Protokoll nr 3

Västergötlands Idrottsförbund
SISU Idrottsutbildarna Västergötland
Protokoll fört vid konstituerande sammanträde med den gemensamma styrelsen för
Västergötlands Idrottsförbund och SISU Idrottsutbildarna Västergötland
Protokoll nr 3 /2015
Tid
Torsdagen den 16 april 2015
Klockan 21.00 – 22.00
I anslutning till stämmornas avslutning
Plats
Konserthuset
Vara
Närvarande:
Sören Karlström – Ordförande
Anita Zetterman
Per Ekberg
Carl-Erik Johnsson
Peter Fredriksson
Nathalie Welander
Annette Svensson
Patricia Daoud
Anna Olofsson - personalrepresentant
Sture Gustafsson – adjungerad sekreterare
Förhinder:
Göran Nyberg
§§
32 - 39
§ 32. Mötets öppnande
Ordförande Sören Karlström hälsar styrelsen välkomna till konstituerande styrelsemöte med
den gemensamma styrelsen för Västergötlands Idrottsförbund och SISU Idrottsutbildarna
Västergötland och förklarar sammanträdet för öppnat.
§ 33. Godkännande av föredragningslista
STYRELSEN BESLUTAR
Att godkänna föreslagen föredragningslistan
§ 34. Val av sekreterare för mötet
STYRELSE BESLUTAR
Att utse Sture Gustafsson till sekreterare för mötet
§ 35. Val av protokolljusterare
STYRELSEN BESLUTAR
Att utse Nathalie Welander att tillsammans med ordförande justera sammanträdets
protokoll
§ 36. Styrelsens konstituering
STYRELSEN BESLUTAR
Att till vice ordförande för de båda organisationerna Västergötlands Idrottsförbund och
SISU Idrottsutbildarna Västergötland utse Anita Zetterman Borås
Att till styrelsens ansvarig för ekonomifrågor utse Annette Svensson
Att till sekreterare utse Sture Gustafsson adjungerad till styrelsen
§ 37. Firmatecknare
STYRELSEN BESLUTAR
För Västergötlands Idrottsförbund
Att äga rätt att teckna Västergötlands Idrottsförbunds firma, inom ramen för fastställd
budget, förutom styrelsen i sin helhet utse distriktsordförande Sören Karlström,
styrelseledamot Annette Svensson, distriktidrottschef Sture Gustafsson, ekonomichef Roger
Emanuelsson och ekonomiansvarig Liz Andersson, två i förening samt
Att teckna förbundets bankgiro (996-6433) och postgirokonto (17 68 46-4) samt bankkonto
8299-04035302662 utse Sören Karlström, Sture Gustafsson, Roger Emanuelsson och
Liz Andersson att var för sig på högst upp till trehundra tusen kronor (300 000) vid varje
tillfälle. På överstigande belopp tecknas kontot av ovan nämnda personer två i förening.
Att äga tillträde till förbundets bankfack utse Sören Karlström, Sture Gustafsson,
Roger Emanuelsson och Liz Andersson var för sig.
Att utse Sture Gustafsson till att attestera distriktsordförande Sören Karlströms
reserapporter.
Att utse Sture Gustafsson till att attestera ekonomichef Roger Emanuelssons reserapporter
Att utse Roger Emanuelsson till att attestera distriktidrottschef Sture Gustafssons
reserapporter.
För SISU Idrottsutbildarna Västergötland
Att äga rätt att teckna SISU Idrottsutbildarna Västergötlands firma, inom ramen för fastställd
budget, förutom styrelsen i sin helhet utse
Ordförande Sören Karlström, styrelseledamot Annette Svensson, distriktidrottschef
Sture Gustafsson, ekonomichef Roger Emanuelsson och ekonomiansvarig Liz Andersson,
två i förening samt
Att teckna bankkonto nr 403 573 263 – 6, samt bankkonto nr 924 920 073-5, samt bankgiro
nr 380-8334 utse Sören Karlström, Sture Gustafsson, Liz Andersson och Roger Emanuelsson
att var för sig på högst upp till åttahundra tusen kronor (800 000 kr) vid varje tillfälle. På
överstigande belopp tecknas kontot av ovan nämnda personer, två i förening.
§ 38 Ersättningar och arvoden
STYRELSEN BESLUTAR
Att följande ersättningar och ersättningsnivåer skall gälla för styrelsens ledamöter
Resekostnadsersättning och traktamente
Resekostnadsersättning med 3.20 kr/km inklusive den skattefria delen.
Traktamente utgå vid förrättning utanför ”tjänstgöringszon” som för den förtroendevalde är
det samma som 5 mil utanför bostadsorten
Representationsersättning
Vid representation svarar förbundet för omkostnaderna som verifieras med kvitto.
Ersättning förlorad arbetsförtjänst och arvodesberättigade aktiviteter
Möte med tillhörande arbetsinsatser, distriktsintern konferens beslutad av styrelsen,
möte/konferens beslutad av RS/FS. Ersättning utgår för yrkesverksamma med 2000 kr för
heldag och 1000 kr för halvdag alternativt ersättning för förlorad arbetsförtjänst enligt
arbetsgivarintyg.
Rutiner utbetalning av kostnadsersättningar förtroendevalda
Utbetalning av kostnadsersättningar sker efter insändandet av upprättad
rese/arvodesblankett som insänds till kansliet. Efter varje utbetalning erhålles
lönespecifikation.
Kostnadsersättning
Arvode utbetalas till styrelsens ledamöter som motsvarar 5% av prisbasbeloppet för att
täcka bland annat de kostnadsutlägg styrelsen har för uppdragets genomförande.
§ 38. Sammanträdestider
STYRELSEN BESLUTAR
Att föreslå följande sammanträdesdagar för styrelsen under 2015/2016.
Styrelsens sammanträdesdagar
Vecka 16 – 16 april Konstituerande sammanträde Vara Konserthus
Vecka 24 – 8 juni Idrottens Hus Skövde
Vecka 36 – 2 september Vara Folkhögskola
Vecka 39 – 23-24 september Mål och verksamhetskonferens (Plats meddelas senare)
Vecka 44 – 26 oktober Mariedalsstugan Borås
Vecka 50 – 8 december Kronocampingen Lidköping
Vecka 5 – 3 februari Mariedalsstugan Borås
Vecka 10 – 10 mars Idrottens Hus Skövde
Vecka 15 – 14 april Stämmor Vara Konserthus
Övriga mötestider
29-31 maj - 15 fredag-söndag Riksidrottsmöte Helsingborg
19-20 september lördag-söndag Distriktsledningskonferens Stockholm
§ 39 Övriga frågor
Då inga övriga frågor föreligger förklara ordförande Sören Karlström sammanträdet för
avslutat.
Vid protokollet
Sture Gustafsson
Sekreterare
Nathalie Welander
Justerare av protokollet
Sören Karlström
Ordförande