Regalux - Bauhaus

Regalux
- skjutdörrar med fasta mått
Regalux är ett sortiment skjutdörrar
framtaget exklusivt för Bauhaus.
Skjutdörrarna tillverkas med stålprofil
och du kan välja mellan fyra olika fyllningar och tre olika storlekar.
Sortimentet och monteringsbeskrivning
hittar du på detta blads baksida!
5.
7.
6.
17.
9.
10.
8.
9.
10.
12.
11.
Regalux Quick
19.
18.
11.
12.
13.
20.
14.
- snyggt, enkelt och prisvärt!
16.
15.
Sortimentet består av stålprofil och skenor i silverfärg och fyra olika fyllningar
- vit, svart, ek och klar spegel.
13.
14.
17.
18.
21.
22.
17.1. 16.
15.
Vit
18.2.
Svart
19.
23.
Klar spegel
Ek 21.5. 20.
20.4.
19.3.
8.29
23.7.
22.6.
• Skjutdörrarna finns i bredderna 611, 763 och 915 mm.
• Golv- och takskenan säljs i separat förpackning, bredd: 1803 och 2692 mm.
Montering
• Rekommenderat dörröverlapp
är 18 mm.av skjutdörrar
• Installationsöppningens höjd mellan golv och tak är 2355 mm.
Montering av skjutdörrar
22.
9.
23.
10.
12.
11.
Montering av skjutdörrar
STD_HD03.13
A
B
A
Montering av skjutdörrar
29
13.
14.
16.
15.
1. Tillpassning av skenorna
Mät bredden på öppningen högst upp. Använd enBvinkelhake och dra en linje
tvärs över ovansidan på skena A. Mät bredden på öppningen längst ned. Gör
1. Tillpassning av skenorna
en motsvarande linje tvärs över golvskenan B. Kapa sedan skenorna med en
Mät bredden på öppningen högst upp.
Använd en vinkelhake och dra en linje
fintandad bygelsåg.
Tillpassning av skenorna
Mät bredden på öppningen högst upp.
Använd en vinkelhake och dra en linje tvärs
tvärs över ovansidan på skena A. Mät bredden på öppningen längst ned. Gör
överB. ovansidan
på skena
A.enMät bredden på
en motsvarande linje tvärs över golvskenan
Kapa sedan skenorna
med
1. Tillpassning av skenorna
4. Montering av dörrar
öppningen
längsthögst
ned.
motsvarande
fintandad bygelsåg.
Mät bredden på öppningen
upp.Gör
Använd en
en vinkelhake
och dra en linje
Montera alltid bakre dörren först. För in de övre styrhjule
tvärs över ovansidan på skena A. Mät bredden på öppningen längst ned. Gör
linje
tvärs
över
golvskenan
B.
Kapa
sedan
övre skenan med dörren lutande ca 15 grader ut. Sänk s
en motsvarande linje tvärs över golvskenan B. Kapa sedan skenorna med en
fintandad bygelsåg.
Montering
av dörrar
nederkantens hjul in i golvskenan.
skenorna
med en fintandad bygelsåg.
4. Montering
av dörrar
Montera
alltid bakre
först.
För in de
övre styrhjulen
i
Montera
alltiddörren
bakre
dörren
först.
För in de
4. Montering av dörrar
19.
20.
17.
18.
övreövre
skenan
med
dörreni lutande
ca
15 grader
ut.dörren
Sänk i sedan
Back Wall
Montera alltid bakre
dörrenskenan
först. För in de
övre styrhjulen
styrhjulen
övre
med
1. Tillpassning av skenorna
1.
nederkantensövre
hjulskenan
in i golvskenan.
med dörren lutande ca 15 grader ut. Sänk sedan
Mät bredden på öppningen högst upp. Använd en vinkelhake och dra en linje
M
nederkantens
hjul
in
i
golvskenan.
lutande
ca
15
grader
ut.
Sänk
sedan
nedertvärs över ovansidan på skena A. Mät bredden på öppningen längst ned. Gör
lin
en motsvarande linje tvärs över golvskenan B. Kapa sedan skenorna med en
til
kantens hjul in i golvskenan.
fintandad bygelsåg.
fin
Back Wall
Back Wall
Om du monterar paneldörrar tillsammans
4. Montering av dörrar
med
spegeldörrar
brukar
man
placera
panelA i
Montera
alltid bakre dörren först.
För in de övre
styrhjulen
övre skenan med dörren lutande ca 15 grader ut. Sänk sedan
dörrarna
bakom
och spegeldörrarna framför
nederkantens hjul
in i golvskenan.
A
B
skenan.
ll
Back Wa
A
Normally a minimum
of21.
610mm, if used as
Normally
a minimum
wardrobe
doors
22.
of 610mm, if used as
wardrobe doors
Normally a minimum
of 610mm, if used as
wardrobe doors
11mm25mm
25 mm
B
23.
C
C
A
B
C
Justering av dörrarna
5. Justering av5.
dörrarna
Justera dörrarna
så att dedörrarna
är lodräta så
ochatt
parallella
väggen.
Justera
de ärmed
lodräta
och parallella med v
C dörr får rätt höjd och lutning.
Justera de nedre
hjulen så
varje
Justera
deattnedre
hjulen så att varje dörr får rätt höjd och
Använd en pozidrive-skruvmejsel och justera dörrens uppriktning
Använd en pozidrive-skruvmejsel och justera dörrens up
med hjälp av justeringsskruven vid de nedre hjulen. Vrid skruven
med dörren
hjälp av
vid de nedre hjulen. Vrid
medurs för att sänka
ochjusteringsskruven
moturs för att höja den.
Normally a minimum
of 610mm, if used as
wardrobe doors
medurs för att sänka dörren och moturs för att höja den.
11mm
5. Justering
avavdörrarna
5. Justering
dörrarna
Justering
avattdörrarna
Montering
av skenorna
11mm
Justera
dörrarna så
så att
dede
är lodräta
och parallella
med väggen.med väggen.
2. Montering av skenorna
Justera
dörrarna
är lodräta
och parallella
Justera
de
nedre
hjulen så attså
varje dörr de
får rätt
och lutning. och
Övre
skenan
–
Placera
skenan
överst
i
öppningen.
Borra
och
plugga
i
Justera
dörrarna
ärhöjd
lodräta
Övre
skenan
placeras
överst
i
öppningen.
Justera
de
nedre
hjulen
så attatt
varje
dörr
får
rätt
höjd och lutning.
Använd
en
pozidrive-skruvmejsel
och
justera
dörrens
uppriktning
karmen/taket
efter behov och skruva fast övre skenan.
2. Montering
av skenorna
meden
hjälp
av justeringsskruven
vid de nedre
Vrid
skruven
pozidrive-skruvmejsel
ochhjulen.
justera
dörrens
parallella
med
väggen.
Justera
de
nedreuppriktning
plugga
i
karmen/taket
efÖvreBorra
skenan –och
Placera
skenan överst
i öppningen. Borra
och plugga iAnvänd
medurs för att sänka dörren och moturs för att höja den.
Golvskenan – Placera skenan 25mm bakom övre skenans framkant. Fixera
med hjälp av justeringsskruven vid de nedre hjulen. Vrid skruven
karmen/taket
efter
behov
och skruva
fast
övre skenan.
golvskenan
med och
dubbelsidig
tejp ellerfast
skruvar.övre skenan.
hjulen så att varje dörr får rätt höjd och lutter
behov
skruva
medurs för att sänka dörren och moturs för att höja den.
ning. Använd en pozidrive-skruvmejsel och
Golvskenan
placeras
32bakom
mm
bakom
övre
Golvskenan
skenan
32 mm
övre
skenans
framkant.
VIKTIGT– –Placera
Golvskenorna
får aldrig
monteras
på en
sockel
eftersom
det kan Fixera
göra
dörren
lämnar skenan.
2. Montering
av att
skenorna
golvskenan
med
dubbelsidig
tejp eller skruvar.
justera dörrens uppriktning med hjälp av
skenans
framkant.
Fixera
med
Övre skenan
– Placera skenan
överst i öppningen.
Borragolvskenan
och plugga i
karmen/taket efter behov och skruva fast övre skenan.
justeringsskruven
vid de nedre hjulen.
dubbelsidig
tejp
ellermonteras
skruvar.
VIKTIGT
– Golvskenorna
får aldrig
på en sockel eftersom det kan
göra
2. Montering av skenorna
att dörren
lämnar
skenan
Golvskenan
– Placera
skenan
32 mm bakom övre skenans framkant. Fixera
Övre skenan – Placera skenan överst
i öppningen.
Borra
ochskruvar.
plugga i
golvskenan
med dubbelsidig
tejp eller
karmen/taket efter behov och skruva fast övre skenan.
2 Doors
VIKTIGT – Golvskenorna får aldrig monteras på en sockel eftersom det kan göra
att dörren lämnar skenan
Golvskenan – Placera skenan 32 mm bakom övre skenans framkant. Fixera
golvskenan med dubbelsidig tejp eller skruvar.
3 Doors
2 Doors
VIKTIGT – Golvskenorna får aldrig monteras på en sockel eftersom det kan göra
att dörren lämnar skenan
2 Doors
4 Doors
3 Doors
3 Doors
6. Haka fast Anti-jump-klämmorna
Se till att klämmorna får ordentligt grepp så att dörren inte kan
lämna skenan.
A. Vrid anti-jump-klämman till öppet läge
B. Tryck ned anti-jump-klämman helt i spåret
C. Vrid anti-jump-klämman
tillbaka
till stängt läge
6. Haka fast
Anti-jump-klämmorna
Art nr 99018. SE 15.02
21.
2.
To
el
B
Fe
VI
de