SB ./. riksåklagaren ang. brott mot lotterilagen

Rättsavdelningen
Byråchefen Hedvig Trost
Svarsskrivelse
Sida 1 (6)
Datum
Dnr
2015-06-09
ÅM 2015/2714
Ert datum
Er beteckning
2015-04-15
B 5146-14 JS 25
Högsta domstolen
Box 2066
103 12 Stockholm
SB ./. riksåklagaren ang. brott mot lotterilagen
(Göta hovrätts, avd. 3, dom den 25 september 2014 i mål nr B 286-14)
Högsta domstolen har förelagt riksåklagaren att inkomma med svarsskrivelse i
målet samt angett att svarsskrivelsen bör inriktas på frågan om de maskiner
som använts för spel utgör elektroniska spelautomater i lotterilagens mening.
Jag vill anföra följande i denna fråga.
Min inställning
Jag bestrider ändring av hovrättens dom och anser att det inte finns skäl att
meddela prövningstillstånd.
Bakgrund
Åtalet
SB åtalades för brott mot lotterilagen för att den 28 mars 2012 i en
restauranglokal uppsåtligen eller av grov oaktsamhet olovligen anordnat lotteri
för allmänheten genom spel på fem spelautomater.
Tingsrättens dom
SB förnekade gärningen och gjorde därvid bl.a. gällande att det inte varit fråga
om spelautomater i lotterilagens mening.
Som bevisning i målet åberopade åklagaren bl.a. vittnesförhör med MA från
Lotteriinspektionen samt rapport från Lotteriinspektionen inkl. fotografier.
Tingsrätten dömde SB för brott mot lotterilagen till 40 dagsböter.
När det gäller frågan om spelmaskinerna är spelautomater enligt lotterilagen
anförde tingsrätten följande.
Tingsrätten konstaterar att Högsta domstolen i avgörande den 16 december
2011, mål nr B 2350-10, funnit att maskiner av likartad typ, dock utan möjlighet
att surfa på internet, varit att se som elektroniska spelautomater. Surf Craft
maskinerna synes för tingsrätten tämligen uppenbart vara konstruerade som
spelautomater med en tillagd funktion i form av att det är möjligt att surfa på
internet. Maskinerna har varit konfigurerade på ett sådant sätt att dessa med två
knapptryckningar har nått aktivt spel. Knapparna på apparaterna har haft
funktioner tillhörande spelet och pengar har matats direkt in i apparaterna. Vinst
Postadress
Gatuadress
Telefon
E-post
Box 5553
114 85 STOCKHOLM
Östermalmsgatan 87 C
010-5625000
[email protected]
Telefax
Webbadress
010-5625299
www.aklagare.se
Svarsskrivelse
ÅKLAGARMYNDIGHETEN
Rättsavdelningen
Sida 2 (6)
Dnr
ÅM 2015/2714
har i förekommande fall utbetalats i lokalen av SB. Tingsrättens bedömning är
att maskinerna haft som huvudsakligt syfte att fungera som spelautomater och
detta har också varit det enda kommersiella syftet. De aktuella maskinerna är
därmed att anse som spelautomater i lotterilagens mening.
Hovrättens dom
SB överklagade tingsrättens dom och yrkade att han skulle frikännas från
ansvar.
Hovrätten fastställde tingsrättens dom.
Överklagandet
SB har överklagat hovrättens dom och yrkat att Högsta domstolen ska ogilla
åtalet mot honom.
SB har till grund för sitt överklagande anfört bl.a. följande. Maskinernas
karaktär medför att de inte är att betrakta som spelautomater i lotterilagens
mening. Maskinerna är av en typ som benämns Surf Craft. Det är endast
maskinens ”skal” som liknar en traditionell spelautomat, eftersom innanmätet
är utbytt och knapparna inaktiverade. Maskinen innehåller en dator med
sedvanlig surffunktion. Det är inte, som felaktigt har påståtts, på något vis svårt
att surfa på den för att tangentbord saknas, utan den fungerar som alla datorer
och surfplattor med skärmtangentbord. Den ”banner” med länk till spel som
visas på bild i internetfönstret är endast en av flera reklambanners som
förekommer på sidan, varför antalet skärmtryckningar för att komma fram till
spel varierar. Tingsrätten synes ha gjort sin bedömning utifrån en föråldrad
teknik, där serverkontakten inte var kontinuerlig på det sätt som är fallet med
de i målet aktuella maskinerna.
SB har som skäl för prövningstillstånd anfört bl.a. att regelverk och praxis som
finns tillgängligt på det i målet aktuella området är så otydliga att det inte är
möjligt för en enskild att förstå vilka åtgärder som är tillåtna och inte.
Grunderna för min inställning
Den rättsliga regleringen
Nu gällande lotterilag (1994:1000) trädde i kraft den 1 januari 1995. Lagen ska
tillämpas på lotterier som anordnas för allmänheten.
Enligt 3 § första stycket lotterilagen avses med lotteri i lotterilagen en
verksamhet där en eller flera deltagare, med eller utan insats, kan få en vinst till
ett högre värde än vad var och en av de övriga deltagarna kan få. Enligt 3 §
andra stycket 3 lotterilagen hänförs till lotteri bl.a. automatspel.
Svarsskrivelse
ÅKLAGARMYNDIGHETEN
Rättsavdelningen
Sida 3 (6)
Dnr
ÅM 2015/2714
I förarbetena anges att vid en prövning om en viss verksamhet är ett lotteri
krävs inte att verksamheten, om den allmänna definitionen är uppfylld, kan
hänföras till någon av de i punkterna 1-3 uppräknade kategorierna, utan denna
uppräkning är endast exemplifierande (prop. 1996/97:7 s. 24).
Automatspel definieras i 6 § första stycket lotterilagen som spel på mekaniska
eller elektroniska spelautomater. Beteckningen innefattar spel på sådana
automater oavsett deras beskaffenhet i övrigt. Det innebär att varje spel på en
sådan spelautomat är att anse som automatspel. Någon definition av
spelautomat finns inte i lotterilagen.
I 6 § andra stycket definieras emellertid tre slags spelautomater, nämligen
varuspelsautomater, penningautomater och värdeautomater. Gemensamt för
dessa är att de betalar ut vinst via en utbetalningsanordning. En spelautomat
som saknar utbetalningsanordning kan omfattas av definitionen av automatspel
i 6 § men är inte en penningautomat, värdeautomat eller varuspelsautomat
(prop. 1996/97:7 s. 16-17 samt s. 24-25).
Av 24 a § lotterilagen följer att tillstånd till automatspel bara får lämnas i fråga
om varuspelsautomat, penningautomat och värdeautomat. Alla andra typer av
spelautomater är således förbjudna.
Oavsett lotteriformen får ett lotteri anordnas bara efter tillstånd, om inte annat
följer av lag (9 § och 21 b § lotterilagen).
Enligt 54 § första stycket 1 lotterilagen döms den som uppsåtligen eller av grov
oaktsamhet olovligen anordnar lotteri till böter eller fängelse i högst sex
månader. I ringa fall döms inte till ansvar. Är brottet grovt döms till fängelse i
högst två år.
Automatspel kan också förekomma med stöd av lagen (1982:636) om
anordnande av visst automatspel. Det är då fråga om spel på mekaniska eller
elektroniska spelautomater som anordnas för allmänheten eller som i annat fall
anordnas i förvärvssyfte och som inte ger vinst eller som ger vinst endast i
form av frispel på automaten. Anordnande av sådant automatspel är också
tillståndspliktigt. Lotteriinspektionen prövar frågan om tillstånd.
I NJA 2009 s.189, om brott mot lagen om anordnande av visst automatspel,
fann Högsta domstolen att vanliga datorer som inte varit styrda till
internetsajter med spel (genom förval, genvägar eller liknande) eller särskilt
utrustade för spel inte kan anses utgöra spelautomater i den mening som avses i
lagen om anordnande av visst automatspel. Innehavaren av en tobaksaffär hade
haft två datorer uppställda i affären och kunderna kunde använda datorerna mot
betalning om en krona per minut. Datorerna var uppkopplade mot internet med
Svarsskrivelse
ÅKLAGARMYNDIGHETEN
Rättsavdelningen
Sida 4 (6)
Dnr
ÅM 2015/2714
tillgång till hela det utbud som fanns där men utan att vara särskilt
programmerade för spel.
I NJA 2011 s. 858 var fråga om var och av vem ett lotteri anordnats när en
spelautomat, som för sin funktion har anslutits till internet, gjorts tillgänglig för
allmänheten. När det gäller frågan om huruvida spelmaskinerna var att betrakta
som spelautomater i lotterilagens mening anförde Högsta domstolen följande.
Spelmaskinerna i DVD-Citys lokaler har gjorts tillgängliga för allmänheten.
Spel har skett på dessa i syfte att erhålla vinst till ett högre värde än vad var och
en av de övriga deltagarna kan få. Spelmaskinerna har varit beskaffade som
elektroniska spelautomater. De har inte kunnat användas för något annat än
spel. Spelinsatserna har betalats i maskinerna. Internetuppkopplingen har utgjort
länken mellan olika delar i den utrustning som krävts för spel i lokalen, men den
kan inte anses ha utgjort den förbindande länken mellan anordnaren och
spelaren (jfr prop. 2001/02:153 s. 29 f.; jfr även NJA 2009 s. 189). Det har
alltså anordnats automatspelslotteri i lokalerna.
Min bedömning
Frågan i målet är om de i målet aktuella maskinerna är att bedöma som
spelautomater i lotterilagens mening och således tillståndspliktiga.
De i målet fem aktuella spelmaskinerna, som är av typen Surf Craft, består av
terminaler som via internet är uppkopplade mot servrar, vilka innehåller
programvaran för spelen. Det går både att spela spel och att surfa på internet på
maskinerna. Betalning för spelen sker genom inmatning av sedlar i maskinerna.
Någon utbetalningsanordning finns inte utan eventuell vinst betalas ut av
personal i butiken. Surfning på internet har emellertid varit gratis. Maskinerna
har s.k. touch screen (pekskärm), men saknar tangentbord och mus. För att
kunna spela spel krävs att spelaren, utöver att erlägga betalning, trycker på en
”banner” som syns överst på den sida som maskinen startar med. Efter en
sådan tryckning slussas spelaren till en annan sida och efter ett tryck på ”play
now” på skärmen startar spelet. De aktuella spelen kan också nås via
internetsajter, men då krävs först inloggning med lösenord och nedladdning av
en speciell programvara.
I målet är utrett att de aktuella elektroniska spelmaskinerna varit tillgängliga
för allmänheten och att spel på dem har skett i syfte att erhålla vinst till ett
högre värde än vad var och en av de övriga deltagarna kunnat få.
Det som skiljer de i målet aktuella spelmaskinerna från de som var aktuella i
NJA 2011 s. 858 är att dessa maskiner också kan användas för annat än spel,
dvs. för att surfa på internet. Enligt min bedömning kan Högsta domstolens
uttalande i NJA 2011 s. 858 om att de i målet aktuella maskinerna inte kunde
användas för annat än spel inte tolkas som att det är en nödvändig förutsättning
för att en maskin ska anses som en elektronisk spelautomat att den endast kan
Svarsskrivelse
ÅKLAGARMYNDIGHETEN
Rättsavdelningen
Sida 5 (6)
Dnr
ÅM 2015/2714
användas för spel. I det målet var den centrala frågan huruvida innehavaren av
en butik kunde anses som anordnare av lotteri när en spelautomat, som för sin
funktion anslutits till internet, gjorts tillgänglig för allmänheten i butiken.
Redan av NJA 2009 s. 189 får emellertid motsatsvis anses framgå att en dator
som är ansluten till internet kan vara en spelautomat, exempelvis om den är
styrd till internetsajter för spel eller om den är särskilt utrustad för spel.
De i målet aktuella maskinerna är elektroniska, har inkast för sedlar och ser till
det yttre ut som traditionella spelautomater. De har varit särskilt utrustade för
spel. Eventuella spelvinster hämtas ut i kassan. Till detta kommer att
maskinerna varit styrda till spel genom ”banners” och förvalsvägar. Surfning
på internet har inte skett genom betalning via sedelinmataren. Det är enligt min
uppfattning tydligt att maskinerna har iordningsställts för spel om pengar.
Vidare har maskinernas huvudsakliga användningsområde varit spel om pengar
och inte allmän internetåtkomst. Att maskinerna också har kunnat användas för
surfning på internet bör således sakna betydelse i detta sammanhang. Att
surffunktionen lagts till enbart för att försöka kringgå tillståndsplikten enligt
lotterilagen synes uppenbart. Enligt min bedömning innebär angivna
omständigheter att det inte bör råda någon tvekan om att i målet aktuella
spelmaskiner är att bedöma som elektroniska spelautomater i lotterilagens
mening.
Prövningstillstånd
Prejudikatdispens
Enligt 54 kap. 10 § första stycket 1 rättegångsbalken får prövningstillstånd
meddelas om det är av vikt för ledning av rättstillämpningen att överklagandet
prövas av Högsta domstolen (prejudikatdispens). För att bevilja prövning enligt
denna punkt krävs alltså att ett avgörande av Högsta domstolen blir av generell
betydelse för bedömningen av framtida mål som innehåller liknande
frågeställningar. Den enskildes intresse av att få till stånd en prövning i Högsta
domstolen kan alltså inte föranleda prövningstillstånd på denna grund (Fitger,
Rättegångsbalken, s. 54:26).
Högsta domstolen har relativt nyligen, i NJA 2011 s. 858, prövat huruvida
spelmaskiner liknande de i målet aktuella är elektroniska spelautomater i
lotterilagens mening. De i detta mål aktuella maskinerna skiljer sig från
maskinerna i nyss nämnda avgörande endast på så sätt att de, utöver att kunna
spelas på, kan användas för att surfa på internet. Enligt min bedömning står,
mot bakgrund av Högsta domstolens uttalanden i NJA 2011 s. 858 och NJA
2009 s. 189, klart att maskinerna i detta mål är att bedöma som elektroniska
spelautomater i lotterilagens mening. Enligt Utvecklingscentrum Malmö, som
inom Åklagarmyndigheten har ett särskilt ansvar för metodutveckling och
rättslig utveckling när det gäller bekämpande av brott mot lotterilagen, råder
inte någon osäkerhet bland åklagare och domare beträffande hur spelmaskiner
Svarsskrivelse
Sida 6 (6)
ÅKLAGARMYNDIGHETEN
Rättsavdelningen
Dnr
ÅM 2015/2714
av i målet aktuellt slag ska bedömas. I stället framgår av de domar som har
meddelats efter Högsta domstolens dom år 2011 att praxis är tämligen enhetlig
(se bl.a. Hovrätten för Västra Sveriges dom den 24 januari 2014 i mål B 317213, Svea hovrätts dom den 15 januari 2014 i mål B 10046-13, Svea hovrätts
dom den 13 juni 2013 i mål 10668-12, Hovrätten över Skåne och Blekinges
dom den 16 september 2013 i mål B 21-13, Örebro tingsrätts dom den 2 juni
2015 i mål B 2057-13 och Värmlands tingsrätts dom den 2 juni 2015 i mål B
3801-13).
Mot denna bakgrund kan jag inte se att det finns behov av vägledande
uttalanden av Högsta domstolen i denna fråga. Någon annan fråga av
prejudikatintresse finns enligt min bedömning inte i målet.
Sammanfattningsvis kan jag inte tillstyrka prövningstillstånd.
Bevisuppgift
Jag ber om att få återkomma med bevisuppgift för det fall Högsta domstolen
meddelar prövningstillstånd i målet.
Kerstin Skarp
Hedvig Trost
Kopia till:
Utvecklingscentrum Malmö
Åklagarkammaren i Skövde (AM-158058-11)