Fokus Förstelärare 2015 − med uppdrag att utveckla

Konferens den 16-17 november
Citykonferensen Ingenjörshuset, Stockholm
up
N
me pda för ytt
d f ter and pro
ok at
g
r
us oc a år ram
på h s et
2
fö krä kom 015
rst dd
elä ar me
ra syt r et
re
ns t pro t
up gr
pd am
ra
g.
Fokus Förstelärare 2015
− med uppdrag att utveckla undervisningen
för effekt på elevers måluppfyllelse
Hur får vi eleverna att nå sin fulla potential – pedagogiskt
utvecklingsarbete som stimulerar och utmanar till höger
måluppfyllelse
Kollegial handledning, coachning och klassrumsbesök – hur
stärka lärandet och gå från erfarenhetsutbyte till lärande
Hur säkra att undervisningen ger effekt på elevers lärande
och måluppfyllelse – aktuell forskning, kunskapssyn och
tydlig progression
Strategier för kollegialt lärande där alla är delaktiga och
bidrar till utveckling och elevers ökade måluppfyllelse
Praktiska exempel där skolor har fått fart på det pedagogiska utvecklingsarbetet – hur gör framgångsrika skolor?
Försteläraren och ledarskapet i klassrummet med effekt på
lärandet – öka elevernas motivation och lärande för att nå
fram i din undervisning
Specialerbjudande!
Anmäl dig idag – tidigare tillfällen har varit fullbokade.
De tio första som anmäler sig får boken:
HITTA LÄRARNAS GULDSTUNDER av John Steinberg
Separat bokningsbar workshop eftermiddagen den 17 november
Kollegial handledning och coachning för gemensamt
pedagogiskt utvecklingsarbete
Under rubriken Jag hjälper dig - Du hjälper mig demonstrerar John Steinberg
en praktisk metod för att för att stötta, uppmuntra och coacha varandra inom
kollegiet. Systematisk och disciplinerade samtal om pedagogiska frågor är vägen
framåt om man vill utveckla sin skola och sin personliga professionalitet.
Talare och praktikfall:
Thomas Nordahl, Professor
Högskolan i Hedmark i Norge
David Alvunger, Fil. Doktor
Linnéuniversitetet
Maria Bergqvist, förstelärare,
fortbildare, Partille kommun
Viktoria Holmesten, Rektor
Borås kommun
Malin Häggström, förstelärare
Borås kommun
Ann-Marie Antonsson, förstelärare
Borås kommun
Ambjörn Furenhed, förstelärare
Linköpings kommun
Sirkka Persson, Rektor
Kringlaskolan
John Steinberg, fil dr i pedagogik
och författare
Anne-Marie Körling, grundskollärare, författare och inspiratör
Körlingsord.se
Sagt om konferensen
Fokus Förstelärare:
”Mycket inspirerande och kompetenta
föreläsare som ger mig lust och stöd att
utföra mitt uppdrag”
Förstelärare Ängelholm
”Tack för givande dagar!”
Förstelärare Plusgymnasiet Norrköping
Kompetento, Maria Sandels Gränd 1, 112 69 Stockholm, 0722-782892, www.kompetento.se
Fokus Förstelärare 2015
– med uppdrag att utveckla undervisningen för effekt på elevers måluppfyllelse
Konferensprogram dag 1 den 16 november
08.30 Registrering
samt fördjupade studier om förstelärares ledarskap samt
kollegiala arbete.
09.00 Välkommen till konferensen
David Alvunger, fil. doktor
Linnéuniversitetet
09.00-10.00
Hur gör framgångsrika skolor – förstelärarens roll
och viktiga framgångsfaktorer för skolans
utvecklingsarbete
10.00 – 11.50
Kollegialt lärande med effekt - utveckla samarbetet
mellan alla på skolan med fokus på att maximera
elevens lärande
Praktiskt exempel på utvecklingsarbete för undervisning
mot högre måluppfyllelse
Hur sprida kunskap genom det kollegiala lärandet där alla
är delaktiga och bidrar till utveckling och elevers ökade
måluppfyllelse
• Förstelärarreformen i relation till internationella
satsningar - forskning som visar på fallgropar och
framgång för lärare med liknande reformer i andra
länder
• Hur har framgångsrika skolor lagt upp uppdraget för
att få fart på utvecklingsarbetet:
o relationen mellan rektor och förstelärare samt hur
de leder arbetet tillsammans
o hur förstelärare förhåller sig till kollegor och vice
versa
o hur har kommuner valt att göra med
organisationen för förstelärare och varför
o vilka är förväntningar på förstelärare - problem/
möjligheter och utmaningar/behov för förstelärare
• Hur på bästa möjliga sätt ta vara på det frirum som
förstelärarrollen innebär och ger - att gå utanför
ramarna och stärka professionen
• Hur samordna utvecklingsarbetet och det kollegiala
arbetet på skolan för en gemensam och tydlig
utvecklingsprocess
Lyssna till exempel på framgångsrika strategier för organisering av förstelärares arbete och förstelärares olika
roller och uppdrag i utveckling av undervisning och
verksamhet. Daniel som är forskare i pedagogik med fokus på utbildningsreformer och skolutveckling utgår från
sin praktiknära forskning som utvärderar och analyserar
styrning och ledning, organisation och uppföljning av
genomförandet av förstelärarreformen i ett antal kommuner (Kalmar, Ängelholm, Vetlanda, Nässjö och Växjö)
• Hur identifiera behov av utvecklingsområden och områden för kollegiets kompetensutveckling - vad måste
vi lära oss för att våra elever ska nå måluppfyllelse
• Former för att ta vara på den kunskap som hela skola
besitter – hur ta ett grepp om all den befintliga kunskapen
• Hur förmedla ett kollegialt utvecklingsarbete där alla
är delaktiga
• Praktiska metoder för att integrera det kollegiala
lärandet i det dagliga arbetet
• Strategier i vardagen som synliggör det vi gör – hur
bättre förstå vår undervisning och vilka effekter det
har på eleven
Föreläsningens innehåll utgår från forskning om vad som
ger effekter på elevers lärande med hjälp av kollegialt
lärande, tex. Synligt lärande (Hattie, 2012), Det professionella lärandets inneboende kraft (Timperley, 2012), Att
följa lärande (William, 2012), Teachers working together:
A dialogue on organizational and cultural perspectives
of chinese teachers (Ma, 1993), Nescessary conditions of
learning (Marton, 2014) mfl. samt Marias empiriska erfarenhet av att ha arbetat med kollegialt lärande på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet sedan 2003.
Maria Bergqvist, lärarfortbildare, förstelärare,
utbildad ma/no lärare 1-7,
Öjersjö Storegård, Partille kommun
Kompetento, Maria Sandels Gränd 1, 112 69 Stockholm, 0722-782892, www.kompetento.se
Fokus Förstelärare 2015
– med uppdrag att utveckla undervisningen för effekt på elevers måluppfyllelse
Maria leder arbetet med kollegialt lärande på sin skola
och har arbetat med lärande på vetenskaplig grund och
beprövad erfarenhet i sin planering, undervisning och
utvärdering av undervisning, sedan 2003.
11.50 – 12.40
Praktiskt pedagogiskt utvecklingsarbete med fokus
på det kollegiala lärandet, undervisningens innehåll
och elevers lärande
Lyssna till Sparsörskolan som har arbetat aktivt med skolutveckling under flera år utifrån en vetenskaplig teori om
lärande
• Framgångsrik kollegial planering och utvärdering för
att synliggöra om det vi gör i klassrummet har effekt
för elevernas lärande: öppna upp klassrummen, synliggöra lärandet för eleverna och lärarna genom tex
ämnespedagogiskt kollegium och Public Lesson
• Utvecklar de kollegiala samtalen med tydliga strukturer
som en framgångsfaktor för skolutveckling – hur
arbeta med gemensam reflektion för att utveckla
undervisningen
• Hur får du kunskap och en översyn av alla nivåer som
påverkar undervisningen:
• elevernas resultat
• arbetsprocesser/undervisning
• förutsättningar och organisation för att skapa tillfällen
till kollegialt lärande på skolan
• Praktiska verktyg om tillsammans med analysfrågor
stöttar kollegor att komma vidare i sitt utvecklingsarbete – med sikte på att det vi gör i klassrum har effekt
för att nå förändring i undervisning och innehåll
Viktoria Holmesten, rektor
13.40 - 15.00
Lektionsbesök, observation, skuggning, kollegial
bedömning – praktiska metoder som för skolan
utvecklingsarbete vidare
Framgångsrika metoder och strukturer för pedagogiskt
utvecklings- och kvalitetsarbete i klassrummet
• Observationer av andras undervisning - Hur observera,
analysera lektioner – praktisk tillvägagångssätt, mallar
och struktur
• Vad ska man titta på - vilka är framgångsfaktorerna i
undervisningen som ska identifieras; nivå, förväntningar,
hur ställs frågor m.m
• Hur tar du utvecklingsprocessen vidare utifrån observationer så att den blir till nytta för lärare och elever
• Hur säkra att observationerna blir tillfälle för lärande och
inte granskning – förarbetet med gemensamma kriterier
för observationen, genomförandet och uppföljningen
• Återkopplingssamtal -hur lägga en grund och förhållningssätt där man ger positiv förstärkning för lärandet
• Viktiga steg som håller utvecklingsarbetet vid liv och ger
kontinuerlig uppföljning som en naturlig del i det dagliga
arbetet
Effektiva former och metoder där försteläraren bjuder in kollegor i ditt klassrum/undervisning och till
det kollegiala lärandet
• Framgångsrika former för att bjuda in kollegor till din
egen vardag; i klassrummet, i diskussionsforum, kollegiala samtal
• Hur lägga upp lektionsbesök och kollegors observation
för att förmedla sin egen yrkesskicklighet och blir till
nytta för kollegorna
Malin Häggström, grundskolelärare år 1-7 Ma/No,
förstelärare i matematik, handledare i matematiklyftet, learning study och ämnespedagogiskt kollegium
• Effektiva strategier som får din kompetens att spilla över
till kollegor utan att ta för stor anspråk på deras tid
Ann-Marie Antonsson, grundskolelärare 1-7 Sv/So,
förstelärare i svenska, samtalsledare BFL,
ämnespedagogiskt kollegium och Borås Stads
lässatsning,
Sirkka Persson, rektor
Kringlaskolan
Sparsörskolan, Borås kommun
12.40 – 13.40 Lunch
Utöver att vara rektor föreläser Sirkka på det statliga Rektorsprogrammet och Rektorslyftet där fokus till stor del
är kring ämnet, systematiskt kvalitetsarbete. Sirkka har
arbetat aktivt med lektionsbesök sedan 2007 och har en
Kompetento, Maria Sandels Gränd 1, 112 69 Stockholm, 0722-782892, www.kompetento.se
Fokus Förstelärare 2015
– med uppdrag att utveckla undervisningen för effekt på elevers måluppfyllelse
välutformad struktur som används av henne själv samt
av förstelärarna på skolan - en viktig framgångsfaktor i
Kringlasskolans kvalitetsarbete.
08.15 Morgonkaffe
15.00 – 15.20 Eftermiddagskaffe
08.45 Välkommen till konferensens andra dag
15.20 -17.00
Försteläraren och ledarskapet i klassrummet med
effekt på lärandet – vad kännetecknar ett ledarskap
och en särskilt yrkesskicklig lärare som når fram
med sin undervisning
08.45 – 10.15
Få eleverna att nå sin fulla potential – metoder och
strategier som leder elever och lärare vidare i sin
utvecklingsprocess
Våga vara ledare i klassrummet, var en auktoritet utan att
vara auktoritär
• Strategiskt och situationsanpassat ledarskap med
fokus på undervisning och lärande
• Vilka är de viktigaste faktorerna som har stor effekt på
elevernas motivation och lärande –fokusområden för
att öka elevens måluppfyllelse
• Hur upprätta en positiv och stödjande relation med
varje elev som gynnar inlärningen
• Strategisk och situationsanpassat ledarskap - hur
hitta en lämplig balans mellan lärare kontroll och elev
kontroll
• Hur du som ledare i klassrummet visar ansvar och
hanterar: låg motivation, dålig arbetsprestation,
otillfredsställande studieresultat, låg engagemang,
problematiskt beteende
• Hur använda checklistor för att säkra en progression
och utvecklingsarbete i din undervisning
Thomas Nordahl, professor
Högskolan i Hedmark i Norge
Thomas Nordahl är ett av de ledande namnen inom
klassrumsforskning. Han är professor i pedagogik på
Högskolan i Hedmark i Norge.
17.00 Konferensens första dag avslutas
Konferensprogram dag 2 den 17 november
Aktuell forskning, dagens kunskapssyn och de mest effektiva
undervisningsmetoderna – vad innebär de för undervisningen, det kollegiala lärandet och för dig som förstelärare?
• Hur vi kan förhålla oss till forskningsresultat och
använda dem i undervisningen så att de blir till nytta
för eleverna
• Hur vi skapar en samsyn kring grundläggande
kunskapsfrågor som gör lärandet mer effektivt och
kunskapsmålen lättare att nå
• Vilka verktyg elever behöver för lärande - anpassa din
undervisning till dagens kunskapssyn med fokus på
både fakta och förmågor
• Effektiva metoder som för lärandet framåt med fokus
på elevens utveckling, och gör den synlig för både elev
och lärare
Ambjörn Furenhed, gymnasielärare och förstelärare
Folkungaskolan i Linköping
Ambjörn har lång erfarenhet av att arbeta med vetenskaplighet och kunskapssyn ur ett klassrumsnära och
kollegialt perspektiv. Just nu skriver han en bok om undervisning tillsammans med Simon Hjort, som ska ges ut
av Natur & Kultur. Ambjörn arbetar även som föreläsare
för skolpersonal.
10.15-10.35 Förmiddagskaffe
10.35-12.00
Håll siktet på elevens lärande och undervisningen
Hur når vi ökad professionalism och högre måluppfyllelse
genom starkare fokus på arbetet närmast eleven, hur vi omsätter läroplan och skollag till undervisning. Hur förbättra
Kompetento, Maria Sandels Gränd 1, 112 69 Stockholm, 0722-782892, www.kompetento.se
Fokus Förstelärare 2015
– med uppdrag att utveckla undervisningen för effekt på elevers måluppfyllelse
skolan och elevernas resultat genom kollegiala samtala om
undervisning. Ta del av Anne-Maries inspirerande föreläsning om hur du som förstelärare genom stolthet får kraft
och mod att fokusera på det som leder elever och lärare
vidare i utvecklingsprocessen.
12.00 Konferensen avslutas
12.00 – 13.00 Lunch för deltagare till
eftermiddagens workshop
Anne-Marie Körling, grundskollärare,
författare, inspiratör och debattör
Körlingsord.se
13.00 – 16.45 Separat bokningsbar workshop
Kollegial handledning och coachning för gemensamt
pedagogiskt utvecklingsarbete
Jag hjälper dig. Du hjälper mig
•
Systematisk reflektion för pedagogisk utveckling
•
Co-coaching och kollegial coaching - varför och hur
•
Demonstration på ett coaching samtal utifrån styrkor
•
Att gå från abstraktion till konkretion
•
Utgå ifrån lyckade tillfällen - varför och hur
Under eftermiddagen varvas teori med interaktiva diskussioner och reflektion
Under rubriken Jag hjälper dig - Du hjälper mig demonstrerar John Steinberg en praktisk metod för att för att
stötta, uppmuntra och coacha varandra inom kollegiet. Systematisk och disciplinerade samtal om pedagogiska
frågor är vägen framåt om man vill utveckla sin skola och sin personliga professionalitet. Eftermiddagen ger en
demonstration av Co-coaching, ett enkelt sätt för att komma vidare i sin utveckling.
John Steinberg är fil dr i pedagogik och författare till
48 böcker och 30-e-böcker om pedagogik, ledarskap
och mentorskap och känd för sitt engagerande och
praktiska sätt att föreläsa. Litteratur: J. Steinberg. Hitta
lärarnas guldstunder (Lärarförlaget)
John Steinberg beskriver i boken hur vägen
till pedagogisk utveckling kan gå genom
handledning. Boken ger svar på frågor som:
Vad ska du titta på när du besöker ett
klassrum, en förskoleavdelning eller ett
fritidshem? Hur går handledning och
coachning till? Hur skapar man en
reflektionskultur på arbetsplatsen?
Kompetento, Maria Sandels Gränd 1, 112 69 Stockholm, 0722-782892, www.kompetento.se
Avsändare:
Kompetento
Maria Sandels gränd 1
112 69 Stockholm
B
Felaktiga uppgifter? Vänligen returnera till avsändaren
Sverige
Porto betalt
Fokus Förstelärare 2015
– med uppdrag att utveckla undervisningen för effekt på elevers måluppfyllelse
Datum:
Fyra sätt att anmäla sig: Fokus Förstelärare 2015, Konferens och workshop
den 16-17 november 2015
Telefon 072-2782892
Mail [email protected]
Post Kompetento, Maria Sandels Gränd 1,
112 69 Stockholm
Web www.kompetento.se/anmalan
Konferensanläggning:
Citykonferensen Ingenjörshuset,
Malmskillnadsgatan 46, Stockholm
(08-613 81 00). www.citykonferensen.se
Priser
Boka innan den 18 juni
Boka innan den 30 september
Boka efter den 30 september - Ordinarie pris
Konferens
5995 kr
5995 kr
5995 kr
Workshop
2495 kr
2495 kr
2495 kr
Konferens och workshop
6490 kr
2000
i raba kr
tt
6990 kr
1500
i raba kr
tt
7595 kr
1000
i raba kr
tt
Alla priser exkl moms, rabatter går inte att kombinera. Förnamn
EfternamnBefattning
Avdelning/enhet e-postadress
Telefon
Jag anmäler mig till:
Konferens
Endast workshop
Konferens och workshop
Faktureringsadress; adress, postnummer, ort, ev referensnummer
Postadress; adress, postnummer, ort
Betalningsvillkor:
Betalning sker mot faktura, 30 dagars betalningsvillkor, hela anmälningsavgiften måste vara betald innan konferensdagarna.
Betalning efter förfallodagen debiteras dröjsmålsränta med 10 %.
Avbokningsvillkor:
Din bokning kan alltid överlåtas till någon kollega. Vid skriftlig avbokning senast 4 veckor innan konferensen erhålls full avgift, vid
avbokning fram till 2 veckor innan konferensen erhålls ett värdebevis på hela summan att använda som betalning på någon annan av
Kompetentos konferenser, därefter utgår ingen ersättning av avbokning. Vid avbokning tas en administrativ avgift på 500 kr.
Kompetento reserverar sig för eventuella mindre ändringar i programmet som t.ex. ändring av lokal eller enstaka talare.
Varmt välkommen till konferensen!
Kompetento, Maria Sandels Gränd 1, 112 69 Stockholm, 0722-782892, www.kompetento.se