Protokoll - Alingsås kommun

Protokoll
Ungdomsfullmäktige
2015-03-27
§§ 1-40
2
Ungdomsfullmäktige
Protokoll
2015-03-27
§ 1 Ungdomsrådets (UR) rapport om de ärenden som skickats till UR från
ungdomsfullmäktige den 28 november 2014 ......................................................................... 6
§ 2 Kulturkväll i Alströmers esteticum för kreativa ungdomar ................................................ 7
§ 3 Filmkväll på Estrad .......................................................................................................... 8
§ 4 Filmkväll i Sollebrunn ...................................................................................................... 9
§ 5 Way Out Sollebrunn ...................................................................................................... 10
§ 6 Ungdomsfestival i Alingsås ........................................................................................... 11
§ 7 Potatisfestivalen ............................................................................................................ 12
§ 8 Femkamp under sommaren, Holmalyckan eller Savannen ............................................ 13
§ 9 Mer ungdomsböcker på biblioteket ................................................................................ 14
§ 10 Skate-tricktävling på Savannen ................................................................................... 15
§ 11 Skateboardtricktävling på Savannen ........................................................................... 16
§ 12 Tävling i skateboard-tricks på Savannen ..................................................................... 17
§ 13 Reparation av skateparken ......................................................................................... 18
§ 14 Danstävling i Alströmer ............................................................................................... 19
§ 15 Fotbollsturnering inomhus ........................................................................................... 20
§ 16 Skridsko-disco i ishallen .............................................................................................. 21
§ 17 Handbollsturnering för högstadiet Nolhagahallen ........................................................ 22
§ 18 Marathonlopp .............................................................................................................. 23
§ 19 Fotbollsturnering 5mot5............................................................................................... 24
§ 20 Nyare spel till fritidsgården i Sollebrunn ...................................................................... 25
§ 21 Beachvolleyplan vid SAIK:s stuga ............................................................................... 26
§ 22 Go-cartbana i Alingsås ................................................................................................ 27
§ 23 Önskemål att kommunen tar över ansvaret för Mellbys ishockeyrink ........................... 28
§ 24 Poledance, lobbyarbete till träningsklubbar ................................................................. 29
§ 25 Laserdome utomhus under Lights in Alingsås ............................................................. 30
§ 26 Fräschare omklädningsrum i Nolhagahallen................................................................ 31
Justerandes sign
Justerandes sign
Justerandes sign
Utdragsbestyrkande
3
Ungdomsfullmäktige
Protokoll
2015-03-27
§ 27 Ändra underlag på fotbollsplan Bollvägen till konstgräs ............................................... 32
§ 28 Mer konstgräsplaner i Alingsås för fri användning ....................................................... 33
§ 29 Högre eller fler hopptorn på Ingareds badplats ............................................................ 34
§ 30 Förslag på olika dataspelsturneringar.......................................................................... 35
§ 31 Sims 3/4 på LAN Estrad .............................................................................................. 36
§ 32 Bättre kollektivtrafik ..................................................................................................... 37
§ 33 Fortsatt nattbusstrafik Alingsås-Sollebrunn ................................................................. 38
§ 34 Gratis busskort till alla ungdomar på loven .................................................................. 39
§ 35 Låt bussar från Sollebrunn gå till Alströmer, Linde ...................................................... 40
§ 36 Förbättra sökbarheten på Alingsås kommuns hemsida ............................................... 41
§ 37 Fler sittplatser i Sollebrunn .......................................................................................... 42
§ 38 Förslag att skolcaféerna bör ta kreditkort .................................................................... 43
§ 39 Bussresa till Ullared 13-17 år ...................................................................................... 44
§ 40 Ajourneringstiden
Justerandes sign
Justerandes sign
Justerandes sign
Utdragsbestyrkande
4
Ungdomsfullmäktige
Protokoll
2015-03-27
Plats och tid
First Hotel Grand, Alingsås kl 10.00-14.00
Ajournering kl 10.10-11.00
Beslutande
Maria Herrera Velasquez, G2, ordförande
Emil Karlsson, G2, vice ordförande
Alexander Wikhall, Linnéskolan
Alexandra Furunger, Vittra Gerdsken
Alma Johansson, Montessoriskolan Globen
Antonia Ortiz Westermark, Nolhagaskolan
Daga Linde, Östlyckeskolan
Daniel Carlsson, Montessoriskolan Globen
Danijel Ristic, Nolhagaskolan
Ellen Magnusson, Sollebrunnskola
Emil Lindsjö, Vittra Gerdsken
Felix Blomfelt, Sollebrunnskola
Filip Peholm, Vittra Gerdsken
Fredrica Mattsson, G2, f r om § 2
Gustav Lindelöv, Montessoriskolan Globen
Isaac Mattsson, Gustav Adolfskolan
Izabella Rodrigues Stahlin, Gustav Adolfskolan
Jacob Freij, Gustav Adolfskolan
Jennifer Hendersson, Gustav Adolfskolan
Johan Glans, Sollebrunnskola
Jonathan Wernersson, Gustav Adolfskolan
Karo Martirosyan, Montessoriskolan Globen
Klara Bergerud, G2
Kevin Bensryd, Sollebrunnskola
Lavinia Avest, Gustav Adolf skolan
Linn Bergh, Östlyckeskolan
Linn Krog, G2
Lisa Langfjäll, Östlyckeskolan
Moa Ringvall, G2
Mohamed Jodeh, Nolhagaskolan
My Selg, Nolhagaskolan
Niklas Näsman, Sollebrunnskola
Olivia Hjort, Nolhagaskolan
Olivia Knudsen, Östlyckeskolan
Oscar Glans, G2
Rilind Elsahanin, Östlyckeskolan
Samuel Wollert, Montessoriskolan Globen
Sara Karlsson, G2, § 1
Simon Carlstedt, G2
Suldan Hassan, Östlyckeskolan
Tobias Karlsson, Sollebrunnskola
Tufva Elwhagen, Vittra Gerdsken
Victoria Gomér, Vittra Gerdsken
Zahraa Aldoujaili, Nolhagaskolan
Zarah Lindsjö, Vittra Gerdsken
Övriga
deltagare
Lennart Allbro, kommunfullmäktiges ordförande
Anci Eyoum, kommunsekreterare
Justerandes sign
Justerandes sign
Paragrafer 1-40
Justerandes sign
Utdragsbestyrkande
5
Ungdomsfullmäktige
Protokoll
2015-03-27
Utses att
justera
Lavinia Avest och Linn Krog
Justeringens
plats och tid
Rådhuset, kl 16.00 tisdagen den 14 april 2015
Sekreterare
Anci Eyoum
Ordförande
Maria Herrera Velasquez
Justerande
Lavinia Avest
Linn Krog
Anslag / Bevis
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.
Organ
Ungdomsfullmäktige
Sammanträdesdatum 2015-03-27, §§ 1-40
Datum för anslags
uppsättande
Datum för anslags
nedtagande
2015-04-15
Förvaringsplats för
protokollet
Rådhuset, administrativa avdelningen
2015-05-17
Underskrift
Justerandes sign
Justerandes sign
Justerandes sign
Utdragsbestyrkande
6
Ungdomsfullmäktige
Protokoll
2015-03-27
UF § 1
Ungdomsrådets (UR) rapport om de ärenden som skickats till UR
från ungdomsfullmäktige den 28 november 2014
Ungdomsfullmäktiges vice ordförande, tillika vice ordförande för ungdomsrådet,
Emil Karlsson berättar hur ungdomsrådet har arbetat vidare med respektive ärende.
Justerandes sign
Justerandes sign
Justerandes sign
Utdragsbestyrkande
7
Ungdomsfullmäktige
Protokoll
2015-03-27
UF § 2 Dnr 2014.584 KS 510
Kulturkväll i Alströmers esteticum för kreativa ungdomar
Ärendebeskrivning
Linn har lämnat förslag om att abonnera caféet på esteticum en kväll för musik, diktläsning
foto/bildutställning m m.
Efter omröstning beslutar ungdomsfullmäktige att skicka ärendet till ungdomsrådet för
bearbetning inför höstens sammanträde.
Ungdomsfullmäktiges beslut:
Ärendet skickas till ungdomsrådet för hantering inför beslut på ungdomsfullmäktiges
sammanträde hösten 2015.
Exp: UR
Justerandes sign
Justerandes sign
Justerandes sign
Utdragsbestyrkande
8
Ungdomsfullmäktige
Protokoll
2015-03-27
UF § 3 Dnr 2015.140 KS 510
Filmkväll på Estrad
Ärendebeskrivning
Benjamin har lämnat förslag om att anordna en filmkväll på Estrad.
Ungdomsfullmäktiges beslut:
Förslaget avslås.
Justerandes sign
Justerandes sign
Justerandes sign
Utdragsbestyrkande
9
Ungdomsfullmäktige
Protokoll
2015-03-27
UF § 4 Dnr 2015.163 KS 510
Filmkväll i Sollebrunn
Ärendebeskrivning
Niklas har lämnat förslag om att anordna en filmkväll i Sollebrunn.
Ungdomsfullmäktiges beslut:
Förslaget avslås.
Justerandes sign
Justerandes sign
Justerandes sign
Utdragsbestyrkande
10
Ungdomsfullmäktige
Protokoll
2015-03-27
UF § 5 Dnr 2015.130 KS 510
Way Out Sollebrunn
Ärendebeskrivning
Hampus m fl har lämnat förslag om söka pengar från ungdomsfullmäktige för att utöka den
budget som finns för evenemanget Way Out Sollebrunn, så att arrangörsgruppen även kan
boka in bandet Lillasyster till Way Out Sollebrunn.
Ungdomsfullmäktige beslutar att bifalla förslaget och att satsa 15 tusen kronor av budgeten.
Ungdomsfullmäktiges beslut:
1. Förslaget beviljas och 15 tusen kronor av ungdomsfullmäktiges budget satsas som för
planering/genomförande.
2. Ärendet skickas via ungdomsrådet till arrangörsgruppen för Way Out Sollebrunn.
Exp: UR
Justerandes sign
Justerandes sign
Justerandes sign
Utdragsbestyrkande
11
Ungdomsfullmäktige
Protokoll
2015-03-27
UF § 6 Dnr 2015.141 KS 510
Ungdomsfestival i Alingsås
Ärendebeskrivning
Lisa har lämnat förslag om att anordna en ungdomsfestival i Alingsås.
Ungdomsfullmäktiges beslut:
Förslaget avslås.
Justerandes sign
Justerandes sign
Justerandes sign
Utdragsbestyrkande
12
Ungdomsfullmäktige
Protokoll
2015-03-27
UF § 7 Dnr 2015.152 KS 510
Potatisfestivalen
Ärendebeskrivning
Ett flertal förslag gällande inslag på Potatisfestivalen har lämnats, dessutom har ett förslag
om femkamp under sommaren lämnats.
Ungdomsfullmäktige beslutar att slå ihop förslagen och skicka som ett gemensamt förslag till
ungdomsrådet samt att lägga 45 tusen kronor för genomförandet.
Ungdomsfullmäktiges beslut:
1. De sammanslagna förslagen beviljas.
2. Ärendet skickas som ett samlat ärende till ungdomsrådet för hantering.
3. 45 tusen kronor av ungdomsfullmäktiges budget satsas som en start för
planering/genomförande.
Exp: UR
Justerandes sign
Justerandes sign
Justerandes sign
Utdragsbestyrkande
13
Ungdomsfullmäktige
Protokoll
2015-03-27
UF § 8 Dnr 2015.098 KS 510
Femkamp under sommaren, Holmalyckan eller Savannen
Ärendebeskrivning
Niklas har lämnat förslag om femkamp under sommaren på Holmalyckan eller Savannen har
lämnats.
Ungdomsfullmäktige beslutar att slå ihop förslaget med förslagen gällande Potatisfestivalen
och skicka som ett gemensamt förslag till ungdomsrådet.
Ungdomsfullmäktiges beslut:
Förslaget beviljas, och skickas tillsammans med föregående ärende om Potatisfestivalen
som ett samlat ärende till ungdomsrådet för hantering.
Exp: UR
Justerandes sign
Justerandes sign
Justerandes sign
Utdragsbestyrkande
14
Ungdomsfullmäktige
Protokoll
2015-03-27
UF § 9 Dnr 2015.148 KS 546
Mer ungdomsböcker på biblioteket
Ärendebeskrivning
Nouraldin har lämnat förslag om mer ungdomsböcker till biblioteket.
Ungdomsfullmäktiges beslut:
Förslaget avslås.
Justerandes sign
Justerandes sign
Justerandes sign
Utdragsbestyrkande
15
Ungdomsfullmäktige
Protokoll
2015-03-27
UF § 10 Dnr 2015.097 KS 510
Skate-tricktävling på Savannen
Ärendebeskrivning
Niklas har lämnat förslag om en skate-tricktävling på Savannen.
Ungdomsfullmäktiges beslut:
Förslaget beviljas och lämnas till ungdomsrådet för bearbetning i samarbete med
pingstkyrkan.
Exp: UR
Justerandes sign
Justerandes sign
Justerandes sign
Utdragsbestyrkande
16
Ungdomsfullmäktige
Protokoll
2015-03-27
UF § 11 Dnr 2015.099 KS 510
Skateboardtricktävling på Savannen
Ärendebeskrivning
Niklas har lämnat förslag om en skateboardtricktävling på Savannen.
Ungdomsfullmäktiges beslut:
Förslaget beviljas och lämnas till ungdomsrådet för bearbetning i samarbete med
pingstkyrkan.
Exp: UR
Justerandes sign
Justerandes sign
Justerandes sign
Utdragsbestyrkande
17
Ungdomsfullmäktige
Protokoll
2015-03-27
UF § 12 Dnr 2015.145 KS 510
Tävling i skateboard-tricks på Savannen
Ärendebeskrivning
Niklas har lämnat förslag om en skateboardstricktävling på Savannen.
Ungdomsfullmäktiges beslut:
Förslaget beviljas och lämnas till ungdomsrådet för bearbetning i samarbete med
pingstkyrkan.
Exp: UR
Justerandes sign
Justerandes sign
Justerandes sign
Utdragsbestyrkande
18
Ungdomsfullmäktige
Protokoll
2015-03-27
UF § 13 Dnr 2015.146 KS 560
Reparation av skateparken
Ärendebeskrivning
Simon har lämnat förslag om att sprickorna i betongen i Alingsås skatepark behöver
repareras.
Ungdomsfullmäktiges beslut:
Förslaget beviljas och lämnas till ungdomsrådet för bearbetning i samarbete med
pingstkyrkan.
Exp: UR
Justerandes sign
Justerandes sign
Justerandes sign
Utdragsbestyrkande
19
Ungdomsfullmäktige
Protokoll
2015-03-27
UF § 14 Dnr 2015.150 KS 510
Danstävling i Alströmer
Ärendebeskrivning
Julie har lämnat förslag om en danstävling i Alingsås.
Ungdomsfullmäktiges beslut:
Förslaget avslås.
Justerandes sign
Justerandes sign
Justerandes sign
Utdragsbestyrkande
20
Ungdomsfullmäktige
Protokoll
2015-03-27
UF § 15 Dnr 2015.153 KS 534
Fotbollsturnering inomhus
Ärendebeskrivning
Niklas har lämnat förslag om fotbollsturnering inomhus.
Ungdomsfullmäktiges beslut:
Förslaget avslås.
Justerandes sign
Justerandes sign
Justerandes sign
Utdragsbestyrkande
21
Ungdomsfullmäktige
Protokoll
2015-03-27
UF § 16 Dnr 2015.169 KS 510
Skridsko-disco i ishallen
Ärendebeskrivning
Klara har lämnat förslag om skridsko-disco.
Ungdomsfullmäktiges beslut:
Förslaget avslås.
Justerandes sign
Justerandes sign
Justerandes sign
Utdragsbestyrkande
22
Ungdomsfullmäktige
Protokoll
2015-03-27
UF § 17 Dnr 2015.170 KS 554
Handbollsturnering för högstadiet Nolhagahallen
Ärendebeskrivning
Charlotte har lämnat förslag om handbollsturnering.
Ungdomsfullmäktiges beslut:
Förslaget avslås.
Justerandes sign
Justerandes sign
Justerandes sign
Utdragsbestyrkande
23
Ungdomsfullmäktige
Protokoll
2015-03-27
UF § 18 Dnr 2015.171 KS 554
Marathonlopp
Ärendebeskrivning
Betim har lämnat förslag om maratonlopp.
Ungdomsfullmäktiges beslut:
Förslaget avslås.
Justerandes sign
Justerandes sign
Justerandes sign
Utdragsbestyrkande
24
Ungdomsfullmäktige
Protokoll
2015-03-27
UF § 19 Dnr 2015.177 KS 534
Fotbollsturnering 5mot5
Ärendebeskrivning
Irfan har lämnat förslag om fotbollsturnering.
Ungdomsfullmäktiges beslut:
Förslaget avslås.
Justerandes sign
Justerandes sign
Justerandes sign
Utdragsbestyrkande
25
Ungdomsfullmäktige
Protokoll
2015-03-27
UF § 20 Dnr 2015.151 KS 550
Nyare spel till fritidsgården i Sollebrunn
Ärendebeskrivning
Erik har lämnat förslag om nyare spel till fritidsgården.
Ungdomsfullmäktiges beslut:
Förslaget avslås.
Justerandes sign
Justerandes sign
Justerandes sign
Utdragsbestyrkande
26
Ungdomsfullmäktige
Protokoll
2015-03-27
UF § 21 Dnr 2015.154 KS 560
Beachvolleyplan vid SAIK:s stuga
Ärendebeskrivning
Carolina har lämnat förslag om beachvolleyplan.
Ungdomsfullmäktiges beslut:
Förslaget avslås.
Justerandes sign
Justerandes sign
Justerandes sign
Utdragsbestyrkande
27
Ungdomsfullmäktige
Protokoll
2015-03-27
UF § 22 Dnr 2015.156 KS 560
Go-cartbana i Alingsås
Ärendebeskrivning
Daniel har lämnat förslag om go-cartbana.
Ungdomsfullmäktiges beslut:
Förslaget avslås.
Justerandes sign
Justerandes sign
Justerandes sign
Utdragsbestyrkande
28
Ungdomsfullmäktige
Protokoll
2015-03-27
UF § 23 Dnr 2015.157 KS 561
Önskemål att kommunen tar över ansvaret för Mellbys ishockeyrink
Ärendebeskrivning
Andreas har lämnat förslag om att kommunen ska ta över ansvaret för Mellbys ishockeyrink.
Ungdomsfullmäktige beslutar att via ungdomsrådet skicka ärendet till
kommunfullmäktige som en synpunkt.
Ungdomsfullmäktiges beslut:
Ärendet skickas till ungdomsrådet för hantering.
Exp: UR
Justerandes sign
Justerandes sign
Justerandes sign
Utdragsbestyrkande
29
Ungdomsfullmäktige
Protokoll
2015-03-27
UF § 24 Dnr 2015.173 KS 550
Poledance, lobbyarbete till träningsklubbar
Ärendebeskrivning
My har lämnat förslag om poledance.
Ungdomsfullmäktiges beslut:
Förslaget avslås.
Justerandes sign
Justerandes sign
Justerandes sign
Utdragsbestyrkande
30
Ungdomsfullmäktige
Protokoll
2015-03-27
UF § 25 Dnr 2015.166 KS 510
Laserdome utomhus under Lights in Alingsås
Ärendebeskrivning
Zahraa har lämnat förslag om Laserdome.
Ungdomsfullmäktige beslutar att bifalla förslaget och skicka med 20 tusen kronor till
Lightsorganisationen för arbete med att locka fler ungdomar till Alingsås.
Ungdomsfullmäktiges beslut:
1. Förslaget beviljas och 20 tusen kronor av ungdomsfullmäktiges budget satsas för riktat
arbete med att locka fler ungdomar via Lights.
2. Ärendet skickas via ungdomsrådet till arrangörsgruppen för Light in Alingsås.
Exp: UR
Justerandes sign
Justerandes sign
Justerandes sign
Utdragsbestyrkande
31
Ungdomsfullmäktige
Protokoll
2015-03-27
UF § 26 Dnr 2015.168 KS 560
Fräschare omklädningsrum i Nolhagahallen
Ärendebeskrivning
Amanda har lämnat förslag om uppfräschning av omklädningsrum.
Ungdomsfullmäktiges beslut:
Förslaget avslås.
Justerandes sign
Justerandes sign
Justerandes sign
Utdragsbestyrkande
32
Ungdomsfullmäktige
Protokoll
2015-03-27
UF § 27 Dnr 2015.174 KS 560
Ändra underlag på fotbollsplan Bollvägen till konstgräs
Ärendebeskrivning
Zecir har lämnat förslag om att ändra underlag på fotbollsplanen vid Bollvägen.
Ungdomsfullmäktige beslutar att via ungdomsrådet skicka ärendet till
kommunfullmäktige som en synpunkt.
Ungdomsfullmäktiges beslut:
Ärendet skickas till ungdomsrådet för hantering.
Exp: UR
Justerandes sign
Justerandes sign
Justerandes sign
Utdragsbestyrkande
33
Ungdomsfullmäktige
Protokoll
2015-03-27
UF § 28 Dnr 2015.160 KS 560
Mer konstgräsplaner i Alingsås för fri användning
Ärendebeskrivning
Ida och Emma har lämnat förslag om fler konstgräsplaner.
Ungdomsfullmäktiges beslut:
Förslaget avslås.
Justerandes sign
Justerandes sign
Justerandes sign
Utdragsbestyrkande
34
Ungdomsfullmäktige
Protokoll
2015-03-27
UF § 29 Dnr 2015.161 KS 560
Högre eller fler hopptorn på Ingareds badplats
Ärendebeskrivning
Max har lämnat förslag om hopptorn.
Ungdomsfullmäktige beslutar att via ungdomsrådet skicka ärendet till
Ingareds byalag som en synpunkt.
Ungdomsfullmäktiges beslut:
Ärendet skickas till ungdomsrådet för hantering.
Exp: UR
Justerandes sign
Justerandes sign
Justerandes sign
Utdragsbestyrkande
35
Ungdomsfullmäktige
Protokoll
2015-03-27
UF § 30 Dnr 2015.176 KS 510
Förslag på olika dataspelsturneringar
Ärendebeskrivning
Irfan och Victor har lämnat förslag om olika dataspelsturneringar.
Ungdomsfullmäktige beslutar att bifalla förslaget och att skicka med 20 tusen kronor.
Ungdomsfullmäktiges beslut:
1. Förslaget beviljas och 20 tusen kronor av ungdomsfullmäktiges budget satsas.
2. Ärendet skickas till ungdomsrådet för hantering.
Exp: UR
Justerandes sign
Justerandes sign
Justerandes sign
Utdragsbestyrkande
36
Ungdomsfullmäktige
Protokoll
2015-03-27
UF § 31 Dnr 2015.158 KS 510
Sims 3/4 på LAN Estrad
Ärendebeskrivning
Maja har lämnat förslag om Sims 3/4.
Ungdomsfullmäktige beslutar att bifalla förslaget och att lägga ihop detta förslag med
förslagen i förra ärendet.
Ungdomsfullmäktiges beslut:
Förslaget beviljas och skickas tillsammans med föregående ärende till ungdomsrådet för
hantering.
Exp: UR
Justerandes sign
Justerandes sign
Justerandes sign
Utdragsbestyrkande
37
Ungdomsfullmäktige
Protokoll
2015-03-27
UF § 32 Dnr 2015.147 KS 054
Bättre kollektivtrafik
Ärendebeskrivning
Nouraldin har lämnat förslag om bättre av kollektivtrafiken.
Ungdomsfullmäktige beslutar att skicka ärendet till ungdomsrådet för fortsatt arbete.
Ungdomsfullmäktiges beslut:
Förslaget beviljas och skickas till ungdomsrådet för hantering.
Exp: UR
Justerandes sign
Justerandes sign
Justerandes sign
Utdragsbestyrkande
38
Ungdomsfullmäktige
Protokoll
2015-03-27
UF § 33 Dnr 2015.159 KS 054
Fortsatt nattbusstrafik Alingsås-Sollebrunn
Ärendebeskrivning
Wictor har lämnat förslag om fortsatt nattbusstrafik.
Ungdomsfullmäktige beslutar att skicka ärendet till ungdomsrådet för fortsatt arbete.
Ungdomsfullmäktiges beslut:
Förslaget beviljas och skickas till ungdomsrådet för hantering.
Exp: UR
Justerandes sign
Justerandes sign
Justerandes sign
Utdragsbestyrkande
39
Ungdomsfullmäktige
Protokoll
2015-03-27
UF § 34 Dnr 2015.162 KS 054
Gratis busskort till alla ungdomar på loven
Ärendebeskrivning
Olivia har lämnat förslag om gratis busskort.
Ungdomsfullmäktige beslutar att skicka ärendet till ungdomsrådet för fortsatt arbete.
Ungdomsfullmäktiges beslut:
Förslaget beviljas och skickas till ungdomsrådet för hantering.
Exp: UR
Justerandes sign
Justerandes sign
Justerandes sign
Utdragsbestyrkande
40
Ungdomsfullmäktige
Protokoll
2015-03-27
UF § 35 Dnr 2015.164 KS 054
Låt bussar från Sollebrunn gå till Alströmer
Ärendebeskrivning
Daga har lämnat förslag om bussar från Sollebrunn.
Ungdomsfullmäktige beslutar att skicka ärendet till ungdomsrådet för fortsatt arbete.
Ungdomsfullmäktiges beslut:
Förslaget beviljas och skickas till ungdomsrådet för hantering.
Exp: UR
Justerandes sign
Justerandes sign
Justerandes sign
Utdragsbestyrkande
41
Ungdomsfullmäktige
Protokoll
2015-03-27
UF § 36 Dnr 2015.149 KS 037
Förbättra sökbarheten på Alingsås kommuns hemsida
Ärendebeskrivning
Niklas har lämnat förslag om sökbarheten på Alingsås hemsida.
Ungdomsfullmäktiges beslut:
Förslaget avslås.
Justerandes sign
Justerandes sign
Justerandes sign
Utdragsbestyrkande
42
Ungdomsfullmäktige
Protokoll
2015-03-27
UF § 37 Dnr 2015.155 KS 340
Fler sittplatser i Sollebrunn
Ärendebeskrivning
Mira har lämnat förslag om att fler sittplatser utomhus i Sollebrunn behövs.
Ungdomsfullmäktige beslutar att via ungdomsrådet skicka ärendet till
kommunfullmäktige som en synpunkt om att samtliga parkbänkar i Alingsås behöver ses
över och renoveras.
Ungdomsfullmäktiges beslut:
Ärendet skickas till ungdomsrådet för hantering.
Exp: UR
Justerandes sign
Justerandes sign
Justerandes sign
Utdragsbestyrkande
43
Ungdomsfullmäktige
Protokoll
2015-03-27
UF § 38 Dnr 2015.167 KS 612
Förslag att skolcaféerna bör ta kreditkort
Ärendebeskrivning
Lucas har lämnat förslag om skolcaféer och kreditkort.
Ungdomsfullmäktiges beslut:
Förslaget avslås.
Justerandes sign
Justerandes sign
Justerandes sign
Utdragsbestyrkande
44
Ungdomsfullmäktige
Protokoll
2015-03-27
UF § 39 Dnr 2015.172 KS 510
Bussresa till Ullared 13-17 år
Ärendebeskrivning
Raif har lämnat förslag om bussresa till Ullared.
Ungdomsfullmäktiges beslut:
Förslaget avslås.
Justerandes sign
Justerandes sign
Justerandes sign
Utdragsbestyrkande
45
Ungdomsfullmäktige
Protokoll
2015-03-27
UF § 40
Ajourneringstiden
Under förmiddagens ajournering genomförde grupperna diskussioner om de olika förslagen
följt av debatt.
Justerandes sign
Justerandes sign
Justerandes sign
Utdragsbestyrkande