Rapporten 2015:2 Norrköpings befolkning och

Norrköpingsfakta
Rapport nr 2015:2
31 mars 2015
Norrköpings befolkning och
befolkningsförändringar 2014
EKONOMI- OCH STYRNINGSKONTORET
SIDA 2 AV 46
Om Norrköping och Norrköpingsborna
Visste du att…..

Norrköpings folkmängd ökade med över 1 500 personer år 2014?

Norrköping är Sveriges nionde största kommun?

i genomsnitt bor det 2,2 personer i varje hushåll?

var femte kvinna i åldern 65-79 år var registrerad som skild vid årsskiftet?

42 procent av Norrköpings vuxna befolkning är gifta?

Norrköpingsbons medelålder är 40,5 år?

april var den månad då det föddes flest barn under 2014?

bland Norrköpingsborna finns det över 150 födelseländer representerade?

i Norrköping föddes det i genomsnitt 4,5 barn per dag under 2014?

var tjugonde Norrköpingsbo är 80 år eller äldre?

i Norrköping bor det 90 personer per kvadratkilometer?

det vanligaste namnet på en pojke född 2014, boende i Norrköping vid
årsskiftet, var Albin?

det vanligaste namnet på en flicka född 2014, boende i Norrköping vid
årsskiftet, var Olivia?
SIDA 3 AV 46
Innehållsförteckning
Sammanfattning ......................................................................................................................... 5
Inledning..................................................................................................................................... 6
Befolkningen i Norrköping 2014 ............................................................................................... 6
Fler kvinnor än män ............................................................................................................... 7
Fler män än kvinnor?.......................................................................................................... 8
Allt fler äldre .......................................................................................................................... 8
En kommun med mångfald .................................................................................................. 10
2,2 personer per hushåll ....................................................................................................... 11
Något fler nygifta och lika många skilda ............................................................................. 12
Befolkningens medelålder .................................................................................................... 12
Befolkningstäthet ................................................................................................................. 13
Folkmängdsutveckling 2014 .................................................................................................... 15
Norrköping fortsätter växa – tillsammans med jämförbara kommuner ............................... 15
Folkmängdsförändring i Östergötland och dess kommuner ................................................ 17
Befolkningsförändringar 2014 ............................................................................................. 19
Högt antal inflyttare ............................................................................................................. 19
Variation i antal födda barn .................................................................................................. 19
Nyblivna mammor allt äldre ............................................................................................ 20
När under året föds det barn? ........................................................................................... 22
Summerat fruktsamhetstal ................................................................................................ 22
Namn på nyfödda 2014 .................................................................................................... 23
Lågt antal döda ..................................................................................................................... 24
Positivt födelsenetto i Norrköping ................................................................................... 25
Ökande antal flyttare ............................................................................................................ 26
Inflyttningen större än någonsin ....................................................................................... 26
Flyttströmmar ................................................................................................................... 27
Högt flyttnettot ................................................................................................................. 28
Folkmängdsutveckling för olika åldrar ................................................................................ 31
Stor ökning av barn och ungdomar i förskola och grundskola ........................................ 32
Personer i yrkesaktiv ålder ............................................................................................... 32
Förändringen i åldersgruppen 65 år och äldre .................................................................. 33
Åldersfördelningen i kommunen ...................................................................................... 33
Folkmängdsutveckling i olika delar av kommunen ............................................................. 34
Källor ........................................................................................................................................ 35
Tabellbilaga .............................................................................................................................. 36
Tidigare publicerade rapporter i serien Norrköpingsfakta ....................................................... 45
Text och diagram: Charlotte Lundberg, ekonomi- och styrningskontoret,
e-post: [email protected]
SIDA 4 AV 46
Sammanfattning
Norrköpings folkmängd den 31 december 2014 var enligt Statistiska centralbyråns (SCB:s)
officiella siffror 135 283 personer. Invånarantalet ökade med 1 530 personer under år 2014,
vilket motsvarade en ökning med 1,1 procent.
Norrköping halkade ner på nionde plats bland Sverige kommuner då Helsingborg återigen
knep åttondeplatsen. Skillnaden mellan kommunerna är 60 personer. Helsingborg var
tillfälligt på åttonde plats år 2011, då med ett avstånd på 3 personer.
Allt fler flyttar till Norrköping. Under 2014 var inflyttningen 6 420, en ökning från
föregående år med närmare 200 personer. Även utflyttningen från Norrköping ökade mellan
2013 och 2014, men är fortfarande en betydligt färre än antalet inflyttade personer.
För femtonde året i rad var Norrköpings flyttnetto positivt, +1 140 personer. Det vill säga så
många fler flyttade till Norrköping under året än det var som flyttade från kommunen. Det var
tredje året i följd som flyttnettot var över 1 000 personer.
Benägenheten att flytta är mycket olika för olika åldrar. Rörligheten är stor för unga vuxna.
Om man delar in flyttarna i femårsklasser efter ålder, så är det åldersgruppen 20-24 år som
flyttar mest.
Antalet levande födda i Norrköping var 1 640 barn år 2014, vilket var drygt 90 färre barn än
under år 2013. Antalet döda i Norrköping år 2014 var 1 240 personer och var 80 färre än
under året innan. Sammantaget innebar det att födelsenettot, skillnaden mellan antalet födda
och antalet döda, var +400 personer. Det innebar att Norrköping hade ett positivt födelsenetto
för tolfte året i rad.
Av den totala folkmängdsökningen i Norrköping på 1 530 personer under 2014, var det
centralorten Norrköping som ökade mest i absoluta tal, +1 170 personer (+1,2 procent).
Antalet boende i centralorten den 31 december 2014 var 96 650 personer. I övriga tätorter
ökade folkmängden med 130 personer, +0,6 procent. Relativt sett ökade folkmängden på
landsbygden med 1,4 procent, vilket motsvarade 210 personer.
SIDA 5 AV 46
Inledning
Rapporten redovisar folkmängd och befolkningsstruktur i Norrköping den 31 december 2014
och befolkningsförändringarna under år 2014. Även historiska uppgifter redovisas.
Jämförelser görs med Östergötlands län och kommunerna inom länet, riket samt med fem
stycken kommuner som har definierats som jämförbara kommuner. Dessa kommuner är
Jönköping, Västerås, Örebro, Eskilstuna och Linköping.
Underlaget till rapporten är i första hand officiell statistik från Statistiska centralbyrån (SCB).
Viss statistik har hämtats från kommunens eget befolkningsregister, Kommuninvånardata
(KID).
Befolkningen i Norrköping 2014
Norrköpings folkmängd den 31 december 2014 var enligt Statistiska centralbyråns (SCB:s)
officiella siffror 135 283 personer, fördelat på 68 050 kvinnor och 67 233 män.
Vid årsskiftet 2014/2015 var Norrköping rikets nionde största kommun, då Helsingborg knep
åttondeplatsen med 61 fler invånare. Norrköping har tidigare haft åttondeplatsen sedan år
1998 förutom år 2011 då Helsingborg tillfälligt gick om Norrköping.
Norrköping var länge den femte största kommunen i riket. Under senare delen av 80-talet
halkade Norrköping ner till åttonde plats då Örebro (år 1987), Linköping (år 1989) och
Västerås (år 1992) gick om. År 1994 klättrade Norrköping upp till sjätte plats i och med en
stor inflyttning främst av personer från forna Jugoslavien. Inflyttningen följdes av några år
med utflyttning och en minskande folkmängd och 1998 återfanns Norrköping på åttonde plats
igen.
Under senare år har Norrköping ökat sin folkmängd, men även kommunerna i samma
storleksklass har ökat sin folkmängd. År 2014 gick Helsingborg om Norrköping upp på
åttondeplatsen efter att ha haft en rekordstor folkökning under året med nästan 2 400
personer, vilket är en ökning med 1,8 procent av invånarantalet.
Även år 2011 gick Helsingborg om Norrköping, men med tre (3) personer. Det var då en
tillfällig förändring i platsordning eftersom Norrköping återtog åttondeplatsen åren 2012 och
2013. Avståndet mellan kommunerna är nu 61 personer till Helsingborgs fördel.
SIDA 6 AV 46
Folkmängd Norrköping och Helsingborg 2010-2014
Antal
136 000
135 344
135 000
135 283
133 749
134 000
133 000
132 124
132 989
132 000
132 011
130 626
131 000
130 050
130 623
130 000
Norrköping
129 177
129 000
Helsingborg
128 000
Källa: Statistiska centralbyrån
Fler kvinnor än män
Av de 135 283 invånarna var det 68 050 kvinnor och 67 223 män. Vilket ger en fördelning av
50,3 procent kvinnor och 49,7 procent män. Tittar man enbart på de äldre invånarna är
könsfördelningen mer ojämn. Bland personer som är 80 år och över är två av tre personer
kvinnor (63 procent).
Diagrammet nedan visar andelen av befolkningen per kön och ålder.
Befolkningspyramid för Norrköping 2014,
ettårsklasser och kön
Ålder
100+
95
90
85
80
75
70
65
60
55
50
45
40
35
30
25
20
15
10
5
0
-1,00
Kvinnor
Män
-0,75
-0,50
-0,25
0,00
0,25
0,50
0,75
1,00
Procent
Källa: Statistiska centralbyrån
SIDA 7 AV 46
Bilden visar den höga andelen unga vuxna i åldern 21-27 år. De består av det stora antal födda
under de så kallade ”baby-boom-åren” kring 1990 och sammanfaller också med den
åldersgrupp där de flesta studenter återfinns. Diagrammet visar även de stora andelarna 60talister och 40-talister vilka är strax under 50 respektive 70 år.
Fler män än kvinnor?
Ända sedan den svenska befolkningsstatistikens födelse 1749 har det alltid funnits fler
kvinnor än män i Sveriges befolkning. Antalet män har ökat mer än antalet kvinnor under de
senaste åren bland annat på grund av att medellivslängden har ökat mer bland männen än
bland kvinnorna. I början av året aviserade SCB att kvinnoöverskottet förväntas fortsätta
minska och enligt deras beräkningar skulle männen bli fler än kvinnorna för första gången i
mitten av mars 2015. Enligt ett pressmeddelande från SCB visade sig att den historiska dagen
blev den 27 mars 2015.
Även i Norrköping har kvinnoöverskottet minskat. Som tidigare har redovisats så var andelen
kvinnor i befolkningen 50,3 procent vid senaste årsskiftet. Det är den lägsta andelen kvinnor
det har varit i Norrköping under de senaste dryga fyra decennierna. Skillnaden mellan antalet
män och kvinnor var vid årsskiftet 817 personer. För tio år sedan, år 2004, var skillnaden mer
än dubbelt så många, 1 696 personer.
Folkmängden uppdelat på kön, Norrköping 1968-2014
Antal
70 000
68 000
66 000
64 000
62 000
60 000
58 000
56 000
54 000
Män
Kvinnor
52 000
Källa: Statistiska centralbyrån
Enligt den senaste befolkningsprognosen för Norrköping kommer det dröja några år innan
antalet män överstiga antalet kvinnor.
Allt fler äldre
Norrköpings folkmängd ökar i stort sett i alla åldersgrupper. En grupp som ökar stadigt i antal
är den äldre åldersgruppen. Det gäller inte bara i Norrköping utan i hela riket. Antalet
personer 80 och äldre var vid årsskiftet knapp 6 700 personer i Norrköping, 4,9 procent av
totala folkmängden. Sedan år 1968 har antalet i åldersgruppen mer än dubblerats, från 2 400
personer till dagens nivå. 2 400 personer motsvarde 2,1 procent av dåvarande folkmängd.
SIDA 8 AV 46
Tabellen nedan visar åldersfördelning för befolkningen den 31 december 2014.
Åldersgrupperna följer den indelning som till stor del används inom kommunens olika
verksamheter.
Norrköpings folkmängd 2014, fördelad i åldersklasser och kön samt
åldersfördelningen inklusive jämförelse med riket
Antal
Andel (%)
Båda
könen
1 642
8 460
1 651
4 744
4 471
4 232
4 468
1 721
10 420
9 619
8 322
17 056
17 572
15 277
8 183
6 337
4 417
3 205
2 217
1 048
221
Ålder
Män
Kvinnor
Män Kvinnor
0
865
777
0,6
0,6
1-5
4 311
4 149
3,2
3,1
6
838
813
0,6
0,6
7-9
2 403
2 341
1,8
1,7
10-12
2 269
2 202
1,7
1,6
13-15
2 175
2 057
1,6
1,5
16-18
2 284
2 184
1,7
1,6
19
880
841
0,7
0,6
20-24
5 259
5 161
3,9
3,8
25-29
4 970
4 649
3,7
3,4
30-34
4 340
3 982
3,2
2,9
34-44
8 639
8 417
6,4
6,2
45-54
8 882
8 690
6,6
6,4
55-64
7 637
7 640
5,6
5,6
65-69
3 923
4 260
2,9
3,1
70-74
3 102
3 235
2,3
2,4
75-79
2 004
2 413
1,5
1,8
80-84
1 340
1 865
1,0
1,4
85-89
769
1 448
0,6
1,1
90-94
300
748
0,2
0,6
95-99
43
178
0,0
0,1
100 år och
äldre
…
…
17
0,0
0,0
Summa
67 233
68 050 135 283
49,7
50,3
Källa: Statistiska centralbyrån
Not: … innebär att det är för få personer för att kunna redovisa.
Båda
könen
1,2
6,3
1,2
3,5
3,3
3,1
3,3
1,3
7,7
7,1
6,2
12,6
13,0
11,3
6,0
4,7
3,3
2,4
1,6
0,8
0,2
Riket
Båda
könen
1,2
6,0
1,2
3,5
3,3
3,1
3,2
1,2
6,9
6,7
6,3
12,9
13,3
11,7
6,1
4,9
3,4
2,5
1,7
0,8
0,2
0,0
100
0,0
100
Antalet barn födda under 2014 var 1 636 stycken och 90 färre än under år 2013. Antalet
bosatta födda under 2014 var något fler, eftersom det flyttade fler småbarn till kommunen, än
antalet som flyttade från kommunen.
Antalet personer som fyllde 100 år eller mer under 2014 var vid årsskiftet 17 stycken.
Norrköping har relativt sett riket ett högt antal unga vuxna till stor del beroende på de
studenter som bor inom kommunen. Diagrammet nedan visar åldersfördelningarna i
Norrköping respektive riket år 2014 i ettårsklasser.
SIDA 9 AV 46
Åldersfördelning Norrköping respektive riket 2014,
ettårsklasser
Andel (%)
2,0
1,8
Norrköping
1,6
Riket
1,4
1,2
1,0
0,8
0,6
0,4
0,2
0,0
Ålder
Källa: Statistiska centralbyrån
Den ”puckel” som visar åldersgruppen kring 19-25 år visar dels den högre andelen i
Norrköping i jämförelse med riket, dels det stora antal barn som föddes kring 1990.
Diagrammet visar också skillnader i de allra yngsta åldrarna, vilket till största del beror på
svängningar i antal födda barn i Norrköping under senare år. År 2010 var fruktsamheten
högre i Norrköping än i riket och det föddes många barn, medan antalet sjönk kraftigt år 2011.
Åren 2012 och 2013 föddes det återigen många barn i Norrköping och fruktsamhetstalet var
åter över rikets tal. År 2014 sjönk fruktsamhetstalet till riksnivån igen. Läs mer om
fruktsamhet senare i dokumentet.
De stora födelsekullarna födda på och omkring 40- respektive 60-talet syns också i
diagrammet. De var under år 2014 kring 70 respektive 50 år.
En kommun med mångfald
I Norrköping bor det människor från stora delar av världen. Det finns över 150 födelseländer
representerade i Norrköping. Från att ett fåtal personer är födda i ett land till att flera tusen har
samma födelseland.
Av de 135 283 Norrköpingsborna den 31 december 2014 var de flesta födda i Sverige,
112 150 stycken, medan övriga 23 140 personerna var födda i annat land. De motsvarar 17,1
procent av den totala folkmängden. Riksgenomsnittet var 16,5 procent vid årsskiftet
2014/2015.
Det största tillskottet till befolkningen under året var personer födda i Sverige, Syrien och
Somalia. Det innebar att Syrien passerade Irak och är numera det andra vanligaste
födelselandet bland Norrköpingsborna.
SIDA 10 AV 46
Norrköpings invånare efter födelseland 2004-2014, de sex
största länderna exkl. Sverige
Antal invånare
3 500
Syrien
3 000
Irak
2 500
1 500
Bosnien och
Hercegovin
a
Finland
1 000
Somalia
2 000
500
0
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
Källa: Statistiska centralbyrån
Not: Vid årsskiftet fanns det 112 148 Norrköpingsbor som var födda i Sverige. Dessa redovisas inte i
dagrammet.
Tabell 18 i tabellbilagan visar de tio största födelseländerna för Norrköpings befolkning år
2014.
Av de 135 283 invånarna var det drygt 9 200 som var utländska medborgare, vilket var en
ökning med 860 personer sedan år 2013. Antalet inkluderar inte de personer som har dubbelt
medborgarskap och även är svenska medborgare.
2,2 personer per hushåll
De dryga 135 000 Norrköpingsborna år 2014 bodde i 60 380 hushåll. Den vanligaste
hushållsstorleken var ett hushåll bestående av en person.
Norrköpings hushåll 2014 fördelat efter
antal personer i hushållet
2 350
1 370
1 person
7 130
2 personer
23 530
7 280
3 personer
4 personer
5 personer
18 740
6 eller fler personer
Källa: Statistiska centralbyrån
Not: Ett hushåll består av samtliga personer som är folkbokförda på samma fastighet och
lägenhet/småhus.
Det innebär att det i genomsnitt bodde 2,2 personer per hushåll.
SIDA 11 AV 46
Något fler nygifta och lika många skilda
Den 31 december 2014 var 42 procent av Norrköpingsborna 18 år och äldre gifta.
12,5 procent av befolkningen vid årsskiftet var registrerade som skilda. En uppdelning på kön
och ålder visar att andelen var högst bland kvinnor i åldern 64-79 år. Av de knappt 10 000
kvinnorna i åldersgruppen, var femte kvinna registrerad som skild. (20,9 procent av gruppen.)
I jämförelse med år 2013 var det något fler som ingick äktenskap under året. År 2014 var det
1 380 personer i Norrköping som gifte sig under året, en ökning från året innan med 50
personer.
Antal nyblivna gifta och skilda i Norrköping under
åren 2000-2014
Antal
Gifta
Skilda
1 500
1 400
1 300
1 200
1 100
1 000
900
800
700
600
500
400
300
200
100
0
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
Källa:
Statistiska centralbyrån
Not: Antalet avser de som är folkbokförda den 31 december respektive år och ändrat civilstånd under
året.
Den 31 december 2014 fanns det 680 Norrköpingsbor som hade skilt sig under det gångna
året. Det var ett tiotal högre än året innan och det högsta antalet under 2000-talet.
För de äktenskap som slutade i skilsmässa i Norrköping under 2014, var äktenskapets
medelvaraktighet 11 år och i nivå med riksgenomsnittet.
Den kommun i Sverige med högst varaktighet för äktenskapet som avslutats år 2014 var
Dorotea med en medelvaraktighet på 22,7 år. Den kommun med lägst medelvaraktighet för
äktenskap som slutat i skilsmässa år 2014 var Åsele med 2,8 år. I kommunen var det dock
bara fem skilsmässor under året.
Befolkningens medelålder
Medelåldern för Norrköpingsbor år 2014 var 40,5 år. Medelåldern för kvinnorna i Norrköping
var drygt två år högre än för männen; 41,6 år respektive 39,5 år.
Norrköping har en yngre befolkning än riket i genomsnitt - den genomsnittliga medelåldern i
riket var 41,2 år. I genomsnitt för riket var kvinnornas medelålder knappt två år högre än för
männen, 42,2 år mot 40,3 år.
SIDA 12 AV 46
Skillnaderna i medelåldern mellan könen har minskat under se senaste 13 åren. År 2000 var
skillnaden tre år medan skillnaden nu, som tidigare har nämnts, är två år.
Medelåldern i Norrköping för män respektive
kvinnor, 2000-2014
År
43
42
41
Män
40
Kvinnor
39
38
37
2000
2002
2004
2006
2008
2010
2012
2014
Källa: Statistiska centralbyrån
Not: y-axeln börjar inte på värdet noll.
Norrköping har den näst lägsta medelåldern bland kommunerna i länet. Det är bara
Norrköping och Linköping av länets kommuner som ligger lägre än genomsnittet för
Östergötlands län (41,3 år). Dessa kommuner har också en högre andel unga vuxna än övriga
kommuner i länet som till del beror på de studenter som lockas till kommunerna. Vadstena
har högst medelålder med 48 år.
Medelåldern i Östergötlands län och dess
kommuner år 2014
Kommun
60
Östergötland totalt
50
40
30
20
10
0
Vad
Val
Ydr
Öde
Kin
Åtv
Box
Fin
Söd
Mot
Mjö
Nor
Vad
Val
Ydr
Åtv
Öde
Vadstena
Valdemarsvik
Ydre
Åtvidaberg
Ödeshög
Lin
Källa: Statistiska centralbyrån
Kommunförkortningar i diagrammet:
Box Boxholm
Mjö
Mjölby
Fin Finspång
Mot
Motala
Kin Kinda
Nor
Norrköping
Lin Linköping
Söd Söderköping
Befolkningstäthet
Norrköpings landareal är 1 495 kvadratkilometer vilket är den största landarealen av
kommunerna i Östergötlands län. Vadstena är den minsta kommunen sett till landarealen.
SIDA 13 AV 46
Landareal i kvadratkilometer
Vadstena
Ödeshög 180
Boxholm 430
530
Mjölby
550
Norrköping
1 500
Söderköping
670
Linköping
1 430
Ydre
680
Åtvidaberg
690
Kinda
1 130
Valdemarsvik
730
Motala
980
Finspång
1 060
Källa: Statistiska centralbyrån
Not: Arealen avrundad till närmsta tiotals kvadratkilometer
Med en folkmängd på 135 283 personer ger det en befolkningstäthet i Norrköping på 90
invånare per kvadratkilometer. Folktätast av kommunerna i länet är Linköping med 106
invånare per kvadratkilometer. Ydre är den kommun med lägst antal invånare per
kvadratkilometer, drygt 5 personer. Se diagram nedan.
Invånare per kvadratkilometer, Östergötlands läns
kommuner år 2014
Östergötlands län, genomsnitt
Kommun
Linköping
Norrköping
Mjölby
Motala
Vadstena
Söderköping
Finspång
Åtvidaberg
Ödeshög
Valdemarsvik
Boxholm
Kinda
Ydre
0
20
40
60
80
100
120
Invånare per kvadratkilometer
Källa: Statistiska centralbyrån
Kommunförkortningar i diagrammet:
Box Boxholm
Mjö
Mjölby
Fin Finspång
Mot
Motala
Kin Kinda
Nor
Norrköping
Lin Linköping
Söd Söderköping
Vad
Val
Ydr
Åtv
Öde
Vadstena
Valdemarsvik
Ydre
Åtvidaberg
Ödeshög
SIDA 14 AV 46
Folkmängdsutveckling 2014
Norrköping fortsätter växa – tillsammans med jämförbara kommuner
Norrköpings folkmängd den 31 december 2014 på 135 283 personer var den högsta
folkmängden i Norrköping vid ett årsskifte någonsin. Invånarantalet ökade med 1 534
personer under år 2014, vilket motsvarade en ökning med 1,1 procent.
Även de fem jämförbara kommunerna Eskilstuna, Jönköping, Linköping, Västerås och
Örebro, ökade sin folkmängd under år 2014. Örebro ökade mest, både i absoluta tal och
relativt sett. Kommunen ökade sin folkmängd med 2 020 invånare, vilket motsvarade en
ökning med 1,4 procent.
Befolkningsutveckling för Norrköping och fem
jämförbara kommuner 2014 samt storleksordning i riket
Storleksordning i
Folkmängd
riket
Område
2014
5
Linköping
151 881
6
Västerås
143 702
7
Örebro
142 618
9
Norrköping
135 283
10
Jönköping
132 140
15
Eskilstuna
100 923
Källa: Statistiska centralbyrån
Absolut
folkökning
1 679
1 571
2 019
1 534
1 342
1 194
Relativ
folkökning,
%
1,1
1,1
1,4
1,1
1,0
1,2
Folkmängdsökningen i Norrköping berodde både på ett positivt födelsenetto, dvs. antalet
födda barn var högre än antalet döda, och ett positivt flyttnetto, då fler flyttade till Norrköping
än det var som flyttade från kommunen.
Norrköpings folkmängd 1970-2014
Antal
140 000
135 000
130 000
125 000
120 000
115 000
110 000
1970
1975
1980
1985
1990
1995
2000
2005
2010
År
Källa: Statistiska centralbyrån
Not: Observera att skalan på y-axeln inte börjar på värdet 0.
Under åren 1994 och 1995 ökade Norrköpings folkmängd till stor del på grund av
flyktingsmottagning från forna Jugoslavien. Under 1996-2000 sjönk folkmängden, men under
2001 vände kurvan uppåt igen och folkmängden har fortsatt att öka åren 2002-2014. I
bilagans tabell 1 redovisas befolkningssiffrorna för perioden 1970-2014.
SIDA 15 AV 46
Den sista december 2014 uppgick Sveriges befolkning till 9 747 355 personer. Det är en
ökning med 102 491 personer under året och den största folkmängdsökningen mellan två
enskilda år. Av Sveriges 290 kommuner var det hela 248 kommuner som hade en folkökning
under 2014, medan resterande 42 hade en folkmängdsminskning.
Folkmängdsförändringar i Sveriges kommuner 2014
Källa: Statistiska centralbyrån
De största folkökningarna hade som tidigare år de tre storstadskommunerna, Stockholm,
Göteborg och Malmö.
Störst folkökning hade Stockholm Stad där folkmängden ökade med över 14 000 personer,
vilket innebar att folkmängden numera överstiger 900 000 personer. Andra kommuner som
passerade befolkningsmässiga milstolpar förra året var Eskilstuna, 100 000, Järfälla, 70 000,
SIDA 16 AV 46
Östersund och Varberg, 60 000, Värmdö och Ängelholm, 40 000, Karlskoga, 30 000 samt
Håbo och Mora, 20 000.
Den procentuellt största folkökningen 2014 stod Sundbyberg för med drygt 3,4 procent, följd
av Knivsta med knappt 3,4 procent.
Enligt Statistiska centralbyrån var den främsta anledningen till kommunernas folkökning den
höga invandringen till Sverige. Det var en rekordhög invandring under 2014 med nära 127
000 personer. SCB anger i sin statistiknyhet från 19 februari 2015 att samtliga kommuner
utom tre, Svedala, Hammarö och Haparanda, hade ett mer eller mindre betydande
invandringsöverskott. De två vanligaste födelseländerna för de invandrade personerna var
Syrien och Sverige.
Störst folkminskning under 2014 i absoluta tal hade de två värmlandskommunerna Hagfors,
minus 150 personer och Årjäng, minus 149 personer.
Folkmängdsförändring i Östergötland och dess kommuner
Östergötlands län som ökade sin folkmängd med 4 260 personer år 2014, en ökning med 1,0
procent. Folkmängden i länet var 442 100 personer den 31 december 2014.
Ödeshög, följt av Ydre och Finspång, var de kommuner som hade den mest positiva
befolkningstillväxten under året. Ödeshög ökade sin folkmängd med 1,3 procent, vilket
motsvarande 66 personer.
Folkmängdsökningarna i de tre kommunerna innebar att samtliga tre klättrade en varsin plats
på storlekslistan för riket och återfinns numera på 273:e, 282:a respektive 116:e plats av
landets 290 kommuner.
Åtvidaberg tappade en plats i storleksordning, trots en positiv befolkningstillväxt. Kommunen
återfinns numera på 191:a plats i riket.
Av kommunerna i länet var det bara en kommun som inte ökade sin folkmängd. Kinda hade
en liten folkmängdsminskning under året med minus sju invånare.
Tänk på att skillnaderna i folkmängd i länets kommuner är stora, Linköping med över 150
000 invånare och Ydre med 3 700 invånare. Det kan ge stora differenser i relativ
befolkningsförändring även om den absoluta befolkningstillväxten inte är så stor.
SIDA 17 AV 46
Relativ befolkningsförändring under år 2014 för
Östergötlands län och kommuner
Andel (%)
Kommun
Östergötland totalt
1,4
1,2
1
0,8
0,6
0,4
0,2
0
Öde
Ydr
Fin
Nor
Lin
Val
Mot
Box
Söd
Mjö
Vad
Åtv
Kin
-0,2
Källa: Statistiska centralbyrån
Kommunförkortningar i diagrammet på föregående sida:
Box Boxholm
Mjö
Mjölby
Fin Finspång
Mot
Motala
Kin Kinda
Nor
Norrköping
Lin Linköping
Söd Söderköping
Vad
Val
Ydr
Åtv
Öde
Vadstena
Valdemarsvik
Ydre
Åtvidaberg
Ödeshög
Tabellen nedan visar folkmängd den 31 december 2014 samt absolut och relativ förändring av
folkmängden under år 2014.
Befolkningsutveckling för kommunerna i Östergötland
2014 samt storleksordning i riket
Storleksordning i
riket
5
9
54
94
116
161
191
217
243
244
272
273
282
Område
Linköping
Norrköping
Motala
Mjölby
Finspång
Söderköping
Åtvidaberg
Kinda
Valdemarsvik
Vadstena
Boxholm
Ödeshög
Ydre
Östergötland
Källa: Statistiska centralbyrån
Relativ
Folkmängd
Förändring av förändring
2014 folkmängd, antal
(%)
151 881
1 679
1,1
135 283
1 534
1,1
42 556
369
0,9
26 428
115
0,4
21 150
247
1,2
14 268
73
0,5
11 472
12
0,1
9 795
-7
-0,1
7 657
72
0,9
7 393
10
0,1
5 322
44
0,8
5 240
66
1,3
3 660
43
1,2
442 105
4 257
1,0
SIDA 18 AV 46
Befolkningsförändringar 2014
Utvecklingen av folkmängden beror på de fyra förändringsvariablerna antal födda, antal döda,
antal inflyttare till kommunen och antal utflyttare från kommunen.
Befolkningsförändringar Norrköping 1975-2014
Antal födda barn
Inflyttare
Antal personer
Antal döda
Utflyttare
7 000
6 000
5 000
4 000
3 000
2 000
1 000
0
1975
1980
1985
1990
1995
2000
2005
2010
År
Källa: Statistiska centralbyrån
Högt antal inflyttare
Jämför man de olika förändringsvariablerna så är det främst in- och utflyttningar som
påverkar det totala antalet invånare i Norrköping. Sedan år 2000 har det varit fler som flyttat
in till kommunen än det varit som flyttat från kommunen. Det innebär att det så kallade
flyttnettot har varit positivt de senaste femton åren. Antalet inflyttningar ökade år 2014
jämfört med år 2013 och var det högsta antalet inflyttare någonsin till kommunen under ett år,
6 440 personer. Under året flyttade 5 290 personer från Norrköping, även utflyttarna var det
högsta antalet någonsin.
Variation i antal födda barn
Efter tio år med ökande antal födda barn så minskade antalet födda kraftigt i Norrköping år
2011. Under 2012 och 2013 ökade antal födslar i Norrköping, medan antalet återigen
minskade under 2014. År 2014 föddes det 1 640 barn i Norrköping, 860 pojkar och 780
flickor.
SIDA 19 AV 46
Antal födda i Norrköping åren 1968-2014
Antal
2 000
1 800
1 600
1 400
1 200
1 000
800
600
400
200
0
Källa: Statistiska centralbyrån
Uppgifter för stora populationer, såsom riket, eller för en lång tidsperiod visar att det föds fler
pojkar än flickor. Under 2014 i Norrköping var andelen födda pojkar relativt hög, 52,4
procent. För riket var andelen 51,4 procent.
Diagrammet nedan visar andel pojkar (blå kurva) bland nyfödda i Norrköping sedan år 1968.
Kurvan ligger mestadels över den lila linjen som markerar 50-procent och visar att det under
de flesta åren har fötts fler pojkar än flickor i Norrköping. Sett till hela tidsperioden 19682014 har det fötts 51,4 procent pojkar i Norrköping. Samma andel som i riket under 2014.
Andel pojkar av de nyfödda i Norrköping 1968-2014
Andel (%)
56
54
52
50
48
46
44
Källa: Statistiska centralbyrån
Not: y-axeln börjar inte på värdet noll.
Nyblivna mammor allt äldre
De flesta kvinnor som fick barn under 2014 var mellan 26 och 33 år. Ett fåtal var under 18 år
medan 41 stycken var över 40 år.
SIDA 20 AV 46
Generellt så föder kvinnor sitt första barn allt senare i livet. Men även när man visar
åldersfördelningen för samtliga som har fött barn under året – ser man att kvinnor som får
barn blir allt äldre.
Diagrammet nedan visar att för fyrtio år sedan, år 1974, var det högre andel som födde barn
kring 20-årsåldern och fram till 25 år. Ålderskurvan har sedan förskjutits upp i åldrarna.
Åldersfördelningen för kvinnor i Norrköping som
fött barn åren 1974, 1994 och 2014
Andel (%)
10
9
1974
8
1994
7
2014
6
5
4
3
2
1
0
14 år
17 år
20 år
23 år
26 år
29 år
32 år
35 år
38 år
41 år
44 år
47 år
Källa: Statistiska centralbyrån
En jämförelse med ett genomsnitt för riket år 2014 visar att Norrköpings barnaföderskor var
något yngre än genomsnittet i Sverige.
Åldersfördelningen för kvinnor i Norrköping
respektive riket som fött barn åren 2014
Andel (%)
10
Norrköping
9
Riket
8
7
6
5
4
3
2
1
0
14 år
17 år
20 år
23 år
26 år
29 år
32 år
35 år
38 år
41 år
44 år
47 år
Källa: Statistiska centralbyrån
I jämförelse med Norrköping så är kurvan för riksgenomsnittet är förskjuten mot högre åldrar.
Uppgifter om mödrars ålder då de föder sitt första barn visar också att en förstföderska i
Norrköping är cirka ett år yngre än genomsnittet i riket.
SIDA 21 AV 46
När under året föds det barn?
Under år 2014 föddes det i Norrköping flest barn under april månad, 170 barn, följt av juli
med 165 barn. Lägst antal barn föddes under januari och november, 113 barn vardera.
Antal födda per månad år 2014, Norrköping
Antal
180
160
140
120
100
80
60
40
20
0
Jan
Feb
Mar
Apr
Maj
Jun
Jul
Aug
Sep
Okt
Nov
Dec
Månad
Källa: Kommuninvånardata (KID), Norrköping
I riket som helhet ökade barnafödandet under 2014. Under året föddes 114 907 barn i Sverige.
Det är en ökning med 1,2 procent jämfört med antalet födda 2013.
Som tidigare har nämnts så minskade antalet födda barn i Norrköping mellan åren 2013 och
2014, -93 barn. Av de fem jämförbara kommunerna var det bara Norrköping som hade en
minskning av antalet födda barn, medan övriga hade en ökning under 2014 jämfört med 2013.
Tabell 2 i bilagan innehåller uppgifter om antal födda barn för Norrköping och fem
jämförbara kommuner.
För Östergötlands län som helhet ökade antal födda med 33 barn mellan 2013 och 2014. Av
de tretton kommunerna i Östergötland var det tre kommuner som hade minskande
barnafödande, medan övriga tio hade en ökning av antalet födda i jämförelse med år 2013. Se
tabell 4 i bilagan.
Summerat fruktsamhetstal
Antal födda barn i ett område beror på inte bara på hur många kvinnor det finns i området
utan också på hur många barn en kvinna i en viss ålder får. Måttet som anger antal födda barn
per kvinna i en viss ålder kallas för fruktsamhetstal. Om man vill uttala sig om barnafödandet
för samtliga kvinnor i ett område använder man måttet ”summerade fruktsamhetstalet”.
Det summerade fruktsamhetstalet för Norrköping var 1,89 barn per kvinna år 2014, vilket
innebär att om den nivån skulle gälla framöver kommer kvinnor i Norrköping att föda 1,89
barn i genomsnitt. Under tidsperioden sedan år 1970 var talet högst året 1990 då antalet var
2,21 barn per kvinna.
Även det summerade fruktsamhetstalet för riket totalt var 1,89 barn per kvinna år 2014.
SIDA 22 AV 46
Summerad fruktsamhet Norrköping och riket 1987-2014
Fruktsamhetstal
2,5
2,0
1,5
1,0
Norrköping
Riket
Reproduktionsnivå
0,5
0,0
1987
1990
1993
1996
1999
2002
2005
2008
2011
2014
År
Källa: Statistiska centralbyrån
Diagrammet ovan visar även den så kallade reproduktionsnivån. För att befolkningen fullt ut
ska kunna bibehålla sin folkmängd av sig själv, utan hjälp av invandring/inflyttning, måste
varje kvinna föda i genomsnitt 2,1 barn under sitt liv. Det är den reproduktionsnivån som
gäller för Sverige och länder med liknade levnadsförhållanden. Under år 1990 nådde
barnafödandet i Norrköping den nivån.
Namn på nyfödda 2014
Det allra vanligaste namnet på flickor födda 2014 i Norrköping var vid årsskiftet Olivia, tätt
följt av Alice och Julia. Bland pojkarna var det namnet Albin, följt av William, som var det
mest populära bland boende i Norrköping 2014.
I riket som helhet var Elsa det mest populära flicknamnet (följt av Alice), medan Lucas var
det mest populära pojknamnet bland nyfödda år 2014 (följt av William). Namnet Albin
kommer på först 36:e plats bland alla nyfödda pojkar i Sverige år 2014. Olivia kommer på
plats 6 i riket bland flicknamnen.
De vanligaste pojk- respektive flicknamnen bland barn födda år 2014,
Norrköping, enbart namn som bärs av 10 eller fler barn
Pojknamn
Flicknamn
Albin
Olivia
William
Alice
Adrian
Julia
Elias
Liam
Lucas
Emil
Källa: Kommuninvånardata
SIDA 23 AV 46
Lågt antal döda
Antalet döda har varit relativt stabilt under de senaste åren, trots att det har blivit fler äldre
personer i befolkningen. Anledningen till det är att medellivslängden ökar - sedan år 2000 har
beräknad återstående medellivslängden vid födseln ökat med nästan 3 år för män och 1,5 år
för kvinnor.
År 2000 avled 1 420 personer i Norrköping medan det år 2014 avled 1 240 personer.
Diagrammet på sidan 19 visar förändringen av antalet döda under åren 1975-2014.
Av de 1 240 dödsfallen år 2014 var det 620 män och 620 kvinnor.
Diagrammet nedan visar köns- och åldersfördelningen för de som dött i Norrköping under
åren 2010-2014. (Det vill säga en genomsnittlig fördelning beräknat för en period på fem år.)
Även diagrammet visar att kvinnor lever något längre då dödsfallen sker något senare i livet.
(Andelen döda är högre i äldre åldrar.) Man kan också se den ökande andelen döda kring 65års ålder. Ökningen är störst för männen.
Köns- och åldersfördelning för avlidna, Norrköping
femårsmedelvärde 2010-2014
Män
Andel (%)
Kvinnor
3,0
2,5
2,0
1,5
1,0
0,5
0,0
Ålder
Källa:
Statistiska centralbyrån
Not: Den äldsta redovisade åldersgruppen är 100 år och äldre, vilket innebär att flera ettårsklasser
redovisas i gruppen ”100+ år”. Därav den ökande andelen avlidna.
Uppgifter om antalet döda per år i riket, de jämförbara kommunerna respektive i Östergötland
återfinns i tabellerna 3 och 5 i bilagan.
SIDA 24 AV 46
Positivt födelsenetto i Norrköping
Antalet födda barn, 1 640 stycken, och antalet döda, 1 240 stycken, innebär att Norrköping för
tolfte året i rad hade ett positivt födelsenetto. Födelsenettot beräknas till 400 personer.
Diagrammet nedan visar födelsenettot för Norrköping under åren 1975-2014.
Födelsenetto för Norrköping, 1975-2014
Antal
450
350
250
150
50
-50 -75
-80
-85
-90
-95
-00
-05
-10
-150
-250
År
Källa: Statistiska centralbyrån
Födelsenettot har gått i vågor under de senaste 40 åren och har nu legat högt under några år.
Tidigare var det högsta värdet år 1990, under ”baby-boom”-åren då nettot var 410 personer.
Främst är det antalet födda som har förändrats över åren och det som påverkar förändringarna
i födelsenettot.
För riket var födelsenettot år 2014 positivt, 25 930 personer, vilket var högre än året innan.
Av de jämförbara kommunerna hade alla ett positivt födelsenetto 2014. Se tabell 6 i bilagan.
I Östergötlands län sammantaget var födelsenettot år 2014 positivt, 950 personer, och det
högsta nettot under 2000-talet.
Det var sex kommuner i Östergötlands län som hade ett positivt födelsenetto år 2014,
Norrköping, Linköping, Söderköping, Ydre, Boxholm och Mjölby. Linköping hade det allra
högsta med 640 personer. Övriga sju kommuner i länet hade alltså ett negativt födelsenetto,
dvs. antal döda översteg antal födda under året.
SIDA 25 AV 46
Födelsenetto 2014 för kommunerna i Östergötlands
län
Antal
700
600
500
400
300
200
100
0
Box
Fin
Kin
Lin
Mjö
Mot
Nor
Söd
Vad
Val
Ydr
Åtv
Öde
-100
-200
Källa: Statistiska centralbyrån
Kommunförkortningar i diagrammet:
Box Boxholm
Mjö
Mjölby
Fin Finspång
Mot
Motala
Kin Kinda
Nor
Norrköping
Lin Linköping
Söd Söderköping
Vad
Val
Ydr
Åtv
Öde
Vadstena
Valdemarsvik
Ydre
Åtvidaberg
Ödeshög
I diagrammet ovan och i tabell 7 i bilagan framgår att det är stora skillnader mellan
kommunerna i länet när det gäller födelsenettot 2014. Det hör till allra största del ihop med att
kommunerna är mycket olika stora.
Som tidigare har nämnts så var det tolv av tretton kommuner i länet som ökade sin folkmängd
under året. Om det inte hade varit för att personer flyttar till och från kommuner så skulle det
bara varit sex av tretton kommuner som hade haft en folkmängdsökning under året. Nämligen
de med positivt födelsenetto.
Ökande antal flyttare
Inflyttningen större än någonsin
År 2014 var inflyttningen till Norrköping 6 240 personer, vilket innebar en ökning från året
innan med 190 personer och den högsta inflyttningen till kommunen någonsin.
Utflyttningen från kommunen var 5 290 personer, en ökning med 240 personer sedan året
innan.
Diagrammet på sidan 19 visar utvecklingen av antal flyttare sedan år 1975.
Det är femtonde året på rad som inflyttningen har varit större än utflyttningen. Läs mer om
flyttnettot senare i dokumentet.
SIDA 26 AV 46
Flyttströmmar
Den största gruppen som flyttar till Norrköping kommer från andra delar av Sverige och de
flesta som flyttar från kommunen flyttar till andra kommuner inom landet.
Inflyttningen från övriga delar av Sverige var närmare 5 000 personer medan utflyttningen till
andra delar av Sverige var 4 840 personer. Båda dessa flyttgrupper ökade i antal från år 2013.
Flyttningar Norrköping 2000-2014
Antal personer
5 500
Inrikes
inflyttningar
5 000
4 500
Invandringar
4 000
3 500
Inrikes
utflyttningar
3 000
2 500
Utvandringar
2 000
1 500
1 000
500
0
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
Källa: Statistiska centralbyrån
År 2014 ökade inflyttningen från andra länder med cirka 100 personer och uppgick till 1 450
medan utvandringen minskade med ett drygt tiotal till 450. De som flyttar till och från
kommunen över landsgränsen under ett år, är till del återvändande svenska medborgare. En
relativt stor del av invandringen beror på oroligheter i övriga delar av världen, inte bara till
Norrköping utan till hela Sverige.
En ytterligare uppdelning av antalet inflyttare från övriga delar av Sverige visar att den cirka
två tredjedelar kommer från andra län än Östergötland, 3 350 personer, medan 1 630 personer
flyttat hit från andra kommuner inom det egna länet.
De fem kommuner med störst inflyttning till Norrköping var i ordningsföljd:
1. Linköping
2. Finspång
3. Söderköping
4. Stockholm
5. Valdemarsvik
Av de 4 840 utflyttarna till andra delar av Sverige år 2014 flyttade1 720 personer till en annan
kommun i Östergötland och 3 130 till någon annan kommun i övriga Sverige.
De fem största utflyttningskommunerna var:
1. Linköping
2. Stockholm
3. Söderköping
4. Finspång
5. Göteborg
SIDA 27 AV 46
Av de listade kommunera ovan, var det bara mot Linköping som Norrköping hade ett positivt
flyttnetto. Det vill säga fler flyttade till Norrköping från Linköping än tvärt om.
Tabell 10 och 11 i tabellbilagan visar antalet inflyttare i Norrköping, jämförda kommuner
samt Östergötlands län och dess kommuner.
Högt flyttnettot
Båda inflyttningen och utflyttningen ökade under 2014 i jämförelse med 2013, men flyttnettot
var fortfarande högt under året. Norrköpings folkmängd ökade med 1 140 personer på grund
av fler flyttade till kommunen än antalet som flyttade från.
Ända sedan år 2000 har flyttnettot varit positivt för Norrköping.
Diagrammet nedan visar flyttnettot under åren 1970-2014. Diagrammet visar det höga
positiva flyttnettot år 1994 som berodde på en hög inflyttning som efterföljdes av ett antal år
med ett negativt flyttnetto då utflyttningen från Norrköping ökade.
Flyttnetto 1970-2014, Norrköping
Antal
2 400
2 100
1 800
1 500
1 200
900
600
300
0
-300
-70
-75
-80
-85
-90
-95
-00
-05
-10
-600
-900
-1 200
År
Källa:
Statistiska centralbyrån
Benägenheten att flytta är mycket olika för olika åldrar. Rörligheten är större för unga vuxna.
Om man delar in de som flyttade över kommungräns 2014 i femårsklasser så är det
åldersgruppen 20-24 år som flyttat mest. Det gäller både in till kommunen och från
kommunen. Betydligt fler flyttar dock till Norrköping än antalet som flyttar från Norrköping,
vilket innebär att det är ett högt positivt flyttnetto för åldersgruppen.
Näst högst flyttnetto 2014 hade åldersgruppen 15-19 år där det främst var 19-åringar som
flyttat och bidragit till det höga flyttnettot. Se diagram nedan samt tabell 12 i tabellbilagan.
SIDA 28 AV 46
Flyttnetto Norrköping 2012-2014 per femårsklass
Antal
400
350
2012
300
2013
2014
250
200
150
100
50
80-
75-79
70-74
65-69
60-64
55-59
50-54
45-49
40-44
35-39
30-34
25-29
20-24
15-19
10-14
5-9
-50
0-4
0
-100
-150
Ålder
Källa: Statistiska centralbyrån
Diagrammet visar ett något lägre flyttnetto år 2014 i de yngre åldersklasserna än tidigare
redovisade år. Under året var det ett högt flyttnetto i åldersgruppen 45-49 år, vilket beror
främst av en ökad inflyttning men även en minskad utflyttning i jämförelse med tidigare år.
Flyttnettot i åldersgrupperna 0-14 år har varit positivt under hela 2000-talet. Under 2014 var
tillskottet +280 barn, det vill säga 280 fler barn i åldern 0-14 år flyttade till Norrköping än
antalet som flyttade från kommunen. Denna grupp kan sägas spegla barnfamiljers flyttningar
över kommungränsen.
Flyttnetto 0-14 år, Norrköping åren 1997-2014
Antal
500
400
300
200
100
0
-100
-200
-300
Källa: Statistiska centralbyrån
Samtliga fem, relativt jämnstora, jämförbara kommuner hade ett positivt flyttnetto år 2014.
Örebro ökade sin folkmängd mest med hjälp av flyttningar över kommungräns följt av
Norrköping. Se diagram nedan och tabell 13 i bilagan.
SIDA 29 AV 46
Flyttnetto för Norrköping och fem jämförbara
kommuner, 2012-2014
Antal
2 400
2 200
2012
2 000
2013
1 800
2014
1 600
1 400
1 200
1 000
800
600
400
200
0
Eskilstuna
Jönköping
Linköping
Norrköping
Västerås
Örebro
Källa: Statistiska centralbyrån
Örebros ökning av flyttnettot beror främst på en ökning av inflyttningen med 460 personer.
Av länets tretton kommuner var det tolv kommuner som hade positiva flyttnetton, Norrköping
hade högst med 1 140 personer följt av Linköping med 1 030 personer. Kommunen med
negativt flyttnetto var Kinda med ett fåtal personer. Se diagram nedan samt tabell 14 i
bilagan.
Flyttnetto 2014 för kommunerna i Östergötland
Antal
1 200
1 000
800
600
400
200
0
Box
Fin
Kin
Lin
Mjö
Mot
Nor
Söd
Vad
Val
Ydr
Åtv
Öde
-200
Källa: Statistiska centralbyrån
Kommunförkortningar i diagrammet:
Box Boxholm
Mjö
Mjölby
Fin Finspång
Mot
Motala
Kin Kinda
Nor
Norrköping
Lin Linköping
Söd Söderköping
Vad
Val
Ydr
Åtv
Öde
Vadstena
Valdemarsvik
Ydre
Åtvidaberg
Ödeshög
Flyttnettot för Östergötland som helhet var 3 300 personer. Det var en ökning med 40
personer i jämförelse med år 2013. Flyttnettot var positivt både mot övriga delar av landet och
SIDA 30 AV 46
mot utlandet. Tabell 15 i bilagan visar flyttningsförändringarna för Östergötlands kommuner,
länet och riket år 2014.
Mot fem kommuner i länet hade Norrköping ett positivt flyttnetto, dvs. fler flyttade till
Norrköping från de kommunerna än det var som flyttade från Norrköping till dessa.
Kommunerna mot vilka Norrköping hade ett positivt flyttnetto var under 2014:
 Linköping
 Boxholm
 Kinda
 Motala
 Vadstena
Flyttnettot var alltså negativt mot övriga kommuner i länet.
Folkmängdsutveckling för olika åldrar
Befolkningsökningen i Norrköping mellan åren 2013 och 2014 var totalt 1 530 personer.
Förändringen i olika åldersgrupper mellan de två åren var ojämn, vissa åldersgrupper hade till
och med en kraftig minskning.
Flyttningar över kommungräns och antal födda barn påverkar ålderssammansättningen mellan
två år, men det som påverkar mest är det faktum att den folkbokförda befolkningen blir ett år
äldre. Tabellen nedan visar befolkningsutvecklingen i åldersgrupper.
Folkmängd efter ålder i Norrköping 2010-2014
2010
2011
2012
2013
2014
Ålder
0
1 659 1 510
1 685
1 739
1 642
1-5
7 714 7 926
8 001
8 292
8 460
6
1 452 1 472
1 535
1 572
1 651
7-9
4 100 4 220
4 386
4 619
4 744
10-12
4 001 4 016
4 141
4 280
4 471
13-15
4 390 4 180
4 122
4 182
4 232
16-18
5 240 5 115
4 828
4 638
4 468
19
1 921 1 837
1 898
1 799
1 721
20-24
9 763 9 951 10 274 10 454 10 420
25-29
8 358 8 523
8 863
9 168
9 619
30-44 25 365 25 125 25 038 25 176 25 378
45-54 16 634 16 966 17 258 17 337 17 572
55-64 16 068 15 721 15 488 15 385 15 277
65-69
7 371 7 878
8 116
8 245
8 183
70-74
5 191 5 313
5 596
5 929
6 337
75-79
4 042 4 119
4 165
4 260
4 417
80-84
3 378 3 346
3 310
3 223
3 205
85-89
2 294 2 222
2 225
2 190
2 217
901 109 1 183
1 195
1 261
1 269
Totalt 130 050 130 623 132 124 133 749 135 283
Källa: Statistiska centralbyrån
Befolknings- Befolkningsförändring förändring
mellan åren mellan åren
2013-2014 2013-2014
Antal Andel (%)
-97
-5,6
168
2,0
79
5,0
125
2,7
191
4,5
50
1,2
-170
-3,7
-78
-4,3
-34
-0,3
451
4,9
202
0,8
235
1,4
-108
-0,7
-62
-0,8
408
6,9
157
3,7
-18
-0,6
27
1,2
8
0,6
1 534
1,1
SIDA 31 AV 46
Stor ökning av barn och ungdomar i förskola och grundskola
Antal 0-åringar minskade med nästan 100 barn mellan 2013 och 2014 främst på grund av
minskat antal födda barn 2014. Det var ett litet positivt flyttnetto för de små barnen.
Antalet barn i förskoleåldern ökade med 170 barn på grund av en stor inflyttning. Antalet 6åringer, som på hösten till stor del går i förskoleklass, ökade med nästan 80 barn, främst
beroende på att ålderskullen som blev 6 år under 2014 var större än de som är ett år äldre.
Åldersgruppen 7-9, 10-12 och 13-15 år ökade med sammanlagt 370 barn, främst på grund av
en stor inflyttning av barn och ungdomar till kommunen.
Sådana stora förändringar i åldersgrupper mellan år kräver en flexibilitet i skolsystemet.
Exemplet är åldersgruppen 16-18 år som i stor utsträckning finns i gymnasieskolan och där
gruppen har minskat i antal under några år. År 2016 kommer antalet i åldersgruppen öka igen,
då större barnkullar uppnår ”gymnasieåldern”.
Diagrammet nedan visar befolkningsförändringarna för befolkningen 0-18 år per ettårsklass.
Befolkningsförändringar mellan åren 2013 och 2014
för åldrarna 0-18 år, i ettårsklasser, Norrköping
Antal
200
150
100
50
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
-50
-100
-150
-200
Källa: Statistiska centralbyrån
Minskningen av antalet treåringar beror till största del på att det föddes färre barn år 2011 än
både år 2010 och 2012. Se tidigare avsnitt om födslar.
Personer i yrkesaktiv ålder
Antalet vuxna invånare i så kallad yrkesaktiv ålder, där man ofta använder åldersgruppen 2064 år som grupp, ökade med 750 personer mellan åren 2013 och 2014. Om man utesluter
gruppen 20-24 år där en ganska stor del studerar, ökade gruppen ”yrkesaktiva” 25-64 år med
780 personer. (Uppgifterna avrundade till närmaste tiotal.)
Försörjningsbördan kommer att öka i framtiden i och med att gruppen bestående av unga och
gamla som inte är i yrkesaktiv ålder ökar i antal. Unga och gamla försörjs direkt eller indirekt
av den arbetande befolkningen. Man talar om försörjningskvot, det vill säga en beräkning av
hur många den arbetande befolkningen måste försörja. Det finns olika definitioner av kvoten,
SIDA 32 AV 46
samtliga beräkningar visar på en ökad försörjningsbörda framöver både för Norrköpings del
och för riket som helhet.
Förändringen i åldersgruppen 65 år och äldre
Det totala antalet 65 år och äldre ökade med 520 personer till 25 630 personer. Det var
gruppen 70-74 år som ökade mest med 410 personer följt av 65-69-åringarna med 160
personer.
Folkmängden per femårsklass i den äldre befolkningen, 65 år och uppåt, visas i diagrammet
nedan och visar den befolkningsutveckling som skett bland den äldre befolkningen.
Befolkningsutvecklingen åren 2010-2014 för åldrarna 65
år och äldre, i femårsklasser, Norrköping
Antal
9 000
8 000
2010
2011
2012
2013
2014
7 000
6 000
5 000
4 000
3 000
2 000
1 000
0
65-69 år
70-74 år
75-79 år
80-84 år
85-89 år
90 år och äldre
Källa: Statistiska centralbyrån
Åldersfördelningen i kommunen
Sett i ett längre perspektiv har befolkningsförändringar givit skillnader i befolkningens
fördelning på åldersgrupper. Diagrammet nedan och tabell 16 i bilagan visar barn och
ungdomar (0-19 år), vuxna i förvärvsaktiv ålder (20-64 år), yngre äldre (65-79 år) samt äldre
äldre (80 år och däröver) som andelar av den totala folkmängden för tre utvalda år.
I diagrammet kan man utläsa andelen, uttryckt i procent, för respektive åldersgrupp och år.
SIDA 33 AV 46
Andel av Norrköpings befolkning i åldersgrupper 1974,
1994 och 2014
80-
Andel
100%
90%
65-79
20-64
3
13
5
13
5
14
57
57
58
27
25
23
1974
1994
2014
0-19
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%
År
Källa: Statistiska centralbyrån
Man kan konstatera att andelen barn och ungdomar av befolkningen har minskat under
perioden 1974-2014 från 27 procent till 23 procent. Andelen i förvärvsaktiv ålder, 20-64 år, är
strax under 58 procent 2014 och relativt sett varit stabil. Andelen yngre äldre (65-79 år) har
ökat något och var 14 procent år 2014. Andelen äldre äldre, det vill säga invånare från 80 år
och uppåt, har ökat från 3 (2,6) procent till 5 procent. Andelen äldre äldre har alltså mer än
fördubblats under perioden 1974-2014. Antalet norrköpingsbor som är 80 år och äldre har
ökat från 3 080 personer 1974 till 6 690 personer år 2014.
Ser man några årtionden framåt i tiden kommer andelen äldre, 65 år och uppåt, fortsätta öka.
Det gäller inte bara i Norrköping utan i hela riket. Det innebär också att andelen i åldern 2064 år, det vill säga den grupp som till stor del förvärvsarbetar, kommer att minska. Som
tidigare nämnts så innebär detta i sin tur att försörjningsbördan kommer att öka, det vill säga
att de förvärvsaktiva kommer att behöva försörja allt fler.
På sidan nio i dokumentet visas åldersfördelningen i ettårsklasser för år 2014.
Folkmängdsutveckling i olika delar av kommunen
Den totala folkökningen i Norrköping under år 2014 på 1 540 personer, +1,1 procent, fördelar
sig olika i olika delar av kommunen.
I tabellen nedan redovisas folkmängden i Norrköpings tätort, övriga tätorter och landsbygden
för åren 2009-2014. Indelningen är gjord med hjälp av de statistikområden som finns i
Norrköpings kommun. Dessa uppgifter för tätorter är inte jämförbara med Statistiska
centralbyråns indelning i tätorter på grund av olika definitioner i de geografiska
avgränsningarna.
SIDA 34 AV 46
Folkmängd i olika delar av Norrköping åren 2009-2014
Befolknings- Förändring
Geografiskt
förändring 2013-2014,
område
2009
2010
2011
2012
2013
2014 2013-2014 andel (%)
Norrköpings
tätort
91 676 92 348 92 779 94 058 95 475 96 647
1 172
1,2
Övriga
tätorter
22 725 22 921 22 992 23 061 23 114 23 245
131
0,6
Landsbygd
14 529 14 575 14 673 14 784 14 940 15 151
211
1,4
Övrigt
324
206
179
221
220
240
20
9,1
Summa
129 254 130 050 130 623 132 124 133 749 135 283
1 534
1,1
Källa: Statistiska centralbyrån. Indelning i geografiska områden är genomförd av ekonomi- och
styrningskontoret, Norrköpings kommun.
Not: ”Övrigt” avser personer som inte har kunnat hänföras till något geografiskt område.
Samtliga redovisade delområden i Norrköping ökade sin folkmängd under 2014. Ökningen är
störst för Norrköpings tätort, 1 420 personer vilket motsvarade 1,2 procents ökning. I relativa
tal ökade landsbygden mest med 1,4 procent, +210 personer.
Mindre geografiska områden som används i olika redovisningar är stadsdelar och delområden
på landsbygden. Områdena är uppbyggda från kommunens så kallade statistikområden. Tabell
17 i bilagan redovisar folkmängdsutvecklingen i dessa områden.
Källor
Befolkningsstatistik från Statistiska centralbyrån (SCB), pressmeddelanden, rapporter och
statistik från SCB:s databas, www.scb.se
Kommuninvånardata (KID), kommunens befolkningsregister
Statistiknyhet från SCB, 2015-02-19 09:30 Nr 2015:284, Folkmängd 2014: Största
folkökningen någonsin
SIDA 35 AV 46
Tabellbilaga
Tabell 1
Folkmängd i Norrköping 1970-2014
År
Folkmängd
År
Folkmängd
1970
120 959
1985
118 567
1971
121 262
1986
118 801
1972
120 778
1987
119 001
1973
120 341
1988
119 370
1974
119 470
1989
119 921
1975
119 169
1990
120 522
1976
119 967
1991
120 756
1977
120 647
1992
120 798
1978
120 251
1993
121 028
1979
119 993
1994
123 240
1980
119 238
1995
123 795
1981
118 626
1996
123 531
1982
118 236
1997
123 049
1983
118 064
1998
122 415
1984
118 451
1999
122 212
Källa: Statistiska centralbyrån
År
Folkmängd
2000
122 199
2001
122 896
2002
123 303
2003
123 971
2004
124 410
2005
124 642
2006
125 463
2007
126 680
2008
128 060
2009
129 254
2010
130 050
2011
130 623
2012
132 124
2013
133 749
2014
135 283
Tabell 2
Antal levande födda i Norrköping och fem jämförbara kommuner
samt riket 2006-2014
Område
Eskilstuna
Jönköping
Linköping
Norrköping
Västerås
Örebro
2006
1 055
1 468
1 672
1 423
1 521
1 541
2007
1 063
1 502
1 683
1 478
1 561
1 661
2008
1 092
1 573
1 697
1 554
1 493
1 777
2009
1 138
1 631
1 763
1 637
1 551
1 765
2010
1 155
1 677
1 810
1 668
1 639
1 788
2011
1 167
1 664
1 788
1 519
1 632
1 871
2012
1 169
1 657
1 887
1 687
1 670
1 854
2013
1 210
1 625
1 848
1 729
1 636
1 820
2014
1 257
1 677
1 862
1 636
1 737
1 903
Riket totalt 105 913 107 421 109 301 111 803 115 641 111 770 113 177 113 593 114 907
Källa: Statistiska centralbyrån
Tabell 3
Antal döda i Norrköping och fem jämförbara kommuner
samt riket 2006-2014
Område
Eskilstuna
Jönköping
Linköping
Norrköping
Västerås
Örebro
2006
971
1 250
1 232
1 308
1 281
1 178
2007
1 042
1 150
1 235
1 317
1 265
1 245
2008
1 062
1 159
1 256
1 321
1 267
1 224
2009
980
1 148
1 166
1 360
1 213
1 338
2010
952
1 220
1 206
1 266
1 202
1 217
2011
952
1 216
1 133
1 281
1 195
1 217
2012
979
1 199
1 211
1 299
1 240
1 196
2013
965
1 161
1 234
1 318
1 191
1 300
2014
966
1 169
1 223
1 238
1 206
1 153
Riket totalt
91 177 91 729 91 449 90 080 90 487 89 938 91 938 90 402 88 976
Källa: Statistiska centralbyrån
SIDA 36 AV 46
Tabell 4
Antal levande födda i Östergötlands kommuner samt
länet totalt 2006-2014
Område
Boxholm
Finspång
Kinda
Linköping
Mjölby
Motala
Norrköping
Söderköping
Vadstena
Valdemarsvik
Ydre
Åtvidaberg
Ödeshög
2006
42
198
95
1 672
268
427
1 423
114
50
64
31
130
61
2007
47
193
88
1 683
257
429
1 478
148
51
67
41
96
44
2008
46
176
88
1 697
290
419
1 554
110
48
56
24
116
47
2009
53
221
100
1 763
287
415
1 637
123
44
62
33
99
40
2010
56
215
93
1 810
264
474
1 668
139
59
50
33
91
49
2011
58
234
90
1 788
269
406
1 519
144
44
58
26
94
40
2012
56
219
102
1 887
262
426
1 687
140
67
66
33
98
42
2013
60
210
81
1 848
278
408
1 729
153
55
47
37
99
45
2014
75
228
97
1 862
283
435
1 636
152
66
61
41
98
49
Östergötland
4 575 4 622
Källa: Statistiska centralbyrån
4 671
4 877
5 001
4 770
5 085
5 050
5 083
Tabell 5
Antal döda i Östergötlands kommuner samt länet totalt 2006-2014
Område
Boxholm
Finspång
Kinda
Linköping
Mjölby
Motala
Norrköping
Söderköping
Vadstena
Valdemarsvik
Ydre
Åtvidaberg
Ödeshög
2006 2007 2008 2009 2010
54
77
61
59
60
242
259
265
268
241
127
106
121
136
119
1 232 1 235 1 256 1 166 1 206
266
269
297
271
302
459
498
428
486
426
1 308 1 317 1 321 1 360 1 266
117
129
141
121
147
90
90
104
77
89
102
113
113
102
83
45
58
50
52
45
119
120
150
135
128
61
81
74
66
54
2011
65
236
108
1 133
269
450
1 281
136
112
93
48
142
59
2012
64
281
116
1 211
245
464
1 299
150
84
115
51
137
68
2013
59
285
119
1 234
261
454
1 318
149
81
91
49
132
61
2014
57
233
100
1 223
257
442
1 238
144
97
92
38
152
61
Östergötland
4 222 4 352 4 381 4 299 4 166
Källa: Statistiska centralbyrån
4 132
4 285
4 293
4 134
SIDA 37 AV 46
Tabell 6
Födelsenetto i Norrköping och fem jämförbara kommuner samt
riket 2006-2014
Område
Eskilstuna
Jönköping
Linköping
Norrköping
Västerås
Örebro
2006
84
218
440
115
240
363
2007
21
352
448
161
296
416
2008
30
414
441
233
226
553
2009
158
483
597
277
338
427
2010
203
457
604
402
437
571
2011
215
448
655
238
437
654
2012
190
458
676
388
430
658
2013
245
464
614
411
445
520
2014
291
508
639
398
531
750
Riket totalt 14 736 15 692 17 852 21 723 25 154 21 832 21 239 23 191 25 931
Källa: Statistiska centralbyrån
Tabell 7
Födelsenetto i Östergötlands kommuner samt länet totalt 2006-2014
Område
Boxholm
Finspång
Kinda
Linköping
Mjölby
Motala
Norrköping
Söderköping
Vadstena
Valdemarsvik
Ydre
Åtvidaberg
Ödeshög
2006
-12
-44
-32
440
2
-32
115
-3
-40
-38
-14
11
0
2007
-30
-66
-18
448
-12
-69
161
19
-39
-46
-17
-24
-37
2008
-15
-89
-33
441
-7
-9
233
-31
-56
-57
-26
-34
-27
2009
-6
-47
-36
597
16
-71
277
2
-33
-40
-19
-36
-26
Östergötland
353
270
Källa: Statistiska centralbyrån
290
578
2010 2011
-4
-7
-26
-2
-26
-18
604
655
-38
0
48
-44
402
238
-8
8
-30
-68
-33
-35
-12
-22
-37
-48
-5
-19
835
638
2012
-8
-62
-14
676
17
-38
388
-10
-17
-49
-18
-39
-26
2013
1
-75
-38
614
17
-46
411
4
-26
-44
-12
-33
-16
2014
18
-5
-3
639
26
-7
398
8
-31
-31
3
-54
-12
800
757
949
Tabell 8
Antal inflyttade till Norrköping och fem jämförbara kommuner
samt riket 2006-2014
Område
Eskilstuna
Jönköping
Linköping
Norrköping
Västerås
Örebro
2006
3 569
5 975
8 019
5 342
6 063
6 995
2007
4 080
6 243
8 898
5 752
5 856
6 924
2008
4 570
6 052
8 448
6 008
5 998
7 140
2009
3 988
5 701
9 116
5 649
6 049
6 953
2010
3 992
5 996
8 751
5 374
6 087
7 031
2011
4 527
5 908
8 447
5 588
6 225
7 202
2012
4 584
6 163
8 472
6 175
6 481
7 418
2013
4 558
6 334
8 504
6 236
6 716
7 413
2014
4 920
6 614
8 842
6 424
6 668
7 872
Riket
totalt
95 750 99 485 101 171 102 280 98 801 96 467 103 059 115 845 126 966
Källa: Statistiska centralbyrån
SIDA 38 AV 46
Tabell 9
Antal inflyttade till Östergötlands kommuner samt
länet 2006-2014
Område
Boxholm
Finspång
Kinda
Linköping
Mjölby
Motala
Norrköping
Söderköping
Vadstena
Valdemarsvik
Ydre
Åtvidaberg
Ödeshög
2006
264
866
385
8 019
1 174
1 601
5 342
750
419
576
173
498
235
2007
250
812
442
8 898
1 197
1 714
5 752
833
387
520
156
513
257
2008
281
860
386
8 448
1 188
1 577
6 008
779
385
446
182
447
309
2009
220
963
412
9 116
1 192
1 554
5 649
803
340
448
162
541
257
2010
275
942
414
8 751
1 174
1 573
5 374
750
373
455
186
533
246
2011
246
969
448
8 447
1 259
1 637
5 588
798
381
452
201
584
277
2012
243
1 031
393
8 472
1 271
1 670
6 175
867
421
504
161
554
253
2013
341
1120
543
8 504
1 296
1 917
6 236
779
425
544
209
556
274
2014
309
1 368
403
8 842
1 387
1 971
6 424
757
434
586
210
661
350
Östergötland 13 548 14 455 14 180 14 691 14 157 14 077 14 780 15 648 16 263
Källa: Statistiska centralbyrån
Tabell 10
Antal utflyttade från Norrköping och fem jämförbara kommuner
samt riket 2006-2014
Område
Eskilstuna
Jönköping
Linköping
Norrköping
Västerås
Örebro
2006
3 036
4 962
7 518
4 631
5 310
6 113
2007
3 008
5 085
7 557
4 705
5 344
5 886
2008
3 157
5 019
7 384
4 866
5 279
5 834
2009
3 347
5 002
6 890
4 720
5 132
5 653
2010
3 456
5 408
7 622
4 977
5 260
6 156
2011
3 462
5 439
8 188
5 261
5 149
6 189
2012
3 614
5 456
7 961
5 077
5 131
6 256
2013
3 871
5 485
7 452
5 049
5 550
6 286
2014
4 018
5 782
7 810
5 288
5 638
6 615
Riket totalt 44 908 45 418 45 294 39 240 48 853 51 179 51 747 50 715 51 237
Källa: Statistiska centralbyrån
SIDA 39 AV 46
Tabell 11
Antal utflyttade från Östergötlands kommuner samt
länet 2006-2014
Område
Boxholm
Finspång
Kinda
Linköping
Mjölby
Motala
Norrköping
Söderköping
Vadstena
Valdemarsvik
Ydre
Åtvidaberg
Ödeshög
2006
268
896
380
7 518
1 087
1 521
4 631
724
366
620
203
457
317
2007
223
856
396
7 557
999
1 547
4 705
878
352
563
200
606
282
2008
229
882
416
7 384
1 061
1 676
4 866
810
390
484
189
528
301
2009
226
775
448
6 890
1 091
1 590
4 720
724
362
449
200
549
270
2010
297
903
437
7 622
1 045
1 503
4 977
759
372
477
174
489
272
2011
256
954
392
8 188
1 044
1 709
5 261
783
386
515
186
523
299
2012
234
944
434
7 961
1 165
1 593
5 077
758
383
520
197
586
272
2013
270
932
451
7 452
1 194
1 555
5 049
731
354
517
192
509
284
2014
282
1 116
405
7 810
1299
1 596
5288
692
483
171
597
272
Östergötland 12 234 11 888 12 100 11 328 12 438 13 286 12 889 12 394 12 966
Källa: Statistiska centralbyrån
Tabell 12
In- och utflyttning samt flyttnetto i
åldersklasser, Norrköping 2014
Åldersklass Inflyttade Utflyttade
0-4
381
325
5-9
285
186
10-14
248
126
15-19
462
300
20-24
1 489
1 296
25-29
1 171
1 060
30-34
661
586
35-39
392
323
40-44
309
255
45-49
292
186
50-54
217
157
55-59
147
134
60-64
104
110
65-69
110
117
70-74
80
57
75-79
41
30
80-84
22
24
85-89
3
11
90-94
9
4
95-99
0
1
100+
1
0
Totalt
6 424
5 288
Källa: Statistiska centralbyrån
Flyttnetto
56
99
122
162
193
111
75
69
54
106
60
13
-6
-7
23
11
-2
-8
5
-1
1
1136
SIDA 40 AV 46
Tabell 13
Flyttnetto i Norrköping och fem jämförda kommuner samt
riket 2006-2014
Område
Eskilstuna
Jönköping
Linköping
Norrköping
Västerås
Örebro
2006
533
1 013
501
711
753
882
2007
1 072
1 158
1 341
1 047
512
1 038
2008
1 413
1 033
1 064
1 142
719
1 306
2009
641
699
2 226
929
917
1 300
2010
536
588
1 129
397
827
875
2011
1 065
469
259
327
1 076
1 013
2012
970
707
511
1 098
1 350
1 162
2013
687
849
1 052
1 187
1 166
1 127
2014
902
832
1 032
1 136
1 030
1 257
Riket totalt 50 842 54 067 55 877 63 040 49 948 45 288 51 312 65 130 75 729
Källa: Statistiska centralbyrån
Tabell 14
Flyttnetto i Östergötlands kommuner samt länet totalt 2006-2014
Område
Boxholm
Finspång
Kinda
Linköping
Mjölby
Motala
Norrköping
Söderköping
Vadstena
Valdemarsvik
Ydre
Åtvidaberg
Ödeshög
2006
-4
-30
5
501
87
80
711
26
53
-44
-30
41
-82
2007
27
-44
46
1 341
198
167
1 047
-45
35
-43
-44
-93
-25
2008
52
-22
-30
1 064
127
-99
1 142
-31
-5
-38
-7
-81
8
2009
-6
188
-36
2 226
101
-36
929
79
-22
-1
-38
-8
-13
2010
-22
39
-23
1 129
129
70
397
-9
1
-22
12
44
-26
2011
-10
15
56
259
215
-72
327
15
-5
-63
15
61
-22
2012
9
87
-41
511
106
77
1 098
109
38
-16
-36
-32
-19
2013
71
188
92
1 052
102
362
1 187
48
71
27
17
47
-10
2014
27
-2
1 032
88
375
1 136
65
40
103
39
64
78
Östergötland 1 314 2 567
Källa: Statistiska centralbyrån
2 080
3 363
1 719
791
1 891
3 254
3 297
SIDA 41 AV 46
Tabell 15
Flyttningsförändringar i Östergötlands kommuner samt
länet och riket 2014
Område
Boxholm
Finspång
Kinda
Linköping
Mjölby
Motala
Norrköping
Söderköping
Vadstena
Valdemarsvik
Ydre
Åtvidaberg
Ödeshög
Östergötland
Flyttningsnetto Därav mot
totalt egna länet
27
-18
252
-7
-2
-15
1 032
-125
88
29
375
83
1 136
-83
65
90
40
5
103
-12
39
9
64
39
78
5
3 297
.
Riket
75 729
Källa: Statistiska centralbyrån
Övriga
Sverige
3
-78
-34
282
11
-17
218
-37
11
-27
5
-41
33
329
Utlandet
42
337
47
875
48
309
1 001
12
24
142
25
66
40
2 968
.
75 729
.
Tabell 16
Andel invånare i Norrköping efter åldersklasser 1970-2014 (procent)
Åldersgrupp
0-19
20-64
65-79
80Summa
1970
27,3
58,4
12,1
2,2
100
1971
27,3
58,1
12,4
2,3
100
1972
27,1
57,9
12,7
2,4
100
1973
26,9
57,7
12,9
2,5
100
1974
26,9
57,3
13,2
2,6
100
1975
26,8
57,2
13,4
2,7
100
1976
26,7
57,1
13,4
2,7
100
1977
26,7
57,0
13,4
2,8
100
1978
26,5
57,0
13,7
2,9
100
1979
26,3
56,8
13,9
3,0
100
Åldersgrupp
0-19
20-64
65-79
80Summa
1983
25,4
56,9
14,0
3,7
100
1984
24,9
57,3
14,0
3,8
100
1985
24,6
57,3
14,2
3,9
100
1986
24,3
57,4
14,3
4,1
100
1987
24,1
57,4
14,2
4,3
100
1988
24,1
57,4
14,2
4,3
100
1989
24,3
57,3
14,1
4,4
100
1990
24,3
57,2
14,0
4,5
100
1991
24,3
57,3
13,8
4,6
100
1992 1993 1994 1995
24,4 24,5 24,7 24,6
57,3 57,3 57,5 57,7
13,7 13,5 13,1 13,0
4,7 4,7 4,7 4,8
100 100 100 100
Åldersgrupp
0-19
20-64
65-79
80Summa
1996
24,5
57,9
12,8
4,8
100
1997
24,4
58,0
12,7
4,9
100
1998
24,3
58,1
12,6
5,0
100
1999
24,1
58,5
12,5
5,0
100
2000
23,9
58,7
12,2
5,1
100
2001
23,8
59,0
12,0
5,2
100
Åldersgrupp
2009 2010 2011 2012
0-19
23,8 23,4 23,2 23,2
20-64
58,6 58,6 58,4 58,2
65-79
12,4 12,8 13,3 13,5
805,2 5,2 5,2 5,1
Summa
100 100 100 100
Källa: Statistiska centralbyrån
2013
23,3
58,0
13,8
5,0
100
2014
23,2
57,9
14,0
4,9
100
2002
23,7
59,1
11,9
5,3
100
2003
23,8
59,2
11,7
5,4
100
2004
23,8
59,0
11,7
5,4
100
2005
23,8
59,0
11,7
5,4
100
198019811982
26,2 26,0 25,7
56,7 56,6 56,7
13,9 14,1 14,1
3,2 3,3 3,5
100 100 100
2006
23,8
59,0
11,8
5,4
100
2007
23,8
58,9
11,9
5,4
100
2008
23,8
58,8
12,1
5,3
100
SIDA 42 AV 46
Tabell 17
Folkmängd åren 2009-2014 i stadsdelar och i delområden på landsbygden,
Norrköping
Område
111 Nordantill
112 Marielund
113 Lagerlunda
114 Butängen
115 Ingelsta
116 Saltängen
117 Slottshagen
118 Händelö
119 Herstadberg
211 Gamla staden
212 Östantill
213 Oxelbergen
217 Sylten
218 Risängen
219 Lindö
301 Berget
302 Såpkullen
303 Söderstaden
304 Klingesberg
305 Ljura
121 Haga
122 Enebymo
123 Pryssgården
124 Fiskeby
125 Himmelstalund
128 Svärtinge
129 Eneby lb
181 Åby
182 Jursla
183 Simonstorp
189 Kvillinge lb
191 Strömfors
192 Krokek
193 Kvarsebo
199 Kolmårdens lb
291 Ljunga
292 Östra Husby
293 Arkösund
299 Vikbolandets lb
311 Hageby
312 Smedby
314 Rambodal
315 Brånnestad
319 Styrstad
2009
6 066
4 204
1 206
11
26
169
2
20
248
3 322
6 125
3 212
11
40
4 909
2 354
1 830
3 849
2 246
2 196
5 373
4 855
1 403
694
9
2 883
499
5 026
1 659
242
1 746
555
4 301
174
991
641
804
152
5 197
7 822
2 809
2 686
774
353
2010
6 092
4 228
1 213
11
29
173
3
23
236
3 367
6 153
3 247
13
42
4 915
2 382
1 816
3 899
2 241
2 204
5 384
4 882
1 451
701
9
2 975
513
5 094
1 652
256
1 783
564
4 298
180
985
649
801
157
5 168
8 051
2 807
2 763
769
359
2011
6 050
4 282
1 221
10
24
257
2
14
238
3 328
6 182
3 246
17
37
4 906
2 369
1 842
3 903
2 246
2 221
5 340
4 867
1 450
697
12
3 040
511
5 137
1 633
261
1 757
567
4 315
172
988
642
808
159
5 222
8 243
2 788
2 883
751
360
2012
6 166
4 450
1 223
9
39
264
2
17
234
3 427
6 276
3 298
15
37
4 860
2 403
1 830
3 949
2 267
2 314
5 367
4 971
1 456
692
11
3 110
520
5 174
1 627
253
1 770
574
4 370
170
984
630
810
162
5 277
8 505
2 805
2 873
773
370
2013
6 195
4 519
1 244
10
47
345
2
15
250
3 522
6 383
3 280
16
34
4 892
2 425
1 863
3 983
2 315
2 427
5 351
4 949
1 451
704
15
3 138
522
5 172
1 636
254
1 813
570
4 381
166
982
627
816
157
5 293
8 783
2 815
2 918
768
373
Förändring Förändring
2013-2014, 2013-2014,
2014
antal
%
6 270
75
1,2
4 541
22
0,5
1 249
5
0,4
9
-1
-10,0
51
4
8,5
338
-7
-2,0
2
0
0,0
19
4
26,7
253
3
1,2
3 710
188
5,3
6 457
74
1,2
3 332
52
1,6
16
0
0,0
41
7
20,6
4 905
13
0,3
2 507
82
3,4
1 902
39
2,1
3 971
-12
-0,3
2 296
-19
-0,8
2 388
-39
-1,6
5 407
56
1,0
4 980
31
0,6
1 487
36
2,5
710
6
0,9
13
-2
-13,3
3 152
14
0,4
531
9
1,7
5 179
7
0,1
1 662
26
1,6
257
3
1,2
1 884
71
3,9
589
19
3,3
4 404
23
0,5
177
11
6,6
999
17
1,7
642
15
2,4
822
6
0,7
155
-2
-1,3
5 414
121
2,3
9 017
234
2,7
2 872
57
2,0
3 018
100
3,4
775
7
0,9
375
2
0,5
SIDA 43 AV 46
Förändring Förändring
2013-2014, 2013-2014,
2013
2014
antal
%
4 515 4 553
38
0,8
1 201 1 222
21
1,7
2 031 2 024
-7
-0,3
5 182 5 282
100
1,9
1 062 1 059
-3
-0,3
4 272 4 300
28
0,7
4 723 4 709
-14
-0,3
3 201 3 195
-6
-0,2
45
48
3
6,7
1 065 1 049
-16
-1,5
3 967 3 979
12
0,3
1 458 1 451
-7
-0,5
579
577
-2
-0,3
193
199
6
3,1
2 614 2 618
4
0,2
220
240
20
9,1
133 749 135 283
1 534
1,1
Område
2009
2010
2011
2012
321 Navestad
4 241 4 331 4 407 4 402
329 Tingstad
1 134 1 138 1 170 1 180
411 Kneippen
2 044 2 067 2 055 2 018
412 Klockaretorpet
5 012 5 031 4 980 5 031
419 Borg lb
1 014 1 028 1 044 1 042
421 Ektorp
4 093 4 040 4 109 4 201
422 Vilbergen
4 616 4 583 4 593 4 639
423 Skarphagen
3 153 3 142 3 162 3 188
424 Vrinnevi
46
50
47
46
429 Kårtorp
976
994 1 039 1 055
491 Skärblacka
4 022 4 011 4 002 3 954
492 Kimstad
1 489 1 506 1 473 1 452
493 Norsholm
564
560
578
580
494 Vånga
213
218
205
195
499 Skärblacka lb
2 619 2 607 2 582 2 586
999 Övriga områden
324
206
179
221
Summa
129 254 130 050 130 623 132 124
Källa: Statistiska centralbyrån
Anm. Övriga områden avser personer som inte har kunnat kopplas till geografiskt område.
Minskningen i gruppen år 2010 kan främst bero på den rensning Skatteverket genomförde år 2010 av
personer med okänd bosättning.
Tabell 18
Norrköpings befolkning 2014, de tio mest representerade födelseländerna,
avser den 31 december
Födelseland
Sverige
Syrien
Irak
Bosnien och Hercegovina
Finland
Somalia
Jugoslavien
Chile
Turkiet
Polen
Övriga länder
Samtliga invånare
Källa: Statistiska centralbyrån
Antal folkbokförda personer
112 148
3 121
2 406
2 136
2 101
1 327
1 243
931
838
640
8 392
135 283
SIDA 44 AV 46
Tidigare publicerade rapporter i serien Norrköpingsfakta
Åren 2007-2015
2007:1 Drogvaneundersökningen läsåret 06/07
2007:2 Norrköpings folkmängd och befolkningsförändringar 2006
2007:3 Befolkningsprognos 2007 – 2011 med utblick mot 2016
2007:4 Uppföljning av prognosarbetet 2006
2007:5 Framtid i Norrköping – allmänna planeringsförutsättningar 2007
2008:1 Drogvaneundersökningen läsåret 07/07
2008:2 Norrköpings folkmängd och befolkningsförändringar 2007
2008:3 Befolkningsprognos 2008-2012 med utblick mot 2017
2008:4 Uppföljning av prognosarbetet 2007
2008:5 Framtid i Norrköping – allmänna planeringsförutsättningar 2008
2009:1 Livsstilsundersökningen fd Drogvaneundersökningen läsåret 08/09
2009:2 Uppföljning av prognosarbetet 2008
Framtid i Norrköping – allmänna planeringsförutsättningar 2009
2009:3 Befolkningsprognos 2009-2013 med utblick mot 2018
2009:4 Norrköpings folkmängd och befolkningsförändringar 2008
2010:1 Norrköpings folkmängd och befolkningsförändringar 2009
2010:2 Uppföljning av prognosarbetet 2009
2010:3 Befolkningsprognos 2010-2014 med utblick mot 2019
2011:1 Norrköpings folkmängd och befolkningsförändringar 2010
2011:2 Befolkningsprognos 2011-2015 med utblick mot 2020
2011:3 Uppföljning av prognosarbetet 2011
2011:4 Sammanställning av statistik inom arbetsmarknadsområdet
2011:5 Val i Norrköping till riksdag, kommunfullmäktige och landstingsfullmäktige 2010
2012:1 Norrköpings folkmängd och befolkningsförändringar 2011
2012:2 Befolkningsprognos 2012-2016 med utblick mot 2021
2013:1 Norrköpings folkmängd och befolkningsförändringar 2012
2013:2 Befolkningsprognos 2013-2017 med utblick mot 2022
2013:3 Registerstudie av in- och utflyttare 2012
2013:4 Statistik inom arbetsmarknadsområdet
2014:1 Uppföljning av prognosarbetet 2013
2014:2 Norrköpings befolkning och befolkningsförändringar 2013
2014:3 Val till Europaparlamentet 2014
2014:4 Definitiv befolkningsprognos 2014-2018 med utblick mot 2023
2014:5 Val i Norrköping till riksdag, kommunfullmäktige och landstingsfullmäktige 2014
2015:1 Uppföljning av prognosarbetet 2014
2015:2 Norrköpings befolkning och befolkningsförändringar 2014
Under senaste åren har ett antal rapporter i serien Fokus Statistik publicerats. De innehåller kortare
sammanställningar.
Rapporterna finns att läsa på Norrköpings kommuns hemsida www.norrkoping.se.
De kan dessutom beställas från ekonomi- och styrningskontoret, e-postadress
[email protected] eller per telefon 011-15 19 62 alt 011-15 21 67.
SIDA 45 AV 46
SIDA 46 AV 46