Delårsrapport 201506

Vi erbjuder smarta sparlösningar
och rådgivning anpassade
efter dina behov.
Annica Lundblad,
vd
Delårsrapport
januari–juni 2015
SPP Spar AB
Org nr 556892-4830.
Delårsrapport januari–juni 2015
Kommentarer till delårsrapporten
januari–juni 2015
SPP Spar AB (SPP Spar), med organisationsnummer 556892-4830
och säte i Stockholm, avger härmed delårsrapport för perioden
1 januari–30 juni 2015.
Tillstånd
Resultat och ekonomisk ställning
SPP Spar, som fortfarande befinner sig i en uppstartsfas, följer
för närvarande den av styrelse och ledning prognostiserade
utvecklingen.
SPP Spar har tillstånd att driva värdepappersrörelse i form av
• mottagande och vidarbefordran av order i fråga om ett eller
flera finansiella instrument
och
• investeringsrådgivning till kund avseende finansiella instrument
(2 kap 1 § punkten 1, 4 och 5 lag (2007:528) om värdepappersmarknaden)
Resultat
Rörelseresultatet per juni 2015 uppgick till -11 993 (-13 158) tusen
kronor.
samt sidotjänst
Kostnader
SPP Spars rörelsekostnader under perioden uppgick till 46 756
(31 202) tusen kronor.
• förvara finansiella instrument för kunders räkning och ta emot
medel med redovisningsskyldighet (2 kap 2 § punkten 1 lagen
om värdepappersmarknaden).
Därutöver har SPP Spar, som en sidoverksamhet, rätt att förmedla försäkringar under de förutsättningar som föreskrivs i lag
(2005:405) om försäkringsförmedling (”LFF”) enligt 2 kap 3 § tredje
stycket lagen om värdepappersmarknaden.
Verksamhet
SPP Spar tillhandahåller ett sparandeutbud som riktar sig primärt
till icke-professionella kunder inom SPP. Sparandeutbudet består
av digitala placeringstjänster inom ramen för investeringssparkonton. Kunderna ges en enkel överblick över sitt totala innehav samt
erbjuds enkla lösningar för förvaring av finansiella instrument och
medel samt för utförande av köp- och säljtransaktioner. Kunderna
kan spara, det vill säga förvara kontanta medel och vissa finansiella instrument på investeringssparkontot, lägga order att köpa eller
sälja finansiella instrument. I huvudsak omfattar sparandeutbudet
fondandelar, aktier samt börshandlade fondandelar (ETF:er).
SPP Spar tillhandahåller ovanstående tjänster genom en digital
portal. Därutöver tillhandahåller SPP Spar investeringsrådgivning
samt förmedlar försäkringar och lämnar rådgivning avseende dessa.
Väsentliga händelser under halvåret
SPP Spar har under våren 2015 låtit avregistrera tillståndet för
diskretionär portföljförvaltning avseende finansiella instrument
hos Finansinspektionen då bolaget inte bedriver denna typ av
verksamhet.
Under våren 2015 har flertalet av de medarbetare som varit
anställda i SPP Spar men arbetat i koncerngemensamma uppdrag
(såsom kundcenter företag, digitala kanaler och kundklagomål) anställts i SPP Pension & Försäkring. Det innebär att den ekonomiska
redovisningen framåt blir mer renodlad för SPP Spars verksamhet.
SPP Spar har under våren 2015 slutit ett nytt avtal med Nasdaq
OMX avseende system och back-office tjänster. Avtalet löper på
två år och det kommer att ge SPP Spar möjligheter till lansering av
nya produkter samt lägre kostnader.
Framtida utveckling
Det finns ett fortsatt behov från SPP Spars kunder att använda
digitala tjänster för självbetjäning och vägledning för sitt sparande.
SPP Spar fortsätter därför att utveckla sin digitala plattform med
förbättrade självbetjäningsfunktioner samt ytterligare verktyg för
vägledning avseende kundernas sparande.
SPP Spar arbetar kontinuerligt med att utveckla sparplattformen
med nya fonder som passar kundernas behov av sparlösningar.
Under hösten 2015 kommer nya fond-i-fonder att lanseras som
skall ge kunderna ytterligare möjligheter att på ett enkelt, prisvärt
och hållbart sätt spara till sin pension.
Intäkter
SPP Spars rörelseintäkter under perioden uppgick till 34 763
(18 044) tusen kronor.
Förvaltat kapital
Totalt förvaltat kapital i investeringssparkonto uppgick per den
30 juni 2015 till 105 (12) miljoner kronor.
Den 30 juni 2015 var antalet investeringssparkonton i SPP Spar
6 441 stycken.
Finansiell ställning och kapitalbehov
SPP Spars finansiella ställning och kapitalbehov har beräknats i
enlighet med Finansinspektionens föreskrifter om tillsynskrav och
kapitalbuffertar, FFFS 2014:12.
Styrelse och ledning ser för närvarande inget behov av kapitalförstärkning.
Regelverksförändringar
Under 2014 trädde ett flertal regelverksförändringar i kraft kopplat
till implementationen av Basel III samt införandet av delar av
Europeiska Bankmyndighetens riktlinjer för intern styrning (GL 44).
Nya regler infördes bl.a. avseende bolagsstyrning, riskhantering,
kapitaltäckning samt hantering av operativa risker, IT och informationssäkerhet.
Per 1 augusti 2015 träder lagändringar i kraft avseende lagen
(2009:62) om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism (penningtvättslagen). Lagändringarna innebär bl.a. förändrade
krav avseende bolagets hantering av personer i politiskt utsatt
ställning.
Risker och riskhantering
I likhet med övriga aktörer på värdepappersmarknaden är SPP
Spar, som en naturlig del av verksamheten, exponerat för olika
typer av risker. Det ligger i både kundernas och ägarens intresse
att dessa risker hanteras effektivt.
En utförlig beskrivning av SPP Spars risker och riskhantering,
som i väsentliga delar är oförändrade under 2015, finns att läsa
i årsredovisningen 2014 på www.spp.se.
Resultat för första halvåret 2015 och bolagets ställning per
den 30 juni 2015 framgår av efterföljande resultat- och balans­
räkningar.
Delårsrapporten har inte blivit föremål för särskild översiktlig
granskning av bolagets revisorer.
Stockholm den 19 augusti 2015
Annica Lundblad
Verkställande direktör
SPP Spar AB 2
Delårsrapport januari–juni 2015
Resultaträkning i sammandrag
Jan–jun 2015
Jan–jun 2014
Jan–dec 2014
Ränteintäkter
41
185
349
Räntekostnader
-4
-1
-3
Räntenetto
37
184
346
Provisionsintäkter
45
10
31
Provisionskostnader
-1 264
-3
-334
Provisionsnetto
-1 219
7
-303
(tusen kronor)
Not
Nettoresultat av finansiella transaktioner
1
0
-5
Övriga rörelseintäkter
35 944
17 853
35 758
Summa rörelseintäkter
34 763
18 044
35 796
Personalkostnader
-28 425
-18 565
-39 711
Övriga administrationskostnader
-10 497
-12 430
-26 656
Allmänna administrationskostnader
Övriga rörelsekostnader
-7 834
-207
-496
-46 756
-31 202
-66 864
-11 993
-13 158
-31 068
Bokslutsdispositioner
-
26 920
55 489
Skatt på årets resultat
-
-
0
-11 993
13 762
24 421
Summa kostnader före kreditförluster
Rörelseresultat
Årets resultat
Bolaget har ingen uppställning för övrigt totalresultat då bolaget inte har några poster som rapporteras i övrigt totalresultat.
SPP Spar AB 3
Delårsrapport januari–juni 2015
Balansräkning i sammandrag
(tusen kronor)
Not
Jan–jun 2015
Jan–jun 2014
Jan–dec 2014
Tillgångar
Utlåning till kreditinstitut
4, 5
59 238
58 600
69 877
Övriga tillgångar
4
24 339
1 743
6 006
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter
4
476
75
183
Summa
84 053
60 417
76 066
Summa tillgångar
84 053
60 417
76 066
1 721
Skulder, avsättningar och eget kapital
Skulder
In- och upplåning från allmänheten
4
16 105
814
Övriga skulder
4
5 775
1 514
2 181
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter
4
8 398
2 980
6 194
30 278
5 308
10 096
Summa
Eget kapital
Aktiekapital (1 500 aktier med kvotvärde belopp 1 000 kronor)
Balanserad vinst och förlust
1 500
1 500
1 500
64 268
39 847
39 847
Årets resultat
-11 993
13 762
24 421
Summa
53 775
55 109
65 768
Summa skulder, avsättningar och eget kapital
84 053
60 417
76 066
Panter och därmed jämförliga säkerheter ställda för egna skulder och för såsom avsättningar
redovisade förpliktelser
Inga
Inga
Inga
Övriga ställda panter och jämförliga säkerheter
Inga
Inga
Inga
Ansvarsförbindelser
Inga
Inga
Inga
Åtaganden
Inga
Inga
Inga
SPP Spar AB 4
Delårsrapport januari–juni 2015
Rapport över förändring i eget kapital
(tusen kronor)
Ingående balans per 1 januari 2014
Aktie­kapital
Balanserade
vinstmedel
inklusive
årets resultat
Summa
eget kapital
1 500
39 847
41 347
-
13 762
13 762
1 500
53 609
55 109
Aktie­kapital
Balanserade
vinstmedel
inklusive.
årets resultat
Summa
eget kapital
Periodens resultat tillika totalresultat
Utgående balans per 30 juni 2014
(tusen kronor)
Ingående balans per 1 januari 2015
Periodens resultat tillika totalresultat
Utgående balans per 30 juni 2015
1 500
64 268
65 768
-
-11 993
-11 993
1 500
52 275
53 775
SPP Spar AB 5
Delårsrapport januari–juni 2015
Kassaflödesanalys
(tusen kronor) Jan–jun 2015
Jan–jun 2014
Jan–dec 2014
-11 993
-13 158
-31 068
-
-
580
54 920
Löpande verksamhet
Rörelseresultat
Betalda inkomstskatter
Förändring i den löpande verksamhetens tillgångar och skulder:
Koncernbidrag
Ökning/minskning av in- och upplåning från allmänheten
Ökning/minskning av övriga fordringar
569
33 920
14 384
611
1 518
-18 626
-1 056
1 571
Ökning/minskning av övriga skulder
5 027
-1 729
2 344
Kassaflöde av löpande verksamhet
-10 639
18 588
29 865
Periodens kassaflöde
-10 639
18 588
29 865
Likvida medel vid periodens början
69 877
40 012
40 012
Kassaflöde av löpande verksamhet
-10 639
18 588
29 865
Likvida medel vid periodens slut
59 238
58 600
69 877
SPP Spar AB 6
Delårsrapport januari–juni 2015
Noter
Not 1 Redovisningsprinciper
NOT 3 Kapitaltäckningsanalys
Delårsrapporten har upprättats i enlighet med samma principer
som tillämpades för årsredovisningen 2014. Årsredovisningen
finns att läsa på www.spp.se.
Kapitalbas
(tusen kronor)
Eget kapital enligt balans­
räkningen
Avgår ej reviderad vinst under
löpande verksamhetsår
2015-06-30
2014-06-30
2014-12-31
53 775
55 109
65 768
-
-13 762
-
Not 2 Risker och riskhantering
Primärkapital
53 775
41 347
65 768
Bolagets risker består huvudsakligen av operativa risker inklusive
risker kopplade till framtida lönsamhet. Ansvaret för hantering av
SPP Spars risker är organiserat enligt principen om ”Tre försvars­
linjer”. En utförlig beskrivning av SPP Spars risker och riskhante­
ring, som i väsentliga delar är oförändrade under 2015, finns att
läsa i årsredovisningen 2014 på www.spp.se.
Total kapitalbas
53 775
41 347
65 768
Kreditrisk enligt schablon­-­
metoden och marknadsrisker
20 001
-
16 829
Summa
20 001
-
16 829
Kostnadsrisk enligt kostnads­
riskmetoden
208 950
-
138 750
Summa
208 950
-
138 750
Totalt riskvägt exponeringsbelopp
208 950
-
138 750
11 100
Riskvägt exponeringsbelopp
Kapitalkrav
Kostnadsrisk
16 716
-
Kreditrisk
-
984
-
Operativ risk
-
4 206
-
16 716
5 190
11 100
Total kapital relation
25,7%
-
47,4%
Primär kapitalrelation
25,7%
-
47,4%
Kärnprimärkapitalrelation
25,7%
-
47,4%
Institutspecifikt buffertkrav
7,0%
-
7,0%
Varav kapitalkonserveringsbuffert
2,5%
-
2,5%
Kärnprimärkapital tillgängligt att
använda som buffert
17,7%
-
39,0%
-
7,97
-
37 059
39 834
54 668
Summa
Kapitalrelationer
Kapitaltäckningskvot
Överskott kapital
Kapitaltäckningen för bolaget regleras i Europaparlamentets och
rådets förordning (EU) nr 575/2013 av den 26 juni 2013 om tillsyns­
krav för kreditinstitut och värdepappersföretag och om ändring av
förordning (EU) nr 648/2012 (1) samt lagen (2014:966) om kapital­
buffertar.
Kapitalbasen består av bolagets egna kapital och kapitalkravet
beräknas som det största av summan av kapitalkraven för kreditoch marknadsrisker eller kostnadsrisker, som beräknas som 25
procent av bolagets fasta omkostnader för det senaste reviderade
räkenskapsåret.
Fram till och med 30 juni 2014 beräknade bolaget kapitalkravet
som summan av kapitalkraven för kredit- och marknadsrisker samt
operativa risker. I och med införandet av EU förordningen 575/2013
den 1 januari 2014 togs möjligheten för värdepappersbolag att
beräkna kapitalkravet enligt denna metod bort, varvid jämförelse­
siffror mellan juni 2014 respektive december 2014 och juni 2015 för
kapitalkrav är beräknade med olika metoder.
Bolagets strategi för kapitalhantering är att vid var tidpunkt
hålla ett kapital som med god marginal överstiger miniminivån.
SPP Spar AB 7
Delårsrapport januari–juni 2015
Not 4 Klassificering av finansiella tillgångar och skulder
Samtliga finansiella tillgångar
och skulder redovisas till verkligt värde
Finansiella tillgångar
värderade till v
­ erkligt värde
via resultaträkningen
(tusen kronor)
Tillgångar
som bestämts
tillhöra
kategorin
verkligt värde
Finansiella tillgångar
värderade till ­verkligt värde
via resultaträkningen
Innehav för
handelsändamål
Låne­
fordringar
och kundfordringar
Totalt
2015-06-30
Tillgångar
som bestämts
tillhöra
kategorin
verkligt värde
Innehav för
handelsändamål
Låne­­ford­ringar
och kundfordringar
Totalt
2014-12-31
Finansiella tillgångar
Utlåning till kreditinstitut
-
-
59 238
59 238
-
-
69 877
69 877
Övriga tillgångar
-
-
22 893
22 893
-
-
5 214
5 214
Förutbetalda kostnader och
upplupna intäkter
-
-
475
475
-
-
-
-
Summa
-
-
82 606
82 606
-
-
75 091
75 091
Övriga
­finansiella
skulder
Totalt
2014-12-31
Finansiella skulder
värderade till verkligt värde
via ­resultaträkningen
(tusen kronor)
Finansiella
skulder som
bestämts tillhöra kategorin
verkligt värde
Finansiella skulder
värderade till verkligt värde
via ­resultaträkningen
Innehav för
handels­
ändamål
Övriga
­finansiella
skulder
Totalt
2015-06-30
Finansiella
skulder som
bestämts tillhöra kategorin
verkligt värde
Innehav för
handels­
ändamål
Finansiella skulder
In- och upplåning från
allmänheten
-
-
16 105
16 105
-
-
1 721
1 721
Övriga skulder
-
-
4 414
4 414
-
-
1 546
1 546
Upplupna kostnader och
förutbetalda intäkter
-
-
4 710
4 710
-
-
-
-
Summa
-
-
25 229
25 229
-
-
3 267
3 267
Not 5 Utlåning till kreditinstitut
2015-06-30
2014-06-30
Svenska kreditinstitut
59 238
58 600
69 877
Summa
59 238
58 600
69 877
59 238
58 600
69 877
(tusen kronor)
2014-12-31
Löptidsinformation
Betalbara på anfordran
Not 6 Upplysningar om närstående
En beskrivning av den typ av närståendetransaktioner som före­
kommer mellan SPP Spar och närstående samt SPP Spars definition
av närstående framgår av årsredovisningen för år 2014, i not 20.
Inga väsentliga förändringar har skett mellan SPP Spar och när­
stående fysiska och juridiska personer under 2015.
SPP Spar AB 8
Välkommen till spp.se eller ring Kundcenter på 0771-533 533.
SPP Spar AB, Org nr 556892-4830. Styrelsens säte Stockholm.
SE-105 39 Stockholm.