150206 fördjupningsseminarium Flyg

Fördjupningsseminarium till
Försvarsföretagsdagarna
Stockholm 2015
1 | 2015-02-03
Varför fördjupningsseminarium?
- 2013
FFD inkl.
Arenadialoger
2 | 2015-02-03
2014FFD +
Fördjupningsseminarium
Agenda





FMV nya roll
Organisation Flyg
Driftstyrning
Ekonomi och försvarslogistikplan
Större materielsystem - översikt
• Gripen
• Helikoptrar
• Flygutbildning
• Målflyg
• Transportflyg
 Internationellt samarbete
Brigadgeneral John Stjernfalk
Chef System- och produktionsledning Flygsystem, FMV
Effektiv försvarslogistik
– när och där den behövs
Försvarslogistik inom Flygområdet
Historia – från Vasa till Visby
1630
Kungliga
Krigskollegium
1634
Kungliga
Amiralitetskollegium
1878
Kungliga
Marinförvaltningen
1865
Kungliga
Arméförvaltningen
5 | 2015-02-03
1936
Kungliga
Flygförvaltningen
1926
Flygstyrelsen
1963
1968
2015
Helhetsansvar
Försvarets
försvarslogistiken
Försvarets
Materielverk
Intendentur- FMV
förvaltning
FMV i siffror
1 500
3 400
medarbetare
medarbetare
2012
6 | 2015-02-03
2015
40-tal orter
i Sverige
FMV i siffror
Omsättning
20
800
200
miljarder Kr
materielprojekt
projekt förnyas
varje år
2013 tillkom ett stort antal logistiktjänster inom
förråd, service och verkstäder
7 | 2015-02-03
Helhetsansvar för försvarslogistiken
Anskaffning
Drift och underhåll
Avveckling
Övrigt stöd
till exempel administration, lokalvård, kontorsmaterial
8 | 2015-02-03
Frigöra 760 miljoner kronor till förbanden
Pengar till
förbanden
Verksamhetsövergång
Planering enligt
ny modell
Förslag
Beslut
Verksamhetsövergång
April
2011
Juni
2012
Januari
2013
Oktober
2013
NU
Januari
2014
Januari 2015+
2015
Från kravspecifikation till avtal
Följer upp tillämpningen av avtalen
Ställer samman underlag
Sluter avtal
Annonserar
upphandlingen
När vi upphandlar
innebär det att vi
Informerar om
vald leverantör
Prövar anbuden
10 | 2015-02-03
Tar emot anbud
Värderar tänkbara leverantörer
Organisation
Styrelse
Internrevision
GD/ÖD
Myndighetsgemensamma
uppgifter
System- och
produktionsledning
11 | 2015-02-03
Anskaffning
och logistik
Staber
Förråd, service
och verkstäder
Test och
evaluering
GRIPEN
Strategiska
projekt
Marknad
och inköp
System- och produktionsledning
Chef Johan Svensson
System- och
produktionsledning
Stab
Systemplanering
Armésystem
Marinsystem
Flygsystem
Ledningssystem
Logistiksystem
Teknisk und
Nina Lubrán
Anders Carell
Andreas Olsson
John Stjernfalk
Thomas Nilsson
Mats Ström
Per-Olof
Bengtsson
Flygförbandsmateriel
Chef Joakim Sellén
Flygförbandsmateriel
Stab
*Driftstyrning Flyg
Elisabeth Zetterström
Spaning och
specialflyg
Transport och
utbildning
UAV och
rymdsystem
Helikopter 14
Helikopter 10/15/16
Anders Ryman
Ulf Arenander
Kristian Artman
Nils Wallhed
Patrik Rydell
*Delar av MSK flyg har överförts till FMV
Strategiska projekt: GRIPEN
Chef Dan Averstad
Strategiska projekt
GRIPEN
Programledning
Projektledning
Vidmakthållandeledning
Lars Helmrich
Peter Axelsson
Driftstyrning inom flygområdet
• FMV har from 2015-01-01 ansvar för att planera
användning och underhåll av Försvarsmaktens flygande
system inkl tillhörande stödsystem och
underhållsutrustning.
• FMV ansvarar för att leverera avtalad tillgänglighet till
Försvarsmakten.
Fleet Management
Fleet Management innebär att:
Säkerställa en beställd materiell tillgänglighet på förnödenheterna
(luftfartyg, fartyg, fordon, funktionsmateriel och övrig materiel) i flottan
oavsett om förnödenheterna/materielen är insatsklar eller förrådsställd
(d v s både för materiel tillhörande insatsorganisationen och
basorganisationen).
FM beställer tillgänglighet =>FMV utför bl a Fleet Management genom
att:
 Driftstyra på materiell individnivå
 Bevaka, planera och beställa underhåll utifrån underhållsprogram
 Skapa underhållsavtal
 Skapa och utveckla underhållsprogram, utifrån operatörens
drifterfarenheter och operationella särart
 Slitkurveplanering (så att förnödenheter faller ut för underhåll i väl
avvägt intervall)
 Genomföra beställd förmågehöjande modifiering
Ekonomi - försvarslogistikplan
 Inte ekonomi för att uppfylla
statsmakternas kravställning på
Försvarsmakten enligt ÖB.
 Materielplaneringen är
underfinansierad.
 Utveckling och anskaffning av JAS 39
samt utveckling och anskaffning av
ubåt A26 utgör cirka 50% av hela
materielplaneringen i perioden.
Större materielsystem





18 | 2015-02-03
Gripen
Helikoptrar
Flygutbildning
Målflyg
Transportflyg
Gripenprojektet
”
Samtliga nödvändiga beslut avseende
utveckling och anskaffning av JAS 39E
är på plats.
19 | 2015-02-03
Helikoptersystem
 HKP 14, HKP 15 och HKP 16 utvecklas enligt
Försvarsmaktens inriktning.
 Ubåtsjaktförmåga för HKP 14 – återstår.
Flygutbildningssystem
 SK 60 faller för åldersstrecket
 FMV bedriver ett studiearbete för utveckling av framtida
flygutbildningssystem
Målflyg
 Målflygverksamhet är beställningsmässigt på plats och
beredning om framtida målflygverksamhet kommer att
starta i perioden
 Nytt målrobot på Vidsel, BQM-167iS
 Kan användas för släpmål och kapslar
Tp 84
 Försvarsmakten går för närvarande inte vidare med
anskaffning av ersättare till TP 84
Frågor?