LPP ÅR 4 - År 4 Mälarhöjdens skola

LPP
Magiska dörren
ÅR 4
Detta arbetsområde omfattar läsning och diskussion kring det lästa, skrivande av en egen
berättelse, elevrespons på klasskamraters berättelse samt bearbetning av berättelsen.
Arbetsområdet innefattar flera av de punkter som ingår i svenskans centrala innehåll för år 4-6
Arbetet inleds med att vi läser boken ”Harry Potter och De vises sten” gemensamt i klassen
både som högläsning och egen läsning i skolan och hemmet. Under läsningens gång förs en
läslogg (text och tanke) över där eleven reflekterar kring det lästa.
”Lässtrategier för att förstå och tolka texter från olika medier samt för att urskilja texters budskap, både de
uttalade och sådant som står mellan raderna.”
Eleverna får under tiden instruktioner om varje kapitel i sin egen bok ”Den magiska dörren”.
Var och en får sedan i uppgift att skapa figurer till sin berättelse och utifrån sin egen fantasi
hitta på namn, utseende och särskilda förmågor till figurerna samt rita personer eller miljö.
”Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag.
Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar.”
Eleverna får sedan instruktioner till de kapitel som ska skrivas. Berättelsen ska totalt innehålla
nio kapitel där eleverna skriver både styrt och med hjälp av egen fantasi. Under tiden som
eleverna skriver går vi igenom olika skrivregler och tips på hur de kan förbättra sin text.
”Språkets struktur med meningsbyggnad, huvudsatser, bisatser, stavningsregler, skiljetecken, ords böjningsformer
och ordklasser. Textuppbyggnad med hjälp av sambandsord.”
”Berättande texters budskap, språkliga drag och typiska uppbyggnad med parallellhandling och tillbakablickar,
miljö- och personbeskrivningar samt dialoger.
Eleverna lämnar in varje kapitel för rättning, alternativt använder sig av elevrespons, för att
utveckla sitt skrivande.
”Olika sätt att bearbeta egna texter till innehåll och form. Hur man ger och tar emot respons på texter.”
Efter att eleven har fått respons på sin berättelse renskrivs den och eleven använder sig då av
de tips på förbättring som getts.
”Handstil samt att skriva, disponera och redigera texter för hand och med hjälp av dator.”
”Hur man använder ordböcker och andra hjälpmedel för stavning och ordförståelse.”
Under arbetets gång kommer eleverna även att få ta reda på fakta om en valfri barn – och
ungdomsboksförfattare som varje elev redovisar muntligt inför sina klasskamrater.
”Några skönlitterärt betydelsefulla barn- och ungdomsboksförfattare och deras verk.”
”Informationssökning i några olika medier och källor, till exempel i uppslagsböcker, genom intervjuer och via
sökmotorer på Internet.”
När alla kapitel är skrivna och bearbetade sätts berättelsen ihop och eleverna är färdiga med
arbetsområdet. Tillsammans med den muntliga presentationen har samtliga av de utvalda
delarna av det centrala innehållet arbetats med.
Syfte
I undervisningen kommer du att få möjlighet att utveckla din förmåga att:
• formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
• läsa och analysera skönlitteratur
• anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
• urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer,
Centralt innehåll i undervisningen
I undervisningen kommer du att få jobba med följande moment:
• Lässtrategier för att förstå och tolka texter samt för att urskilja texters budskap, både de
uttalade och sådant som står mellan raderna.
• Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad
och språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar.
• Olika sätt att bearbeta egna texter till innehåll och form. Hur man ger och tar emot respons
på texter.
• Handstil samt att skriva, disponera och redigera texter för hand och med hjälp av dator.
• Språkets struktur med meningsbyggnad, stavningsregler, skiljetecken, ords böjningsformer
och ordklasser.
• Hur man använder ordböcker och andra hjälpmedel för stavning och ordförståelse.
Delmål
När du har jobbat klart med detta avsnitt ska du:
 förstå vad genren fantasy innebär.
 kunna reflektera över det du har sett och det du har läst.
 genom att ha läst, sett, skrivit, lyssnat och skapat försökt att utveckla din fantasi efter
bästa förmåga.
 kunna skriva en längre berättelse och bli säkrare på stavning, meningsbyggnad och
övriga skrivregler
 provat på att ge och ta emot respons
Hur visar du att du har lärt dig och hur bedöms detta?
Genom aktivt deltagande under gemensamma diskussioner och genomgångar.
Genom att skriva och utveckla sin egen fantasybok ”Den magiska dörren”.
Se även matris.
Kriterier
steg 1
Genremedvetenhet Jag har inte visat
att
jag har kunskap
om
vad som är
typiskt för
fantasygenren.
Jag har inte
Kommunikativ
anpassat
förmåga
texten till läsaren.
steg 2
steg 3
steg 4
Jag visar att jag
känner till och har
med något eller
några av genrens
typiska drag.
Jag visar att jag
kan
använda genrens
typiska drag.
Jag behärskar
genrens struktur
och visar fantasi
och
självständighet i
skrivandet.
Jag försöker
anpassa texten till
en tänkt läsare.
Jag har anpassat
texten till läsaren.
Min text är rätt
anpassad till
läsaren.
Skrivprocessen
Tankekarta
Kladd
Respons
Förbättring och
renskriv
Respons
förbättring
Jag har inte följt
skrivprocessen.
Jag ger och tar
respons. Jag har
renskrivit.
Jag ger värdefull
respons,
innehållrespons.
Jag
tar emot respons
och
förbättrar min
text.
Jag jobbar
självständigt och
använder
skrivprocessen
för
att utveckla mitt
skrivande.
Disposition
Texten är rörig
och innehåller
ingen
inledning/
avslutning.
Min text är tydlig
och strukturerad
men innehåller
ingen tydlig
inledning/
avslutning.
Min text är tydlig
och strukturerad
med
inledning/
avslutning.
Min text är
mycket
tydlig med
intressant
inledning
och en avslutning
som binder ihop
texten.
Bearbetning
Jag har bara
ändrat kring
stavning
och skiljetecken
mellan utkasten.
Jag har dessutom
byggt ut texten
och
arbetat med
formen
(stycken,
meningsbyggnad).
se 1 o 2. Jag har
dessutom skrivit
om något för att
förtydliga.
Skillnaden är stor
mellan första och
sista texten. Jag
har ändrat
ordning,
skrivit om vissa
stycken, bytt ut
ord och utvecklat
innehållet genom
att skriva mer och
förtydliga.
Språk
ordval
Jag skriver med
ett enkelt och
ibland inte helt
korrekt språk när
det gäller ordval.
Jag skriver enkelt,
utan större
variation i
mitt ordval.
.
Jag försöker
variera ordval,
men upprepar
mig ibland när
jag kunde ha
använt ett bättre,
mer träffande ord.
Jag använder
sambandsord
(men, eller,
därför att, så att,
eftersom, alltså).
Mitt ordval är
träffande, varierat
och genomtänkt.
Jag använder
sambandsord ofta.
Jag använder inte
skiljetecken.
Meningarna är
långa och ibland
saknas stor
bokstav.
Stavfelen stör
förståelsen.
Jag använder stor
bokstav, punkt
och komma men
inte alltid rätt.
Med få undantag
använder jag stor
bokstav, punkt
och komma rätt.
Jag använder stor
bokstav, punkt
och komma helt
rätt.
Stavfel finns men
stör ej förståelsen.
Få stavfel.
I stort sett inga
stavfel.
Struktur
Texten är inte
indelad i stycken.
Styckeindelning
finns men inte på
rätt ställe och inte
i hela texten.
Styckeindelning
finns på rätt ställe
och i hela texten.
Meningsbyggnad
Jag skriver enkla
meningar som för
det mesta är
korrekta.
Jag skriver korta
meningar med
korrekt
meningsbyggnad.
Jag varierar mina
meningar till
längd och
konstruktion men
upprepar mig
ibland.
Styckeindelning
finns i hela texten
och är i den
renskrivna
versionen med
blankrad eller
indrag.
Jag skriver med
en varierad och
korrekt
meningsbyggnad.
skiljetecken
Stavning