Obduktioner - Gård & Djurhälsan

Obduktioner
För god djurhälsa och
smittberedskap
Obduktioner
Obduktioner är ett viktigt och ofta nödvändigt hjälpmedel för diagnos om man har
sjukdomsproblem i en besättning. Det är också en viktig del av sjukdomsövervakningen i
landet. Därför har Jordbruksverket ett speciellt anslag för lantbrukets djur som
subventionerar en stor del av den faktiska obduktionskostnaden, och djurägaren betalar i
normalfallet endast en mindre avgift.
För djurägare som är medlemmar i Grishälsovården, Fårhälsovården, Nöthälsovården
eller Kamelhälsovården betalar Gård & Djurhälsan djurägaravgiften. Som djurägare får du
dock ansvara för och bekosta transporten till obduktionslaboratoriet. Djuret måste alltid
åtföljas av en remiss skriven av veterinär för att obduktionsanslaget skall kunna utnyttjas
(fjäderfä som hålls som hobby är undantagna från detta krav). Anslaget omfattar
nötkreatur, svin, får, get, fjäderfä, hägnad hjort samt domesticerade exotiska hovdjur
(dock ej sådana som hålls för offentlig förevisning).
Gör så här om du vill låta obducera djur som dött i din besättning
Kontakta din besättningsveterinär eller veterinär vid Gård & Djurhälsan. Veterinären
skriver en remiss för obduktion. Remissen är viktig, den ska klargöra den aktuella
frågeställningen och den måste också beskriva sjukdomshistorien, ev. klinisk diagnos
och behandling. Information om besättningen, typ av produktionsform, tidigare
sjuklighet m.m. är också viktiga uppgifter som gör det lättare för obducenten att
komma fram till en korrekt diagnos.
För att kunna få en korrekt diagnos är det mycket viktigt att materialet är så färskt
som möjligt när det kommer fram till obduktionslaboratoriet. Därför är det alltid bäst
om du som djurägare har möjlighet att själv transportera in det döda djuret. Om detta
inte är praktiskt möjligt, kontakta närmaste entreprenör inom Svensk Lantbrukstjänst
AB. I vissa regioner finns också andra möjligheter, se www.svdhv.org för mer
information. Observera att transporter till obduktionslaboratoriet i Karlskoga endast
kan utföras av Svensk Lantbrukstjänst AB, andra transporter är inte tillåtna till den
anläggningen.
För djurägare som inte är medlemmar i Gård & Djurhälsans djurhälsoprogram utgår
en avgift, år 2014 ca 600-1 050 kr (220 kr för fjäderfä från hobbybesättningar)
beroende på djurets storlek.
OBS! Om remiss från veterinär inte inkommer till laboratoriet innan eller samma dag
som obduktionsdjuret debiteras dubbel djurägaravgift!
2015-05-19
Din besättningsveterinär kan ofta få ett preliminärt svar dagen efter att djuret har
obducerats. Ibland måste dock uppföljande undersökningar göras, vilket gör att det
kan dröja några veckor innan definitivt svar kan ges. Anslaget finansierar ofta de
uppföljande undersökningarna, men alla typer av undersökningar täcks ej.
Observera att laboratoriet i Skara i normalfallet inte har möjlighet att ta emot stora
nötkreatur.
Svensk Lantbrukstjänst AB
Svensk Lantbrukstjänst AB:s huvuduppgift är att utföra avlivning av lantbrukets djur och
insamling av kadaver för vidare transport till destruktion. Svensk Lantbrukstjänst har
även möjlighet att transportera djur till obduktion.
Om du behöver anlita Svensk Lantbrukstjänst AB för transport till obduktion, ring 010490 99 00. För transport enligt ordinarie tur gäller Svensk Lantbrukstjänst AB:s ordinarie
taxa för kadaverhämtning. För direkttransport till obduktion debiteras ordinarie taxa med
tillägg av milkostnad (125 kr/mil, maj 2015) räknat tur och retur från entreprenörens
hemmastation.
Tänk på att ju kortare tid som går mellan att djuret har dött tills det obduceras, desto
större möjlighet att ställa korrekt diagnos. Ring därför om transport direkt när beslut om
obduktion har fattats! Det går också att anmäla via Internet eller sms.
Se www.svensklantbrukstjanst.se för mer information och aktuell information om taxor
m.m.
För att minska smittrisken är det viktigt att chauffören ej behöver gå in i stallet för att
hämta djuret. Därför ska det döda djuret ligga utomhus i särskild behållare eller på en
hårdgjord yta och väl täckt. Placeringen ska vara så att kadaverbilen inte behöver köra
igenom stallområdet för att hämta djuret.
Här kan du få ditt djur obducerat
Laboratorium
Telefonnummer Faxnummer E-post
Leveransadress
SVA Uppsala
018-67 40 00
018-674147
[email protected]
SVA, Obduktionssalen,
Travvägen 12 A,
756 51 Uppsala
Eurofins Kristianstad
010-490 84 36,
010-490 84 37,
010-490 84 16
0104908470
[email protected]
Eurofins,
Estrids väg 1,
291 65 Kristianstad
Eurofins Skara
010-490 83 49,
010-490 83 08
0511-67110
[email protected]
Eurofins,
Gråbrödragatan 5,
532 31 Skara
OBS! Laboratoriet i Skara har i normalfallet inte möjlighet att ta emot stordjur, som t.ex. vuxna nötkreatur.
Ring och fråga vid behov!
Gård & Djurhälsan Karlskoga
0586-72 21 39
Gård & Djurhälsan Visby
0498-28 39 82,
Ebba Suneson
0586-50004
[email protected] Leverans får endast ske
via Svensk
Lantbrukstjänst.
[email protected] Gotlands Slagteri,
Lundbygatan 6,
621 41 Visby
Vill du veta mer?
Mer information finns på Gård & Djurhälsans hemsida:
www.gardochdjurhalsan.se
Där finns bl.a. en remissblankett för obduktion
som din veterinär kan använda, samt uppgifter om aktuella
djurägaravgifter och länk till Svensk Lantbrukstjänst AB:s taxor.
2015-05-19