BESLUT 3965-13-31 Aktbil. 3 IFRÅGASATT BROTT MOT

BESLUT
Datum
2013 -06- 1 9
Dnr
3965-13-31
Aktbil. 3
IFRÅGASATT BROTT MOT TYSTNADSPLIKT
Justitiekanslerns beslut
Justitiekanslern inleder inte förundersökning.
Ärendet
Polismyndigheten i Stockholms län har i en anmälan som har överlämnats
till Rikspolisstyrelsen, Avdelningen för interna utredningar (IU), ifrågasatt
om brott mot tystnadsplikt har begåtts med hänvisning till att en videofilm
från Polisens s.k. KUT-info har publicerats på tidningen Expressens
hemsida, www.expressen.se. IU har överlämnat anmälan till Åklagarmyndigheten, Riksenheten för polismål, som i sin tur har överlämnat
ärendet hit för prövning.
Justitiekanslerns bedömning
Expressens hemsida omfattas av yttrandefrihetsgrundlagens (YGL) bestämmelser enligt den s.k. databasregeln i 1 kap. 9 § YGL.
Av 1 kap. 2 § YGL följer att det står var och en fritt att lämna uppgifter och
underrättelser i vilket ämne som helst för offentliggörande på bl.a. grundlagsskyddade hemsidor, såvida annat inte är föreskrivet i YGL (s.k. meddelarfrihet). Regleringen innebär att ett ingripande från det allmänna mot
den som med utnyttjande av meddelarfriheten lämnar uppgifter för publicering bara kan ske när YGL medger det.
Meddelarfriheten medför som regel frihet från straffansvar. Från meddelarfriheten finns emellertid vissa undantag, bl.a. enligt 5 kap. 3 § första stycket 2 YGL. Av denna bestämmelse framgår att vid ett oriktigt utlämnande av
en allmän handling som inte är tillgänglig för var och en gäller, om gärningen är uppsåtlig, vad som är stadgat i lag om ansvar för ett sådant brott. Den
som på nu angivet sätt åsidosätter sin tystnadsplikt kan dömas för brott mot
tystnadsplikt enligt 20 kap. 3 § brottsbalken.
Enligt 18 kap. 1 § offentlighets- och sekretesslagen (2009:400), nedan
benämnd OSL, gäller sekretess bl.a. för uppgift i verksamhet för att
förebygga brott, om det kan antas att syftet med beslutade eller förutsedda
åtgärder motverkas eller den framtida verksamheten skadas om uppgiften
röjs (s.k. rakt skaderekvisit). För uppgifter i Polisens s.k. KUT-info gäller
Postadress
Box 2308
103 17 STOCKHOLM
Gatuadress
Birger Jarls Torg 12
Telefon (växel)
08-405 10 00
Telefax
08-723 03 57
E-post
[email protected]
2
även sekretess enligt 18 kap. 2 § OSL; om det inte står klart att uppgiften
kan röjas utan att syftet med beslutade eller förutsedda åtgärder motverkas
eller den framtida verksamheten skadas (s.k. omvänt skaderekvisit).
Genom vad som har framkommit i ärendet fmns det anledning att anta att en
allmän handling i Polisens s.k. KUT-info har lämnats ut i strid med 18 kap.
1 § OSL och/eller 18 kap. 2 § OSL. Det finns således anledning att anta att
ett brott mot tystnadsplikt har begåtts.
Av utredningen framgår att den aktuella KUT-informationen har funnits
tillgänglig inom hela Polisen. Justitiekanslern har med anledning härav varit
i kontakt med Polismyndigheten i Stockholms län, Säkerhetsenheten, för att
på ett generellt plan få information om möjligheten att utreda det misstänkta
brottet. Mot bakgrund av vad som har framkommit vid detta samtal får det
anses klarlagt att det är uppenbart att brottet inte går att utreda. Förundersökning ska därför inte inledas, jfr 23 kap. 1 § andra stycket rättegångsbalken. Om det framkommer nya omständigheter i ärendet, kan Justitiekanslerns beslut att inte inleda förundersökning komma att ändras.
På Justitiekanslerns vägnar
^fluiA^ félvrfä Ui(
Håkan Rustand
homas Hedstrand
Exp. till:
Åklagarmyndigheten (dnr AM-76704-13)
Riksenheten för polismål
205 90 MALMÖ
Rikspolisstyrelsen
Avdelningen för interna utredningar (IU)
1H22STOCKHOLM