Grannsamverkan - karleksorten.org

Samverkan mot brott
Grannsamverkan
Samverkan mot brott
Grannsamverkan är...
Ett socialt nätverk för att minska brottsligheten
och öka de boendes engagemang för trivsel
och trygghet.
Ett sätt att förändra attityder hos människor, ta
ställning för brottsoffer och bry sig om
varandra.
Ett sätt att få mer kunskap
minska risken för inbrotts-,
vatten- och brandskador.
Samverkan mot brott
Grannsamverkan Historik
• Startade i Seattle, USA på 1970-talet där polisen
inte kunde komma till rätta med en inbrottsvåg på
traditionellt sätt.
• Linköping var först i Sverige 1985 och finns spritt
över hela landet.
• Boende samarbetar, stödjer och hjälper varandra.
• Grannsamverkan finns i en stor del av världen…
”Neighbourhood Watch”.
Målet är att minska brottsligheten
och öka tryggheten för de boende
Samverkan mot brott
Brå: Rapport 2008
Grannsamverkans
effekt på brottsligheten
”Grannsamverkan
Minskar bostadsinbrotten
med upp till 26 %”
Rapporten finns att köpa eller gratis ladda ner på www.bra.se
Samverkan mot brott
Vad avhåller?
•
•
•
•
•
•
•
Mycket människor
Vetskap om hund
Vetskap om larm
Säkerhetsdörr
Antal lås på dörren
Skylt om grannsamverkan
Fönsterlås
79
78
72
66
58
53
45
Vad vet vi om bostadsinbrott. Inspektör Kent Pira/Intervjuer med 20
gärningspersoner
Samverkan mot brott
Syfte med
Grannsamverkan
• Göra det mer riskabelt att begå brott
– Social kontroll och synligare bostad
• Försvåra genomförande av brott
– Mekaniskt skydd och larm
• Minska lönsamheten av brott
– Stöldmärk värdesaker
Samverkan mot brott
Social kontroll
–uppmärksamhet
• Se om varandras hus eller lägenhet
- promenera i området, rasta hunden.
• Vara ”nyfiken” och agera på onormala ljud i
trapphus.
• Notera sådant som ser konstigt ut och inte
ser ut att passa in i det normala.
• Informera grannar – vid bortavaro och fylla i
”Grannlappen”.
Organisation
Samverkan mot brott
Kommunikationsvägar
Administratör
– polis, kommun, lokala
BRÅ med flera.
Huvudkontakt ombud
Kontaktombud
Boende
Samverkan mot brott
Administratörens
uppgifter
• Utbilda i konceptet Grannsamverkan.
• Hålla förteckning över huvud- och kontaktombud.
• Informera huvudkontaktombud kontinuerligt samt direkt
vid ökande brottslighet.
• Hålla lager med skyltar och
trycksaker – lämna ut till
huvudkontaktombuden efter
genomgången utbildning
Samverkan mot brott
Vad ska huvudkontaktombudet göra?
• Delta i Grannsamverkansutbildningen och
fördjupningskvällar (lås och larm,
skadeförebyggande).
• Engagera kontaktombud för delområden (10-12
hushåll).
• Hålla kontinuerlig kontakt med Administratören.
• Ansvarar för att sprida information från
Administratören kontaktombuden, när sådan finns.
• Upprätta namnlistor på kontaktombuden som
lämnas till Administratören.
Samverkan mot brott
Vad ska huvudkontaktombudet göra?
• Inbjuda sina kontaktombud till Grannsamverkansträffar.
• Föra förteckning över kontaktombud och vid ändringar
informera Administratören.
• Tillsammans med kontaktombud bestämma om
Grannsamverkansskyltars placering – (kontrollera om
tillstånd behövs).
• Hämta skyltar, dekaler och andra trycksaker från
Administratören – till sitt eget område.
Samverkan mot brott
Vad ska kontaktombudet göra?
• Delta i Grannsamverkansutbildningen och
fördjupningskvällar.
• Informera och engagera grannar med hjälp av
handledarpärmen.
• Informera grannar och huvudkontaktombud när ny
information finns.
• Engagera nyinflyttade grannar i Grannsamverkan.
Samverkan mot brott
Vad ska kontaktombudet göra?
• Fördela trycksaker, dekaler, blanketter för
Grannlappen och dela ut Inventarieförteckning och
iakttagelser i samband med brott.
• Sätta upp Grannsamverkansskyltar på
överenskomna platser, omgående byta trasiga,
klottrade och gamla Grannsamverkansskyltar.
• Ge grannarna tips om
brottsförebyggande
åtgärder.
Samverkan mot brott
Vad ska de boende
göra?
• Var vaksam och tipsa polis och kontaktombud vid
onormala händelser.
• Meddela granne och/eller kontaktombud när man
reser bort.
• Hjälpa grannar vid deras semester.
• Gärna upprätta egen inventarieförteckning och
märka stöldbegärliga föremål.
Samverkan mot brott
Minimikrav för
Grannsamverkan
•Vara allmänt vaksam och kontakta polisen om du
ser något som "är fel". Vid lämplig tidpunkt också
informera kontaktombudet.
•Meddela dina grannar och/eller
kontaktombudet om du reser
bort – fyll i grannlappen.
•Förvara värdehandlingar och
värdesaker på ett betryggande
sätt.
Samverkan mot brott
Men...Vi rekommenderar
även
•Gör inventarieförteckning och/eller
fotografera/videofilma bostaden.
•Märker stöldbegärlig
egendom på lämpligt
sätt.
….för din egen skull...
Samverkan mot brott
Skyltar och dekaler
Skyltar:
Lämnas ut av administratören till
huvudkontaktombud då
Grannsamverkan kommit igång.
Dekaler:
Lämnas ut av administratören till
huvudkontaktombud.
Fördelas till de medverkande via
kontaktombuden, när namnlistan
för boendegruppen upprättats och
inlämnats.
Samverkan mot brott
”Grannlappen”
Fyll i och ge till
grannen som
ser om din
bostad.
Obs!
Låt inte Grannlappen
ligga framme så någon
obehörig får tag i den
s
Grannlappen
Grannsamverkan mot brott betyder att du ser till grannens bostad när denne är bortrest och
att din granne gör dig samma tjänst när du själv är bortrest.
Fyll i de uppgifter som du tycker behövs.
Lämna Grannlappen till den som ser till din bostad under din bortavaro.
Ge inte tjuven chansen!
Vi är bortresta fr o m………………………….kommer hem ……………………………..
Vi nås på tel
………………………… eller mobil
…………………………….
Larm:
Vi har inget larm
Vi har ett lokallarm som endast ljuder i/utanför bostaden,
om larmet går, kontakta oss enl. ovan samt ring till
…………………………………. på telefonnummer…………………..
Vi har ett vidarekopplat larm till larmcentral, väktare kommer
till platsen. Ring oss enl. ovan samt till ovanstående person.
Vaktbolaget heter………………………………….
och kan nås på telefon …………………………..
Vi har bekanta som kanske tittar till bostaden, de har nyckel
de har inte nyckel
De använder bil av märke……………………
med reg.nummer …………….
Ni kan nå dem om något händer på tel.nr ………………………. de heter…………………..
Tacksam för hjälp med följande: (ex.vis tömma brevlådan, vattna blommor, se även listan
i pärmen)
Tack för hjälpen, nästa gång är det vår tur att hjälpa er!
45
Samverkan mot brott
Vad kan du själv göra?
•Du kan ingripa mot brott på många sätt utan att
agera handgripligen. Du avgör själv hur och när
du ska ingripa.
•Du har ingen
skyldighet att ingripa.
•Beakta alltid den risk du
själv utsätter dig för.
Samverkan mot brott
Vad får du göra?
Alla har rätt att gripa en person som
begår brott:
• där fängelse ingår i straffskalan, till
exempel, inbrott i bostad och bilstöld
….och med våld som är försvarbart
hålla denne kvar till polis kommer.
Samverkan mot brott
Köpa säkerhetsprodukter
av ”dörrknackare”?
Nej, köp aldrig av dörrförsäljare, du vet
inte om denne har brottsliga avsikter.
Ta kontakt själv!
Stöldskyddsföreningen hjälper
dig gärna med information om
Certifierade Produkter
Tel: 08-783 75 33
E-post: [email protected]
Samverkan mot brott
Bra användbara webbsidor
•
•
•
•
•
•
www.samverkanmotbrott.se
www.stoldskyddsforeningen.se
www.brandskyddsforeningen.se
www.grannsamverkan.se
www.bra.se
www.polisen.se
• ..och ditt försäkringsbolags hemsida