GRUNDORSAKSANALYS – RCA

GRUNDORSAKSANALYS – RCA
RCA (Root Cause Analysis) handlar om att hitta händelsens underliggande
orsaker. Metoden används för att kartlägga händelseförloppet vid en eller
flera händelser.
Det kan beröra både små och större haverier eller störningar, men kan även
i förenklad form, bidra till att dels förhindra fel, dels åtgärda återkommande
misstag vid konstruktion och handhavande av utrustning.
Kursen vänder sig till underhållsledare, drifts- o underhållsingenjörer och
tekniker. Deltagarna skall efter kursen ha förståelse för teorin i RCA, samt
ha fått en bra grund inför analysarbetet på den egna arbetsplatsen. På
kursen lär vi oss därför om:
- hur underhållstänkandet påverkar felsökningen
- hur man arbetar som grundorsaksanalytiker (RCA) med att identifiera grundorsak till felen och hur man säkerställer åtgärder för felavveckling
- metoder för data- och faktainsamling
- verktyg som kan användas vid problemlösning (tex 5 varför, felträdsdiagram,
fiskbensdiagram, felriskanalys, statistiska metoder, …)
- framtagning av åtgärdsplaner för det egna användandet
När:
24 – 25 mars 2015
Var:
Underhållstekniskt Centrum, Innovatum Trollhättan
Kostnad: 9800 SEK (exkl. moms). Då ingår:
- 2 dagars kurs enligt beskrivning
- Kursmaterial och intyg
- Luncher och fika
Utbildare: Idhammar AB, Tage Bengtsson
Arrangör: Underhållstekniskt centrum i samarbete med Idhammar
Anmälan: Till Peter Berg, 0520-289319, [email protected]
Ange behov av specialkost.
För frågor eller mer info kontakta:
Peter Berg eller Elisabet Nordqvist Wargclou 08-556 477 63 eller
[email protected]
Kursupplägg: Grundorsaksanalys, 2 dagar
(Detaljerat program samt fikapauser etc planeras vid kurstillfället)
1
2
08:30 – 09:30
Inledning och olika underhållsstrategier
09:30 – 11:00
Stegen i en RCA-analys
11:00 – 12:00
Strukturerad faktainsamling
12:00 – 13:00
Lunch
13:00 – 14:30
Strukturerad faktainsamling
14:30 – 16:00
Hitta grundorsaken, metoder och möjligheter
08:00 – 10:00
Hitta grundorsaken, metoder och möjligheter
10:00 – 12:00
Åtgärder vid RCA-analys kort- och långsiktigt
12:00 – 12:45
Lunch
12:45 – 14:30
Att leda en RCA-analys
14:30 – 16:00
Införande av RCA
Kompetensutveckling
• Underhållstekniskt Centrum är ett projekt vid
Innovatum med syftet att etablera ett centrum för
teknik och kompetensutveckling inom underhållstekniska verksamheter.
• I verksamhetsområdet för kompetensutveckling
avser att vi hjälpa till med att inventera
kompetensbehov och att arrangera workshops och
utbildningsinsatser för yrkesverksamma.
• Utbildningar arrangeras i samverkan med
näringslivet. Ämneskunniga föreläsare och lärare
hämtas från teknik- och serviceföretag eller
utbildningsbranschen. Utbildningen hålls under
marknadsmässiga former.
Mer om Underhållstekniskt Centrum? Ring
0520-289319 eller [email protected]
Artikel från ett tidigare kurstillfälle
RCA – Långt från spännband och silvertejp
I veckan anordnade vi tillsammans med Idhammar en kurs på Innovatum om Grundorsaksanalys –
RCA. Deltagarna fick lära sig om hur vi kan använda oss av arbetssätt och metoder inom RCA, som verktyg i
arbetet med att förbättra våra resultat inom drift- och underhållsverksamheten. Kursledare var Tage Bengtsson
från Idhammar. Tage har lång erfarenhet från arbete med processindustrin och gruvnäringen och jobbar förutom
som utbildare med verksamhetsutveckling ute hos kunder.
Bilden: Tage Bengtsson från
Idhammar AB var kursledare
vid veckans kurs som handlade
om Grundorsaksanalys – RCA.
Vad innebär Grundorsaksanalys?
RCA (Root Cause Analysis) eller på svenska GOA (Grundorsaksanalys) innebär ett större grepp då handlar om
att undanröja problem och störningar. Vi behöver försöka förstå alla de viktiga orsakerna till problemen och vi
behöver förstå varför de uppstår så att vi kan sätta in de åtgärder som gör att problemen avvecklas nu och för
framtiden. I konceptet prioriteras systematik och struktur och tillvägagångssätten är väl beskrivna.
Inom RCA finns ingen övertro på att de tekniska lösningarna är den viktigaste nyckeln, tvärtom är det nödvändigt
att vi förstår att människor gör misstag, att system och processer inte är perfekta och att det inte går att förutse
alla misstag eller kombinationer av dessa. Tage berättar att när vi pratar om problem av lite komplexare natur
brukar 3 av 4 kunna härledas till någon form av handhavandefel.
Som handhavandefel räknar vi även instruktioner och rutiner som saknas, är ofullständiga, eller som
missuppfattas. Brister och missförstånd i kommunikationen och dokumentation i organisationen, eller att vi byggt
för svåra arbetssätt, har otydliga ansvar, och så vidare.
RCA är också ett bra verktyg i förbättringsarbetet där man fortsätter att bygga vidare på den RCA analys man
startat i ett tidigare skede.
Stegen i en RCA




Definiera, samla fakta – Vad hände?
Mappa händelseförloppet – Hur hände det?
Grundorsaksidentifiering – Varför hände det?
Generera och genomför åtgärder – Vad gör vi åt det?
1. Du börjar med att samla in och sammanställa data för analys. Till hjälp kan du ta verktyg som pareto-analys,
histogram, orsak-verkans diagram med flera för att skaffa grund för det fortsatta arbetet.
2. I det andra steget försöker du dokumentera händelseförloppet genom att rita upp ett händelseschema där du
också försöker hitta nyckelfaktorer.
3. Det tredje steget handlar om att förstå orsakerna. Beroende på problemens komplexitet finns här en stor
verktygslåda att tillgå inom den systematiska felsökningen. ”Fem varför” metoden och där du samtidigt ritar upp
ett fiskbensdiagram baserat på ”4M” (metod, människa, maskin och material) kan vara en bra start. Till varje
specifikt problem eller fel finns en specifik orsak, nöj dig inte med att finna den sannolika orsaken utan försök att
pröva den på olika sätt så att du vet att din tänkta lösning biter.
4. Slutligen summerar du vad du kommit fram till, vad grundorsakerna var, och du upprättar en åtgärdsplan för
lösningen, där det tydligt framgår vad som ska göras, av vem och när. Självfallet genererar dessa åtgärder
arbetsordrar i ditt underhållssystem.
Bilden: Exempel på orsak-verkan-diagram och händelseschema. Källa: Idhammar
Vilka kan införa RCA?
För att det ska vara meningsfullt att införa RCA behöver din organisation inom drift- och underhåll ha uppnått en
viss mognad, för att arbetssättet ska få fäste måste det ges ett antal förutsättningar, några kan vara





Engagemang och efterfrågan från ledningen vad gäller förbättringsarbetet
Det finns en strategi för underhållet och utvecklingen av detta
Mål och Nyckeltal finns och vi följer utvecklingen av dem
Vi har ett planerat underhåll, vi jobbar med FU och vi har systematik i arbetssätten
Vi har ett underhållssystem och vi planerar jobben med arbetsordrar.
Inte minst måste det också finnas en ”social mognad”. Vi måste ha en kultur där alla drar åt samma håll och där
vi alla är beredda att delta i förbättringsarbetet, vi inser att alla kan göra fel och misstag och vi kan prata om det.
Denna kurs
Kursen genomförs med en blandning av föreläsningar och grupparbeten. I kursdokumentationen ingår, förutom
kurspärmen, även ett antal mallar och exempel i Excel. Dessa kan vara en bra grund för uppstarten av arbetet på
hemmaplan.
Bilden: Kursdeltagare från GKN
Aerospace och Trollhättan
Energi jobbar tillsammans i ett
grupparbete
Du som överväger att gå kursen, se till att det finns möjlighet att omgående tillämpa dina kunskaper på din
arbetsplats medan kunskaperna fortfarande är fräscha. Repetition är kunskapens moder!
På Innovatum blir nästa kurstillfälle inom Grundorsaksanalys under första kvartalet 2015. Ha koll i vårt
kalendarium för mera info.