Inbjudan med program GRÄV DÄR DU STÅR – HUR

Att tänka innovativt, inkluderande, jämlikt och smart
om en hållbar utveckling i nordöstra Skåne.
Inbjudan med program
GRÄV DÄR DU STÅR – HUR FORMAR VI FRAMTIDEN?
Vi är många som vill bidra till en hållbar och inkluderande utveckling. Du är en av dem.
TusenTankar välkomnar dig till ett första möte den 17 sep 2015 kl. 12 – 17 på Wanås.
I stor sett samtliga företag, organisationer och personer som vi besökt i samband med presentation av TusenTankar under våren har visat stort intresse och nyfikenhet. Ni delar vår
uppfattning om det viktiga med arbetet för en hållbar utveckling och tron på kraften i ett
tvärdisciplinärt nätverk som arbetar tillsammans. Ni tycker att det är en intressant plattform
att samlas på. Intresset har också varit stort eftersom ett deltagande i ”tankelabbet” innebär
personligt engagemang och personlig utveckling. Ni som anmält intresse att delta företräder
både företag, organisationer men också den person ni faktiskt är och vill vara.
På mötet den 17 sept. kommer ni som anmält ert intresse för TusenTankar, förutom att få
ta del av intressanta föreläsare, att diskutera och jobba fram struktur, metod och aktiviteter.
Opinions- och påverkansfaktorer ska identifieras. Inspiratörer, projektledare och en moderator finns på plats för att hjälpa till i processen.
Vid första ”tankelabben” får du chansen att känna mer på vad TusenTankar är och kan bli.
Vi hoppas förstås att du vill fortsätta ditt engagemang, men det finns förstås heller inga krav.
Mattias Goldmann, vd på tankesmedjan Fores är en av dagens inspiratörer och kommer
också hjälpa oss strukturera dagen. (www.fores.se)
Dogge Doggelito är dagens andra inspiratör! (www.doggedoggelito.se)
Välkomna!
Mattias Givell, Verksamhetschef, Wanås Konst
Henrietta Hansson, VD Länsförsäkringar Göinge-Kristianstad
Renée Carlsson, Projektledare Länsförsäkringar Göinge-Kristianstad
www.tusentankar.org
PROGRAM GRÄV DÄR DU STÅR – HUR FORMAR VI FRAMTIDEN
12.00 Sopplunch
13.00 TusenTankar – bakgrund, syfte, mål och presentation av dagens aktiviteter och aktörer
Mattias Givell verksamhetschef på Wanås Konst
Henrietta Hansson, vd Länsförsäkringar Göinge-Kristianstad
Renée Carlsson, projektledare Länsförsäkringar Göinge-Kristianstad
13,30 – 14.15 Dogge Doggelito 2 Lax Guld
Om att vända det negativa till det positiva samt att tro och satsa på sina egna drömmar. Dogge Doggelito är själv född,
uppväxt och fortfarande bosatt i Alby-Norra Botkyrka, en förort i Stockholm, och har en hel del att berätta om utsatthet och
utanförskap, men även om berikande gemenskap och vardagslivet möjligheter i mötet med människor med rötter i andra
kulturer. Det är möjligt att växa! Mycket handlar om dina egna vägar och dina egna beslut. (www.doggedoggelito.se)
14,15 – 14,25 Paus – vatten, frukt
14,30 – 15.10 Mattias Goldmann, vd tankesmedjan Fores
Vad är en tankesmedja inom området hållbar utveckling. Vad förväntar Fores sig av vårt tankelab? Hur ska vi jobba?
15.10 – 15.30 Kaffe och macka + Mediedagen
Göran Andersson, projektledare Mediedagen, Gota Media, berättar Mediadagen i Kristianstad där TusenTankar medverkar.
15.30-15,40 Mattias Goldmann: information om workshopens upplägg.
TusenTankars grund, syfte och mål har vi tagit fram genom samtal med bland annat er som deltar den 17 september. Vi har
utifrån de samtalen fokuserat på fyra begrepp/områden – innovation, det inkluderande, jämlikhet och smarta lösningar –
och byggt fyra workshoppar kring dessa. Workshopparna ska skapa en gemensam förståelse för vad TusenTankar är och
kan bli: Varför hållbar? Vad är hållbarhet? Vad är utveckling? Vad betyder hållbar utveckling för dig? Hur kan jag/vi påverka
och bidra? Antagligen har vi missat massor av begrepp/områden som är lika relevanta som de nyss nämnda. Det tittar vi på
i en femte workshop.
15,45 – 16,30 WORKSHOP
1. Innovativ hållbar utveckling i nordöstra Skåne – vad är det?
Workshopledare Jenny Bergman, Idéinstitutet ALMI
a. vilka områden ska TT jobba med kopplat till innovation - vad betyder innovation i detta sammanhang?
b. Vad bör vi särskilt ta fasta på från bygden utifrån begreppet innovation?
c. Vad är det enskilt viktigaste att TT ska ha uppnått inom ett år utifrån begreppet innovation?
2. Inkluderande hållbar utveckling i nordöstra Skåne – vad är det?
Workshopledare Aldo Iskra, generalsekreterare Open Skåne.
a. vilka områden ska TT jobba med kopplat till inkluderande – vad betyder inkluderande i detta sammanhang?
b. Vad bör vi särskilt ta fasta på från bygden utifrån begreppet inkluderande?
c. Vad är det enskilt viktigaste att TT ska ha uppnått inom ett år utifrån begreppet inkluderande?
3. Jämlik hållbar utveckling i nordöstra Skåne – vad är det?
Workshopledare: Jay Seipel, Malmö mot diskriminering
a. vilka områden ska TT jobba med kopplat till jämlikhet - vad betyder jämlikt i detta sammanhang?
b. Vad bör vi särskilt ta fasta på från bygden utifrån begreppet jämlikhet?
c. Vad är det viktigaste TT ska ha uppnått inom ett år utifrån begreppet jämlikhet?
forts.
4. Smart hållbar utveckling i nordöstra Skåne – vad är det?
Workshopledare Cissa Pagel, social entreprenör, Young innovation hub, Fryshuset, WWF.
a. Hur jobbar vi smart med begreppet Hållbar utveckling, inkluderande, jämlikt och innovativt?
b. Vad bör vi särskilt ta fasta på från bygden när vi tänker smart kring hållbarhetsbegreppet?
c. Vad är det smartaste TT ska ha uppnått inom ramen för TT´s arbete med hållbarhet?
5. MER hållbar utveckling i nordöstra Skåne – vad är det?
Workshopledare: Mattias Givell, verksamhetschef - projektutveckling Wanås Konst
Gruppen arbetar kring vad ett femte begrepp kan vara och:
a. vilka områden ska TT jobba med kopplat till MER - vad är MER?
b. Vad bör vi särskilt ta fasta på från bygden utifrån begreppet MER?
c. Vad är det viktigaste TT ska ha uppnått inom ett år utifrån begreppet MER?
16.40 – 17.00 AVSLUT
Mattias Goldmann och Dogge sammanfattar dagen.
Tack för idag.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------LOGISTIK
Tid
Plats
Lunch
OSA
17 sep 2015 kl. 12 – 17 (sopplunch kl 12-13)
Wanås, 289 90 Knislinge, www.wanaskonst.se
Anmäl – om du inte redan har – om du/ni vill ha lunch (ange matpreferenser)
Renée Carlsson 0708-139370 alt. [email protected]
Medverkande se separat dokument
FORM, METOD OCH FINANSIERING
Som TusenTankar logo visar så är det viktigt med ett ramverk kring den kreativa processen. Vi har därför tagit fram ett förslag till en verksamhetsform, metod, finansieringsidé och en agenda för TusenTankar de första två åren.
FORM
Verksamheten kommer att bedrivas som en ”ideell förening” utan vinstsyfte. Föreningen startas av Wanås Konst och Länsförsäkringar Göinge Kristianstad och med
för ändamålet funktionella men öppna stadgar som presenteras på mötet 17 sept.
Medlemsmöten/inspirationstillfällen sker under året med ett formellt årsmöte kopplat
till ett av tillfällena.
METOD / AKTIVITETER
•
Tre medlemsmöten/träffar med inspiratörer per år
•
Den ideella föreningen TusenTankars Årsmöte
•
En för allmänheten öppen föreläsning/seminarium per år
•
Två insändare per år
•
En publik kampanj per år
•
Kontinuerligt nätverkande
•
Om möjligt är två-tre personer från varje företag/organisation aktiva i TusenTankar.
FINANSIERING
TusenTankars fysiska bas är Wanås Konst. TusenTankars aktiviteter kommer - som
förslag - att läggas hos medlemmarna. På så sätt kommer vi runt till och inblick i
allas verksamheter. Kostnader som uppstår i samband med aktivitet hanteras av
medlem/medlemmar (kan vara flera som går ihop), så som Länsförsäkringar GöingeKristianstad och Wanås Konst står för kostnaderna vid konstituerande mötet i 17
september. Tusen tankar kommer också att ha en medlemsavgift (nivå sätts efter
mötet 17/9). Små föreningar och privatpersoner som inte har möjlighet att bidra ekonomiskt undantas medlemsavgiften. TusenTankar kommer också söka externa projektmedel.
ATT VÄNDA RÄDSLA TILL NYFIKENHET!
TusenTankar är ett nätverk av organisationer, företag, institutioner, samfund, skolor och individer
som alla engagerar sig i nordöstra Skånes framtid och utveckling. TusenTankars utgångspunkter
är övertygelsen om behovet av och tron på en hållbar utveckling. Liksom tron på allas kreativa förmåga och nätverkets styrka genom medlemmarnas kompetenser. TusenTankar är övertygad om att
den kreativa processen i en tvärdisciplinär dialog är en avgörande kraft för bygget av en innovativ,
inkluderande, jämlik och smart framtid i vår del av Skåne. TusenTankar vill ta till vara alla samhällets
verksamheter och kompetenser. TusenTankar vill aktivera alla kulturella, etniska, religiösa och ickereligiösa erfarenheter i framtidsbygget. TusenTankar vill dra nytta av mångfalden.
TusenTankar – syfte. Gruppen är ett forum för dialog vars syfte är att skapa opinion och samverkan intellektuellt och praktiskt i frågor rörande en hållbar utveckling i nordöstra Skåne.
TusenTankar – mål. Ett nordöstra Skåne som är innovativt, inkluderande, jämlikt och smart.
TusenTankar – process. TusenTankar är under uppbyggnad. Hemsidan är under utveckling.
Löpande kommer organisationen och aktuella aktiviteter att skapas och presenteras.
TusenTankar – kontakt. www.tusentankar.org, [email protected]
TusenTankar – bakgrund. Länsförsäkringar Göinge-Kristianstad (LFGK) och Wanås Konst (WK) i
Östra Göinge möttes i slutet av 2013 i ett samtal bygden och dess barns bild av framtiden.
LFGK jobbade i sitt CSR-projekt ”Vi ska rädda världen. Vi börjar i vår del av Skåne” som handlar om
att skapa en förståelse av samtiden och bilder av hopp om framtiden. Wanås Konst arbetade – vid
sidan av sitt ordinarie utomhuspedagogiska program som når ca 6500 barn/år – i specialprojektet
”Xlarge” för att göra det möjligt för fler oavsett bakgrund, kompetens och fysiska förutsättningar att ta
del av Wanås Konst verksamhet.
LFGK bar på en vilja att utveckla sitt projekt och engagemang i en hållbar utveckling av bygden och
hade genom sitt projekt kommit i kontakt med flera olika företag och organisationer som ser behovet
och vill samverka kring dessa frågor. Wanås Konst bar på en idé om att skapa ett ”tankelab”, där
verksamheter med samma vilja att skapa en hållbar utveckling i bygden skapar en förutsättningslös
dialog om hur man kan bidra.
En idé om ett tvärdisciplinärt nätverk för en hållbar utveckling och framtid växte fram och gavs namnet ”TusenTankar” (en rytmisk lek med begreppet Think Tank) – en grupp organisationer och företag,
föreningar och samfund, klubbar och individer som träffas, inspireras, diskuterar möjliga strategier
och driver praktiska aktiviteter.
www.tusentankar.org