökspridning.
Person- och hisslarm
Möjlighet att skicka nödsignal finns i hissar, handikapptoaletter och vilrum. När tryckknappen hålls
in i mer än 15 sekunder ljuder en signal utanför dörren och larm går. Efter ordinarie arbetstid går
larm till vaktbolaget. För hissar finns dessutom larmtelefon med talkommunikation installerad.
Bevakning
Tänk på att låsa ditt rum när det är tomt, och att inte förvara stöldbegärliga saker framme i
rummet.
Nattetid bevakas byggnaden av väktare.
Om du ser personer som du inte känner, fråga vem det är och vad de gör i lokalerna. Var beredd att
legitimera dig om du vistas i lokalerna.
Brandfarlig utrustning
Installation av brandfarlig utrustning eller uppställning av gasflaskor som brandfarliga gaser får
först ske efter kontakt med Akademiska Hus, som i sin tur har anmälningsplikt till brandförsvaret.
Som brukar ansvarar du för att gasflaskor skyltas och brandsläckningsutrustning som krävs för
verksamheten anskaffas.
Gasanvändning
Sida 3
Allmänt
Vid nyttjande av gasol och vätgas i laboratorier öppnas ventiler genom nyckelbrytare i respektive
lab. Öppna gasventiler indikeras med gul indikeringslampa på nyckelbrytare.
Nycklar
Nycklar till nyckelbrytare erhålls från respektive ansvarig på institutionens ämnesområde. Nyckel
passar bara till de laboratorier som ämnesområdet disponerar.
Strömavbrott
Vid ett strömavbrott stängs alla gasventiler för att undvika gasutsläpp då stömmen återkommer.
Nyckelbrytare måste således åter aktiveras efter ett strömavbrott.
Fel på gasanläggning
För att undvika att gas sprids i lokalerna vid läckage finns ett säkerhetssystem placerat i
gasförrådet. Detta stänger en ventil på huvudledningen då ett onormalt högt flöde indikeras. Efter
att säkerhetssystemet är återställt, av driftpersonal, måste nyckelbrytare åter aktiveras för att
gasen ska bli tillgänglig.
Vid fel på gasanläggning ska detta anmälas till Kemiförråd.
Belysning och el
Belysning
Sida 4
Samtliga lysrörsarmaturer förutom i förråd och tekniska utrymmen är försedda med
högfrekvensdon för att minska flimmer och övertonsfilter samt dragströmbrytare.
Allmänna utrymmen ( kontors- och lab. korridorer, trapphus etc. )
Belysning tänds på morgonen med tryckknappar i lokalerna, och släcks automatiskt på kvällen.
Utanför ordinarie arbetstid kan belysningen tändas / släckas via tryckknappar. Tänd belysning
släcks automatiskt via en släckpuls som utgår varje halvtimme.
Entréhall
Belysning tänds på morgonen med tryckknappar i lokalerna, och släcks automatiskt på kvällen.
Utanför ordinarie arbetstid kan belysningen tändas / släckas via tryckknappar. Tänd belysning
släcks automatiskt 30 minuter efter senaste knapptryckning. Belysningen ljusregleras automatiskt
i förhållande till dagsljusnivå.
Datasalar, sammanträdes- och konferensrum
Manövrering sker manuellt. Lysrörsarmaturer har möjlighet till ljusreglering.
Hörsalar
Manövrering av allmänbelysning sker via knappar vid dörrar. Ljusreglering och övrig manövrering
sker från manöverpanel i podiet.
Sida 5
Ytterbelysning
Fasad- och ytterbelysning tänds / släcks via centralt kopplingsur. Belysningen är släckt under
dygnets ljusa del.
Övrig belysning
All övrig belysning har konventionell tändning med strömbrytare.
Ventilation
Allmän ventilation
Ventilationen i byggnaden är i drift dygnet runt. I Lablokaler går ventilationen kontinuerligt och
forceras när dragskåp används.
Tänk dock på att ej öppna fönster efter kontorstid, då huset normalt är låst, eftersom
detta utlöser ett larm!
Image type unknown
https://api.akademiskahus.se/1.0/externfil/138
Labbventilation
Ventilationen i dragskåpen regleras så att lufthastigheten är konstant i dragskåpsöppningen. Ett
akustiskt- och optisktlarm ges från indikeringsplanel, på respektive dragskåp, om lufthastigheten i
lucköppning över- eller underskrids. Minska lucköppningen då larm för låg hastighet indikeras. Om
larmet inte har återställts efter 35-45 sekunder bryts strömmen till uttag vid dragskåpet.
OBS! Kom ihåg att stänga dragskåpsluckan efter avslutad användning så att energiförbrukningen
kan hållas nere.
Hörsal
Ventilation i hörsal regleras automatiskt efter rumstemperatur och antalet personer i rummet
(luftkvalitetsreglering).
Sida 6
Värme / Kyla
Värme
Huset har ett så kallat vattenburet värmesystem för värmeelement vid ytterväggarna. Om det är
kallt i rummet, kontrollera att ventilen vid sidan av, eller under elementet är öppen innan ni
felanmäler.
Önskad temperatur ställs in med hjälp av termostat placerad på elementet eller om så finns via
rumsgivare placerad på vägg.
Kyla
Vissa rum med hög värmebelastning kyls med kylbafflar som är placerade i taket. Temperaturen
styrs då via rumsgivare. I rum där kylbafflar är installerade kan önskad temperatur ställas in på
rumsregulatorn som är placerad på väggen.
Sida 7