Postadress Besöksadress Telefon Telefax

1
SOLNA TINGSRÄTT
Avdelning 1
I Mål
DOM
2015-05-15
meddelad i
Solna
nr: B 2245~15
PARTER (Antal tilltalade: l)
Tilltalad
Karl GÖRAN Rundström, 19370604-0015
Rådmansövägen 530
760 15 Gräddö
Offentlig försvarare:
Advokat Sven Severin
LEX Advokatbyrå HB
Box 5305
10247 Stockholm
Åklagare
Kammaråklagare Lucas Eriksson
Åklagarmyndigheten
Västerorts åklagarkammare i Stockholm
Box 1250
171 24 Solna
Målsägande
Haga1unds Samfällighetsförening, 716416-8382
Kyrkbacken 21
16962 SOLNA
DOMSLUT
Brott som den tilltalade döms för
1. Trolöshet mot huvudman, grovt brott, 10 kap 5 § 1 st och 2 st brottsbalken
- 2009-01-01 -- 2012-12-31
Påföljd m.m.
Villkorlig dom
Telefon
Postadress
Besöksadress
Box 1356
171 26 Solna
Sundbybergsvägen
5 08-561 65800
Telefax
08-83 5066
E-post: [email protected]
www.solnatingsratt.domstol.se
Expeditionstid
måndag - fredag
08:00-16:30
2
SOLNA TINGSRÄTT
Avdelning 1
DOM
Mål nr: B 2245-15
2015-05-15
Beslut
Skadestånd
1.
Göran Rundström ska utge skadestånd till Hagalunds Samfällighetsförening med
210 433 kr. Ränta enligt 6 § räntelagen (1975:635) ska utgå på
- 58 960 kr från den 31 december 2009,
- 95 204 kr från den 31 december 2010,
- 50 767 kr från den 31 december 2011, samt
- 5 502 kr från den 31 december 2012, allt till dess betalning sker.
Brottsofferfond
1.
Den tilltalade åläggs att betala en avgift på 500 kr enligt lagen (1994:419) om
brottsofferfond.
Ersättning
1.
Sven Severin tillerkänns ersättning av allmänna medel med 3 738 kr. Av beloppet avser
2890 kr arbete, 100 kr utlägg och 748 kr mervärdesskatt. Göran Rundström ska betala
tillbaka hela försvararkostnaden till staten.
3
SOLNA TINGSRÄTT
DOM
2015-05-15
B 2245-15
Avdelning 1
YRKANDEN OCH INSTÄLLNING
Åklagaren har begärt att Göran Rundström
ska dömas för grov förskingring
alternativt grov trolöshet mot huvudman enligt följande gärningspåstående.
Göran Rundström har under tiden 2009-01-01-2012-12-31
haft
förtroendeställning som kassör åt Hagalunds Samfällighetsförening
och då
handhaft samfällighetens konton och kassa. Han har härvid fört över pengar
till sitt eget konto och tillägnat sig dessa enligt nedan.
2009:
2010:
2011:
2012:
58 960 kr
95204 kr
50767 kr
5 502 kr.
Rundströms förfarande har inneburit vinning för honom och skada för
samfälligheten.
I vart fall har han genom sitt förfarande missbrukat sin förtroendeställning
därigenom skadat huvudmannen (trolöshet mot huvudman).
och
Brottet är grovt, eftersom Rundström använt falska fakturor för att dölja sin
brottslighet och då fråga varit om en systematisk brottslighet som sträckt sig
över lång tid.
Lagrum: 10 kap. 3 § brottsbalken,
Hagalunds
Samfällighetsförening,
Göran Rundström
210433
alternativt 10 kap. 5 § brottsbalken
vars talan har förts av åklagaren, har begärt att
ska förpliktas att betala skadestånd till föreningen med
kronor. Föreningen har även begärt att ränta enligt 6 § räntelagen ska utgå
på 58960 kronor från den 31 december 2009,95204
kronor från den 31 december
2010, 50 767 kronor från den 31 december 2011 och 5 502 kronor från den 31
december 2012, allt till dess betalning sker.
Göran Rundström
skadeståndsanspråk.
har erkänt gärningen. Han har medgett föreningens
4
SOLNA TINGSRÄTT
DOM
B 2245-15
2015-05-15
Avdelning l
UTREDNING
Göran Rundström har hörts över åtalet. På åklagarens begäran har förhör hållits
med Anders Liljedahl, ordförande för Hagalunds samfällighetsförening.
DOMSKÄL
- TINGSRÄTTENS
Göran Rundström
BEDÖMNING
ska dömas för grov trolöshet mot huvudman
Göran Rundström har erkänt gärningen. Hans erkännande stöds av övrig utredning i
målet. Göran Rundström ska därför dömas för att han under perioden från den 1
januari 2009 till den 31 december 2012 missbrukade sin förtroendeställning som
kassör åt Hagalunds Samfällighetsförening genom att föra över de i
gärningspåståendet angivna beloppen, vilka tillhört föreningen, till sitt eget konto
och tillägnat sig dessa. Förfarandet har inneburit vinning för Göran Rundström och
motsvarande skada för föreningen.
Brottet ska rubriceras som trolöshet mot huvudman eftersom det i målet
framkommit att även föreningens ordförande haft dispositionsrätt över medlen på
kontot. Göran Rundström har därmed inte haft uteslutande dispositionsrätt över de
medel han fört över till sitt eget konto, varför ansvar för förskingring inte kan
komma i fråga (jfr rättsfallet NJA 2011 s. 524).
Brottet ska bedömas som grovt eftersom Göran Rundström använt falska fakturor
får att dölja sin brottslighet och då det varit fråga varit om en systematisk
brottslighet som sträckt sig över lång tid.
5
SOLNA TINGSRÄTT
DOM
B 2245-15
2015-05-15
Avdelning 1
Påföljden bestäms till villkorlig dom
Straffvärdet för gärningen uppgår till sex månaders fängelse. Vare sig brottets art
eller straffvärde talar för att välja fängelse som påföljd. Göran Rundström
är
tidigare ostraffad. Påföljden ska därför bestämmas till en villkorlig dom.
A v 30 kap. 8 § brottsbalken
följer att en villkorlig dom ska förenas med dagsböter,
om inte ett bötesstraff med hänsyn till skyldighet att fullgöra sarnhällstjänst
eller
andra följder av brottet skulle drabba den tilltalade alltför hårt eller om det finns
andra särskilda skäl mot att döma till böter. A v nästkommande
Göran Rundström
avsnitt framgår att
ska betala skadestånd till föreningen med ett betydande belopp.
Det har vidare framkommit
att Göran Rundström har skulder om 500 000 kronor.
Med hänsyn till dessa omständigheter
anser tingsrätten att det finns anledning att
inte förena den villkorliga domen med dagsböter i detta fall (jfr rättsfallet
RH 1993:96). Påföljden bestäms därför till villkorlig dom.
Göran Rundström ska betala skadestånd till föreningen
Göran Rundström har medgett skadeståndsyrkandet.
Han ska därför förpliktas att
betala det begärda beloppet jämte ränta.
Övriga frågor
Fängelse ingår i straffskalan för det brott Göran Rundström
döms för. Han ska
därför enligt lag betala 500 kronor i avgift till brottsofferfonden.
Försvaret har begärt skälig ersättning för sitt arbete. Göran Rundström
ekonomisk förmåga att stå för denna kostnad.
har
6
SOLNA TINGSRÄTT
DOM
B 2245-15
2015-05-15
Avdelning 1
HUR MAN ÖVERKLAGAR, se bilaga (DV 400)
Domen får överklagas till Svea hovrätt senast den 5 juni 2015. Ett överklagande
in till tingsrätten.
Maja Måhl
ges