Ladda ner

Dagordning telefonmöte rasklubbar april 2015
2015-04-16
Telefonmöten torsdag 9/4, måndag 13/1 och torsdag 16/1; kl. 19:00 alla dagar
Från utskottsgruppen Avelssamordning (UGA) deltar:
Kirsten Wretstrand, Maria Dahlberg och John Örvill
Rysk svart terrier
Boxer
Beauceron
Rottweiler
Carina Melanoz
Anders Härnman
Håkan Lundell
Helena Strömberg
Hovawart
Bouvier
Collie
Australian Shepherd
Schäfer
Dobermann
Louise Widén
Anna Virdeby
Alf Oscarsson
Jeanette Forssman
Reino Oscarsson
Barbro Kamleitner
Australian Kelpie
Vit Herdehund
Briard & Picard
Chodsky Pes
Australian Cattle Dog
Hollandse herdeshond
Christer Florén
Gunilla Andersson
Victoria Arehult
Åsa Tideman
Thomas Enbäck
Lennart Karlsson
Ej deltagit:
Riesenschnauzer
Belgarna (sjukdom)
DAGORDNING
§1
Kort introduktion med en presentationsrunda
§2
Planering aktiviteter/möten 2015
Utbildning Lathunden 24-26 april
Rasklubbsträff 8 maj
Telefonmöte omgång 3 i oktober
RAS/RUS-konferens 7-8 november med rasklubbsträff 6 november
§3
Information om nya rutiner för revidering av RAS
Vi behöver få ett namn på en kontaktperson för RAS.
Rysk svart terrier: Håller på och har skickat in. Kontaktperson Pia Ekeland.
Boxer: Revidering påbörjad. Ska vara klar 2015. Kontaktperson Maritha Östlund
Beauceron: Inte uppdaterat på 10 år. Hittat några som ställer upp och jobbar med RAS.
Kontaktperson Håkan Lundell
Rottweiler: Håller på med revidering. Kontaktperson Yvonne Brink
Hovawart: Har gruppen som jobbar. Har avsett budgetmedel för en träff. Målet är ha något
innan året är slut. Kontaktperson Louise Widén.
Bouvier: En av klubbarna där det hamnade mellan stolarna. John har hjälpt till att föra in i nya
mallen. Behöver kompletteras lite. Arbetet har inte påbörjats ännu. Målet är att det ska bli
klart i år. Kontaktperson Anna
Collie: Gäller fram till 2018, så revidering bör påbörjas nästa år. Kontaktperson Kirsten
Australian Shepherd: Fick sitt godkänt 2014. Fick påpekande om att klubben hade höga krav
på uppfödare, men osäkert vad som menas med ”höga krav”. John kollar med Karin Drotz på
SKK. Kontaktperson Kari Hansson.
Schäfer: Avelskommitéen har i uppgift att ha det klart i år. Kontaktperson Mats Höglund.
Dobermann: John har hjälpt till att lyfta över till nya mallen. Klubben tror att det är inskickat,
men UAG har inte sett det. Kontaktperson Barbro Kamleitner.
Australian Kelpie: Fastställt 2012. Bör starta revideringen under 2015. Kontaktperson saknas.
Vit Herdehund: Håller på att revidera RAS. Kontakt person Gunilla Andersson.
Briard & Picard: Har enkla versioner på båda raserna. Briards är väldigt gammalt, Piccards lite
nyare. Planerar 3-4 träffar runt om i landet och diskutera RAS. Träffarna ska vara öppna för
både ägare och uppfödare. Många i klubben verkar inte riktigt veta vad RAS är. Kontaktperson
Victoria Arehult.
Chodsky Pes: Precis godkänd, men måste fastställas på SKK AK. Gick igenom RAS på årsmötet.
Kontaktperson Åsa Tideman.
Australian Cattle Dog: Har börjat diskutera hur de ska gå vidare i arbetet. Kontaktperson
Thomas Enbäck.
Hollandse herdeshond: Har en RAS från 2004-2005. Reviderad 2007 men aldrig godkänd av
SKK. Har påbörjat arbetet med revidering av RAS, har bildat en grupp och hade kick off o
samband med årsmötet. Har förhoppning att det ska vara klart under året. Gruppen ska även
titta på avelsrekommendationer och liknande. Kontaktperson Rebecka Johansson
§4
Utbildning i Lathunden den 24-26 april har nu 19 anmälda och kommer att genomföras enligt
planerat.
Enkät till alla deltagare på väg. Den behöver besvaras snarast så att vi kan lägga utbildningen
på rätt nivå för deltagarna. Samtliga deltagare kommer att jobba i en speciell övningsdatabas
så att vi enkelt kan kontrollera att övningsuppgifterna blev rätt.
§5
Program rasklubbsträff 8 maj innan Kongressen
Förslag till program:
1) Redovisning av utvärdering RAS för bruksraserna 2014.
2) Önskemål om diskussion kring hantering av det stora informationsflödet via e-post från
SBK/SKK till rasklubbarna.
3) Tid för egna överläggningar inför Kongressen.
Synpunkter på programmet? Önskemål?
Rysk svart terrier: N/A
Boxer: N/A
Beauceron: Försöker hitta någon som kan delta på rasklubbskvällen då Håkan inte kan delta.
Rottweiler: N/A
Hovawart: Lite mer info om framtiden när det gäller RAS och utvärdering.
Bouvier: Punkten 3 är viktig inför kongressen.
Collie: Bra program. Punkt 3 viktig.
Australian Shepherd: Ser bra ut.
Schäfer: Bra, punkt 3 viktigast.
Dobermann: Inget mer att önska.
Australian Kelpie: Inga synpunkter
Vit Herdehund: Inga synpunkter
Briard & Picard: Inga synpunkter
Chodsky Pes: Inga synpunkter
Australian Cattle Dog: Ser bra ut
Hollandse herdeshond: Ser bra ut
§6
Genomgång av fråga 1: Hur skall vi få fler till MH?
Vi kan se i statiken att andelen MH-beskrivna minskar, mer för vissa raser än för andra.
I stort sett alla raser har i sitt RAS ett mål om andelen MH-beskrivna men långt de flesta når
sina mål.
Kansliet håller på och jobbar på ett e-post-utskick till alla valpköpare av bruksras där info om
t.ex. MH skall ingå.
Hur jobbar ni i klubbarna? Gör ni något speciellt?
Rysk svart terrier: Har inga större problem, men glappet på registrerade hundar mot
exporthundarna. Problemet är BPH.
Boxer: Ligger stadigt runt 55-56%. Mycket uppfödar-MH. Tog upp på fullmäktige att LO ska
kontakta uppfödare.
Beauceron: All time high förra året när det gäller antal starter på MH. Har en plan i styrelsen
att se till att hundarna blir mentaltestade, både MH och korade. Jobbar stenhårt på det, tar
upp det på varje styrelsemötn och att få engagerade medlemmar. Skulle gärna vilja göra en
korning med enbart Beauceroner. Uppfödarna är aktiva att ordna MH för sina valpar och
peppar sina valpköpare.
Rottweiler: Arbetar på det. Tycker att uppfödarna har en stor del i det. Tycker inte siffrorna
från Lathunden stämmer, tillgängliga antalet är mindre pga export och hundar som dör. Har
skickat ut en enkät till uppfödarna för att få lite kontroll på hur många hundar som lever eller
är kvar i Sverige när hunden är 24 månader. Tycker att uppfödare har ett ansvar att anordna
MH med hjälp av LO eller lokala klubbar. Många uppfödare tar ”betalt” för MH i valppriset
vilket för många valpköpare att åka.
Hovawart: Har inget direkt program för att få fler hundar till MH. Har ganska stort deltagande,
reg 2011 75 % 2012 70 % även om det är strax under målet. Har inte fokuserat på det.
Uppfödarna arbetar bra på att få sina valpköpare att komma på MH. Eftersom SKK gör reklam
överallt så är SBKs tanke på utskick till valpköpare som förklarar skillnaden och vikten för avel.
Uppfödarna kommer behöva draghjälp.
Bouvier: Har gjort de traditionella MH i klubbens regi och pushat uppfödare. Har inte fungerat
helt bra. Ska t ex brukshundsraserna ha förtur framför övriga raser? Höja status på MH.
Förbättra kringregler och hur det marknadsför.
Collie: En av rasklubbarna som har problem med antalet som beskrivs. I höstas gick klubben ut
med utskick till både valpköpare och uppfödare, även icke medlemmar, som informerade om
vad MH är. Uppskattar tanken på att SBK går ut och gör samma sak.
Australian Shepherd: Utnyttjat adresslistor och skickat ut. Har uppfödare som inte tycker att
det är en bruksras. Försöker upplysa på hemsidan. Uppfödare ska kunna köpa voucher och
skicka med valpen. Privat hundägare får ”inget”, skulle behöva t ex en mer beskrivning om vad
protokollet säger, mjuka värden. Ser en fara i att flera tränar sin hund om man pushar för
mycket.
Schäfer: Intressant att höra att SBK äntligen har vaknat. Vi tappar deltagandet bl a pga MH blir
ifrågasatt av SKK. Tittar man på protokollen så är SKK aggressiva mot MH. Man satt på
kongress för några år sedan och likställde BPH för andra raser med MH. Varför ska andra
hundar än brukshundar göra annat än brukshundar för att få tävla bruks? SBK måste vakna nu!
Har ställt frågan till SKK om schäferhundsklubben kan få skicka med info när brukshundar
registreras. Personal från SKK åker runt och träffar uppfödare runt om i landet, även
brukshundsuppfödare. Ska vi rädda MH så måste vi börja göra något nu! Vi måste bli aktiva att
få ut statistik i Brukshunden och rasklubbstidningarna.
Schäferklubben går ut till uppfödare och pratar personligen med uppfödarna.
Dobermann: Jobbar inte mot hundägarna utan mot uppfödarna. Ordnar uppfödar-MH, men
alla uppfödare är inte med i klubben. Håller med om att det talas för lite om MH.
Australian Kelpie: Har diskuterat mycket i styrelsen den senaste tiden, även skickat ut frågor
till alla uppfödare. Ska försöka lyfta fram MH i klubben. Har börjat titta på hur man ska lyfta
fram MH på hemsidan. Behöver vara mer informativa om vad MH är mm på ett pedagogiskt
sätt. Ex när man kommer in på hemsidan ska MH finnas som separat länk. Tydlig info om
varför man ska göra MH, hur man anmäler osv. Klubben önskar få tillgång till funktionärslistor.
Finns broschyren ”MH som verktyg” som pdf? I så fall vill klubben ha det. Funderat på att göra
utskick till valpköparna och berättar om vikten av MH.
Vit Herdehund: Diskuterade på medlemsmöte och avelsrådet. Bra med gemensam
information till valpköpare. Informera valpköpare om ”vad är Vit Herdehund” och då även
informera om MH. Gå till uppfödare och pusha för uppfödar-MH. Ska själva börja arrangera
MH i klubben.
Briard & Picard: Diskuterat fram och tillbaka inom klubben. Bra att SBK ska börja informera.
Lite resultat av brainstorming: Om det skulle vara så att MH var krav för att få cert på
utställning skulle ALLA delta;-). En MH-titel skulle få fler att delta.
Chodsky Pes: Har inte diskuterat så mycket än. Har satt ut film på sin hemsida som visar ett
MH. Försöker sprida informationen.
Australian Cattle Dog: Har diskuterat ganska mycket då man ser att det är dåligt med MHbeskrivna ACD. Har inget bra koncept på hur man ska göra, inne på att vända sig till uppfödare.
Planerar uppfödarträff inom snar framtid där detta är en viktig fråga.
Hollandse herdeshond: Har samma situation som Briard fast tvärt om. Efter som de flesta
hundarna tävlar så har de 70-80 % beskrivna hundar. Tar man bort exporter och de som går i
någon tjänst, så är i princip alla beskrivna.
Tips, man kan beställa adresslistor på t ex alla hundar födda 2013, och göra ett riktat utskick
till dessa ägare att det är dags att göra MH.
Diskussion om vad SBK/utskottet/rasklubbarna kan och bör göra för att öka andelen som
MH-beskrivs.
§7
Genomgång av fråga 2: Kryss i alla rutor på MH.
Utskottet har i Reglerna för MH (skall heta regler nu och inte bestämmelser) lagt till om Känd
Mental status för avel; ligger med i Kongresshandlingarna. Ändringen består i att för Känd
Mental status krävs helt genomförd MH med kryss för varje moment. Om beskrivaren bryter
så skall det kallas för Genomförd MH och gäller för deltagande på bruksprov (behövs ingen
ändring i burksprovsreglerna). Dock behöver ändring ske i registreringsreglerna för
bruksraserna så att känd mental status fortfarande är ett hälsoprogram på nivå 2; dvs. det
ställs inga krav på var kryssen skall sitta, men nu måste det finnas kryss för varje moment.
Ändring av registreringsbestämmelserna går vi in med efter att Kongressen har tagit ändringen
av reglerna för MH.
Schäferhundklubben har gått ut med en förfrågan kring deras förslag och rasklubbarna skulle
svara till den 8 april. Deras förslag handlar om ovan plus 3 delkrav för vissa rutor.
Utskottets förslag till ändring from 2017 är enbart delen om Kryss för varje moment.
Hur ställer ni er till utskottets ändring av reglerna för MH?
Rysk svart terrier: Kryss i alla moment ställer man sig bakom. Schäferhundklubbens förslag är
man lite avvaktande mot, man har inte diskuterat klart.
Boxer: Uppgradering av status för känd mental status stödjer man OM hundar som bryts får
testas en gång till. Det ska inte behövas någon dispens utan man ska få prova en gång till om
hundägaren eller beskrivaren bryter.
Beauceron: Stödjer förslaget.
Rottweiler: Stödjer förslaget med samma tillägg som boxer, dvs hunden ska ha en chans till att
göra om beskrivningen om hunden blir bruten.
Hovawart: Har diskuterat förslaget mycket, skickat ut frågan till alla uppfödare. En stor
majoritet för att det ska vara kryss i alla moment, så klubben stödjer UAGs förslag. Ang
schäferklubbens förslag så tycker många av uppfödarna att det ska vara upp till resp ras, och
att det kan vara svårt att få igenom hos SKK.
Bouvier: Styrelsen positiva till förslaget. Hade tänkt gå ut med det på nästa medlemsmöte,
men det blir för sent. De uppfödare som är tillfrågade är positiva.
Collie: Stöttar att man ska ha kryss i alla moment. Har som mål att samverka med andra
rasklubbar för att driva igenom det.
Australian Shepherd: Stödjer kryss i alla moment för känd mental status avel.
Schäfer: Åkte ur telekonferensen. Stödjer dock förslaget (då de har skrivit en egen motion om
detta).
Dobermann: Ja till kryss i alla moment men nej till krav på kryss i vissa rutor.
Australian Kelpie: Stödjer förslaget om 33 kryss. Frågat alla uppfödare som enhälligt stödjer.
Vit Herdehund: Positiva till detta.
Briard & Picard: Stödjer förslaget.
Chodsky Pes: Positiva till förslaget
Australian Cattle Dog: Väldigt positiva
Hollandse herdeshond: Tycker att det är självklart, svar JA.
§8
Genomgång av fråga 3: Ni som lagt in exteriörprotokollen i Lathunden, har ni någon annan
typ av digital sammanställning?
Som t.ex. Excel.
Rysk svart terrier: Har enbart på papper. Ansvarig är inte imponerad av Lathunden
Boxer: Enbart papper, räknar med att ta tag i det efter Lathundsutbildningen
Beauceron: Enbart på papper. Ny ansvarig för Lathunden kommer att ta tag i det.
Rottweiler: Osäkert om man har påbörjat att lägga in det i Lathunden eller inte, men tror att
man har påbörjat arbetet.
Hovawart: Nej, de ligger i en stor hög. Man kommer att börja lägga in dem.
Bouvier: Mona lägger in dem i Lathunden.
Collie: Lägger in dem i Lathunden.
Australian Shepherd: Hoppas få mer info på utbildningen och ska börja lägga in dem efter det.
Schäfer: Utkastad från konferensen
Dobermann: Har inte kommit igång att registrera, hoppas också få info på utbildningen.
Australian Kelpie: Inlagt i Lathunden
Vit Herdehund: Inlagt i Lathunden (De protokoll som de får. Alla skickas inte till klubben!)
Briard & Picard: Samtliga briard i excel. Picard har enbart ett fåtal hundar beskrivna.
Chodsky Pes: Har ingen beskriven hund än.
Australian Cattle Dog: Ambitionen är att alla ska läggas in i Lathunden, men har ingen uppgift
om hur statusen är för dagen.
Hollandse herdeshond: Samlade in alla protokoll, lite mer än en handfull och la in dem i
Lathunden.
§9
Övriga frågor
Rysk svart terrier: N/A
Boxer: N/A
Beauceron: N/A
Rottweiler: Håller mer och mer på att gå ifrån vikten att göra MT eftersom man inte längre
tycker att MT är ett avelsutvärderingsverktyg. Å ena sidan vill man att många ska delta på MT
men å andra sidan man känner inte riktigt att det har ett värde längre.
Hovawart: N/A
Bouvier: N/A
Collie: N/A
Australian Shepherd: N/A
Schäfer:
Dobermann: N/A
Australian Kelpie: N/A
Vit Herdehund: N/A
Briard & Picard: N/A
Chodsky Pes: Önskemål om att göra en Lathundsutbildning tillgänglig på nätet. Har fått fråga
från ett IF-ombud vill göra reklam.
Svar från kansliet:
” SBK-centralt har 2 huvudsponsorer - Agria och Royal Canin. Dessa sponsorer har ett löfte. Att
ingen annan sponsor ska agera huvudsponsor vid några av våra centrala arrangemang samt
SM.
Om en lokal-, rasklubb eller distrikt vill ha en sponsor av foder eller försäkring vid t.ex. en
tävling kan dom alltid kontakta våra huvudsponsorer och kolla om dom är intresserad av att
sponsra lokalt, men det är inget måste utan klubben gör som den vill.
När det gäller annonsörer på våra lokal- och rasklubbar samt distrikt så är det fritt fram att ha vem
som.”
Australian Cattle Dog: N/A
Hollandse herdeshond: N/A
§10
Mötets avslutande
Nästa omgång av telefonmöten sker i oktober 2015.
Anmälan sker till Therese Palm på kansliet via utskickad länk.
/Kirsten Wretstrand, Maria Dahlberg och John Örvill