Ärende 15 b - Kalmar kommun

Handläggare
Datum
Linus Hellman
15
2015-09-08
Utbildningspolitiskt program för Södermöre
kommundelsförvaltning år 2016
Bakgrund
Utifrån utbildningspolitisk vision för Kalmar kommun 2012-2015 har Södermöre kommundelsnämnd upprättat ett utbildningspolitiskt program för varje
budgetår. Programmet bryter ned visionen i ett årligt program där nämnden
specificerar satsningar som syftar till att stärka måluppfyllelsen av den utbildningspolitiska visionen. En ny vision för åren 2016 – 2019 är under bearbetning och kommer att ha samma fokus; Kalmar ska bli en av Sveriges bästa
skolkommuner. Utifrån detta vill nämnden utarbeta ett program som fullföljer
påbörjade satsningar samt initiera nya.
Till den utbildningspolitiska visionen och det utbildningspolitiska programmet
knyts nämndens strategiska medel i respektive års budget. Syftet är att nämnden skall kunna sätta pengar direkt bakom satsningarna i det utbildningspolitiska programmet.
Nämndens strategiska medel i Södermöre kommundelsnämnds budget för år
2016 uppgår till cirka 565 tkr, vilket motsvarar cirka 0,5 % av Södermöres
skolbudget. Nämndens strategiska medel minskas från 600 tusen kronor till
565 tusen kronor med anledning minskad budgetram för 2016.
Kalmar kommuns utbildningspolitiska vision inleds med:
Kunskap och kreativitet skapar Sveriges bästa skolkommun
Kalmar, en kommun med kunniga, trygga, självständiga och kreativa barn och elever!!
För budgetåret 2016 vill nämnden göra följande satsningar
1 Utvecklingstjänster
2 Fokustid
Summa
Adress
Tel 0480-45 00 00 vx │
tkr
250
315
565
2 (5)
Utvecklingstjänster i förskola, förskoleklass, skola och fritidshem
Utifrån arbetet med den utbildningspolitiska visionen, implementeringen av
Skola 2011 samt genom aktuell forskning har förvaltningen sett ett behov av
att ta tillvara på lärare som besitter stor kompetens samt vidareutveckla och
sprida den kunskapen för att utveckla förskolorna och skolorna i Kalmar
kommun till att bli bland de bästa skolorna i Sverige. Under 2012 utarbetades
ett förslag på tjänst, utvecklingslärare, för lärare som ska stärka arbetet i skolorna.
Utvecklingslärarna ska under en treårsperiod arbeta både med ämnesdidaktik
och allmändidaktik i skolorna för att stärka och höja barnens och elevernas
måluppfyllelse.
Nämnden satsar därför 250 tkr på dessa utvecklingstjänster under 2016.
Fokustid
Södermöre kommundelsnämnd vill öka ansträngningarna för att minska de
socioekonomiska bakgrundsfaktorernas betydelse för studieresultaten. En insats för att uppnå detta är att erbjuda elever möjlighet till mer tid i skolan. Tid
som i huvudsak är utöver ordinarie undervisningstid men inom tiden för fritidsverksamheten, eller på elevens val. Även på denna tid ska elever kunna fokusera och arbeta i lugn och ro med skoluppgifter såsom läxläsning, alternativt
fördjupning och/eller förstärkning inom ett ämne eller intresseområde. Fritidspedagog, lärare och speciallärare ska finnas för handledning och stöd. En
sådan insats skulle också tydliggöra fritidshemmets viktiga roll i arbetet för att
uppfylla det kompensatoriska uppdraget.
Ett uppdrag som i korthet innebär att alla våra verksamheter ska sträva mot att
uppväga skillnader i barnens och elevernas förutsättningar att tillgodogöra sig
utbildningen. Detta genom att ytterligare anpassa, utveckla och förbättra
undervisningen så att eleverna ges bästa möjliga förutsättningar för att lära och
utvecklas. Det gäller oavsett vilka förutsättningar eleverna har och i synnerhet
när eleverna kommer från en miljö som saknar studietradition.
Södermöre kommundelsnämnd vill möjliggöra en satsning på mer tid i skolan.
Insatsen som åsyftas kommer att kallas fokustid. Nämnden avsätter 315 tkr till
fokustid 2016.
3 (5)
Övriga prioriterade områden
Förstärkning av läslyftet
Läslyftet är en statlig kompetensutvecklingssatsning som bygger på kollegialt
lärande och syftar till att öka elevers läsförståelse och skrivförmåga genom att
stärka och utveckla kvaliteten i undervisningen. Elevers språk- och kommunikationsutveckling är alla lärares ansvar och därför riktas läslyftet till samtliga
lärare och inte enbart lärare i svenska och svenska som andraspråk.
Upplägget i läslyftet är likt matematiklyftet. Erfarenheter från våra skolledare
och lärare är positiva kring modell och metodik. Våra positiva erfarenheter
tycks delas av de flesta kommuner vilket har resulterat i större intresse för
läslyftet än vad staten via skolverket har avsatt medel för. Detta har inneburit
att Kalmar kommun beviljades statsbidrag som täcker sex handledningsgrupper, varje grupp består av cirka tio lärare. Önskemål från skolorna i Kalmar är
14 handledningsgrupper.
Förvaltningschefens strategiska medel täcker kostnaden 75 tkr 2016.
Matematikutveckling
Resultaten inom området matematik behöver utvecklas i kommundelens skolor. En treårig satsning 2015 – 2017 genomförs genom etablerandet av en ny
utvecklingstjänst med fokus på matematikutveckling i hela kommundelen.
Utvecklingslärarens uppdrag under åren 2016-17 är att arbeta nätverksinriktat
för hela Södermöre.
Barns språkutveckling/läsning
Barns språkutveckling och läsning är ett tydligt gemensamt och strategiskt utvecklingsområde i Södermöres skolor och förskolor. En grundläggande förutsättning för en hög måluppfyllelse är att barnet/eleven behärskar det svenska
språket.
Utvecklingslärarens uppdrag under åren 2016-17 är att arbeta nätverksinriktat
för hela Södermöre.
4 (5)
Studiemotivation/kreativa processer
I många studier tydliggörs kopplingen mellan skolprestationer och elevernas
motivation att lära i skolan. Motivation skapas i ett socialt samspel, i relationer
mellan människor och är beroende av sammanhang, specifika händelser och
känslor. Lusten att lära är en fråga som utmärker sig negativt bland elevfrågorna i SKL:s Öppna jämförelser. Mindre än hälften av eleverna i årskurs 8
instämmer i påståendet att ”skolarbetet gör mig så nyfiken att jag får lust att
lära mig mer”. Även i andra nationella undersökningar om attityder till skolan
är lärarens förmåga att engagera och skapa intresse den fråga som eleverna är
minst nöjda med.
Arbetet med kreativa processer och ökad studiemotivation är ett strategiskt
viktigt utvecklingsområde som fortsätter under 2015.
Utifrån den föreläsning som genomfördes 2014 för alla lärare på temat kreativa
processer och de heldagar på detta tema som genomförts med skolledningsgruppen tillsammans med Per Dahlbeck under 2014-2015 får rektorer/förskolechefer ett särskilt uppdrag att utveckla de kreativa processerna och
öka studiemotivationen.
Utvecklingslärarens uppdrag under åren 2016-17 är att arbeta nätverksinriktat
för hela Södermöre
Samverkan utvecklingslärare
(svenska, matematik och studiemotivation)
Södermöres utvecklingslärare får i uppdrag att tillsammans med
utvecklingsledare/rektorer/förskolechefer hitta utvecklingsformer som stödjer elevernas måluppfyllelse. Samverkan mellan ämnena svenska och matematik och med ett ökat elevinflytande ska genomsyra alla enheters arbete
under kommande år. Arbetet med kreativa processer och ökad studiemotivation är ett strategiskt viktigt utvecklingsområde.
5 (5)
Lära av andra och varandra och röda tråden
I den utbildningspolitiska visionen finns en ambition att lära av varandra och
andra både inom och utom kommundelen. Studiebesök inom Kalmar kommun, hos Södermöre kommundels jämförkommuner samt hos andra skolhuvudmän runt om i landet kan stödja en fortsatt utveckling detta arbete.
Den röda tråden förutsätter rektorer och förskolechefer som vill och tar ett
pedagogiskt ledarskap och fokuserar på läroplansuppdraget. Utmärkande är ett
dynamiskt samarbete i rektorsgruppen och att rektorerna involveras i och tar
ett gemensamt ansvar för helheten när det gäller skolverksamheten i kommundelen. ”Horisontell” helhet: När barnen i Södermöre sammanstrålar i årskurs 7
ska de ha en likvärdig grund att stå på. ”Vertikal” helhet: Konstruktiva överlämningar mellan lärare, vid stadieövergångar och mellan förskolor/skolor.
Överlämning sker mellan samtliga enheter med ”eleven i centrum” samt återkoppling används för skolutveckling. I arbetet läggs grunden för att elever i
årskurs 7 har en mer likvärdig grund att stå på samt att återkoppling mellan
sker enheter när elever avlämnas mellan olika stadier och verksamheter.
1) Under 2014 - 2015 har ett utbytes- och samverkansarbete genomförts
med auskultation mellan skolor och olika stadier i Södermöre. Utifrån
resultatet i utvärderingen kommer arbetet att fortsätta och utvecklas.
2) Varje enhet har till uppdrag att vidareutveckla arbetet med den röda
tråden lokalt inom sin enhet.
3) Genom inrättandet av en matematikutvecklartjänst samt genom att
bredda befintliga lokala utvecklingstjänster i svenska och studiemotivation till hela kommundelen ökar förutsättningarna för ett framgångsrikt
arbete med att lära av varandra och röda tråden i fler prioriterade områden.
4) Rättning nationella prov – vid rättning av årskurs 6 nationella prov vårterminen 2016, deltar lärare från årskurs 7 – 9 för att få en gemensam
bedömning, rättning och kompetensutveckling mellan de olika stadierna.