Minska åtgärdsvolymer –

Minska
åtgärdsvolymer –
Metod för att ta fram
mätbara åtgärdsmål
John Sternbeck, Ann Helén Österås
2015-04-24
Mätbara åtgärdsmål får stora effekter
- Volymer
- Kostnader
- Åtgärdsrelaterad
miljöpåverkan
Typisk beslutsprocess inom förorenade områden
•
Undersökning
•
Statistisk beskrivning av föroreningsnivåer
•
Ta fram riktvärden (PSRV eller generella)
•
Riskbedömning
- jämför UCLM med riktvärden (långsiktiga risker)
•
Om risk – Åtgärdsutredning inkl mätbara åtgärdsmål
Exempel på beskrivning av föroreningssituationen
1000
90-perc.
100
medel
Halt
à Boxplot illustrerar
- variation
- min-max
- medelvärde
- ej fördelningsberoende
75-perc.
10
median
25-perc.
10-perc.
1
A
B
Hur bestäms mätbara åtgärdsmål från riktvärden?
1000
1
median
4,0
medel
45
max
500
100
Halt
min
10
Riktvärde 10
1
A
B
C
Figur 1. Beskrivning av alla data.
Normal schaktplan = allt över riktvärdet schaktas bort
Jorden klassas i rutor
vanligen 10 x 10 m
och 0,5 m intervall
De rutor som har
halter > riktvärde
schaktas ur/behandlas
Om åtgärdsmål väljs så att högsta resthalt = riktvärdet
B: 27% av proven över åtgärdsmålet
1000
1
median
3,1
medel
3,3
max
8
100
Halt
min
10
Riktvärde 10
1
A
B
C
Figur 2. A. alla halter; B. maxresthalt = riktvärde
Om åtgärdsmål väljs så att resterande medelhalt = RV
C: 9% av proven över åtgärdsmålet
1000
1
median
3,6
medel
10
max
90
100
Halt
min
10
Riktvärde 10
1
A
B
C
Figur 3. A. alla halter; B. maxresthalt = riktvärde.
C. Medelhalt = riktvärde
Exempel Ankarsvik, Sundsvall
- Tidigare sågverk och kolning
av restprodukter
- PAH H och metaller
- Idag rekreationsområde
- Långsiktiga hälsorisker främst
styrande för åtgärd
- Platsspecifikt riktvärde PAH H:
3 mg/kg TS
- Åtgärd: förorenad jord byts ut
mot ren jord
- Området förklassificerat
Exempel Ankarsvik, Sundsvall
PAH H, mg/kg TS
Maxhalt
160
120
98
63
63
42
38
36
35
34
30
30
27
19
16
14
13
11
10
Kumulativt medel Kumulativt UCLM95
10
14
8,3
12
7,2
10
6,3
8,4
5,7
7,6
5,1
6,7
4,8
6,2
4,4
5,8
4,1
5,4
3,7
5,0
3,4
4,5
3,1
4,1
2,8
3,7
2,6
3,3
2,4
3,0
2,2
2,8
2,1
2,6
2,0
2,4
1,9
2,3
Klassning 0-0,5 m. Röda rutor PAH H > 15 mg/kg TS.
(Orange As>25 mg/kg TS, mörkt grå Zn>FA, ljust grå Pb>400 mg/kg TS)
Exempel Ankarsvik, Sundsvall
Bestämning av mätbara åtgärdsmål
Riktvärde 3 = Åtgärdsmål 15
Exempel Ankarsvik, Sundsvall
à Resultat av alternativt sätt när samtliga ämnen beaktas:
Mätbart åtgärdsmål
Åtgärdsvolym (m3)
PSRV=maxhalt
3 900
Medelhalt
1 900
v Reduktion åtgärdsvolymer ca 50 %
Slutsatser
• Mätbara åtgärdsmål bör baseras på att medelhalten inte
ska överskrida riktvärdet
• Kan ge stor skillnad i åtgärders omfattning,
utan att medföra oacceptabel risk
• Resulterande maxhalt bör också värderas
• Fler ämnen kan hanteras
Tack för uppmärksamheten!
John Sternbeck, [email protected]
Ann Helén Österås, [email protected]