TISDAG 26 MAJ

Mejl & mess sid 9 | Serier & sudoku sid 18 | Tv-tips sid 19.
BUDGETEN
FÅR
KRITIK
n Från asfalt till
skolbarn eller från
välfärd till betong?
v. 22 · 2015
NU TRIVS
RICARDINHO
n Pengarna fick
2–3
Ricardinho att
välja Azerbajdzjan.
REDO FÖR
UTSPARK
n Är det din tur att
12
springa ut? Få koll på
heta, vita kreationer.
15
TISDAG 26 MAJ
GÄSTKRÖNIKAN • DEANNA KOLJANIN • SIDAN 4
FOTO: PATRICK PERSSON
”Efter tre år på
gymnasiet finns det
inget jag längtar efter
mer än att gå vidare.”
MÅNSYRA
”Tusen tack, tusen tack Lund”
n Mellan 10 000 och 15 000 personer såg till att ge Lundasonen och Eurovisionsegraren Måns Zelmerlöw
ett rungande ”välkommen hem!” på Stortorget. Han utsågs till Lunds yngste hedersmedborgare någonsin och återgäldade hyllningarna med ett ”Tusen tack, tusen tack Lund för allt ni har gett mig!” SIDAN 6–7
Sex Prylarna som gör njutningen diskret
13
CITY · TISDAG 26 MAJ 2015
2
NYHETER
City Malmö ges ut av Sydsvenska Dagbladets AB. Tidningen är politiskt oberoende. Telefon: 040-28 24 30.
Mejl redaktion: [email protected] Adress: Sydsvenskan/City, 205 05 Malmö. Besöksadress: Rådmansgatan 16.
Chefredaktör och ansvarig utgivare: Lars Dahmén. Tf redaktionschef: Therese Thomasson.
V om budgeten: De trixar med
MALMÖ. En
halv procent
av Malmö stads budget
– det är vad som fått
den styrande majoriteten att spricka.
När Socialdemokraterna och Miljöpartiet
igår presenterade sitt
budgetförslag för 2016
präglades diskussionen
av prognoser och decimaler.
Socialdemokraterna och
Miljöpartiet vill ta Malmö
i en ny riktning – från gat­
sten och asfalt till skolbarn
och gamla. Så presentera­
de de båda partierna sitt
budgetförslag.
Helt tvärtom, hävdar
Vänsterpartiet. Budgeten
kommer att ta Malmö från
välfärd till betong.
Bakom oenigheten ligger
100 miljoner kronor. Det
är mindre än en halv pro­
cent av budgeten på 21 mil­
jarder kronor.
– Det kanske är lite
om man har mycket luft
i sin verksamhet. Det har
inte Malmö. 100 miljoner
motsvarar 250 anställda,
säger Vänsterpartiets Han­
na Thomé.
De 100 miljonerna bott­
nar i frågan om hur mycket
ökade löner och priser kos­
tar kommunen nästa år.
Sveriges Kommuner och
Landsting, SKL, har höjt
sin prognos för detta från
2,6 till 3,1 procent.
Men Socialdemokrater­
na och Miljöpartiet har
hållit fast vid gamla pro­
centsatsen.
skatten med 20 öre för att
täcka kostnaderna.
– Man ska vara restrik­
tiv med skattehöjningar,
säger kommunalråd Karo­
lina Skog (MP) och påpe­
kar att två sådana skatte­
höjningar redan har gjorts
senaste åren.
Hon och kommun­
styrelsens ordförande
Katrin Stjernfeldt Jammeh
(S) anklagar Vänsterpartiet
för ”parti­egoism” och för
att tycka att oppositions­
politik är bekvämare.
FAKTA
Budgetens ABC
Aktiv arbetsmarknads­
politik i Stockholm ska spilla
ner på Malmö.
Digitala lås i hemtjänsten
ska spara pengar, men även
ge bättre arbetsmiljö.
Förskola för barn till för­
äldralediga, 30 timmar per
vecka, erbjuds så fort eko­
nomin tillåter.
Gatukontoret, serviceför­
valtningen och stadskonto­
ret måste spara 52 miljoner
kronor.
Hög sjukfrånvaro bland
kommunanställda ska mot­
verkas via en ny kommun­
central funktion.
Lindängemodellen sprids.
Fler lokala projekt ska ar­
beta för att delar av kostna­
derna för försörjningsstöd
omvandlas till ersättningar
för anställningar.
Malmöskolornas gymna­
stiksalar ska hyras ut till för­
eningsliv utanför skoltid.
Näringslivsstrategin för­
ändras med ökad tonvikt
på samarbete med Köpen­
hamn, Lund och kranskom­
munerna.
Rasism och diskriminering
ska motarbetas genom en
ökad satsning på Dialog­
forum.
Statligt finansierade
traineejobb,särskilda ut­
bildningskontrakt för ung­
domar och nya platser på
Komvux ingår i budgeten.
Utbildning upptar mer än
halva budgeten. Försko­
lorna får 101,9 nya miljoner,
grundskolorna 254,2 och
gymnasierna 37,6 miljoner
kronor i nytillskott.
Åtstramningarna i budge­
ten ska förhindra höjd kom­
munalskatt. I dag ligger den
på 31,23 procent, inklusive
regionskatten.
I budgeten får de hårda för­
valtningarna gatukontoret,
stadskontoret och service­
förvaltningen stå tillbaka.
Från dem flyttas miljoner
till framförallt förskola och
grundskola. Tio miljoner
ska också satsas på mötes­
platser för unga.
– Vår budget ger stabi­
la förutsättningar att kla­
ra omställningen mot en
barnvänlig stad, säger Ka­
trin Stjernfeldt Jammeh
och lyfter fram Malmös
unga befolkning.
På frågan varför S
ocial­
demokraterna och Miljö­
partiet ignorerar SKL:s
nya siffror för ökade kost­
nader hänvisar de till att
förra årets prognos visade
sig högre än utfallet.
Kommer ni att få igenom
er budget i kommunfullmäktige?
– Vi tror att vi kommer
att klara det, säger Katrin
Stjernfeldt Jammeh.
På det viset smygsparar
man på välfärden, enligt
Vänsterpartiet.
– De trixar med progno­
sen. Man tar från ena han­
den och ger med den an­
dra, utan att berätta för
Malmöborna, säger Hanna
Thomé.
Hon hade velat höja
TEXT: MARCUS
SVENSSON
marcus.svensson
@city.se
ERIK MAGNUSSON
FOTO: LARS
BRUNDIN
lars.brundin
@city.se
NYHETER I KORTHET
Kockums hus byggs om
MALMÖ. Ombyggnad
för
200 miljoner väntar
när Saab Kockums lämnar det klassiska huset
”Gängtappen”.
Nu börjar Saab Kockums
flytt till nya lokaler märkas
på allvar i Malmö.
U-båtsutvecklaren Kock­
ums, som förra året köp­
tes av försvarskoncernen
Saab, ska i slutet av juni
i år ha lämnat Gängtappen
helt och i stället flytta till
Dockan där företagets idag
cirka 400 anställda kom­
mer att sitta.
När Saab Kockums flyt­
tat ut ska fastighetsägaren
Wihlborgs bygga om för
cirka 200 miljoner kronor.
– Vi ska försöka återstäl­
la fasaden i sitt ursprungli­
ga skick. Fasaden ska få en
ljusare blå färg, säger Leif
Svensson, projektledare på
Wihlborgs.
Wihlborgs tar också bort
den asbest som finns i de­
lar av byggnaden. Länsför­
säkringar Skåne ska flytta
in på våningarna tio till
femton i huset.
ELISABETH ANDERSSON
[email protected]
90
LYXÅK DROG GENOM SKÅNE
■■ Från Stockholm till Las Vegas, med bil, är fullt möjligt
i Gumball 3000:s värld. I går rullade lyxbilsrallyt genom
Skåne, på väg till Amsterdam och Kalifornien.
FOTO: JAN EKSTRÖMER/TT
MALMÖ
Lokaler ska
bli bostäder
… stridsflygplan från
flera länder är i luften
samtidigt över Sve­
rige. Det är den stora
militärövningen Arctic
Challenge Exercise som
dragit igång. Nio länder
har skickat tusentals
soldater. Övningen har
kritiserats för att närma
Sverige till Nato. Debat­
törer varnar för ökad
militarisering.
CITY
■■MKB, det kommunala
bostadsbolaget i Malmö,
fortsätter att bygga nya bo­
städer i staden. Förra året
blev 385 nya hem klara,
men målet är 500 per år.
”Vi arbetar intensivt
för att närma oss målet”,
säger vd Terje Johansson
i ett pressmeddelande.
Utöver nybyggen satsar
MKB på att bygga om loka­
ler till bostäder. Till exem­
pel ska det egna kontoret
på Rosengård bli 40 nya
lägenheter. CITY
CITY · TISDAG 26 MAJ 2015
NYHETER 3
Mejl annons: [email protected] Telefon annons: 040-28 17 60.
Vd: Lars Dahmén. Tryck: BOLD/Sydsvenskan Tryck AB.
Antal läsare (Orvesto 2013): 121 000 (City totalt: 175 000).
prognosen
n Miljöpartiets Karolina
Skog och Socialdemokraternas Katrin Stjernfeldt
Jammeh presenterade
igår Malmö stads budget. Fokus ligger på unga,
skola och omsorg, medan
gator och stora byggprojekt får stå tillbaka.
REAKTIONER
”Ekonomi är ett
verktyg för att upp­
nå politik och poli­
tik ska därför inte
begränsas av bud­
getramar. Feminis­
tisk politik utgår från be­
hoven och enligt oss kan
man inte först sätta en bud­
get och sen fördela medel.”
LINDA HILTMANN, FEMINISTISKT INITIATIV
”Fyra saker är bra:
skolor ska ha kvälls­
öppet, rektorernas
administrativa bör­
dor ska ses över, det
blir ett samlat an­
svar mot hemlöshet, idébur­
na offentliga partnerskap
bejakas. Allt detta är mode­
rat politik. Däremot saknas
en ny politik mot Malmös
grundproblem: arbetslös­
heten och skolresultaten.”
TORBJÖRN TEGNHAMMAR, MODERATERNA
”Malmö förmår
inte satsa egna me­
del på välfärden.
Malmö har blivit
beroende av stat­
ens pengar och den
danska arbetsmarknaden.
Dessutom hoppas kom­
munledningen att närings­
livet ska ta ökat ansvar för de
sociala problem som man
själv har skapat.”
MAGNUS OLSSON, SVERIGEDEMOKRATERNA
”Det är statliga
satsningar som
görs. Malmös eko­
nomi är i väldigt
dålig form och man
täcker egentligen
alla hål med statliga sats­
ningar. Problemet är också
att Malmö hela tiden har
fokuserat på saker som inte
gett tillväxt.”
g
a
d
s
r
o
M j
31 ma
FREDRIK SJÖGREN, FOLKPARTIET
Riktad toaskylt spolas
LUND. Skyltar
på engelska och kinesiska med
en uppmaning att inte
kasta använt toapapper
i papperskorgen plockades bort på Ekonomihögskolan eftersom
kinesiska studenter
kände sig utpekade.
En bild på skylten publicerades på Facebook i torsdags och under fredagen
fick Ekonomihögskolans
rektor Fredrik Andersson
ett antal kritiska e-postmeddelanden.
Samma dag plockades
skyltarna bort, säger han.
– Det var inte illa menat, men det var olyckligt,
eftersom man kunde se det
som ett utpekande.
Möjligen kommer nya
skyltar enbart på engelska
att sättas upp.
– Det är ingen ledningsfråga. Men att ta bort de
befintliga skyltarna var
det, eftersom det kunde
uppfattas som att en grupp
pekades ut.
KALLE KNIIVILÄ
[email protected]
ANDERSLÖV
En sköts
på bröllop
■■Bröllopet i Anderslöv
lockade fler och fler gäster
och till slut blev det bråk
och en 35-årig man sköts
i överkroppen. Under måndagen hölls förhör och en
misstänkt person har ringats in.
”Totalt var det flera
hundra personer på plats”,
säger Ewa-Gun Westford,
informatör vid Skånepolisen.
Den skjutne, som inte
är livshotande skadad, har
förhörts.
CITY
040 – 93 14 59 [email protected]
Sallerupsvägen 87, Ringugnsgatan 6, Limhamn
Stora Nygatan 29, Emporia Shoppingcenter
Morsdag-annons-2015.indd 1
2015-05-20 13:40
CITY · TISDAG 26 MAJ 2015
4 NYHETER
Högste chefen
lämnar regionen
MALMÖ. Region
Skånes
högste tjänsteman,
Jonas Rastad, avgår
med omedelbar verkan.
Maktskiftet i regionen
efter valet i höstas – och
kanske den hårda kriti­
ken från regionens reviso­
rer häromveckan – ligger
bakom petningen. Anställ­
ningsavtalet ger honom
rätt till 18 månadslöner,
en kostnad på nästan fyra
miljoner skattekronor.
LÄTTAD
”Jag tycker att det
är bra att man nu
får en möjlighet
att få till en nystart.”
SARA SVENSSON,
REGIONPOLITIKER (V)
”Vi har kommit till e
n ge­
mensam överenskom­
melse som innebär att
Jonas Rastad idag, mån­
dag, frånträder sin tjänst
som region­
d irektör för
Region Skåne”, säger Hen­
rik Fritzon (S), region­
styrelsens ordförande, i ett
pressmeddelande.
Beskedet välkomnas av
Sara Svensson, Vänsterpar­
tiets representant i region­
styrelsen.
– Jag tycker att det är
bra att man nu får en möj­
lighet att få till en nystart.
Jonas Rastad har varit en
kritiserad regiondirektör,
framför allt genom de sam­
manslagningar som han
har gjort och som han har
fått kritik för.
Carl Johan Sonesson,
regionråd för Moderater­
na, tror att det varit ange­
läget för det nya rödgröna
styret att forma sitt eget
lag för regionens ledning
– och i det kanske det inte
funnits plats för en chef
som rekryterades under
alliansens tid vid makten.
Vad har Jonas Rastad
stått för som regionens högste tjänsteman?
n Nu går Jonas Rastad,
regionens högste tjänsteman.
ARKIV: PETER FRENNESSON
– Viktigt för honom har
varit arbetet med att få
ihop primärvården och
vårdcentralerna till sam­
ma enhet som sjukhus­
vården, säger Carl Johan
Sonesson (M).
Jonas Rastad säger själv
i ett pressmeddelande att
uppgörelsen nåtts i sam­
stämmighet och att det va­
rit mycket intressanta år
i Region Skåne.
”Jag lyckönskar regio­
nen och dess medarbetare
samt de skånska medbor­
garna”, säger Jonas Rastad.
Mats Runsten är ord­
förande för Vårdförbundet
i Skåne och har inte några
särskilda kommentarer till
Rastads avgång.
– Vi har haft anledning
att kritisera. Men han har
inte varit mindre samar­
betsvillig än någon annan.
Krönikan | Gästkrönikan
DEANNA
KOLJANIN
[email protected]
Måste orka
till den vita
mössan
Hur kommer det sig att man vill tril­
la precis på mållinjen? Att det är 20
dagar innan studenten som man vill
ge upp, lyfta händerna och säga: ”Jag
orkar inte mer, jag bryr mig inte längre”. Hur
kommer det sig att motivationen dör ut just
då man behöver den som mest, precis när
man bara har det där lilla sista kvar?
ESKIL FAGERSTRÖM
FAKTA
Forskaren som
blev byråkrat
Det första året på gymnasiet gick problem­
Jonas Rastad var forskare
och professor i kirurgi. Han
bytte karriär och blev chef inom läkemedelsindustrin. Därefter blev han sjukhuschef
i Kalmar, landstingsdirektör
i Västerbotten och, fram till
i går, regiondirektör i Skåne.
fritt. Nya vänner att lära känna, ny miljö att
utforska, nya lärare att imponera på, moti­
vationen låg på topp. Jag ville prestera, visa
att jag var duktig och värd platsen jag hade
fått på den önskade gymnasieskolan. Men
med tiden försvann motivationen. Under det
andra året blev allt lite segare, lite tråkiga­
re och lite svårare att ta sig igenom. Samti­
digt var jag glad att det fanns ett år kvar, för
inte ville jag ta tag i planeringen av det jag
hade framför mig riktigt än. Men efter tre år
på gymnasiet finns det inget jag längtar ef­
ter mer än att gå vidare. Lämna den allt för
trånga matsalen, säga adjö till de sämsta da­
torerna i världen och förhoppningsvis, aldrig
mer behöva logga in på It’s learning.
SIGNERING MED STEFAN AHNHEM!
HAMRELIUS BOKHANDEL 16.00–17.30
Det har varit tre lärorika år, fulla av nya be­
kantskaper, nya möjligheter och en hel del
tonårshyss av olika slag vid sidan av det
oändliga skolarbetet. Jag har kämpat med
att hitta mig själv i tonår­
ens kluvna värld och käm­
pat med att upprätthålla
Studentfesten!
betygen, vilket har lett till
en sådan utmattning att de
här sista dagarna med skol­
uppgifter känns tyngre än
de någonsin har känts för­
ut. Motivationen har för­
brukats och nu finns inte
en droppe kvar.
JA!
NEJ!
Att reducera gästlistan.
DEN NIONDE GRAVEN AV STEFAN AHNHEM
Rädda Barnens Föräldramejl
och Föräldratelefon – ditt
bollplank för föräldralivets
många frågor.
Föräldramejl:
foraldrar @ rb.se
Föräldratelefon:
020-786 786
Då vill man bara ge upp.
Man vill strunta i det för
att orken inte finns där. Det
är nu man, istället för att
ta sig i kragen för att utföra
de absolut sista skoluppgif­
terna, kryper ner i sängen och har alla möj­
liga slags seriemaraton. Men det är också nu
som det är värt att kämpa som mest.
Om ungefär 20 dagar kommer den vita
mössan att sättas på, den vita klänningen
kommer att för en gångs skull komma till
användning och jag kommer äntligen att
springa iväg från alla tyngder som just nu
ligger en på axlarna. Den dagen kommer det
att kännas tusen gånger bättre om jag nu be­
stämmer mig för att kämpa in i det sista, hur
tungt det än är.
-Vi har köpt ny bil.
-Så roligt.
-Ja, rena familjeterapin.
Upplev den härliga känslan av en helt ny bil,
till glädje för alla familjemedlemmar.
En bil som inte bara smidigt tar dig från A till B –
utan också tar dig från vardagstransport till körglädje.
Motormarknaden i Sydsvenskan
CITY · TISDAG 26 MAJ 2015
6 NYHETER
Lunds nye hedersmedborgare
LUND. The
Hero såg till
att Stortorget sväm­
made över. Mellan
10 000 och 15 000 per­
soner välkomnade Måns
Zelmerlöw. Och han
hälsade dem med:
– Tusen tack, tusen
tack Lund för allt ni har
gett mig!
Det räckte med de orden
för att torget skulle lyfta
ytterligare ett snäpp. Även
om en stor del av dem som
fanns i publikhavet inte
hörde mycket av de frågor
Måns Zelmerlöw fick av
konferenciern på scenen.
– Uselt ljud. Man hör
ju knappt något, suckade
Erik Bergkvist, som till­
sammans med sin son
Filip, 6 år, hade mött upp
för att fira idolen.
– Sätt på ljudet, var det
andra som ropade.
Men när hemmasonen tog
över och blev allsångs­
ledare med Hasse Anders­
sons ”Änglahund”, då sjöng
Lundaborna med så att det
rungade i textraderna på
storbildsskärmen.
Många av dem som
fanns på Stortorget hade
textat egna plakat som
syntes i publikhavet. Där
fanns till exempel elever
från Tunaskolan med ”Väl­
kommen till Tunaspexet”,
Måns Zelmerlöws gam­
la skola. Ett annat plakat
stack upp med texten ”Vi
gillar dig mer än kebab”.
Men så kom höjdpunkten,
låten som alla väntat på –
”Heroes”. Med den närvaro
och den uppbackning han
fick av publiken är frågan
inte omotiverad om fram­
trädandet på Stortorget
i Lund inte slog vinnar­
framträdandet i helgens
Eurovision Song Contest.
Åtminstone om man ställ­
de frågan till Lundaborna.
– Helt otroligt! Bätt­
re kan det inte bli, tyckte
Susanne Göransson, som
suttit i en timmes bilkö för
att sedan parkera bilen och
gå 30 minuter till Stortor­
get.
För att poängtera M
åns
Zelmerlöws betydelse för
Lund utsåg kommunfull­
mäktiges ordförande Len­
nart Prytz honom till sta­
dens hedersmedborgare.
En utnämning som förde
med sig ett jättelikt jubel
och långa applåder.
– Hedersmedaljen bör­
jade delas ut 1954 och har
bland annat gått till perso­
ner som gjort stora forsk­
ningsinsatser. Måns är
den yngste som blivit he­
dersmedborgare. Som en
ytterligare hyllning till
honom ska en magnolia
planteras utanför Arenan,
sa Lennart Prytz, som ald­
rig upplevt ett större pu­
blikhav på Stortorget.
Men vad tyckte Måns Zel­
merlöw själv om publikens
mottagande?
– Helt fantastiskt! Jag är
stolt och glad över att så
många kom hit, trots reg­
net. Jag är så glad över att
vi gjorde det här i Lund.
Hur känns det nu, dagar­
na efter segern?
– Det pumpar hela tiden
och är fortfarande lite för
stort att ta in i huvudet.
Men fler och fler minnen
dyker upp. Jag hoppas att
detta kan vara starten för
en större internationell
karriär.
Hedersmedborgare
i Lund­eller vinnare i Eu­ro­
vision Song Contest. Vilket
smäller högst?
– Ha, ha. Jag tror fak­
tiskt att en Eurovision­
seger smäller lite, lite hö­
gre. Men hedersmedborga­
re i Lunds kommun är ock­
så oerhört stort det med.
Ja, det känns sjukt kul.
TOMMY LINDSTEDT
[email protected]
Årets händelse för alla scenkonstälskare!
Scenfest i Malmö 26-31 maj
100 föreställningar på 6 dagar. 19 utvalda föreställningar samt hela Regionens fria Scenkonstliv som erbjuder allt
från performance, dans, barnteater, utomhusföreställningar, monologer, workshops, samtal till musikteater.
CITY · TISDAG 26 MAJ 2015
NYHETER 7
blev hyllad
Malmö
arena vill
ha ESC
SVALA FÖTTER.
MALMÖ. Två
år efter att
Eurovision Song Con­
test anordnades i Mal­
mö har staden åter
chans på arrange­
manget. Då kostade det
regionen och kommu­
nen drygt 28 miljoner
kronor, 2 miljoner kro­
nor över budget.
Turistdirektören Johan
Hermansson och arenavd:n Karin Mårtensson ser
gärna att Malmö står värd
för ESC igen – förutsatt att
budet från SVT är realistiskt.
– Vi tycker att det är jätte­
intressant, men vi måste
veta mer innan vi säger något. Vi har inte fått något
buddokument från SVT att
ta ställning till ännu, säger
Johan Hermansson.
Han räknar med att
bud­underlaget kommer de
närmaste två, tre veckorna
och att SVT gör sitt val av
stad i början av juli.
– Det är ett fantastiskt
evenemang som man fortfarande pratar om när vi
rör oss i internationella
kretsar, säger Karin Mårtensson, vd på Malmö arena.
När ESC 2013 summerades gladdes arrangörerna
åt följande siffror:
449:–
Barnsandal med reglerbara remmar. Storlek 24-37.
499:–
Skön damsandal i skinn. Finns även i röd. Ord 599:–
699:–
Klassisk låg sneaker från Converse. Finns i flera färger.
399:–
31 700 turister var­av 18 400
utländska.
160 miljoner kronor i turist­
ekonomisk omsättning.
1 miljard kronor i pr-värde.
n Måns Zelmerlöw
hyllades av tiotusen­
tals Lundabor på Stor­
torget: ”Helt fantas­
tiskt. Jag har svårt
att ta in allt jag är
med om”, sa han. FOTO: PATRICK PERSSON
Budgeten på 25,8 miljoner kronor spräcktes dock,
evenemanget blev drygt 2
miljoner dyrare.
– Det är jättemycket
pengar, men vi ser det som
en investering, och efteråt
får vi säga att det gjort stor
nytta, säger Johan Hermansson.
KAJSA-STINA KALIN
Tygsko i marin. Herrstorlekar. Finns även i vit. Ord 499:–
WE LOVE SHOES
MALMÖ EMPORIA
www.bergqvistskor.se
Århundradets kvartersinvigning!
Timbuktu & Damn!
feat. Cleo och Tingsek
Malmö Symfoniorkester
Amason ● Beardyman
Neptunigatan – Nordenskiöldsgatan
4 juni kl 17 – 22 ● Fri entré
Malmö stad, Malmö Live Konserthus, Clarion Hotel Malmö Live
facebook.com/malmolive2015, facebook.com/clarionmalmolive
CITY · TISDAG 26 MAJ 2015
8 NYHETER
Nr 21, 2015
MiniBladet i samarbete med
Läs och Lär - för unga och nyfikna!
Läs mer på http://city.minibladet.se
Läs mer på www.sydsvenskan.se/minibladet
Minja och Mino
Månadens Kändis
Sofia Rågenklint är känd från Söndag med Sofia.
Hon har massor av djurminnen. De flesta är glada
minnen, men det finns också sorgliga. En gång när
hon var liten tyckte hon mycket om en gris
hemma på gården Äppelbo i Dalarna.
Gör de nya övningarna
till bildserien på webben!
– Jag visste att jag inte fick fästa mig för mycket vid
den eftersom den skulle slaktas, men det hände
ändå, berättar Sofia.
Finn Fem Fel
Läs mer på webben! FOTO: Ellinor Höglund Wetterwik/SVT
Kändisfrågan: Vad är det bästa med att resa?
Sofia Rågenklint : Att jag får träffa så många
underbara och spännande djur.
Elin: Bada och titta på nya saker.
Nästa veckas fråga:
Vad är det bästa med sommaren?
Svara på nästa veckas fråga på webben
och du kan komma med i tidningen!
H
Vad använder man när man sjunger?
Rita från prick till prick.
Börja med bokstaven E.
Hemlisen
I
J
G
F
E
K
M
L
N
O
Svensk hjälp på väg till Medelhavet
Många personer flyr från krig i Afrika och Mellanöstern. De måste fly
via båt. De får oftast betala brottslingar för att få åka med i båten.
Resan är farlig. En del dör på vägen. Därför har EU bestämt sig för att
hjälpa flyktingar. Sverige hjälper också till. De har skickat en av
kustbevakningens båtar till Medelhavet. Båten heter Poseidon. De
hoppas kunna hjälpa många flyktingar. FOTO: Kustbevakningen
Slang - ord i vardagen
Malmö bibliotek tipsar
I boken Odla med Tuva av Sofi Hjort visar Tuva och hennes två
marsvin hur lätt det kan vara att odla. Man behöver inte ha en
kolonilott eller trädgård, det går precis lika bra att odla hemma
på fönsterbrädan! På webben finns det fler tips på odlings- och
trädgårdsböcker för barn.
Micael Hermansson, skapare av Grej of the day
Språket ändras hela tiden. Slang är vardagliga
ord som inte är helt accepterade än. De är ofta
påhittade eller lånade från andra språk. De kan
också vara typiska för en viss dialekt. Men om de
används mycket kan de bli accepterade. Några
exempel är kokobäng, softa och kosing.
Slang är oftast ord som ungdomar kommer på. Det finns flera ord som var slang för
50 år sedan. Men som är en accepterade som en del av det svenska språket idag. Till
exempel gilla, skoja och renhårig.
– Om de fortlever så blir vi så vana vid dem att vi inte tänker på dem som slang,
säger Ulla-Britt Kotsinas. Hon är professor i språk. FOTO: Syda Productions/Shutterstock.com
Fundera och diskutera
• Gillar du att lära dig nya ord?
• Finns det ord som du använder men som dina föräldrar inte använder? Vilka?
• Vet du vad dessa slanguttryck betyder? Digga, chilla och lajka.
Nu verkar Malmös dyraste villa vara såld. Den har stått tom länge. Carl Söderberg är
hockeyspelare. Han ska ha köpt villan. Men vet du vem som sålt den? Veckans Grej of the day
handlar om honom. Han är en kändis från Sverige. Lös veckans rebus nedan eller på webben
så får du en ledtråd. Kan du gissa vem det är?
- ek - on + s +
Lös korsordet
här. Det gröna
ordet hittar du i
Sofias hemlis.
Föräldrar & skola
Nyheter
- l - dhäs + b +
På webben får
du ett hemligt
meddelande av
Sofia.
- ge + are
I höstas tog jag emot en ny årskurs fyra. Redan första
dagen kom frågan "Kommer vi att ha Grej of the Day i år?”
Mitt svar var självklart att om de ville så skulle vi absolut
köra. Och visst har vi "grejat" otroligt mycket. Från Grej 1
(Antarktis), förbi min personliga favorit nummer 27 (Marie
Curie) och nummer 86 (Taj Mahal). Nästa vecka kommer
vi att ha ett härligt jubileum då är det dags för Grej 100!
Japp, klassen har nått fram till läsårets mål - etthundra
stycken och detta tänker vi fira rejält.
Vill du stödja barns läs- och språkutveckling?
Bli MiniBladets samarbetspartner!
Läs mer på minibladet.se på föräldrasidan!
CITY · TISDAG 26 MAJ 2015
FREE DAWIT
dagar. Så länge har
den svenske journa­
listen Dawit Isaak
suttit i fängelse i Eritrea – utan rätte­gång.
4 9 9 3
Messa till 0765-456 464. Skriv CITY [mellanslag] TYCK [mellanslag] din text.
Redaktionen förbehåller sig rätten att redigera texterna.
Mejla till [email protected] Skriv kort! Uppge alltid namn och adress även om du använder signatur.
MEJL & MESS
n Varför kan man inte söka asyl utanför
EU? FOTO: MASSIMO SESTINI
9
Tack för
poolpartyt!
■■Angående Pridefestivalen den 23/5 i Lund så vill
jag tacka arrangörerna av
poolpartyt.
Trots att jag tillhör den
majoritet av män­
niskor
som normalt sett saknar
anledning att tänka på
hbtq-frågor så valde jag att
deltaga.
Det blev en trevlig timme.
Därför vill jag påminna
om att främjande av diskriminerade minoriteter leder ofta till något som även
utomstående har glädje av.
Tillåt inte fler att dö på Medelhavet
■■Nu får det vara nog. Nu
måste EU följa den mänskliga rättigheten om människans rätt till ett liv. Rätten att befinna sig i personlig säkerhet.
Att sjunka till havets bot-
ten, på grund av EU:s
byråkratiska asylregler kan
knappast betraktas som
ett upprätthållande av den
personliga säkerheten.
Under år 2014 följde
upp­emot 3 500 människor med flyktingbåtarna till
havets botten. 3 000 män­
niskor vars mänskliga rättighet fråntogs, på grund
av EU:s byråkratiska asylregler, som innebär att
man först måste befinna
sig i en av EU:s medlemsstater för att kunna söka
asyl inom EU.
Tillsammans med Titanic
följde 1 500 människor bå-
ten till havets botten, för
att det inte fanns tillräckligt med livbåtar.
Man lärde sig av misstaget.
Trots att nästan tre gång-
er så många dog på Medelhavet under förra året, på
grund av EU:s asylregler,
lär man sig inte av misstaget.
Trots att nu uppemot
4 000 människor dött på
Medelhavet, på grund av
EU:s asylregler, lär man sig
inte av misstaget. De hundratals som nu är tusentals.
EU:s medlemsstater
måste skapa en uppgörelse
om att förenkla asylreglerna, för att stoppa de massiva dödstalen som asylreglerna skapar.
EU:s medlemsstater
måste tillåta att ansökan
om asyl kan ske även utanför EU:s gränser.
Hade man kunnat tillåta
att nästan tre Titanic sjunker årligen utan några åtgärder om fler livbåtar?
Svaret är givet.
Hur kan man då tillåta
att nästan tre Titanic sjunker årligen på Medelhavet
utan några åtgärder mot
de inhumana asylregler
som gäller?
LINUS ERIKSSON
GÖRAN H I JOHANSSON,
Lund
n Lundapridetåget gick
genom stan i lördags.
ARKIV: PATRICK PERSSON
MÄNNISKOR I CITY
Nu kan du läsa
City i mobilen
och på surfplattan.
Med den nya appen är det enkelt att läsa även på små skärmar.
Du kan också söka artiklar i e-tidningsarkivet.
Jan Hansson
Jobb är det viktigaste för mig. Dom skriker efter kockar, och jag har alltid gillat att laga mat. Så först jobbar jag som köksbiträde, sen utbildar
jag mig till kock och så praktiserar jag. Efter tio månader blir det slutprov och examen. Sedan får jag min kockmössa och börjar jobba på restaurang, och då räknar jag med att få ta hand om slavgörat. Jag skulle gärna jobba hos
Gordon Ramsay eller Jamie Oliver. Men diva ska jag inte bli, även om jag har humöret.
BERÄTTAT FÖR MIKAEL ANJOU
Sir Toby’s skulle också vara kul, tycker jag.
Appen är gratis och laddas ner i App Store
eller Google Play: City Malmö Lund
Erbjudandena gäller tom 31/5-2015 i Elgigantens varuhus i Stora Bernstorp och Svågertorp, www.elgiganten.se samt via 0771-115 115 så långt lagret räcker och ej i kombination med andra erbjudanden. Max en av varje annonsvara per kund. Viss leveranstid kan förekomma.
VECKANS FAVORITER
I STORA BERNSTORP
OCH SVÅGERTORP
Femte generationens Intel Core i5 processor
4GB internminne & 128 GB flashminne
Bli först med att
skriva en recension!
Chans att vinna
presentkort
på 5000:elgiganten.se
MacBook Air 13,3”
•
•
•
•
Femte generationens Intel Core i5 processor
Intel HD Graphics 6000
4GB Ram & 128GB flashminne
Utrustad med Bluetooth 4.0, och nästa generations Wi-Fi standard
• Levereras med OS X Yosemite operativsystem
MACAIRMJVE2KS
9990
Intel Dual Core Processor
Intel® Core™ i5-4210 processor
4GB minne & 500 GB hårddisk
256 GB SSD hårddisk & 8 GB internminne
2490
15,5” Laptop
•
•
•
•
Intel Celeron N2840 processor
500 GB Hårddisk & 4GB internminne
HDMI-anslutning, webbkamera, wlan
Windows 8.1 64-bit
PBNXC3UED008
8990
2-i-1 Laptop 13”
• Intel® Core™ i5-4210 processor
• 8 GB internminne & 256 GB SSD hårddisk
• 13,3” Full HD touch skärm
LE59435364
MEGASTORE
STORE
2-i-1
Dator när du behöver.
Surfplatta när du vill.
AMD A8-5550 Quad Core processor
8 GB minne & 1 TB hårddisk
2GB dedikerat grafikminne
Bli först med att
skriva en recension!
Chans att vinna
presentkort
på 5000:elgiganten.se
15,6” Laptop
•
•
•
•
•
AMD A8-5550 Quad Core-processor
1 TB hårddisk & 8 GB internminne
AMD Radeon HD8760M med 2GB grafikminne
HDMI-anslutning, Beats Audio, webbkamera, WiFi
Windows 8.1 64-bit
(Ord. Gigantenpris 5990:-)
HP15J118EO
4490
SPARA 1500
Datorpaket inkl. 24” skärm
Gamingpaket inkl 24” skärm
AMD Quad Core processor & 8GB RAM
Nvidia GeForce GTX 750 med 2GB minne
4990
Datorpaket inkl. 24” skärm
• AMD A6 Quad Core processor
• 8GB RAM & 1 TB hårddisk
• AMD Radeon R4 delat grafikminne
LE90BH000UMT+PH243V5LSB
8990
Gamingpaket inkl 24” skärm
• Intel i5 4460 Quad Core processor
• Nvidia GeForce GTX 750 med 2 GB minne
• 8 GB internminne & 1000 GB hårddisk
LE90AV0016MT+PH243V5LSB
MEGASTORE
STORE
CITY · TISDAG 26 MAJ 2015
12
SPORT
ARKIVFOTON: LARS DAREBERG 2014
Ricardinho spelade sex säsonger i Malmö FF. Överst: Här
tränar han inför Champions Legue-matchen mot Juventus i november. Nederst: På träningsläger i Florida med
resten av laget förra våren.
”Jag har ungefär samma
roll som jag hade i Malmö
FF. Vi spelar 4–4–2 eller
4–3–3”, säger Ricardinho.
FOTO: QABALA FK
Ricardinho har hittat
rätt – i Azerbajdzjan
FOTBOLL. Ricardinho
lämnade Malmö FF med
blandade känslor och
var skeptisk till att
fortsätta proffskarriären i Azerbajdzjan. Nu
lutar det åt en fortsättning med topplaget Qabala som kan säkra en
plats i Europa League.
En omgång återstår av ligan och Qabala har allt
i egna händer på torsdag
hemma mot FK Baku. Tre
poängs försprång till jagande fyran Neftci och
bättre målskillnad borde
räcka.
Ricardinho både vill och
inte vill möta MFF i Europa League.
– Jag hoppas att de tar
sig till Champions League
i stället!
– Men om det händer
kommer det att vara härligt och konstigt på samma
gång. Härligt att komma
tillbaka till Malmö, men
konstigt att spela mot mitt
Malmö.
matcherna, där han bytt
ett sjungande och gungande Swedbank stadion mot
en hemmaarena som tar
5 000 åskådare och sällan
är fullsatt.
– Men då ska man komma ihåg att staden bara
har 12 000 invånare varav
3 000 är kvinnor och kvinnor går aldrig på fotboll,
säger Ricardinho.
Fotbollsvardagen har för-
att Azerbajdzjan knappast
var något självklart val.
– Jag var rädd helt enkelt, rädd att som troende kristen komma till ett
ändrats radikalt för den
30-årige brasilianaren
som spelade sex säsonger i MFF. Det gäller även
MONEY TALKS
muslimskt land nu när det
är så mycket som händer
med extremister runt om
i världen.
Väl på plats fick han en
annan bild av Azerbajd­
zjan som kändes betryggande. Sedan fanns det ju
annat som lockade också.
– Jag ska villigt erkänna att jag bara tänkte på
pengar i början, men Gud
visade mig andra perspektiv och jag trivs riktigt bra
här nu.
”Jag ska villigt
erkänna att jag
bara tänkte på
pengar i början.”
RICARIDNHO OM VALET
AV AZERBAJDZJAN
Ricardinho hymlar inte med
Så bra att korttidskontrak-
tet som löper ut i sommar
sannolikt kommer att för-
längas med två år. Ricardinho är vänsterback i laget efter att ha inlett med
tre matcher på bänken.
Nivån på fotbollen är väl
så god som i allsvenskan,
men annorlunda eftersom
lagets ukrainska coacher
har Premier League som
förebild och kräver högsta
tempo i nittio minuter.
– Livet utanför fotbollen är verkligen bra med
mycket tid för familjen.
Efter varje match får vi
två dagar ledigt, berättar
Ricardinho.
JAN JÖNSSON
SPORT I KORTHET
FOTO: CARL SANDIN/BILDBYRÅN
FOTBOLL
AIK och Dif
kryssade
■■AIK och Djurgården delade på poängen i ett underhållande Stockholmsderby. Lagen ägde varsin
halvlek. AIK gick till paus
med 2–0 med Dif tog över
i andra och matchen slutade 2–2.
I Helsingborg tog HIF
tre sköna poäng mot Hammarby. Robin Simovic
gjorde matchens enda mål
efter paus. Övriga resutat
i allsvenskan: Häcken–Falkenberg 0–2, SundsvallNorrköping 0–1.
CITY
FOTBOLL
Roma bäst
i derbyt
■■Ett år utan titlar duger
inte – trots att Real Madrid
vann Champions League
ifjol. Nu får Carlo Ancelotti sparken. Rafael Benitez
uppges ta över.
■■Roma vann huvudstadsderbyt mot Lazio med 2–1
och knep därmed andraplatsen i Serie A, den som
betyder en direktplats till
Champions League.
Trean Lazio har dock
god chans att få kvala till
Champions League, kryss
räcker i sista omgången
nästa helg mot fyran Napoli. Vinner Napoli går man
om Lazio på bättre facit efter inbördes möten under
säsongen.
CITY
CITY
FOTO: MIGUEL LOPEZ
FOTBOLL
Real sparkar
sin tränare
SARGADE SVENSKOR I KANADA
■■ Sverige gjorde igår sin första träning på plats i Kanada inför fotbolls-VM. Emma Berglund, Charlotte Rohlin (bilden), Kosovare Asllani, Lisa Dahlkvist och Jessica Samuelsson
stod över med skador - men lagläkaren Yelverton Tegner är inte orolig för kvintetten.
CITY · TISDAG 26 MAJ 2015
SEX 13
Fråga Citys expert Åse Werner om allt som rör sex.
Mejla [email protected] eller messa 72130. Skriv CITY [mellanslag] SEX [mellanslag] din text. Varje sms kostar 5 kr.
Kamouflerad njutning
Tycker du det är kul med sexleksaker men vill inte skylta med
dem? Här är prylarna där du helt säkert får behålla njutningen
för dig själv. AV KRISTINA HEDLUND
Den här verktygslådan innehåller
lite annorlunda verktyg, nämligen
fem sexleksaker att variera sexmaskinen med. När du inte vill använda
leksakerna, göms de diskret i lådan
som är 38 cm lång, 18 cm bred och
18 cm hög, Sexbox undercover sex
machine, 9 895 kr, vuxentoys.se.
Dorcel deep vibe är en diskret parleksak som är till för att både stimulera
mannens penis och kvinnans g-punkt
samtidigt eftersom det är en platt motor som ligger inuti överdraget. Pris
269 kr, Pistill.se.
VÄLUTRUSTAD
1
2
3!
Har du svårt att komma på present till pojkvännens födelsedag?
Ge bort en diskret liten ask som
gömmer en penisring, och med
glimten i ögat utformad som en
vigselring. Last a lifetime, 39 kr,
Passion of Sweden.
De flesta telefoner har flera
vibrationsappar
som är gratis att
ladda ner. Mer
diskret leksak
än så är svår att
hitta!
BILLIGT
BLING
ALLTID
NÄRA
7
HEMLI
G
TIPS A
I det här glänsande läppstiftsfodralet
gömmer sig
en vattentät
vibrator med
tio vibrators­
lägen. Bambo
10 speed rose
gold, 229 kr,
Lustjakt.se.
PLATSAR
I VÄSKAN
Med det här halsbandet har
du alltid din leksak nära tillhands. Vibratorn sitter
i smycket som är 2,8 cm
långt och är gjort i silvermetall. Jewel bullet silver,
499 kr, Lustjakt.se.
NÄSTA
INREDNINGS-
TREND?
De här kulorna, tillverkade i borosilikatglas, kan enkelt misstas för vanliga glaskulor. Men geishakulorna fungerar både
som knipkulor och vid samlag, Icicles
Ben-Wa, 99 kr, Easylover.se.
s I N FA B ∙ F O T O : I A M J E S P E R
Kan vi – kan du
Stefan Jansson och Mattias Lindström delar
inte bara passionen för fotboll, utan också
glädjen att hjälpa sina medmänniskor.
– Det känns gott i hjärtat att ge blod.
En halvtimme några gånger per år kan rädda
en människas liv. Det krävs så lite, men betyder
så mycket, säger Stefan som själv överlevt en
våldsam trafikolycka för många år sedan och
vet vad han talar om.
Vill du också rädda liv? De flesta mellan
18 och 60 år som är friska och väger mer än
50 kilo kan bli blodgivare.
Gå in på vår webbplats Geblod.nu så
får du veta hur enkelt det är att lämna blod
och göra en insats för livet.
Vi behöver alltid fler aktiva blodgivare.
Hoppas du är en av dem.
CITY · TISDAG 26 MAJ 2015
14
NÖJE
Gänget samlat – resan startad
Igår träffades ensemblen till musikalen ”Sällskapsresan” för första
gången. Sveriges mest sedda film ska inta Nöjesteatern i Malmö i höst,
men fröet sattes redan för tio år sedan.
TEXT OCH FOTO:
JONAS GILLBERG
jonas.gillberg
@city.se
n Jakob Skarin, manusförfattare: ”När jag kom på idén att jag ville göra musikal av ’Sällskaps­
resan’ så ringde jag Bengt Palmers och föreslog ett samarbete utan att veta att han hade skrivit
musiken till filmen. Han tyckte såklart att det var genialt. Så för tio år sedan började vi skriva.”
n Nina Pressing, spelar Sivan: ”När jag gick i femte klass och kom hem från skolan så såg mina
dagar alltid likadana ut – jag käkade mackor och såg på ’Sällskapsresan’. Jag kan varenda replik, så
folk kan använda sig av mig om de kommer av sig. Min bild är att det ska bli folkfest med publiken.”
n Anders Johansson, spelar Stig-Helmer: ”En utmaning blir att inte spela över. Stig-Helmer är
ju inte den som är den roliga killen. Han är den som råkar ut för allt, medan folk är roliga omkring
honom. Och jag är ju så van att söka skratt, så det kommer att bli en utmaning.”
n Frida Bergh, spelar Majsan: ”Jag tycker mycket om kärlekshistorien mellan Stig-Helmer och
Majsan. Det är två losermänniskor som hittar varandra sent i livet. ’Sällskapsresan’ har såklart varit
en del av ens uppväxt, men jag har inte sett filmen i sin helhet förrän för några veckor sedan.”
HÖRT & HÄNT
FILM
”ITALIEN
VAR BÄST”
FOTO: JESSICA GOW/TT
MUSIK
MUSIK
■■Black metal-bandet
Liturgy från Brooklyn slog
igenom med Aesthethica.
I dagarna släpptes skivan
The Ark Work och ikväll
spelar de på Inkonst.
■■Efter vinsten i Euro­
vision Song Contest ligger
Måns Zelmerlöws ”Heroes”
på förstaplatsen i svensk
radio och i inte mindre än
21 länder.
Black metal
på Inkonst
CITY
Heroes nr 1
i 21 länder
STJÄRNA TILL COMIC CON
■■ Igår släpptes biljetterna till spel- och seriemässan
Comic Con i Malmö i höst. Samtidigt avslöjades den första
stora gästen: Lindsay Elyse. Cosplay – costume play – går
ut på att klä ut sig till kända spel- eller filmkaraktärer.
TT
n Måns Zelmerlöw vann
Eurovision Song Contest
– men om endast tittar­
rösterna hade räknats
skulle den skönsjungande
italienska trion Il Volo ha
vunnit med god marginal
över tvåan Ryssland – och
Zelmerlöw bara kommit på
tredje plats. Det är fansaj­
ten Eurovision times som
har sammanställt tittarnas
telefonröster.
TT
”Dheepan”
fick årets
Guldpalm
■■Jacques Audiards drama
”Dheepan” fick det finas­
te priset på filmfestivalen
i Cannes i söndags.
Rooney Mara (”Carol”)
och Emmanuelle Bercot
(”Mon roi”) blev båda bäs­
ta kvinnliga skådespelare
och Vincent Lindon (”La
loi du marché”) årets man­
lige skådespelare.
Regissören Agnès Varda
fick hedersguldpalmen.
TT
CITY · TISDAG 26 MAJ 2015
15
MODE
Är det din tur att springa ut på trappan och kasta studentmössan i luften? Har du inte
redan hittat din vita kreation för denna oförglömliga dag är det hög tid nu.
n Chloé-kopian (Klänning från H&M): Denna
modell innefattar meter av fladdrande tyg
som säkerligen fångar
allas uppmärksamhet
och blickar. Modellen
är bekväm och i denna
kreation är du fri som
fågeln. Klänningen
är inspirerad av franska modehuset Chloés
SS15-kollektion och är
ett av de trendigaste
plaggen du kan bära
i sommar. Det betyder
att plagget även har
ett liv efter studenten
och kan återanvändas.
MARTINAS
FAVORIT!
Sjung om
studentens
lyckliga dag!
n Bohemiska 70-talet (Klänning
från Cubus): Bli inspirerad av det
bohemiska 70-talet och våga
blotta dina axlar. Klänningen har
söta detaljer som är värda att
synas. Bär därför denna klänning
med stilrena smycken och skor,
och låt detaljerna stå i fokus.
MODE
MARTINA AXTELIUS
n Enkla volanger
(Klänning från
Cubus): Låt enkelheten tala för
sig själv. Detta
är en stilren modell som når ut
till många och
med rätt accessoarer är detta
en klänning att
lägga vantarna
på.
4 Bloggtips: Andrea Hedenstedt är en av Devote’s toppbloggare. Hennes blogg är en bra kombination av mode och
träning och hon kastar också in inlägg om sin vardag. Hon tar
studenten i år och berättar om kaoset före den stora dagen.
4 Snackis: H&M:s nästa designsamarbete blir med Balmain.
De senaste säsongerna har modehuset enligt mig haft felfria
kollektioner och detta är ett samarbete att lägga på minnet.
Den 5 november släpps kollektionen.
4 Våga: Välj en kreation till studenten som du känner dig
bekväm i och tycker är snygg. Denna dag handlar om dig och
inte vad andra tycker! Glöm inte att även byxdresser, byxor
och kjolar passar lika bra.
n NLY ICONS,
299 kr.
n NLY
ICONS,
899 kr.
n H&M 599 kr.
n Samsøe & Sa
msøe, 1 195 kr.
n Miss Selfridge,
699 kr.
n Glamourous,
399 kr.
STÖD WWF
Din kyl behöver hjälp. Mycket av energin den använder producerar avfall,
förstör atmosfären och förändrar klimatet. Men det går att ändra på. Vi
jobbar världen runt för att myndigheter, företag och invånare ska kunna
välja bättre energilösningar. Du kan också hjälpa till genom de val du
gör. Se vilka alternativ som finns på wwf.se
Spitsbergen, Norway. © Wild Wonders of Europe / Ole Joergen Liodden / WWF-Canon
Hjälp oss
rädda kylskåpet
CITY · TISDAG 26 MAJ 2015
17
Nöje
BIOPROGRAM
26 – 28 MAJ
Operationen tar bara
en timme.
Hela livet förändras.
SF BIO
TOPPEN
Skåne
Film dagtid
alla dagar
i veckan
Malmö
Plusstolar!
1
Mad Max: Fury Road
Action, Tom Hardy
2
Disney
Tomorrowland:
A World Beyond
Sci-Fi äventyr, G Clooney
De är bredare och
har extra benutrymme.
Finns på biograferna
Royal, FS Storgatan.
Läs mer och boka på sf.se
Hjälp oss operera fler barn
med läpp-, käk- och gomspalt.
Ge en gåva på
pg 90 02 22-1.
www.operationsmile.se
Pitch Perfect 2
Musikkomedi, A Kendrick
(11 år)
18.00, 21.00
Fast & Furious 7
Testament of Youth
3D: Ti 17.30 To 17.30
18.10
14.50, 18.15
14.45
Ti+to 14.55
(11 år)
(11 år)
(15 år)
Familjen Bélier
(11 år) 20.50
Hot Pursuit
(11 år) 15.40, 17.50, 21.20
3D:
(15 år) 18.00, 21.00
Spegelns bistro öppen 16-21 Välkomna!
Hemkomsten Kinesiskt drama ��������16�40
Girighetens pris Italiens Oscarsbidrag ��16�50
Tel Aviv Laddat om kärlek på gränsen ��17�00
Revolten Futuristisk hundrevolution ��19�00
Far from men Viggo Mortensen �������19�15
St Vincent Bill Murray, Naomi Watts 19�30 Tel Aviv gränslös kärlek ������������������17�00
Även de döda har ett namn Sista dgr! ��17�00
040-611 20 97 • panora.nu Revolten Cannesvinnare �����������������18�45
Hemkomsten Zhang Yiomu �������������19�00
Friisgatan 19D, Malmö
Far from Men Sista dgr! ������������������21�15
St.Vincent Sista dgr! �����������������������21�15
GRAND BIO Trelleborg Tel: 0410-71 15 35
Tomorrowland 90:- ������������������������18�30
Revolten ������������������������������������������18�15
St.Vincent Bill Murray �����������������������18�30
Rättegången Amsalem vs Amsalem��19�30
Wild Tales Argentina �������������������������20�30
Far from Men Viggo Mortensen���������20�45 Mad Max – Fury road 2D 90:- ��������19�00
Hjälp Nepal
Sms:a AKUT NEPAL till 72 900 och skänk 100 kr.
Genom att sms:a godkänner du att Röda Korset får kontakta dig. Självklart följer vi personuppgiftslagen.
Home
Sv tal, otextad:
(15 år) Ti+to 17.30
On 14.30, 17.30
Film dagtid
alla dagar
i veckan
Hot Pursuit
Lund
Ti+to 15.45, 18.30
On 18.30
21.00
(7 år)
(11 år)
Hotell Marigold 2
Ti+to 14.30
(Btill)
Mad Max: Fury Road
Annie Sv tal, otextad: Run All Night
(Btill) Ti 14.30 To 14.30
(7 år) 18.00
Avengers:
Age of Ultron
15.15
(15 år)
On 15.30
3D: 20.00
Läs mer och köp biljetter på sf.se eller i appen.
Bioprogram TiSdAG 26 MAj 2015
Ti 20.30
On-to 17.50, 20.30 (11 år)
(15 år)
Pitch Perfect 2 (Btill)
Ti 15.20, 17.50, 20.30
On-to 15.20, 18.15, 21.00
Mad Max: Fury Road
18.30, 21.30
(15 år)
The Water Diviner
(Btill)
Fast & Furious 7
(11 år) V. Mårtensgatan 12.
Kassan öppnar 14.00
18.15, 21.20
Poltergeist 3D:
(Btill)
3D: 21.10
Hotell Marigold 2
15.15, 20.00
Familjen Bélier
(11 år)
Ti+to 15.20
On 14.55
(15 år)
Disney Tomorrowland: A World Beyond
14.45
Avengers: Age of
Ultron
21.10
Child 44
15.00, 17.50, 20.45 (11 år)
(15 år)
Still Alice
Mad Max: Fury Road
3D:
(15 år)
Storgatan 22.
Kassan öppnar 14.00
18.25
(15 år)
Samba
14.30, 17.40
On 15.30
(Btill)
Disney Tomorrowland: A World Beyond Fast & Furious 7
21.15
3
18.00, 21.00
Child 44
Insurgent
Efter
20.45
Disney TomorrowRun All Night
land: A World Beyond 20.20
Avengers: Age of
Ultron
(11 år)
Poltergeist
(Btill)
Thriller av Daniel Espinosa
m Tom Hardy, Noomi Rapace
3D:
Speltid: 2 tim 17 min
(15 år) 17.45, 20.45
(15 år)
15.00, 17.45, 20.30
Södra Tullgatan 4.
Kassan öppnar 17.00
Big Game
19.30
Före
Pitch Perfect 2
Värnhemstorget.
Kassan öppnar 17.00
17.45
sf.se/
barnvagnsbio
Still Alice
(11 år)
(15 år)
(Btill)
The Water Diviner
On 14.30
(15 år)
För info om SF Bios rabattkort se sf.se
CITY · TISDAG 26 MAJ 2015
18 SERIER
ELVIS
HOROSKOPET
AV MARIA OCH TONY CRONSTAM
CARPE DIEM
AV NIKLAS ERIKSSON
DAGENS
NAMN
26
maj
SUDOKU
BÄRDRYCK
MORABOR
MELLAN
GRÄS
UTAN
BILÖVER
FAST
MÄRKE HUVUDET
HEMVIST
Föregående lösning
LEKKLOSSAR
dagens namn:
BLANK
DAGENS
NAMN
25
maj
VÄLDIGT
MÅNGA
STRÖMMEN
ELD UR
BERGET
M FÖR
ROMARE
VÄNTANDE
BERÖMD
BADORT
GÖR TILL
MAKAR
STOJA
L
LUKTAR
ILLA
I JÄMFÖRELSE
DJUNGELREP
&
FRANSK
VÄN
GER
KANA
FUL FISK
BÖR
GIVAKT
VARA
KOTTAR
AV SIG
JORDLAGER
T
U E R
B
FIRAS
I DAG
ACKORD
CHEFA
O A
T
ORDA
© Bulls
En speciell angelägenhet kan
kännas
besvärlig
- kanske delvis för att
du inte får den hjälp
eller det stöd du hade
förväntat dig.
FISKARNA
(19 feb–20 mars)
KRÄFTAN
(22 juni–22 juli)
SKORPIONEN
(24 okt–22 nov)
Planer
ändras i
sista stund,
och en del
hårda ord
kan komma att utväxlas
under dagen.
Du är osäker på hur
du bäst ska
gripa dig an
ett problem
du fått på halsen.
Allt kommer att gå bra,
så länge du inte onödigtvis krånglar till det hela!
Genom att
uttrycka dina
åsikter i en
aktuell fråga
vinner du
respekt och stärker
din självkänsla!
VÄDUREN
(21 mars–20 april)
LEJONET
(23 juli–23 aug)
SKYTTEN
(23 nov–21 dec)
Det ser lite oroande
ut för vissa
personliga
intressen
du har, och
tecknen råder Väduren
att skärpa sin uppmärksamhet.
Någon förväntar sig
ett livstecken från dig
- troligen
rör det sig
om en barndomsvän.
Tar du nu inte
till dig ett gott
råd någon delar med sig av,
har du bara dig
själv att skylla!
OXEN
(21 april–21 maj)
JUNGFRUN
(24 aug–23 sep)
STENBOCKEN
(22 dec–20 jan)
I tecknet för
Oxen finns
indikationer på att
en långvarig
motsättning nu äntligen
är på upphällningen.
Tecknen råder nu Jungfrun att
skynda långsamt i olika
sammanhang,
att vara tolerant
och att inte utså split.
Inrikta din energi på sånt
du kan få nytta och glädje
av och tro
inte att gräset alltid är
grönare på andra sidan
staketet!
Så spelar du:
Fyll i de spelfält som saknas så att siffrorna 1-9 finns i varje region. De förtryckta siffrorna kan
inte flyttas. En siffra får aldrig förekomma mer än en gång per rad eller kolumn.
N
Föregående lösning
A
mellan sudoku:
VANLIGA
BASSAR
V
E
VANDRINGSFISK
I
A
L
A
© Bulls
Prognosen idag
Säker
Ganska säker
Osäker
MALMÖ I DAG 26 MAJ
Ons
Landskrona
+12
+12
Eslöv
+13
+13
4-7 m/s
Köpenhamn
+13
+13
Tor
+13
+11
Fre
Lör
SVERIGE I DAG
Ons Tor
Götaland och Svealand får
växlande molnighet
och någon eller
några skurar. I
Norrland blir det
mest mulet väder
1
och regn här
2
och var.
1
Malmö
+13
+13
Skanör
+13
Sturup
+13
+13
Falsterbo
+13
+13
+0 Dag
+0 Kväll
4-7 m/s
Malmö: Mulet väder men uppehåll. Temperatur 11 till 14 grader.
Västlig vind.
NEDERBÖRD senaste 14 dagarna
+13
4
KUSTVÄDRET
+15
Morgon
5 m/s
Middag
8 m/s
Kväll
6 m/s
2-5m/s
7
9
7 m/s
7 m/s
Kväll
9 m/s
6-9
m/s
20
12
Normal
5
Max
0
17/5
24/5
10
11
Lördag
2-5 m/s
12:00
-15
5
Malmö
7
8
9
10
11
12
MÅNEN
Upp
Ner
04.39 21.29
I dag
I morgon 04.38 21.31
Upp
+38
+26
+43
+35
+27
+21
+17
VÄRLDEN I MORGON
6
-20
-25
+35
+17
-10
SOLEN
Min
10
10/5
0°
1-4m/s
-5
Sydkusten
Middag
+10
+5
8
15
24/5
+25
+20
Sundet
Morgon
C°
6
1-4 m/s
TEMPERATUR senaste 14 dagarna
(mm)
5
+23
+16
+22
+29
4
2-5 m/s
VÄRLDEN I DAG
+16
+27
+15
3
3
+23
+22
2
Lund
+13
+13
17/5
Tecknen
råder dig att
ta en speciell
uppgift
på allvar
- någons
förutfattade meningar
i sammanhanget
reser hinder i din väg!
U T S Å G
SIMMAR
STÅTLIGT
10
8
6
4
2
0
Din uthållighet går inte
alltid hand
i hand med
dina ambitioner! Ta itu
med något som redan
borde vara avklarat!
U R B A N
RITADE
ROLIGT
10/5
FÅNGA
ERBIUM
VÅGEN
(24 sep–23 okt)
ORKIDÉ
A R
KAN
ÄVEN
KATTEN
TVILLINGARNA
(22 maj–21 juni)
S T R A M
KORADE
VÄDRET
L
D O
A S
Ä N
MUTBAR
I
Ä K T
SKADA
FIRAS
I DAG
LOTSA
ÄNDAMÅL
T U S E N
RODON
ÖPPET
KÄRL
V
VATTUMANNEN
(21 jan–18 feb)
Ner
13.20 02.03
14.25 02.23
Algarve
Antalya
Aten
Bagdad
Bangkok
Barcelona
Beijing
Beirut
Belgrad
Berlin
Bryssel
Budapest
Chicago
Helsingfors
Hongkong
Hurghada
Kanarieöarna
Kapstaden
Lissabon
London
Los Angeles
+21 sol
+26 moln
+24 moln
+40 sol
+34 skur
+22 sol
+33 moln
+29 moln
+12 regn
+14 moln
+17 mulet
+15 mulet
+25 moln
+15 moln
+27 åska
+36 sol
+24 sol
+16 mulet
+28 sol
+16 moln
+22 sol
Malaga
Mallorca
Mecka
Miami
Moskva
New Delhi
New York
Oslo
Paris
Phuket
Prag
Rhodos
Rom
Sarajevo
Colombo
Sydney
Tallinn
Teheran
Tokyo
Warszawa
Zagreb
+24 moln
+19 sol
+40 skur
+29 moln
+23 moln
+42 sol
+26 moln
+16 sol
+18 moln
+33 skur
+15 moln
+23 moln
+24 skur
+8 mulet
+28 åska
+18 sol
+14 moln
+27 moln
+28 sol
+16 mulet
+17 mulet
WWW.SMHI.SE
CITY · TISDAG 26 MAJ 2015
TV 19
Redaktör: Sofia Petersen | [email protected] | 040-28 24 30.
Han fick lämna i semifinalen
Fotbollsstjärnan Patrik
”Bjärred” Andersson
föll på målsnöret. Efter
en nattduell mot Danijela Rundqvist tvingades han lämna ”Mästarnas mästare”.
hinder med blod rinnandes från pannan.
Personalen fick springa
fram och gräva upp honom, samtidigt som hans
motståndare kämpade vidare i banan.
Fyra tävlingsinriktade
mästare drabbade samman i helgens semifinal av
”Mästarnas mästare”. Avsnittet gick under namnet
”Helvetesveckan” och deltagarna var förberedda på
hårda utmaningar.
– Nu börjar helvetesveckan, det kommer att bli
tufft, sade brottaren Sara
Dikanda i programmet.
Sedan var detlängdskid­
åkaren Björn Linds tur att
stöta på problem.
– Det är stopp på riktigt.
Jag får ingen luft! ropade
han under ett hinder.
– Det blev som ett skruvstäd med bröstkorgen, jag
kunde inte få någon luft,
sade han efter tävlingen.
Ändå var det Björn som
blev direktkvalificerad till
finalen. Patrik kom sist
och fick därför välja någon att utmana i årets sista nattduell. Valet föll på
ishockeyspelaren Danijela Rudqvist som utmanade sin barndomsidol i en
balansduell – och slog honom med råge.
I en av tävlingarna,”Mu-
ren”, skulle deltagarna gräva sig förbi tre hinder på
sandstranden. De tog sig
an utmaningen utan att
tveka, men plötsligt tog det
stopp.
– Jag har fastnat här,
ropade Patrik Andersson
som satt fast under ett
TT
FAKTA
Kvar i tävlingen
Grupp 1:
Danijela Rundqvist,
ishockey.
Björn Lind, längdskidor.
Grupp 2:
Sara Dikanda, brottning.
PÅ TV OCH PLAY
FOTO: JOEL RYAN
Skyfall
n Fotbollsstjärnan Patrik ”Bjärred” Andersson tvingades lämna ”Mästarnas mästare”.
FOTO: CHRISTINE OLSSON / TT
spelarna från serien ”Huset fullt” tackat ja till att
medverka i nyinspelningen av 1990-talsserien som
kommer att visas på Netflix. Men det kända tvilling­
paret Mary-Kate och Ashley Olsen bryter den trenden. De kommer nämligen inte att reprisera sin
gemensamma roll som
Michelle Tanner, skriver Variety.
TT
SERIESTART. Serien följer
personer som antingen ångrar sina kosmetiska ingrepp,
eller som planerar att operera sig. KANAL 11 20.00
n Agent Cooper kommer
n Mary-Kate Olsen och Ashley Olsen kommer inte att
medverka i den nya serien ”Fuller house”, skriver Variety.
han kunna dricka kaffe och
äta sin paj på samma ställe
som sist i ”Twin Peaks”.
Twede’s Café i delstaten Washington, i serien
känt som ”Double R Diner”,
kommer finnas med även
i de nya avsnitten, skriver
Variety. Kaféet förstördes
i en brand år 2000, men har
nu restaurerats till samma
utseende som förut.
Den nya säsongen av
FILM. James Bonds
uppdrag misslyckas och
olika agenters identiteter
världen över avslöjas. MI6:s
högkvarter blir angripet och
M:s ledarskap får kritik, men
hon fortsätter med Bonds
hjälp att leta efter skurken
Raoul Silva. TV12, 22.00
Våra omgjorda
kroppar
Twin Peaks kafé
gör comeback
FOTO: ANDY KROPA
n En efter en har skåde-
”För några
veckor sen fick
jag frågan: Vem
är den kändaste
personen i din
telefonbok? Mitt
svar: Om en månad är det Måns
Zelmerlöw.”
KOMIKERN BABBEN LARSSON
HÖRT OCH HÄNT
Tackar nej till nya
”Huset fullt”
TWITTRAT
n Kyle MacLachlan som
Dale Cooper. FOTO: FOX
”Twin Peaks” kommer också få hela 18 avsnitt – dubbelt så många mot vad som
sagts tidigare.
Korrespondenterna
Vad ligger egentligen bakom
tiggarnas resor till Sverige?
Korrespondenterna undersöker Europas fattigaste
hörn och frågar varför det är
så tyst i Bryssel.
SVT2 20.00
TT
TV TISDAG 26 MAJ
SVT1
06.00 Rapport 06.05 Gomorron Sverige sammandrag
06.25 Gomorron Sverige
10.00 Smak av England 10.45
Svenska tv-historier 11.30 Landet runt 12.15 Afripedia 12.45
Diktatorn 13.15 Vem bor här?
14.15 LA shrinks 15.00 Arkitekturens pärlor 15.10 En melodi om våren 16.30 Gomorron
Sverige sammandrag 16.50
Strömsö 17.30 Sverige idag
18.00 Rapport 18.13 Kulturnyheterna 18.25 Sportnytt
18.30 Regionala nyheter 18.45
Barnmorskan i East End - special 19.30 Rapport 19.55 Regionala nyheter 20.00 Trädgårdstisdag 21.00 Mina två
liv 22.00 The honourable woman 23.00 Rapport 23.05 Attenberg 00.45 Frikänd 01.30
Vem bor här? 02.30 Tonårsmammor 03.00 Mästarnas
mästare 04.00 Smak av England 04.45 Sverige idag 05.15
Svenska tv-historier
SVT2
08.10 Världens fakta. Tittarnas
djurfilmer 09.00 SVT Forum
16.00 Rapport 16.05 SVT Forum 16.20 Vetenskapens värld
17.20 Nyhetstecken 17.30 Oddasat 17.45 Uutiset 18.00 Värl-
dens fakta. Tittarnas djurfilmer 18.45 En natt med vargar
18.55 100-årig elbil 19.00 Vem
vet mest? 19.30 Antikduellen 20.00 Korrespondenterna
20.30 Elias pekingopera 21.00
Aktuellt 21.39 Kulturnyheterna
21.46 Regionala nyheter 21.55
Nyhetssammanfattning 22.00
Sportnytt 22.15 Nurse Jackie
22.45 Våra sjukdomars historia 23.35 Dans på tv 00.35 24
Vision 00.35 Nyheter 01.00
Rapport 01.05 Nyhetstecken
01.15 24 Vision 02.00 Rapport 02.05 Sverige idag 02.35
Sportnytt 02.50 24 Vision
03.00 Rapport 03.05 24 Vision 04.00 Rapport 04.05 Gomorron Sverige sammandrag
n Family Guy, TV6, 19.00
FOTO: FOX
TV3
06.00 Project runway all stars
07.00 Nanny 07.30 Jims värld
08.30 How I met your mother
09.00 The real housewives of
Orange County 10.00 The real housewives of Beverly Hills
11.00 Navy CIS 12.00 The Taste
US 13.00 Svenska Hollywoodfruar 14.00 Sex and the city
14.30 Sex and the city 15.00
Project runway all stars 16.00
The real housewives of Orange
County 17.00 The real housewives of Beverly Hills 18.00
Svenska Hollywoodfruar 19.00
Masterchef USA 20.00 Lyxfällan 21.00 Kniven mot strupen
22.00 Marry me 22.30 Mozart in the jungle 23.00 How I
met your mother 23.30 How
I met your mother 00.00 Sex
and the city 00.40 Sex and the
city 01.15 The Taste US 02.15
Tonårsbossen 03.05 Navy CIS
03.50 Wedding band 04.35
Supersize vs superskinny
05.25 Nanny
TV4
10.00 Malou efter tio 11.35
Hem till gården 12.10 Hem
till gården 12.45 Coronation
street 13.20 Coronation street
13.50 Mannen som talar med
hundar 14.50 Mitt kök 15.25
Halv åtta hos mig 15.55 Mitt
galna hem 16.55 Äntligen hemma 17.55 Vardagspuls 18.50
Keno 19.00 Nyheterna 19.15
Sporten 19.20 Vädret 19.30
Halv åtta hos mig 20.00 Äntligen hemma 21.00 Kalla fakta
22.00 Nyheterna 22.30 Ekonominyheterna 22.35 Sporten
22.50 Väder 23.00 Brottskod.
Försvunnen 00.00 112 - på liv
och död 01.00 Persons unknown 01.55 Tyst vittne
KANAL 5
06.00 Kära Susan 06.25 Desperate housewives 07.15 Real
housewives of New York 08.10
The little couple 08.40 The little couple 09.10 Private practice 10.05 Greys anatomy 11.05
Desperate housewives 12.00
Ellen DeGeneres show 12.55
Real housewives of New York
13.55 Vänner 14.25 Vänner
14.55 The little couple 15.25
The little couple 16.00 Private
practice 16.55 Greys anatomy 17.50 Vänner 18.30 Vänner 19.00 The Big bang theory 19.30 The Big bang theory
20.00 Jane the virgin 21.00
The Big bang theory 21.30
Mom 21.55 Breaking news med
Filip & Fredrik 22.55 The Big
bang theory 23.20 The Big
bang theory 23.50 Criminal
minds 00.45 2 1/2 män 01.15
2 1/2 män 01.45 CSI 02.40
The walking dead 03.25 90210
04.10 Ugly Betty
TV6
06.00 Just shoot me 06.25
Stargate SG-1 07.10 Community 07.35 Våra värsta år 08.00
Våra värsta år 09.00 Spin city
09.30 Just shoot me 10.00 My
name is Earl 10.30 Simpsons
11.00 Simpsons 11.30 Stargate SG-1 12.30 Grimm 13.30
Seinfeld 14.00 Seinfeld 14.30
Simpsons 15.00 Simpsons
15.30 Family guy 16.00 Family
guy 16.30 Scrubs 17.00 Scrubs
17.30 Anger management
18.00 How I met your mother
18.30 How I met your mother
n Grey’s anatomy, Kanal 5
16.55 FOTO: ABC
19.00 Family guy 19.30 Family
guy 20.00 Simpsons 20.30
Simpsons 21.00 Bullet to the
head 22.50 American dad
23.20 Scrubs 23.50 Scrubs
00.20 How I met your mother
00.50 How I met your mother
01.20 My name is Earl 01.50
Anger management 02.15
Seinfeld 02.40 Seinfeld 03.10
American dad 03.30 Simpsons 03.55 Simpsons 04.20
Spin city
SJUAN
06.20 Judys domstol 06.50
Wife swap UK 07.50 Dr Phil
11.00 Army wives 11.55 Mannen som talar med hundar
12.25 Mannen som talar med
hundar 13.00 Det okända
13.55 Wife swap UK 14.55 The
block 15.30 Judys domstol
15.55 Judys domstol 16.25
Judys domstol 16.55 Dr Phil
17.45 Nyheterna 17.55 Glamour 18.30 Vad blir det för
mat 19.00 Mitt kök 19.30 Barnens sjukhus 20.00 Hela Australien bakar 21.00 Robinson.
Love edition 22.00 Hawaii five
- 0 22.55 Pang i bygget 23.40
Mash 00.10 Law & order. Special victims unit 01.05 Hawaii
five - O 02.05 Medium 03.00
Medium
s I N F A B ∙ F O T O : I A M J E S P E R
Vi behöver fler – som kan och vill
Stefan ”fotbollskonsulenten” Jansson blev blod­
givare efter att ha överlevt en våldsam trafikolycka
för många år sedan. Nu har han gett blod i över
tjugo år och lyckats få många av sina vänner att
göra detsamma.
– Jag har fått så mycket hjälp och vill ge tillbaka.
En halvtimmes blodgivning några gånger per år
kan rädda en annan människas liv. Det krävs så
lite, men betyder så mycket, menar Stefan – som
vet vad han talar om.
Vill du också rädda liv? De flesta mellan 18
och 60 år som är friska och väger mer än 50 kilo
kan bli blodgivare.
Gå in på vår webbplats Geblod.nu så får du veta
hur det går till att lämna blod och göra en insats
för livet.
Vi behöver alltid fler aktiva blodgivare.
Hoppas du är en av dem.