ledning av en organisation

Ledning, styrning och organisationsutveckling
februari 2015
Varför Ni bör anlita en extern konsult för organisationsutredningar



Ni sparar tid och pengar på att engagera en konsult.
Nya tänkesätt, kunskap och arbetsmetoder introduceras.
Effekten blir större och resultatet tydligare.
Utredaren är neutral, med tydligt uppdragsfokus och driver processen effektivt framåt. Verksamheten får
tillgång till specialistkompetens, nya analysmetoder och andra erfarenheter än av den egna organisationen.
Konsulten är ofta en erfaren processledare som förstår förändringsprocesser. Trovärdigheten ökar när en
neutral person utreder verksamheten. Konsulten har inga lojalitetsband eller egna intressen i organisationen.
När en konsult anlitas ökar möjligheten till verklig förnyelse i organisationen. Den externa konsulten gör det
lättare för medarbetarna att svara ärligt på frågor om arbetet och hen vet vad som är väsentligt att få fram.
När arbetet görs i nära samarbete med anställda i organisationen ökar engagemanget hos medarbetarna för
utveckling av verksamheten. Resultatet blir ett bättre och mer förankrat beslutsunderlag samt nya realistiska
handlingsalternativ.

En irrationell orsak till att inte anlita en konsult är rädsla för förändring och kritik
Utveckling innebär förändring och det väcker rädslor, när vi inte vet hur vi kommer att påverkas som individer,
arbetsgrupp, chef, avdelning, förvaltning eller organisation. En organisationsutredning handlar inte om att
granska personer, utan att se över arbetsorganisationen som ett system, för att se vad som behöver förbättras.
Om förändringen förbereds och genomförs med respekt för individerna leder den till något positivt för alla.
Det är ingen lösning att undvika organisationsförändringar för att vara ”snäll” mot personalen, utan det leder
till en allt sämre fungerande organisation med anställda som far illa. Enda sättet att åtgärda brister i arbetsorganisationen är att öppet tala om det som behöver förbättras, lyssna till konstruktiv kritik och våga pröva nya
arbetssätt. Strävan efter en bättre kvalité i det arbete som organisationen utför bör prioriteras på ett klokt sätt.
En förklaringsmodell för ”ledning av en organisation för hållbar framgång”
Figuren nedan beskriver hur ledning av organisationen analyseras vid processbaserad styrning.
Modellen baseras på standarden för ”ledning av en organisation för hållbar framgång” (ISO 9004:2009).
Delfaktorerna länkas till ISO 9001 och 9004.
proNew AB
Timmermansgatan 3
972 33 Luleå
seniorkonsult Lisbet Larsson
T. 073 - 80 50 270
[email protected]
proNew AB
orgnr. 556790-7422
www.pronew.se
Ledning, styrning och organisationsutveckling
februari 2015
proNew är ett lokalt fristående managementföretag i Norrbotten
Vi är specialister på organisationsutredningar och utveckling
 Vi utgår från helheten. I arbetet kombineras verksamhetsstyrning med organisationspsykologi.
 Vi har lång erfarenhet av konsultuppdrag och har bred högskolekompetens inom management.
 Vi finns nära er, arbetar kostnadseffektivt, använder ny teknik och hittar nya lösningar.
 Vi kvalitetssäkrar våra insatser med seniorkonsulter på nationell nivå.
Under de senaste åren har vi har t ex gjort organisationsutredningar för Luleå kommun.
Kontakta gärna kommunchef Anne Karlenius eller skolchef Karina Pettersson-Hedman,
tel. 0920-45 30 00 för referenser. Se www.pronew.se för mer information.
Vi lämnar gärna en offert med förslag på upplägg för direktupphandling.
När ni funderar på om ni ska anlita en konsult bör ni tänka på att:

Ni anlitar en objektiv specialist för att få nya perspektiv på verksamheten
Det kan vara svårt att se helheten när man står för nära. Det är lätt att bara se sin del av verksamheten
och fastna i detaljer, i stället för att tänka på den övergripande logiken i t ex organisationens struktur
och arbetssätt. Utan extern hjälp blir man lätt hemmablind. Det som du reagerar på som nyanställd
tänker du inte på efter ett tag, men utomstående och kunder ser verksamheten med andra ögon.
Grupptänkande i t ex en ledningsgrupp påverkar omdömet om vad vi kan och klarar själva. När vi
egentligen behöver lyssna på andra beaktar gruppen enbart egna förslag, med sämre resultat som följd.
Ambitionsnivån för utvecklingsarbetet sätts också ofta för lågt eller för högt utan en extern utredning.

Kvalitetssäkra med en ”second opinion” från en extern konsult före beslut om projektstart
Ledning, styrning och arbetsorganisation av värdestyrda verksamheter är en utmaning. I privata företag
är målen och förutsättningarna tydliga, anställda vet att verksamheten måste gå med vinst för att
överleva. I offentliga organisationer är styrningen mer komplex, då samhällsuppdrag utförs som
bekostas av skattemedel och har politiskt beslutade mål.
Om ni konsulterar en specialist behöver ni inte göra kostsamma misstag.
Ni kan undvika enkla misstag i förändringsarbetet om ni tar råd redan vid planeringen. Viktigast är inte
VAD ni gör, utan HUR ni gör. Kostsamma misstag kan göras i olika faser av utvecklingsprojekt, både
räknat i arbetstid för alla engagerade, konsekvenser av fördröjningar och i investerade medel i projektet.

Anlita konsulter med ”rätt” kompetens för uppdraget
Det är tryggt att anlita samma person som tidigare, men förväntningarna bör då justeras. Konsultens
kompetens avgör vilken nytta ni får av insatsen. Konsulter har olika bakgrund och är lämpliga för olika
slags uppdrag. Skillnader i timpris beror på utbildning och erfarenhet. Resultatet skiljer sig om ni anlitar
t ex en ingenjör eller en beteendevetare för processtöd. Det är ofta viktigt att konsulten har kunskap i
verksamhetsstyrning för att insatsen på en enhet ska få en effekt som gynnar hela organisationen.
Kunskap om lokala förutsättningar påverkar också om konsultens förslag är tillämpbara, samtidigt som
nationella perspektiv och erfarenheter från övriga landet är värdefullt. Det får ni när ni anlitar oss.
proNew AB
Timmermansgatan 3
972 33 Luleå
seniorkonsult Lisbet Larsson
T. 073 - 80 50 270
[email protected]
proNew AB
orgnr. 556790-7422
www.pronew.se