Regler för datoranvändning på Högalid 2006/07

Regler för datoranvändning och droger på Högalid 2013/2014
Datorerna skall i första hand användas för aktiviteter kopplade till undervisningen. Endast skolans deltagare får använda
datorerna. Som användare av skolans nätverk (gäller såklart även det trådlösa) har du ett ansvar att inte belasta detta med
aktiviteter som tar mycket kraft/utrymme. All form av ”onödig” belastning drabbar alla genom försämrad hastighet.
Det är inte tillåtet att…
 utan lov från personal ladda ner filer från Internet
 chatta under lektionstid
 manipulera hård- eller mjukvara
 förstöra eller radera filer som inte är ens egna
 utan IT-personals tillåtelse installera program, dataspel/demos eller liknande
 göra utskrifter som ej är knutna till skolarbete
OBS! Är du osäker på något av ovanstående, kontakta IT-personal
Det är helt förbjudet med all form av förtäring i samtliga datorsalar. Om du upptäcker fel på dator, programvara eller
övrig datorutrustning, meddela detta omgående till IT-personal via First Class och ikonen ”Felanmälan datorer”.
Uppge datorsal, datornummer (alt skrivare eller annan utrustning) och ge en kort beskrivning av problemet. IT-personal
kan när som helst i underhållssyfte rensa skolans datorer från allt innehåll utan förvarning, om du vill spara filer så ska
detta göras på konto knutet till din inloggning eller på ett USB.
Stäng alltid av datorn och iordningställ arbetsplatsen innan du lämnar den.
Påföljder
Brott mot ovanstående regler kan leda till förbud att använda Högalids nätverk samt i vissa fall även till polisanmälan.
IT-personal i samråd med skolledning avgör vad som anses vara ett brott mot reglerna i detta dokument.
Regler gällande droger.
Enligt gällande regler är det förbjudet:
 Att använda alkohol/droger inom skolans område
 Att förvara eller införa alkohol/droger till skolan
 Att uppträda berusad/påverkad inom skolans område
 Att verka för att alkohol eller droger finns inom skolans område
Skolans område omfattar samtliga inomhusutrymmen (gäller således även internatrummen) och all utemiljö.
Påföljder
Brott mot ovanstående drogregler leder vid första förseelsen till samtal med personalrepresentanter.
Vid upprepat regelbrott genomförs samtal med skolans ledning angående praktiska konsekvenser och eventuell
avstängning.
Jag har tagit del av ovanstående och förbinder mig att följa detta. Jag är medveten om att då jag bryter mot
bestämmelserna för datoranvändning kommer jag att avstängas från skolans nätverk och att allt sabotage/brottsligt
förfarande polisanmäls. Jag är också medveten om att brott mot gällande drogregler ger skolan rätt att avstänga mig med
omedelbar verkan.
Jag godkänner att bilder tagna inom skolans verksamhet där jag finns med kan komma att publiceras på skolans hemsida,
eller andra dokument som har med skolan att göra, om inget annat angetts av mig nedan.
Namn……………………………………………….. Inriktning…………………………………………
Datum ………………… Underskrift…………………………………………………………
Egen kommentar ……………………………………………………………………………..