Bedömningsunderlag för psykiatriska undersökningar

Bedömningsunderlag för psykiatriska undersökningar, observationer och bedömning i
Specialistsjuksköterskprogrammet på halvfart OM 7400
G
IG
Demonstrerar inte
förmåga i tillräcklig
omfattning och/eller med
tillräcklig grad av
självständighet
Visar inte tillräcklig
förmåga att bedöma,
värdera och relatera till
aktuell patient
1a)
VFU
Demonstrerar förmåga att utföra
psykiatriska undersökningar,
observationer och bedömningar i
VFU enligt protokoll.
1b)
Tre bedömnings-protokoll
från VFU
Redogör för, kritiskt bedömer
och värderar den kliniska
undersökningen i relation till
patientens symtom och kliniska
tecken.
2)
Examination med
läkare/specialistmedverkande
HF, MP 150916
Kritiskt värderar och bedömer
underökningen i relation till
vedertagen medicinsk kunskap,
personfilosofiska och etiska
aspekter.
Visar kunskapsbrister
och/eller oförmåga att
relatera kunskap till
aktuell undersökning
Klargör likheter och skillnader
mellan undersökningsmetoder
för omvårdnad respektive
medicin.
Visar en bristande
förmåga att särskilja och
jämföra omvårdnad och
medicin
Drar väl grundade slutsatser om
den samlade betydelsen av
genomförd undersökning för
helhetsbedömning av patienters
omvårdnad och medicinska
behandling.
Visar en bristande
förmåga att dra
slutsatser och/eller göra
helhetsbedömningar
Gör adekvata överväganden och
föreslår relevanta
bedömningar/samtal i relation till
det aktuella fallet.
Visar inte tillräcklig
förmåga att analysera,
överväga och föreslå
bedömningar/samtal
Demonstrerar förmåga att
genomföra aktuella
bedömningar/samtal i enlighet
med vedertagen medicinsk
kunskap.
Begår misstag och/eller
utelämnar steg i
genomförande av
aktuella
bedömningar/samtal
Demonstrerar förmåga att
genomföra aktuella
bedömningar/samtal i enlighet
med personfilosofiska och etiska
aspekter.
Begår misstag och/eller
utelämnar handlingar
relaterade till mötet med
patienten
Bedömning/kommentar
G
IG
Reflekterar över utförandet på
ett nyanserat och relevant sätt
och gör en adekvat kritisk
värdering av den egna insatsen.
Visar bristande förmåga
att analysera och
bedöma den egna
insatsen.
Reflekterar över sin egen
färdighetsnivå och gör en
adekvat bedömning av behovet
av fortsatt utveckling enligt
SOLO-taxonomin.
Visar en bristande insikt
i egna färdigheter
och/eller oförmåga att
se behov av fortsatt
utveckling
Bedömning/kommentar
Självvärdering av psykiatrisk bedömning enligt modifierad SOLO-taxonomi. (Genomförs i slutet av VFU)
Känner igen och identifierar undersökningen, observationen eller
bedömningen.
Undersökning, observation
eller bedömningen.
Har sett den utföras









Utför undersökningen, observationen eller bedömningen
under handledning.
Förstår syfte, effekt, evidensgrad etc.
Använder undersökningen, observationen eller
bedömningen självständigt.
Kan förklara för patienten.
Kan utvärdera undersökningen, observationen eller
bedömningen.
Kan använda undersökningen, observationen eller
bedömningen i nya sammanhang och situationer.
Kan anpassa den till patientens unika behov.
Kan fatta självständiga beslut om när den kan vara
tillämplig.
Reflektioner: behov av ytterligare kunskaper och färdigheter.
Sammantagen bedömning datum:
UNDERSKRIFTER
Datum:
Student:
Datum:
Läkare/specialist medverkande:
Datum:
Universitetslektor:
HF, MP 150916
Bedömning VFU