Introduktionsprogramsgruppen 2015-10

KOMMUNALFÖRBUNDET GR
Introduktionsprogramsgruppen
Göteborg 2015-10-20
Anteckningar från möte med Introduktionsprogramsgruppen
Tid: kl. 09:00-12:00
Datum: 9 oktober 2015
Plats: Anders Personsgatan 8
Lokal: Sexan
Närvarande
Karin Grauers, Partille, (ny) ordförande
John Nelander, sekreterare, GR
Marianne Alfredsson, Ale
Katarina Högfeldt, Göteborg
Olof Persson, Göteborg
Nicklas Hjelm, Härryda
Cecilia Warnholtz, Kungsbacka
Anni Niklasson, Kungälv
Stefan Segerqvist, Lerum
Andrea Toth, Partille
Paula Johansson la Spina, Stenungsund
Frånvarande
Andreas Edsbagge, Ale
Katja Kott Gustafsson, Alingsås
Karin Burman, Alingsås
Anna Sandqvist, Härryda
Marika Blomqvist, Kungsbacka
Elisabeth Hallberg, Kungälv
Eva Lannö, Lerum
Carl Nyström, Lilla Edet
Mirjam Rissanen-Hjort, Mölndal
Therese af Donner, Mölndal
Martin Carbe, Stenungsund
Per Kollberg, Stenungsund
Christofer Rigdal, Öckerö
Övriga medverkande
Frida Mellström, VFU-student (i Partille)
KOMMUNALFÖRBUNDET GR
Ny ordförande för Introduktionsprogramsgruppen
Eftersom Elisabeth Hallberg (Kungälv) ska gå i pension, tillfrågades Karin Grauers (Partille) i
Arbetsutskottet om hon kunde tänka sig att ta över ordförandeskapet i gruppen, vilket hon tackade
ja till. Frågan togs också upp i helgruppen och ingen opponerade sig mot detta.
Fler representanter till Arbetsutskottet (AU) för IM-gruppen
Arbetsutskottet söker fler representanter som vill vara med och planera
Introduktionsprogramsgruppens möten. Marianne Alfredsson (Ale) visade sitt intresse och blir ny
representant. Vill du också ingå i arbetsutskottet, hör av er till sekreterare John Nelander,
[email protected] eller till någon i arbetsutskottet: [email protected]
[email protected], [email protected] eller [email protected]
Information om KAA-systemet, John Nelander (GR)
Det pågår just nu två projekt som syftar till att på sikt ersätta GRs befintliga system för kommunala
informationsansvaret, GRUUS. Än är det inte helt klart med leverantör och framskapandet av ett nytt
IT-system som primärt ska ge underlag och stödja arbetet med interkommunal ersättning (IKE) och
bidrag till fristående skolor. Däremot är det klart att Fujitsu, som också utvecklade Indra2, ska arbeta
fram ett nytt system för det kommunala aktivitetsansvaret (KAA). Arbetet utgår ifrån beslut och
uppdrag från Utbildningschefsnätverket. En referensgrupp från GRAA-nätverket är utsedd och ska
tillsammans med utvecklarna från Fujitsu skapa ett nytt KAA-system. Arbetet pågår för fullt. I väntan
på det framtida IKE-systemet, kommer alltjämt GRUUS att finnas kvar och läsa över uppgifter till KAAsystemet. Systemet ska stödja den rapporteringsskyldighet som kommunen har gentemot SCB.
Den nya framtagna överlämningsblanketten
Den nya framtagna överlämningsblanketten ligger på Introduktionsprogramsgruppens sida
(http://www.grkom.se/toppmenyn/dettajobbargrmed/skolautbildning/natverkarbetsgrupper/introd
uktionsprogramsgruppen.4.617428bd117abc0da4880003626.html) och ska även finnas i Indra2.
Under mötet framkom det att den gamla blanketten alltjämt figurerar på GRs sidor. Undertecknad
har förmedlat detta till Gymnasieantagningen och bett dem åtgärda detta.
Nytt regelverk gällande nyanlända elevers skolgång fr.o.m. den 1 januari 2016
Karin Grauers (Partille) och Marianne Alfredson (Ale) hade varit på en föreläsning där det nya
regelverket för nyanlända diskuterades. Fr.o.m. den 1 januari 2016 skall alla nyanlända elever
(grundskolan) kartläggas – deras kunskaper och förmågor skall helt enkelt bedömas i 15 ämnen (alla
utom i svenska och moderna språk). Förberedelseklass skall också officiellt införas. Där är tanken att
en elev kan gå i max 2 år. Med anledning av det pågående arbetet med förändrad lagstiftning sker en
revidering av de allmänna råden gällande utbildning för nyanlända elever som beräknas vara klar i
mars 2016.
Erfarenhetsutbyte gällande nyanlända kopplade till Språkintroduktionen
¤ Att det i samtliga kommuner råder en prekär situation i hanteringen av mottagandet av nyanlända
och deras skolgång på Språkintroduktion råder det inga tvivel om. Även om det varierar från
kommun till kommun, uttrycker flertalet att det ökade inflödet av elever skapar (över)fulla klasser
och att begränsade lokaltillgångar och otillräckliga personalresurser blir en realitet. I vissa kommuner
har trångboddheten också skapat nya problem såsom ökade konflikter mellan eleverna på skolan.
¤ Nationella riktlinjer och system för hur utländska elevers grundskolebetyg – utfärdade i andra
KOMMUNALFÖRBUNDET GR
länder – ska översättas och hur eleverna ska antas till ett nationellt gymnasieprogram saknas idag.
Det är istället kommunerna som handhar antagningen och som ansvarar för översättning och
eventuell bedömning av utländska betyg, vilket innebär att förfarandet varierar stort mellan våra
tretton medlemskommuner. Avsaknaden av fastställda riktlinjer och av rätt kompetens(er) – således
en avsaknad av likvärdighet – bidrar till risken att en elev får olika bedömning beroende på vilken
kommun som ungdomen söker till. Det finns ett uttryckligt behov av regionalt stöd och regionala
riktlinjer/överenskommelser i frågan. Undertecknad kommer att förankra detta akuta behov inom
GRs organisation.
¤ Med anledning av den prekära situationen gällande nyanlända och deras skolgång rådde det
konsensus i gruppen i önskan/behovet av att Introduktionsprogramsgruppen övergår till att bli ett
nätverk med en starkare koppling till Utbildningschefsgruppen. Dessutom fanns det ett önskemål om
att återupprätta gruppen för dem som arbetar med Språkintroduktion och att denna grupp även
skulle kunna inkludera grundskolan. Som representant för GR, lovade undertecknad att föra dessa
idéer och önskemål vidare inom de egna leden i GR Utbildning, vilket också har gjorts.
¤ Utmaningar för Språkintroduktionen framöver
- Mottagningsprocessen (Ej likvärdigt i kommunerna. Vissa har etablerat mottagningsgrupper,
flertalet inte)
- Rätt undervisningsnivå/rätt introduktionsprogram för rätt elev
- Bedömning/validering av utländska betyg
- Inkludering – hur att låta elever på Språkintroduktion integreras i nationella
gymnasieprogram på ett adekvat sätt
- Kartläggning av och framskapandet av alternativa utbildningsvägar/”karriärer” för
elevkategorin
IM efter dess införande i GY11
Vad har det blivit för resultat och konsekvenser av införandet av de olika introduktionsprogrammen?
Positivt? Negativt? Lokala erfarenheter och skillnader i gränsdragningarna mellan kommunernas
inskrivning av eleverna i de olika programmen? Flera representanter i gruppen uttryckte ett intresse
av att få diskutera och utröna mönster i svaren av de ovanstående frågorna. Av denna anledning kom
forskaren och universitetslektor Ingrid Henning Loeb på tals och som tydligen har fokuserat sin
forskning på omvandlingen av gymnasieskolans individuella program (IV) till
introduktionsprogrammen (IM). Gruppen visade på ett intresse av att bjuda in henne till
nästkommande möte med Introduktionsprogramsgruppen. I skrivande stund vet undertecknad att
Karin Grauers har varit i kontakt med Ingrid, som visade sig inte ha möjlighet att närvara den 20/11,
men som gärna kommer till gruppen vid något av vårens möten.
Övrigt
Nästkommande möte är 20 november, kl.09:00-12:00
Inbjudan, anteckningar och övrigt material från Introduktionsprogramsgruppens möten återfinns på
GR Utbildnings webbsida http://www.GRkom.se/Utbildning.
KOMMUNALFÖRBUNDET GR
Vid anteckningarna,
John Nelander
Sekreterare, GR Utbildning