I Sigtuna kommun ska det vara

VÄLKOMMEN TILL
SIGTUNA KOMMUN
1
I
över tusen år har Sigtuna varit en mötesplats. Från att vara Sveriges
första stad till att idag ha landets största flygplats där fler än 22 miljoner
människor årligen passerar Sigtuna kommun.
Närheten till Arlanda flygplats är en av anledningarna till att Sigtuna kommun
nu befinner sig i en spännande fas. Näringslivet expanderar och vi ser en
hög nyetablering av såväl stora som små företag.
Nya jobb innebär att fler vill flytta till vår kommun. Därför genomför Sigtuna
kommun nu stora satsningar för att kunna erbjuda såväl nuvarande som
kommande kommuninvånare en trivsam boendemiljö, förstklassig skola och
omsorg samt ett brett kultur- och fritidsliv.
I detta arbete utgår vi från att skapa hållbarhet utifrån fyra perspektiv;
demokratisk, ekonomisk, social och ekologisk. De satsningar som Sigtuna
kommun står för ska uppfylla dagens kommuninvånares behov, utan att
äventyra kommande generationers förmåga att tillgodose sina.
2
3
Sigtuna kommun
Sigtuna kommun är
en diplomerad Fairtrade
City-kommun. Diplomeringen
ges till kommuner som
engagerar sig för rättvis
handel och etisk
konsumtion.
är en av världens mest hållbara platser
Det visar en rankning framtagen av den internationella organisationen
Green Destinations som har undersökt turistmål över hela världen.
S
igtuna ligger på topp tre-listan och är, vid sidan av
delvis norska Kosterhavets nationalpark, Sveriges
enda turistmål på listan. Natur, miljö, kultur och
tradition, social välfärd, grön ekonomi samt certifierad grön turistpolitik är kriterier som bedöms.
– Men vi pratar hellre om att vi ständigt behöver arbeta
för att vara så hållbara som möjligt. För oss innebär det att
arbeta övergripande, och just det breda arbetet är vår styrka, säger Helen Ericson, miljöstrateg i Sigtuna kommun.
I Sigtuna kommun ska det vara möjligt för invånare och
besökare att leva miljöanpassat, och det ska vara lätt att ta
sig fram utan att använda bilen. Därför satsar kommunen
på cykelvägar och på att påverka andra instanser när det
gäller kollektivtrafik.
– Vi satsar på en giftfri förskola och på naturskolor och
en grön närmiljö med betande kor. Vi är nämligen övertygade om att människor som får vistas nära naturen också
får en bättre känsla för miljön, säger Helen.
Sigtuna kommun erbjuder vi också rekreationsområden
och vandringsleder. Strandlinje är på totalt sex mil och det
är därför självklart att satsa på vattenvård. I Sigtuna tror vi
att ekologiskt och närproducerat är en del både av ett hållbart samhälle och en hållbar ekonomi. Därför efterfrågar vi
ekologiska varor i våra upphandlingar, och vårt mål är att
ytterligare öka andelen ekologiska inköp även om vi med
våra 31 procent redan nu ligger högre än de 25 procent
som är regeringens nationella målsättning. Vi engagerar oss
också i rättvis handel och etisk konsumtion, ett arbete som
har gjort oss till en av landets 63 diplomerade Fairtrade
City-kommuner. I dag erbjuder över 50 företag och föreningar i Sigtuna kommun Fairtradeprodukter i till exempel
butiker och på serveringar. Som kommun ser vi över våra
egna inköp och informerar våra invånare och företagare om
hur de kan vara med och bidra till en rättvis handel och ett
4
hållbart samhälle. I Sigtuna kommun finns också Nordens
första utomhusbad med biologisk rening. Med hjälp av en
konstgjord sjö har vi skapat ett eget ekosystem som tack
vare vattenväxter, stenmaterial och små kräftdjur kan rena
badvattnet helt utan starka kemikalier.
– Trots att vi använder naturlig rening är vattnet ljust
och med bättre sikt än i en vanlig sjö. Vi kontrollerar ofta
vattnets kvalitet för att reningen ska fungera tillfredsställande, säger Pekka Widergren, fritidschef i Sigtuna kommun. För kommunen var det självklart att leta alternativ
till starka kemikalier: naturens egen rening är bra både för
människor och miljö – och för en fortsatt hållbar plats.
I Sigtuna kommun har vi låtit
föreningar adoptera varsin återvinningsstation och då ansvara
för att det är snyggt och tryggt
omkring den. Det ledde till att
Sigtuna kommun år 2014 blev utsedd till Årets återvinningskommun
med motiveringen: ”En kommun
som till följd av sin helhetssyn och
sitt nytänk involverat social hållbarhet i sin återvinning och avfallshantering.”Priset delas ut av tidskriften
Recycling & Miljöteknik.
Kommunens
vindkraftverk
tillgodoser en fjärdedel av kommunens
energibehov.
5
med våra invånare
Sigtuna kommun fortsätter att växa. Vårt gynsamma
läge i en region som expanderar gör att vi bygger för fler.
SWEDEN GREEN BUILDING AWARD
V
6
Sigtuna kommun fick 2014 utmärkelsen
Sweden Green Building Award för vårt arbete
med den nya stadsdelen Sigtuna stadsängar.
Vi fick priset i kategorin bästa hållbara stadsutveckling. En jury som består av forskare och
branschexperter utser pristagarna.
Sigtuna stadsängar ska vara miljövänlig, och
därför använder vi miljöcertifieringen Breeam.
Den har hjälpt oss att ta ett helhetsgrepp
kring miljöfrågorna, till exempel hur marken
används, miljöansvar under byggtiden, vilka
föroreningar som kan förekomma, vilket
byggmaterial vi använder och hur avfall tas
om hand.
SIGTUNAHEM
SigtunaHem är kommunens bostadsbolag.
Vi äger och förvaltar 4 500 hyreslägenheter
i kommunen och har ungefär 9 000 hyresgäster. Vår främsta uppgift är att utveckla
trygga och trivsamma boendemiljöer med
hög servicegrad.
Bild: Strategisk Arkitektur
i bygger olika sorters bostäder så att alla som vill
flytta hit ska kunna hitta något som passar just
dem. Men oavsett hur en stadsdel ska utformas
så planerar vi alltid utifrån flera perspektiv: hållbarhet, demokrati och barnrättigheter genomsyrar det vi
gör. Vi låter invånare tycka till och vi sätter miljön i fokus.
Vi bygger en hållbar framtid.
När Sigtuna stadsängar nu växer fram är det tack vare
invånarnas medskapande och delaktighet. Stadsdelen och
dess utformning är resultatet av ett rådslag där våra invånare
har kunnat vara med och avgöra områdets framtid, först
genom en medborgardialog, där de hade möjlighet att
lämna synpunkter, och sedan genom ett rådslag. Rådslaget
är ett bra exempel på hur lokal demokrati kan fungera, och
medborgarnas deltagande är viktigt ur såväl sociala som
hållbarhetsperspektiv. För Sigtuna stadsängar har vi också
belönats med utmärkelsen Sweden Green Building Award
för bästa hållbara stadsutveckling.
För att ytterligare utveckla den demokratiska processen
och för att involvera framtidens invånare driver vi också ett
projekt där skolelever i årskurs 4–6 får planera och rita en
helt ny stadsdel. Deras idéer kommer att ligga till grund för
hur vi utformar Västra Rosersberg.
I Sigtuna kommun ska du kunna välja den bostadsform
som passar dina behov. Därför bygger SigtunaHem, vårt
kommunala bostadsbolag, också hyresrätter för att Sigtuna
kommun ska kunna erbjuda så många alternativ som
möjligt. Exempelvis är hyresrätterna i Valsta centrum de
mest yteffektiva som vi någonsin byggt i kommunen.
– Vi bygger just det som den stora massan efterfrågar.
Intresset för billiga, små hyresrätter är större än någonsin,
säger Marina Ekdal, marknadschef, på SigtunaHem.
Sigtuna är en
av de kommuner i
Sverige som bygger
flest hyresrätter.
Och det är vi
stolta över.
Bild: Strategisk Arkitektur
Vi bygger tillsammans
Vi bygger om och vi bygger nytt i attraktiva
lägen för såväl gammal som ung. Vi prioriterar samverkan samt demokrati- och inflytandefrågor för att skapa det goda boendet och
vi satsar resurser på trygghets- och trivselaktiviteter. Hos SigtunaHem finns rum för alla.
7
Elever planerar nytt bostadsområde
i Sigtuna kommun
Mataffär, sjukhus och bostäder. Det är några av de saker som eleverna i Råbergsskolan
vill se i Västra Rosersberg. Och deras visioner kan bli verklighet. När den nya stadsdelen nu
planeras är det nämligen eleverna som får lämna förslag på hur den ska se ut.
O
m jag bara får välja en sak i området så ska det
vara en park. Naturen är viktig så jag vill få med
ett grönområde i Västra Rosersberg, säger Sofia
Falk.
Hon går i sjätte klass och tillsammans med sina klasskamrater håller hon på att planera den nya stadsdelen.
Drygt hundra elever i klass 4–6 är med i projektet där de
först får göra research inom olika områden och senare ska
enas om ett gemensamt förslag.
– Det är nog ett svårt samarbete när ett helt samhälle
ska växa fram. Till exempel vill många ha hotell och köpcentrum men det finns ju i närheten så jag tycker att det
är viktigare med bostäder, säger Sofia.
Hennes klasskamrat Alyou Sangaré vill allra helst att
området ska få en fotbollsplan men nämner också en högstadieskola och ett sjukhus.
– Projektet går hand i hand med barnkonventionen, att
eleverna får vara med och påverka, säger pedagog Andreas
Rahm Eriksson.
Barnkonventionen och den demokratiska processen är
viktig och något som Sigtuna kommun ständigt arbetar
för att efterleva. Men arbetssättet ger också eleverna möjlighet att arbeta verklighetsbaserat och att lösa riktiga problem. Under projektets gång ska de göra olika studiebesök
och komma i kontakt med personer som har fackkunskap
inom området. De får också integrera flera ämnen i projektet. Inom samhällsorienterande ämnen arbetar de till
exempel med området sett ur ett historiskt perspektiv men
lyfter också den viktiga frågan hur man gör för att planera
en stad.
Den här dagen arbetar klassen med olika sorters energikällor. Eleverna har gruppvis fått ta reda på för- och nackdelar med olika alternativ.
8
Alyou tycker att det är bra att
eleverna får bidra med sina idéer.
– Barn har många idéer och man
borde lyssna mer på dem. För vi kan och
vet sånt som inte alla äldre kan, säger han och börjar raskt
berätta om det IT-baserade spelet Minecraft.
Det är i Minecraft som eleverna senare ska bygga upp
sina förslag, ett gemensamt från varje årskurs, och det
är tydligt deras kunskaper om spelet och hur man kan
använda det för att rita upp hela städer vida överträffar
många vuxnas vetskap.
Andreas Rahm Eriksson säger att eleverna är väl medvetna om att alla idéer inte kommer att bli verklighet.
– Men det vore ballt om de gick förbi Västra Rosersberg
om tio år och kunde peka och säga att de var med och
bestämde att just de där husen skulle byggas, säger han.
Det kommunala bolaget Sigtuna
Vatten & Renhållning AB ska förse
kommunens invånare och företag
med tjänster av hög kvalitet inom
VA och avfallsområdet. Verksamheten
ska vara hållbar, nära och pålitlig.
”Det ska vara lätt att göra rätt”
9
Arlanda
– en viktig del av Sigtuna kommun
Arlanda är inte bara en flygplats att passera på väg till eller
från andra länder och städer. Det är också ett stort företagscentrum
som genererar många arbetstillfällen i Sigtuna kommun.
Mötescentrum
och mässor
Ett effektivt, tryggt och
bekvämt transportsystem med fokus på
gående, cykel- och
kollektivtrafik
Fler än 22 miljoner
resenärer varje år
I
dag finns det ungefär 20 000 arbetsplatser på Arlanda,
fördelade på 700 företag. Visionen är att det år 2030
ska finnas 50 000 arbetsplatser på området. Med
tanke på att flygplatsstaden för närvarande växer med
tusen arbetsplatser per år kan siffran kännas i överkant,
men Fredrik Jaresved, vd på Airport City Stockholm,
menar att det är kring flygplatsen som den största tillväxten kommer att ske i framtiden. Det är hit som företag
med internationella kontakter, samt företag som verkar
inom transportsektorn, kommer att söka sig. Då blir det
också naturligt för hotell och restaurangnäringen liksom
för olika slags mötesarrangemang att finnas här.
– Vi har tre fokusområden: att utveckla områdets tillgänglighet, att få ett mer sammanhållet område och att få
fler företagsmagneter till området, säger Fredrik Jaresved.
Det ska vara lätt att ta sig till och från kvarteren och
företagen ska kunna dra nytta av varandra. Tanken är att
även mötescentrum och mässor ska skapas. Han menar
att man utifrån ett studentperspektiv också borde kunna
utnyttja det perfekta läget mellan två av Sveriges universitetsstäder, Stockholm och Uppsala.
– Redan i dag har vi delar av gymnasieutbildningar
inom fordonsteknik och flygteknik förlagda till Arlanda,
men vi borde kunna förlägga även högre utbildning inom
till exempel logistik och IT här, säger han.
När ännu fler människor i framtiden ska arbeta på
Arlanda kräver det också nya infrastrukturlösningar och
en hållbar stadsutveckling. Fredrik Jaresved har flera funderingar på hur infrastruktur och kollektivförbindelser
kan bli bättre och förklarar att det inte bara är viktigt för
resenärer utan också för dem som bor i närområdet och
10
ska jobba på Arlanda. Han har tidigare arbetat
som hållbarhetschef på Swedavia, och det märks
att miljöfrågorna engagerar.
– Vi har gjort mycket redan. Ur hållbarhetsperspektiv
klassas Arlanda som en av världens bästa flygplatser och vi
har en hållbar energiförsörjning.
Han menar att man behöver ta hänsyn till tre faktorer för
att det ska fungera på sikt: socialt, ekonomiskt och ekologiskt.
På Arlanda har man exempelvis bytt ut tidigare belysning till led-lampor och anpassar även ventilationssystemet
utifrån hur många människor som är i rörelse i de olika
byggnaderna.
Vad många inte vet är att det på Arlanda finns ett eget
energilager där överskottsenergi i form av grundvatten har
pumpats in i den rullstensås som löper förbi området.
Enkelt uttryckt fungerar den ena sidan som en termos, det
vill säga den behåller värmen i det vatten som pumpas in
på sommaren. Den andra sidan, med kallt vintervatten,
fungerar som en kylanläggning.
– Vi är närmast självförsörjande på nerkylning och 20
procent av vår uppvärmning kommer från energilagret.
Det har betalat sig på fyra år.
Arlanda kommer att växa och arbetstillfällena att bli fler.
Fredrik ser framför sig hur nästan alla slags yrken kommer
att behövas men också vikten av att de som arbetar på
Arlanda har tillgång till service som till exempel matbutik,
apotek och frisör.
– Hela regionen kommer att ha nytta av Airport City
men ju närmare kärnan man finns desto större nytta har
man. Så som värdkommun kommer Sigtuna att få riktigt
stora fördelar.
Hållbar
energiförsörjning
50 000
arbetsplatser
Airport City Stockholm drivs
gemensamt av Sigtuna kommun,
Swedavia och Arlandastad Holding
AB. Swedavia äger, driver och
ansvarar för Stockholm Arlanda
Airport och tio andra svenska flygplatser. Arlandastad Holding AB
äger, förvaltar och utvecklar fastigheter inom Stockholmsregionen.
11
Här är Sveriges logistiknav
Rosersbergs logistikområde
Från E4:an är det egentligen bara den tämligen nybyggda avfarten som skvallrar om att det finns något
stort i Rosersberg. Det gigantiska område som rymmer terminaler, lager och kontorsplatser syns inte från motorvägen
men väl inne i området är det som om en egen liten stad öppnar sig. Hit söker sig företag som Ericsson, PostNord och
DHL. Lidl har exempelvis sin omlastningsplats här vilket innebär att all mat som finns i butikerna först passerar Rosersberg.
K
ilenkrysset, med styrelseordförande Jan Persson
i spetsen, har under de senaste tio åren utvecklat
området till en viktig logistikplats. Jan Persson
menar att närheten till Arlanda spelar in, liksom
att kommunerna har varit framåt.
– Sigtuna är en kommun som vi har rankat högt eftersom den har varit lätt att jobba med och vi har blivit väl
bemötta här. Ja, jag tycker ju att det har tagit för lång tid
ändå men jämfört med många andra går det fort, säger
han och skrattar.
När Kilenkrysset kom in i Rosersberg för tio år sedan
fanns här bara ett fåtal lagerlokaler men området har
successivt byggts ut. I dag rymmer det vid sidan av alla
byggnader också ett logistiskt nav i form av en järnvägsterminal för godståg. Ytterligare omlastningsplatser är på
gång, och Jan Persson, som har ett förflutet som lantbrukare, menar att frågan är viktig.
– Jag känner att vi gör någonting för miljön.
12
Närheten till Arlanda är också bakgrunden till ett
samarbete mellan Sigtuna kommun, Kilenkrysset,
Ca 7 000 fler
NCC och Swedavia. Med hjälp av bidrag från
personer befinner
Trafikverket håller de tillsammans på att utveckla
sig i kommunen
en eldriven bana som ska kunna dra långtradare
dagtid än
mellan Rosersberg och Arlanda.
Det är svårt att tänka sig ett bättre läge än Rosersnattetid.
berg för ett företag som dagligen transporterar brev
och paket över hela Sverige och även till utlandet. I slutet
av 2014 flyttade Postnord delar av sin verksamhet till
Rosersberg. I dag arbetar ungefär 500 personer på terminalen och Björn Olsson, projektledare på Postnord, ser en
framtid i Sigtuna, både för Postnord och för kommunens
invånare.
I dag är det Kilenkrysset som äger större delen av marken på området.
– Vi tror jättemycket på området annars skulle vi ju
inte köpa mer mark, säger Jan Persson.
Sigtunas utmärkta läge gör vår kommun
till en viktig knutpunkt, och en stor del
av de största arbetsgivarna i kommunen
har anknytning till transport och
logistik. Här finns arbetstillfällen
och närhet till jobbet.
Att Rosersberg fortsätter
att expandera skapar också fler
arbetstillfällen i kommunen.
– Den här kommunen är unik eftersom
det är inpendling till jobben, både hos oss och på Arlanda.
Det här är en rolig kommun att vara i, säger Jan Persson.
När livsmedelskedjan Lidl bestämde sig för att etablera
sitt nya huvudlager i Rosersberg reste Sigtunas kommuns
näringslivschef Christer Wikström tillsammans med Destination Sigtunas vd, Camilla Zedendahl, till Eskilstuna där
Lidls dåvarande logistikcentral fanns. Tillsammans träffade
de Lidls personal och berättade om Sigtuna kommun som
en plats att besöka och bo på. Det resulterade i att 50 familjer valde att flytta med till den nya arbetsplatsen.
– Vi vill gärna att människor som arbetar i kommunen
också ska bo här, säger Christer Wikström.
Och allteftersom fler arbetstillfällen skapas så behöver
också Sigtuna kommun utvecklas. Allt hänger ihop, förutom bra kommunikationer måste det finnas bra boende,
fungerande skolor, förskolor, fritidsverksamhet m.m.
Helheten är mycket viktig. De närmsta åren kommer
Rosersberg inte bara att utvecklas rent arbetsplatsmässigt
utan även med en helt ny stadsdel.
– Rosersberg är precis som Arlanda en viktig motor i
vår kommun, säger Christer Wikström.
INDUSTRITEMPEL
Mitt bland lagerlokaler och terminaler glänser vackra
fasader. Det är Sveriges enda buddisttempel i sitt slag
som ligger i Rosersberg. International Buddist Progress
Society har varit verksamt i Sverige sedan 1996 och
templet i Rosersberg har funnits i tio år.
13
Närproducerat
Bättre lärande
en viktig del av verksamheten
med kontor och myshörna
Österby gård säljer nästan bara produkter och tjänster
till kunder i Sigtuna och angränsande kommuner.
A
lla som har möjlighet jobbar med närproducerat,
säger Kristian Svensson som tillsammans med sin
sambo Saga Pettersson driver gården.
– Så har vi jobbat här i generationer. Det minskar transportkostnader och är bra för alla.
Gården har en väldigt varierande verksamhet. Här odlar
de spannmål och ärter, tillhandahåller en maskinpark för
andra bönder, plogar snö och sköter visst skogsarbete. Sedan
Saga flyttade in på gården har de också ett mindre antal kor
och får. De är överens om att tänka hållbart också är ett sätt
att få ut så mycket som möjligt av sin produktion. Genom
att växelbruka jorden behåller man näringen i den, och
eftersom ärter binder kväve minskar behovet av gödsel i odlingarna. Även gårdens djur bidrar till att skapa en biologisk
mångfald och ett öppet landskap. Kor och får betar rent på
ett annat sätt än hästar vilket innebär att sly och buskar inte
har en chans att överleva på ängarna. Eftersom olika parasiter
söker sig till olika djur så minskar också behovet av avmaskning när djuren växlar bete, något som kommer miljön till
gagn liksom att djuren slaktas så nära gården som möjligt.
– Det känns bra att kunna tala om för kunder att djuren
har det bra även när de skickas till slakt, säger Saga.
Hennes dröm är att kunna öppna en gårdsbutik och därifrån även sälja till privatpersoner. Just nu hinner de knappt
slakta innan allt kött är tingat.
– Intresset för närproducerat har blivit väldigt stort de
senaste åren. Jag tror att människor vill ha en relation till
maten. De vill veta vad det är de äter och varifrån det kommer, säger hon.
När Sigtuna kommun får fler invånare och mer villabebyggelse får Österby gård också möjlighet till fler lokala
kunder. Men det finns också en annan sida, att när
människor kommer närmare en bondgård kan de ha synpunkter på lukten av gödsel och traktorer som bullrar.
– Därför är det väldigt viktigt att som kommun se över sin
stadsplanering. Men jag tycker att Sigtuna kommun har en
14
bra plan över hur de vill samla bebyggelsen, säger Kristian.
De tror båda att jordbruk är en framtidsbransch i Sverige.
– Se på andra näringar. Du kan alltid flytta en tillverkningsindustri till Tyskland eller Indien men du kan inte
flytta svenskt jordbruk till ett annat land. Vi måste vara här.
Och jag ser ljust på jordbrukets framtid i Sigtuna kommun,
säger Kristian.
Hinderbana, kontorsklassrum och reflektionsytor. Så ser lärmiljön ut på Skepptuna skola.
Här integreras elever i behov av särskilt stöd i klasserna, och lärnivån ser olika ut från individ till individ.
Därför bestämde personalen sig för att bygga om klassrummen till något som skulle passa alla.
V
EKOMATSKOMMUN
Föreningen Ekomatcentrum delar
årligen ut diplom till de landsting
och kommuner vars inköp av ekologiska livsmedel uppgår till minst
25 procent. Sigtuna kommun är
en av de diplomerade eftersom
våra inköp av ekologiska varor år
2014 uppgick till 31 procent.
i utgick från oss själva och funderade på vad vi
skulle vilja ha för att kunna prestera så bra som
möjligt och även eleverna fick tycka till om vad
de behövde, berättar Linda Lindkvist, pedagog
och en av initiativtagarna till projektet.
För att få ner ljudnivån i klassrum som rymmer 25-30
elever i blandade åldrar och med olika behov byggde de
kontorsplatser där varje elev har en egen avskärmad plats,
en egen sfär där de kan arbeta i lugn och ro. Inga arbetsplatser är vända mot en traditionell tavla utan samlingarna
sker vid en särskild scen och eleverna kan själva spela
in och lyssna på genomgången i lugn och ro. I konBARN ÄR MED
OCH PLANERAR
torsklassrummet ska det nämligen vara tyst, men
SKOLGÅRDAR
det finns andra platser för dem som vill prata:
På Stadsbyggnadskontoret
kollaborativa ytor, där eleverna kan arbeta i
har man dragit igång en
grupp, och reflektionsytor möblerade med
process där man involverar
mysiga soffor, kuddar och fåtöljer.
skoleveler på förskolan för
– Dit kan eleverna gå när de behöver
att planlägga kommande
återhämta sig men också för att bara
skolgårdar.
reflektera över vad de har lärt sig eller om de vill sitta där
och arbeta. Vi ser ofta hur några sitter där med sina lärplattor i knäet precis som vi gör hemma i soffan, det är så
vi vill ha det när vi jobbar, säger Linda.
Eleverna har också fått riktiga kontorsstolar med hjul.
De är mer ergonomiskt riktiga, och bekvämligheten gör att
eleverna orkar sitta längre. Och de som är hyperaktiva kan
rulla stolen fram och tillbaka. Det stör inte men hjälper
dem att sitta kvar längre perioder än annars. Dessutom
finns det en hinderbana utomhus dit eleverna kan gå när
de behöver en paus.
– De är borta två minuter och får både frisk luft och
rörelse, säger Linda.
Den nya skolmiljön är ovanlig men fyller inte desto
mindre sin funktion. Den har hjälpt eleverna att bli mer
självständiga och att ta ansvar för sina beslut eftersom den
tillåter dem att själva välja hur de vill arbeta.
– Numera kan alla jobba en hel skoldag utifrån sina
förutsättningar.
15
Teori och praktik går ihop i
Valstaskolan
– Skolorna i Sigtuna kommun tar emot många
nyanlända elever – och vi gör det bra!
D
et säger Susanne Fredriksson som arbetar på
Valstaskolan. Hit och till flera andra skolor i
kommunen kommer elever som inte bara ska
lära sig ett nytt språk. De har också olika kulturell bakgrund och olika erfarenhet av att gå i skolan.
– Eleverna är en fantastisk tillgång för Sigtuna kommun, och de är väldigt drivna, säger Susanne.
För Hassan från Somalia, Bismillah från Afghanistan
och Blessing från Kongo har det varit stora skillnader. I
Sverige får de tilltala sina lärare med förnamn och behöver
inte bära skoluniform. Dessutom har de fått lära sig att
argumentera för vad de tycker och även fått ta hjälp av
olika tekniska hjälpmedel.
– Vi arbetar på många olika sätt. Med min Ipad kan jag
ladda hem appar som hjälper mig och även översätta när
jag inte förstår, säger Bismillah.
Eleverna använder sina lärplattor i skolan men vet att
de också får användas hemma av hela familjen. Detta hjälper deras föräldrar och syskon att också lära sig mer.
– Här går teori och praktik ihop mer, säger Blessing som
tycker att de har lärt sig att se sammanhangen bra.
De lär sig inte bara olika matematikformler utan också
hur de ska använda dem. Eleverna undervisas i alla ämnen och skolan arbetar mycket med att de ska förstå vilka
kunskapskrav de behöver nå och hur de ska göra för att
komma dit.
Eleverna får regelbundet skriva texter till en gemensam
blogg. Där finns ett översättningsverktyg så att elevernas
föräldrar men även släktingar i hemlandet ska kunna läsa
vad eleven skriver och få förståelse för deras tillvaro.
– Vi försöker ta tillvara på elevernas tidigare kunskaper
och planera undervisningen och hur vi slussar ut dem i
den ordinarie verksamheten utifrån varje individs individuella behov, säger Susanne.
Nyligen deltog skolan i en kunskapsmässa och i stället
för att lärarna berättade hur skolan arbetar fick Bismillah
16
Stor satsning på
nya Kulturskolan
och Blessing följa med och
berätta.
Men roligast, och även lärorikt,
tycker eleverna att det är när de får göra utflykter.
– Vi var på Skansen, så nu kan jag alla djur i Sverige,
säger Hassan och börjar tillsammans med sina kamrater
räkna upp djurarter som älg, ren och räv.
Skolan har tidigare haft ett projekt, finansierat med
hjälp av EU-bidrag, där eleverna har fått besöka en hästgård. Där har de fått en introduktion till svenskt friluftsliv
och allemansrätt.
– Det är bra, för vi lär oss ord som vi inte
lär oss i klassrummet, säger Bismillah.
För hur förklarar man skillnaden
mellan en porlande och forsande
bäck på ett bättre sätt än genom
att tillsammans med eleverna
SIGTUNABOXEN
ställa sig i den och lyssna på
Skolorna i Sigtuna kommun arbetar
de olika ljuden? Kanske är
efter modellen Sigtunaboxen, där bedömning för lärande, informations- och
det just det sättet att tänkommunikationsteknik, samt språkutka och förklara som har
vecklande arbetssätt genomsyrar pedagjort att Sigtuna komgogiken. Att kontinuerligt vidareutbilda
mun med framgång
personalen gynnar också eleverna som
har kunnat ta emot så
får ännu bättre möjligheter till utbildmånga nyanlända.
ning och därmed också goda resultat.
Den nya Kulturskolan i Sigtuna kommun välkomnade sina första
elever i januari i år. Rektor Anders Elers Ivarsson konstaterar att investeringen
är en av större satsningarna i Sverige på en kulturskola av den här storleken.
E
ller vad sägs om en 3 000 kvadratmeter ny byggnad belägen mitt i Märsta centrum? Kulturskolan
binds samman med de två övriga byggnaderna,
biblioteket och konsthallen och bildar en helhet.
– Den här investeringen innebär att all vår verksamhet
nu får ändamålsenliga lokaler och att vi kan utveckla den
befintliga verksamheten med sång-, dans-, teater- och instrumentundervisning med plats för ytterligare cirka 260
barn och ungdomar.
Utöver detta kommer den nya Kulturskolan erbjuda
helt ny verksamhet inom bild och form, digitalt bildskapande/film/foto, musikskapande och musikproduktion.
– Utmaningen för oss är att ta tillvara husets möjligheter och skapa tillgänglighet för alla. Här ska verksamheterna präglas av öppenhet och lokalerna ska sjuda av liv, säger
Anders Elers Ivarsson.
Kulturskolans utbud pågår från eftermiddag till kväll.
Cirka 30 procent av verksamheten är uppdragsbokad,
alltså att olika skolformer köper undervisning i musik,
dans och teater.
– Redan nu har vi en god beläggning, men med de nya
lokalerna kan vi även erbjuda externa grupper att boka
mötesrum, konferenslokal och vår konsertlokal.
Bygget av den nya Kulturskolan har även inneburit att
kön av barn som vill ägna sin fritid åt musik, dans och
teater har kortats. Att spela piano och gitarr är mycket
populärt och här försöker man möta behoven med fler
grupper.
– Genom vår placering får vi ett mycket tätare samarbete med kultur- och fritidsförvaltningen. Nu ser vi
varandra, lär känna varandras verksamheter bättre. Redan
den 23 maj ordnar vi kulturtorgets dag, säger Anders Elers
Ivarsson, som är angelägen om att ta tillvara tekniken och
möjligheterna i huset. Vi ska skynda långsamt för att skapa de bästa lösningarna, säger han.
17
Ung i Sigtuna
tar tillvara ungdomarnas idéer
Kultur och fritid
i Sigtuna kommun
– Mitt uppdrag är att utveckla verksamheten Ung i Sigtuna från att ha
varit en traditionell fritidsgårdsverksamhet med pyssel och biljard,
till en mötesplats med mångfald, delaktighet och demokrati i fokus.
D
et är Frida Karlsson som berättar om förändringarna på Ung i Sigtuna, som är paraplynamnet
för de tre fritidsgårdarna, i Sigtuna kommun.
– Jag vill att ungdomarna ska få se och uppleva att de kan påverka sin fritid och vardag på riktigt.
Vi behöver finnas där ungdomarna finns och utöka vår
närvaro i andra sammanhang till exempel på nätet.
Många små steg har tagits och blivit till flera större projekt. En workshop kring hur ungdomar kan organisera sig
resulterade i att två dansföreningar och en grafittiförening
bildades.
– Vi gick i Stockholm Pride Parade 2014 på
initiativ från en ungdom. Sigtuna kommun var den enda kommunen som
deltog. Det är en musikstudio på
gång. Den startades på ungdomars initiativ, och kommer att
drivas av dem. De äldre ungdomar ska leda de yngre.
– Det börjar lossna så
smått nu, säger Frida
Karlsson. Att ändra
invanda mönster tar
sin tid, men genom
goda exempel kan
vi visa att man kan
göra skillnad.
18
BARN BYGGER BROAR
Brobygget är ett projekt riktat till barn i årskurs
1-6. Föreningslivet, fritidsgårdarna och skolan
samverkar och utvecklar projektet med målet
att inspirera barn i åldrarna 7-13 år med goda
förebilder från både idrotts-och kulturlivet.
Genom att skapa mötesplatser mellan olika
kulturer, sociala grupper och kommundelar är
syftet att motverka segregation. Värdeorden är
kamratskap, framtidstro och respekt.
STENINGEHÖJDENS SPORTHALL
Hallen är specialanpassad för basket och gymnastik. Den
har trampoliner och hoppgropar med höj- och sänkbara
madrasser.
Steningehöjdens sporthall rymmer 750 personer och har
läktarplatser för 200 personer.
I hallen har Sigtuna Basket samt Sigtuna Märsta Gymnastikklubb en stor del av sin verksamhet.
SIGTUNA EN AV SEX FRISTÄDER
Sigtuna kommun är i dagsläget en av Sveriges sex fristäder
tillsammans med Stockholm, Malmö, Göteborg, Uppsala och
Växjö. En fristad erbjuder författare som i sina hemländer
utsetts för hot eller förföljelse på grund av sina åsikter.
16 december 2013 anlände den turkiska författaren Ragip
Zarakolu till Arlanda.
– Här i Sverige, och tack vare Sigtuna kommun och Sigtunastiftelsen, möter jag humanism och dialog, sa Ragip Zarakolu.
SIGTUNA MUSEUM
MIDGÅRDSBADET – TRÄNING OCH RELAX
Våren 2015 återinvigdes Sigtuna Museum efter ett stort
renoveringsarbete. De största förändringarna är att ytterligare ett våningsplan har tillkommit med plats för fler
utställningar och besökare. Här finns även en studio för
pedagogiskt arbete för såväl barn som vuxna.
– Jag är mycket nöjd med renoveringen, säger museichefen Ted Hesselbom. Museet består av två byggnader,
en från 1700-talet och en från 1960, och det har varit en
utmaning att integrera den nya tekniken i renoveringsarbetet. Men allt har gått mycket bra tack vare stor kulturhistorisk kompetens.
Midgårdsbadet, med både inomhus- och utomhusbassänger,
erbjuder många möjligheter till aktiviteter. Anläggningen
erbjuder träning eller varför inte en lugn stund i relaxavdelningen med olika pooler, upplevelseduschar och bastu?
Badet som är en del av Midgårdsvallen ligger i Märsta och
är nordens första utomhusbad med biologisk rening. Inomhusbadet med bassänger för motionssimning, rehab- och
undervisningsbassänger invigdes hösten 2014.
På området finns goda möjligheter att ordna konserter och
andra utomhusarrangemang. Ett exempel är det årligen återkommande ungdomsarrangemanget The WEEK.
19
ÄLDREDIALOG
Över hälften av Sigtuna kommuns
invånare i åldern 65 år och äldre har
med stort engagemang tyckt till,
haft idéer och bidragit till kommunens tioåriga äldreomsorgsplan.
I Sigtuna kommun ska det vara
roligt att bli gammal
Vad har Nobelmiddagen, motorcyklar och ormar gemensamt?
Jo, alla kan upplevas på Ärlinghem, äldreboendet där det är roligt att
vara gammal.
H
os oss ser vi möjligheter och låter alla vara delaktiga. Och när en del äldre inte längre kan vara med
på våra aktiviteter får vi hitta ett sätt för dem att
ändå bli delaktiga, säger Elin Kallström, enhetschef på Ärlinghem.
Till exempel har det hänt när årets första snö har kommit att personalen har tagit in hinkar med snö för att även
de som inte kan gå ut så lätt ska få känna på den.
– De fick ha snöbollskrig på sittgympan. Det fantastiska
är att de som tycker att de har svårt att till exempel lyfta
armen nu plötsligt klarade att kasta snöboll på mig, säger
hon och ler.
Visst finns det bingokväll, boule och sångstunder
även på Ärlinghem, men det som de boende själva verkar
uppskatta allra mest är de mer oväntade aktiviteterna.
Så mycket som möjligt av det som händer i omvärlden
försöker personalen att ta fasta på. Det kan vara högtider
eller spännande aktiviteter. De gör sedan en egen version,
anpassad till de boende. OS med ett eget rullatormaraton
och Nobelmiddagen med sprakande bloss i desserten och
klassisk musik i bakgrunden är exempel på händelser som
uppmärksammas på Ärlinghem.
Varje år i slutet av april får Ärlinghem en skock kycklingar som bor på innergården under sommaren – och
när de anländer blir det kycklingsläpp i stället för kosläpp.
Men även större djur har fått hälsa på hos de äldre. Under
20
husdjurens dag var allmänheten välkommen att ta med
egna husdjur. Många barn var på plats vilket
var uppskattat. Där fanns också Jonas Wahlström, känd
från Skansen, tillsammans med sina ormar och spindlar.
Fritt fram att kela för den som vågade! Och för dem som
hellre ville träffa bondgårdsdjur kunde dagen inte ha börjat
bättre. Besöket inleddes nämligen med att hästar leddes
rakt in på boendet, tätt följda av tuppar.
– Alla vet inte hur fint vi bor och vilken vidunderlig natur
som finns omkring oss, säger Märta, boende på Ärlinghem.
Stämningen är trivsam och det finns exempel på anhöriga som har fortsatt att besöka boendet även sedan deras
närstående gått bort.
– De har knutit band till andra som bor här och tittar
fortfarande gärna in och fikar med dem, berättar Elin och
fortsätter:
– Jag tror att alla måste bli bättre på att fråga vilka aktiviteter som äldre vill ha, hitta något som passar individen
och inte gruppera en viss ålder till en viss aktivitet.
Ärlinghem samarbetar gärna med andra organisationer.
Konsthallen i Märsta har kommit hit med pyssel och de
har också ordnat en motorträff tillsammans med hemvärnet. Märta ler när hon berättar om motorträffen.
– Vi fick åka i gamla bilar och i en trehjulig motorcykel.
Aktiviteterna är underbara. De är en hälsning från livet.
21
Sigtuna kommun är också ett populärt besöksmål.
Ett aktivt vardagsliv
för alla
SÅ HÄR BOR VI I
SIGTUNA KOMMUN
År 2014 hade vi 800 000 gästnätter
Allt fler flyttar till Sigtuna kommun.
Varje år får vi drygt 1 000 nya invånare.
I dag bor ungefär 44 000 personer här,
fördelade på:
i kommunen. Vår närhet till Arlanda gör att många väljer att
övernatta eller mötas här, men allt fler
väljer också Sigtuna kommun som turistmål.
20 %
Sigtuna
stad
14 %
landsbygden
62 %
Märsta
Missa inte filmen
från Äldreriksdagen.
Du hittar den på
sigtuna.se/aldredialog.
Omtanke, respekt och förtroende. Det är våra ledord i arbetet med att skapa trivsel för våra äldre kommuninvånare.
Vi erbjuder olika boendeformer för äldre och har alltid plats för den som behöver trygghets- eller vård- och omsorgsboende.
Regelbundna kvalitetsundersökningar visar att de flesta som använder äldreboende eller hemtjänst är nöjda.
S
igtuna kommun var en av de första kommunerna
i Sverige med att införa IPPI, ett kommunikationssystem som gör det möjligt för äldre och för
personer som har en funktionsnedsättning att
via sin tv kommunicera med hemtjänsten eller anhöriga.
Bland annat kan de se en bild på den som kommer från
hemtjänsten, få reda på menyn på äldreboendet eller
vilken aktivitet som är aktuell på dagverksamheten. Att
kunna få dagsfärska foton från barnbarnet på resa i fjärran
länder är en extra bonus.
Vi samarbetar med frivilligorganisationer. Väntjänsten
och anhörigföreningen är en viktig och omtyckt del av
utbudet för äldre. Det kan handla om så enkla saker som
22
promenadsällskap eller en stunds samvaro. Vi tillhandahåller dessutom en uppskattad gratis fixartjänst, där
äldre kan få hjälp med enkla vardagssysslor som att byta
glödlampor och proppar eller att sätta upp nya gardiner.
Vardagstjänster som betyder mycket för de äldres trygghet
och välbefinnande.
Vårt rika föreningsliv arrangerar också vitt skilda aktiviteter för alla åldrar. Den som älskar kör, hantverk, schack
eller modellflyg behöver inte vara ensam med sitt intresse.
Biblioteket och andra organisationer ordnar regelbundna
föredrag. Här finns också konst och musik att njuta av.
Vi tror på en aktiv fritid i trygghet och harmoni.
Sigtuna kommun
växer med drygt
1 000 invånare per år.
4%
Rosersberg
STÖRSTA ARBETSGIVARE I
SIGTUNA KOMMUN
Arbetsgivare
Antal anställda
Sigtuna kommun
2 425
Scandinavian Airlines System
Denmark-Norway-Sweden
1 625
Sas Ground Handling Sweden AB
1 325
Swedavia AB
1 175
Securitas Sverige Aktiebolag
1 025
PostNord Sverige AB
625
Aviator Airport Services Sweden AB
525
Menzies Aviation (Sverige) AB
475
Arriva Sverige Aktiebolag
375
Polismyndigheten
375
ANTAL PENDLARE PER
LÄN OCH KOMMUN (2013)
Bor och arbetar
Utpendlare i länet/kommunen
Län/kommun
Inpendlare
Stockholms
län
Sigtuna
Män
Kvinnor
97 042
36 803
1 055 659
17 799
10 784
7 015
10 117
5 701
4 416
11 003
5 446
5 557
Destination Sigtuna AB bildades 1992 och ägs till 40 procent av
Sigtuna kommun och till 60 procent av lokala privata företagare.
År 2013 omsatte besöksnäringen i Sigtuna kommun nära 37 miljarder
kronor, inklusive flygverksamheten på Stockholm Arlanda Airport.
Vårt uppdrag är att stärka Sigtunas attraktionskraft – att locka
fler besökare, och även boende till vår fantastiska destination som
innefattar Arlanda, Märsta, Rosersberg och Sigtuna stad. Allt sker
i samverkan med kommun och näringsliv. Vi ser samarbete som ett
konkurrensmedel och driver bl a ett bonätverk, hotellnätverk och
Frukostklubben.
När man ska berätta om hur det är att besöka, bo och verka här är
ett gemensamt budskap är viktigt. Därför har vi tillsammans med
destinationens aktörer arbetat fram varumärket Sigtuna – where
Sweden begins, vilket vi använt sedan 2011.
Som Sveriges fjärde största hotelldestination och hemkommun
till Sveriges främsta flygplats, Stockholm Arlanda Airport, har vi
dessutom ett särskilt ansvar. Sedan 2009 arbetar besöksnäringen
i Sigtuna kring hållbar utveckling utifrån en gemensam vision
– att tillsammans göra skillnad.
23
Södergatan 20, 195 85 Märsta
Tel: 08-591 260 00
www.sigtuna.se