Byggande. Nybyggnad: Färdigställda bostadshus 2014

BO 20 SM 1501
Byggande. Nybyggnad: Färdigställda bostadshus
2014
Construction: New construction – completed residential buildings 2014
I korta drag
Färdigställda lägenheter 2014
Under 2014 färdigställdes totalt 29 164 bostadslägenheter i nybyggda hus. Det
är ungefär lika många som färdisgälldes under 2013då 29 225 lägenheter blev
färdigställda genom nybyggnad. Av de färdigställda lägenheterna är 20 754 i
flerbostadshus och 8 410 i småhus.
Jämn fördelning mellan upplåtelseformerna
Likt de senaste åren är ungefär lika många lägenheter i flerbostadshus upplåtna
med bostadsrätt som med hyresrätt . Under 2014 var 52 % av lägenheterna upplåtna med hyresrätt och 48% upplåtna med bostadsrätt. Fördelningen skijler sig
dock mellan olika regioner. I Stor-Stockholm var hela 65 % av de färdigställda
lägenheterna i flerbostadshus upplåtna som bostadsrätter. I motsatts så var samtliga lägenheter i Jämtlands län och 92 % av lägenheterna i Blekinge län hyresrätter. Av de färdigställda lägenheterna i flerbostadshus upplåts 48 st. med
äganderätt (Ägarlägenheter).
Bostadsbyggandet i landet
Antalet färdigställda lägenheter minskade i två av de tre storstadsregionerna
under 2014. I Stor-Stockholm var minskningen 7 % och i Stor-Göteborg var
minskningen 6 procent. I Stor-Malmö färdigställdes hela 20 % fler lägenheter
än under 2013. Total fanns 54 % av de färdigställda lägenheterna i de tre storstadsområdena.
Flest färdigställda lägenheter per invånare 2014 fanns likt 2013 i Uppsala län,
där det färdigställdes 4,9 lägenheter per tusen invånare. I Västernorrlands län
byggdes 0,4 lägenheter per tusen invånare, vilket var minst i landet. Motsvarande siffra för hela riket är 3,0 lägenheter per tusen invånare och för endast
storstadsregionerna 4,1 lägenheter.
Johannes Johansson, SCB, tfn 08-506 940 88 [email protected]
Statistiken har producerats av SCB, som ansvarar för officiell statistik inom
området.
ISSN 0085-6991 Serie BO – Bostäder och byggande. Utkom den 7 maj 2015.
URN:NBN:SE:SCB-2015-BO20SM1501_pdf
Tidigare publicering: Se avsnittet Fakta om statistiken.
Utgivare av Statistiska meddelanden är Stefan Lundgren, SCB.
2
SCB
BO 20 SM 1401
Innehåll
Antalet färdigställda
1
Jämt mellan upplåtelseformeran
1
Bostadsbyggandet i landet
1
Statistiken med kommentarer
4
Färdigställda bostadshus i Norden
4
Färdigställda småhus minskade
4
En av tre lägenhet är en liten hyreslägenhet
5
Allmännyttans bygger 4 av 10 hyresrätter
5
Ökning av nybyggda studentlägenheter
5
Tabeller
6
1A. Lägenheter i färdigställda hus efter ägarkategori och hustyp
2009–2014
1B. Lägenheter i färdigställda hus efter ägarkategori och hustyp
2009–2014. Procentuell fördelning
2A. Lägenheter i färdigställda småhus efter ägarkategori,
storstadsområden och län 2014
2B. Lägenheter i färdigställda flerbostadshus efter ägarkategori,
storstadsområden och län 2014
3A. Lägenheter i färdigställda hus efter upplåtelseform och hustyp
2009–2014
3B. Lägenheter i färdigställda hus efter upplåtelseform och hustyp
2009–2014. Procentuell fördelning
4. Lägenheter i färdigställda hus efter upplåtelseform och hustyp,
storstadsområden och län 2014
5. Lägenheter i färdigställda hus efter hustyp, storstadsområden och
län 2014
6A. Lägenheter i färdigställda hus efter lägenhetstyp, antal
rumsenheter och hustyp 2009–2014
6B. Lägenheter i färdigställda hus efter lägenhetstyp i procent, och
hustyp 2009–2014
7. Lägenheter i färdigställda hus efter lägenhetstyp, antal
rumsenheter, hustyp och upplåtelseform år 2014
8. Lägenheter i färdigställda hus efter lägenhetstyp, antal
rumsenheter och hustyp år 2014
9A. Lägenheter i färdigställda hus efter lägenhetstyp och antal
rumsenheter, storstadsområden och län 2014
9B. Lägenheter i färdigställda småhus efter lägenhetstyp och antal
rumsenheter, storstadsområden och län 2014
9C. Lägenheter i färdigställda flerbostadshus efter lägenhetstyp och
antal rumsenheter, storstadsområden och län 2014
10 A. Genomsnittlig bostadsarea i färdigställda småhus efter
lägenhetstyp, storstadsområden och län 2014
10 B. Genomsnittlig bostadsarea i färdigställda flerbostadshus efter
lägenhetstyp, storstadsområden och län 2014
6
7
8
9
10
10
11
12
13
13
14
14
15
16
17
18
19
3
SCB
BO 20 SM 1401
11. Specialbostäder i färdigställda flerbostadshus efter typ av
specialbostad, storstadsområden och län 2011-2014
20
Fakta om statistiken
21
Detta omfattar statistiken
Definitioner och förklaringar
21
21
Så görs statistiken
22
Statistikens tillförlitlighet
23
Bra att veta
Annan statistik
23
23
In English
26
Summary
26
Table Dwellings in completed buildings by type of ownership, tenure,
type of building and size of dwelling in 2014
27
List of tables
28
4
SCB
BO 20 SM 1401
Statistiken med kommentarer
Färdigställda bostadshus i Norden
Island är det enda land i Norden som bygger fler lägenheter per 1000 invånare
under 2014 än föregående år. 3,5 lägenheter per 1000 invånare mot 2,9 under
2013. Norge ligger ändå fortfarande i topp med 5,3 färdigställda lägenheter per
1000 invånare. I Danmark och Sverige är antalet lägenheter per 1000 invånare
lika många under 2014 som året innan. Sverige är det land som färdigställer
flest lägenheter i absoluta tal. Finland har inte kunnat redovisade uppgifter över
färdigställda lägenheter 2014.
Färdigställda lägenheter i nybyggda hus per tusen invånare 2014
1
Danmark
Finland2
Island3
Norge4
Sverige
Population
5 655 750
5 471 753
325 671
5 109 056
9 747 355
Färdigställda lgh
13 006
1 149
27 060
29 164
lgh/1 000 inv
2,3
3,5
5,3
3,0
1
Källa: Danmarks Statistik
Källa: Statistikcentralen, Inga uppgifter för färdigställda lägenheter 2014
Källa: Statistics Iceland
4
Källa: Statistisk sentralbyrå
2
3
Få färdigställda småhus
Antalet färdigställda lägenheter i småhus minskade med 2 procent från 8 562 år
2013 till 8 410 år 2013.Under tioårsperioden 2005 till 2014 har i genomsnitt
9 630 lägenheter i småhus färdigställts årligen vilket kan jämföras med perioden
1982 till 1991 då i genomsnitt 20 815 lägenheter i småhus årligen färdigställdes.
Färdigställda lägenheter 1964 - 2014
Antal lägenheter
120 000
Småhus
100 000
Flerbostadshus
Alla hus
80 000
60 000
40 000
20 000
0
1964
1974
1984
1994
2004
2014
SCB
5
BO 20 SM 1401
En av tre lägenhet är en liten hyreslägenhet
Ungefär en tredjedel eller 7 352 av alla färdigställda lägenheter 2014 är en
mindre (en- och tvårumslägenheter) lägenhet upplåten med hyresrätt. Jämförelsevis var 3 av 4 färdigställda lägenheter en etta eller tvåa upplåten med hyresrätt
1995. I Stor-Stockholm var 2014 ungefär var femte lägenhet en hyresrätt med
ett eller två rum.
Den genomsnittliga nybyggda lägenheten i ett flerbostadshus 2014 har 3,4 rum
och 65 m2 bostadsyta. Motsvarande siffror för ett småhus är 6,1 rum och 149 m2
bostadsyta. Det genomsnittliga rumsantalet i nybyggda flerbostadshus hus har
varierat sedan tidigt 90- tal medan antalet rum i nybyggda småhus nästan uteslutande ökat.
Allmännyttans bygger 4 av 10 hyresrätter
Av de färdigställda lägenheterna upplåtna med hyresrätt i flerbostadshus ägdes
40 procent av ett allmännyttigt bostadsföretag (2013: 41 procent). Bland småhusen är nästan 9 av 10 färdigställda lägenheter en äganderätt där ägaren är en
privatperson, ett privat företag eller en organisationer.
Ökning av nybyggda studentlägenheter
Under 2014 var 3 325 av de färdigställda lägenheterna i flerbostadshus specialbostäder. De flesta (1 536 st.) av dessa var bostäder för äldre eller funktionshindrade. Även 1 361 studentlägenheter färdigställdes. Det är en stor ökning
jämfört med de senaste åren. Under åren 2011 till 2013 färdigställdes totalt
1 331 lägenheter för studenter.
6
SCB
BO 20 SM 1401
Tabeller
Teckenförklaringar
Explanation of symbols
–
Noll
Zero
0
Mindre än 0,5
Less than 0.5
1A. Lägenheter i färdigställda hus efter ägarkategori och hustyp 2009–2014
1A. Dwellings in completed buildings by ownership and type of building 2009–2014
Hustyp
Färdigställandeår
Alla
lägenheter
Alla hus
2009
2010
2011
2012
2013
2014
22 821
19 500
20 064
25 993
29 225
29 164
Småhus
2009
2010
2011
2012
2013
2014
Flerbostadshus
2009
2010
2011
2012
2013
2014
1
8
8
7
9
8
8
Staten, Allmän- Kooperalands- nyttiga
tiva
1
företag
ägare
ting,
kommuner
489
325
583
708
516
716
374
875
477
336
562
410
1
2
-
14 447
10 625
12 587
16 657
20 663
20 754
488
325
581
708
516
716
3
2
2
3
4
4
3
2
2
2
4
4
Övriga
Därav
enskilda studentägare bostadsföre1
ning
359
516
420
154
524
289
8 275
5 777
7 079
9 095
10 750
11 246
10 698
10 882
9 982
13 036
13 435
12 913
500
118
118
85
303
373
57
147
190
278
212
185
326
426
430
563
506
951
7
8
6
8
7
7
990
302
855
495
844
274
-
302
369
230
876
312
104
7 949
5 351
6 649
8 532
10 244
10 295
2
2
3
4
5
5
708
580
127
541
591
639
500
118
118
85
303
373
Ägarkategorin rikskooperativa företag som tidigare särredovisats ingår från och med 2013 i kategorin kooperativa ägare. I kategorin kooperativa ägare ingår förutom bostadsrättsföreningar även kooperativa hyresrättsföreningar
7
SCB
BO 20 SM 1401
1B. Lägenheter i färdigställda hus efter ägarkategori och hustyp 2009–2014.
Procentuell fördelning
1B. Dwellings in completed buildings by ownership and type of building 2009–2014. Percentage distribution
Hustyp
Färdigställandeår
Alla
Staten, Allmän- Koopera- Övriga
lägen- landsting, nyttiga
tiva enskilda
heter kommuner företag
ägare1 ägare
Alla hus
2009
2010
2011
2012
2013
2014
100
100
100
100
100
100
2
2
3
3
2
2
15
13
12
12
15
15
36
30
35
35
37
39
47
56
50
50
46
44
Småhus
2009
2010
2011
2012
2013
2014
100
100
100
100
100
100
0
0
-
1
2
3
3
2
2
4
5
6
6
6
11
95
94
92
91
92
86
Flerbostadshus 2009
2010
2011
2012
2013
2014
100
100
100
100
100
100
3
3
5
4
2
3
23
22
18
17
21
20
55
50
53
51
50
50
19
24
25
27
27
27
2
Ägarkategorin rikskooperativa företag som tidigare särredovisats ingår från och med 2013 i kategorin kooperativa ägare. I kategorin kooperativa ägare ingår förutom bostadsrättsföreningar även kooperativa hyresrättsföreningar
8
SCB
BO 20 SM 1401
2A. Lägenheter i färdigställda småhus efter ägarkategori, storstadsområden och län
2014
2A. Dwellings in completed buildings by type of ownership in one- or two-dwelling buildings
2014. Metropolitan areas and counties
Storstadsområden
Kommungrupper
Län
Alla
Staten, Allmän- KooperaÖvriga
lägen- landsting, nyttiga
tiva enskilda
heter kommuner företag
ägare1
ägare
Hela riket
8 410
-
185
951
7 274
Storstadsområdena
Stor-Stockholm
Stockholm
Stor-Göteborg
Göteborg
Stor-Malmö
Malmö
3 787
2 256
183
1 011
243
520
189
-
37
20
20
17
-
590
487
123
61
9
42
10
3 160
1 749
40
950
234
461
179
Riket i övrigt
Kommuner över 74 999 inv
Kommuner under 75 000 inv
4 623
1 893
2 730
-
148
71
77
361
230
131
4 114
1 592
2 522
Stockholms
Uppsala
Södermanlands
Östergötlands
Jönköpings
2 256
552
174
330
207
-
20
2
20
487
20
0
6
36
1 749
532
174
322
151
Kronobergs
Kalmar
Gotlands
Blekinge
Skåne
227
135
90
141
1 070
-
10
59
84
12
4
0
101
133
123
86
141
910
Hallands
Västra Götalands
Värmlands
Örebro
Västmanlands
368
1 542
142
376
127
-
23
51
-
53
61
31
40
0
315
1 458
111
285
127
92
76
86
124
133
162
-
-
0
6
0
0
10
0
92
70
86
124
123
162
Dalarnas
Gävleborgs
Västernorrlands
Jämtlands
Västerbottens
Norrbottens
1
Ägarkategorin rikskooperativa företag som tidigare särredovisats ingår från och med 2013 i kategorin kooperativa ägare. I kategorin kooperativa ägare ingår förutom bostadsrättsföreningar även kooperativa hyresrättsföreningar
9
SCB
BO 20 SM 1401
2B. Lägenheter i färdigställda flerbostadshus efter ägarkategori, storstadsområden
och län 2014
2B. Dwellings in completed buildings by type of ownership in multi-dwelling buildings 2014.
Metropolitan areas and counties
Storstadsområden
Kommungrupper
Län
Alla Staten, Allmän- Koopera- Övriga
lägen- landsting, nyttiga
tiva enskilda
heter
kom- företag
ägare1 ägare
muner
Hela riket
20 754
716
4 104
Storstadsområdena
Stor-Stockholm
Stockholm
Stor-Göteborg
Göteborg
Stor-Malmö
Malmö
12 071
6 794
2 964
2 833
1 547
2 444
1 648
125
72
42
22
11
11
1 501
862
422
310
151
329
145
7
4
2
1
266
712
100
388
794
1 166
796
3 179
1 148
442
1 093
580
938
696
Riket i övrigt
Kommuner över 74 999 inv
Kommuner under 75 000 inv
8 683
4 969
3 714
591
214
377
2 603
1 520
1 083
3 029
1 708
1 321
2 460
1 527
933
Stockholms
Uppsala
Södermanlands
Östergötlands
Jönköpings
6 794
1 151
442
512
194
72
73
146
17
4
862
306
123
64
34
4 712
717
156
222
144
1 148
55
17
209
12
Kronobergs
Kalmar
Gotlands
Blekinge
Skåne
336
144
67
215
3 561
30
11
153
16
79
717
106
92
14
16
1 394
77
36
23
120
1 439
Hallands
Västra Götalands
Värmlands
Örebro
Västmanlands
779
3 340
123
824
499
13
69
200
239
601
90
289
-
251
1 546
33
271
137
276
1 124
0
264
162
195
128
109
537
804
6
1
74
-
84
56
96
138
157
73
65
0
0
187
159
32
6
0
13
138
488
Dalarnas
Gävleborgs
Västernorrlands
Jämtlands
Västerbottens
Norrbottens
1
10 295
5 639
Ägarkategorin rikskooperativa företag som tidigare särredovisats ingår från och med 2013 i kategorin kooperativa ägare. I kategorin kooperativa ägare ingår förutom bostadsrättsföreningar även kooperativa hyresrättsföreningar
10
SCB
BO 20 SM 1401
3A. Lägenheter i färdigställda hus efter upplåtelseform och hustyp 2009–2014
3A. Dwellings in completed buildings by tenure and type of building 2009–2014
Flerbostadshus
Småhus
Upplåtelseform
Färdigställandeår
Hyresrätt
Alla
hus
Alla Friliggande Rad-, par- Friliggande Alla lägensmå enbostads- och ked- tvåbostadsheter
hus
hus
jehus
hus
2009
2010
2011
2012
2013
2014
6 932
5 700
6 367
8 453
10 868
11 094
214
311
282
401
360
380
27
22
4
80
22
12
187
273
264
279
332
344
16
14
42
6
24
6 718
5 389
6 085
8 052
10 508
10 714
Bostadsrätt 2009
2010
2011
2012
2013
2014
8 049
5 561
6 867
8 970
10 602
10 939
326
410
428
557
506
947
90
76
56
104
25
62
224
322
354
413
433
829
12
12
18
40
48
56
7 723
5 151
6 439
8 413
10 096
9 992
955
371
906
453
462
056
854
723
829
856
1 195
981
25
60
32
69
39
46
6
85
63
192
59
48
Äganderätt 2009
2010
2011
2012
2013
2014
7
8
6
8
7
7
840
239
830
570
755
131
7
8
6
8
7
7
834
154
767
378
696
083
6
7
5
7
6
6
3B. Lägenheter i färdigställda hus efter upplåtelseform och hustyp 2009–2014.
Procentuell fördelning
3B. Dwellings in completed buildings by tenure and type of building 2009–2014. Percentage
distribution
Upplåtelseform %
Hustyp
Färdigställandeår
Alla Hyresrätt Bostadsrätt Äganderätt
Alla hus
2009
2010
2011
2012
2013
2014
100
100
100
100
100
100
30
29
32
33
37
38
35
29
34
35
36
38
34
42
34
33
27
24
Småhus
2009
2010
2011
2012
2013
2014
100
100
100
100
100
100
3
4
4
4
4
5
4
5
6
6
6
11
94
92
91
90
90
84
Flerbostadshus
2009
2010
2011
2012
2013
2014
100
100
100
100
100
100
47
51
48
48
51
52
53
48
51
51
49
48
0
1
1
1
0
0
11
SCB
BO 20 SM 1301
4. Lägenheter i färdigställda hus efter upplåtelseform och hustyp, storstadsområden
och län 2014
4. Dwellings in completed buildings by tenure and type of building 2014. Metropolitan areas
and counties
Alla hus
Storstadsområden
Kommungrupper
Län
HyresBorätt stadsrätt
Hela riket
11 094 10 939
Småhus
Ägande- HyresBorätt
rätt stadsrätt
Flerbostadshus
Äganderätt
Hyresrätt
Bo- Ägandestadsrätt
rätt
7 131
380
947
7 083
10 714
9 992
48
Storstadsområdena
Stor-Stockholm
Stockholm
Stor-Göteborg
Göteborg
Stor-Malmö
Malmö
5 156
2 373
1 151
1 457
753
1 326
876
7 589
4 932
1 956
1 449
803
1 208
806
3 113
1 745
40
938
234
430
155
88
28
24
12
48
24
586
483
119
61
9
42
10
3 113
1 745
40
938
234
430
155
5 068
2 345
1 127
1 445
753
1 278
7 003
4 449
1 837
1 388
794
1 166
-
852
796
-
Riket i övrigt
Kommuner över 74 999 inv
Kommuner under 75 000 inv
5 938
3 335
2 603
3 350
1 938
1 412
4 018
1 589
2 429
292
82
210
361
230
131
3 970
1 581
2 389
5 646
3 253
2 393
2 989
1 708
1 281
48
8
40
Stockholms
Uppsala
Södermanlands
Östergötlands
Jönköpings
2 373
438
292
332
70
4 932
737
156
188
180
1 745
528
168
322
151
28
8
6
2
20
483
20
6
36
1 745
524
168
322
151
2 345
430
286
330
50
4 449
717
156
182
144
4
-
Kronobergs
Kalmar
Gotlands
Blekinge
Skåne
238
67
53
216
2 290
190
104
18
16
1 495
135
108
86
124
846
12
15
17
123
84
12
4
101
131
108
86
124
846
226
52
53
199
2 167
106
92
14
16
1 394
4
-
Hallands
Västra Götalands
Värmlands
Örebro
Västmanlands
533
1 828
90
607
362
304
1 607
64
311
137
310
1 447
111
282
127
33
46
54
-
53
61
31
40
-
282
1 435
111
282
127
500
1 782
90
553
362
251
1 546
33
271
137
28
12
-
122
63
123
352
645
73
71
197
159
92
70
86
110
121
162
14
2
-
6
10
-
92
70
86
110
121
162
122
63
109
350
645
73
65
187
159
-
Dalarnas
Gävleborgs
Västernorrlands
Jämtlands
Västerbottens
Norrbottens
12
SCB
BO 20 SM 1301
5. Lägenheter i färdigställda hus efter hustyp, storstadsområden och län 2014
5. Dwellings in completed buildings by type of building 2014. Metropolitan areas and counties
Flerbostadshus
Småhus
Storstadsområden
Kommungrupper
Län
Alla
hus
Alla Friliggande
lägen- enbostadshus
heter
Rad-, paroch kedjehus
Friliggande tvåbostadshus
Alla lägenheter
Hela riket
29 164
8 410
6 130
2 154
126
20 754
Storstadsområdena
Stor-Stockholm
Stockholm
Stor-Göteborg
Göteborg
Stor-Malmö
Malmö
15 858
9 050
3 147
3 844
1 790
2 964
1 837
3 787
2 256
183
1 011
243
520
189
2 573
1 390
45
873
190
310
75
1 133
808
138
118
43
207
114
81
58
20
10
3
-
12 071
6 794
2 964
2 833
1 547
2 444
1 648
Riket i övrigt
Kommuner över 74 999 inv
Kommuner under 75 000 inv
13 306
6 862
6 444
4 623
1 893
2 730
3 557
1 353
2 204
1 021
528
493
45
12
33
8 683
4 969
3 714
Stockholms
Uppsala
Södermanlands
Östergötlands
Jönköpings
9 050
1 703
616
842
401
2 256
552
174
330
207
1 390
464
160
271
151
808
78
14
57
56
58
10
2
-
6 794
1 151
442
512
194
Kronobergs
Kalmar
Gotlands
Blekinge
Skåne
563
279
157
356
4 631
227
135
90
141
1 070
129
108
80
104
651
90
27
8
35
416
8
2
2
3
336
144
67
215
3 561
Hallands
Västra Götalands
Värmlands
Örebro
Västmanlands
1 147
4 882
265
1 200
626
368
1 542
142
376
127
301
1 281
107
218
97
65
234
27
156
30
2
27
8
2
-
779
3 340
123
824
499
287
204
86
233
670
966
92
76
86
124
133
162
88
70
86
104
114
156
2
6
20
19
6
2
-
195
128
109
537
804
Dalarnas
Gävleborgs
Västernorrlands
Jämtlands
Västerbottens
Norrbottens
13
SCB
BO 20 SM 1301
6A. Lägenheter i färdigställda hus efter lägenhetstyp, antal rumsenheter och hustyp
2009–2014
6A. Dwellings in completed buildings by size of dwelling, number of rooms and type of building 2009–2014
Lägenhetstyp
Hustyp
Färdigställandeår
Alla
1R/ 2+R/
lägen- 1RKV 2+RKV
heter
Alla hus
22 821
19 500
20 064
25 993
29 225
29 164
8 374
8 875
7 477
9 336
8 562
8 410
14 447
10 625
12 587
16 657
20 663
20 754
2009
2010
2011
2012
2013
2014
Småhus
2009
2010
2011
2012
2013
2014
Flerbostads- 2009
hus
2010
2011
2012
2013
2014
1 344
957
780
900
1 466
1 815
3
3
1
7
2
15
1 341
954
779
893
1 464
1 800
89
85
171
278
137
99
5
18
15
8
3
84
67
156
270
134
99
1RK
985
1 088
942
1 345
1 987
2 613
5
11
14
7
5
24
980
1 077
928
1 338
1 982
2 589
2RK
4
3
4
5
6
6
4
3
4
5
6
6
337
337
197
594
543
741
199
212
169
201
176
191
138
125
028
393
367
550
3RK
5
4
4
6
7
7
1
4
3
4
5
6
6
760
246
926
275
626
175
849
932
756
026
924
821
911
314
170
249
702
354
4RK
4
3
3
4
5
4
1
1
1
1
1
1
2
1
2
3
3
2
332
744
738
936
330
682
765
890
540
898
886
759
567
854
198
038
444
923
5RK
2
2
2
3
3
3
2
2
2
2
2
2
866
893
799
327
094
000
472
672
520
862
554
628
394
221
279
465
540
372
2
2
1
2
1
1
2
2
1
2
1
1
6RK 7+RK
Antal
rumsenheter
085
040
578
107
871
844
059
027
531
099
844
783
26
13
47
8
27
61
101 747
90 159
89 870
116 131
124 376
120 982
50 780
53 599
45 149
56 785
52 098
51 412
50 967
36 560
44 721
59 346
72 278
69 570
1 023
1 110
933
1 231
1 171
1 195
1 017
1 110
931
1 228
1 168
1 189
6
2
3
3
6
6B. Lägenheter i färdigställda hus efter lägenhetstyp i procent, och hustyp 2009–2014
6B. Dwellings in completed buildings by size of dwelling (percentage distribution), and type of
building 2009–2014
Lägenhetstyp %
Hustyp
Färdigställandeår
Alla hus
Småhus
Flerbostadshus
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2009
2010
2011
2012
2013
2014
Alla
lägenheter
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
2009
2010
2011
2012
2013
2014
100
100
100
100
100
100
1R/
2+R/
1RKV 2+RKV
1RK
2RK
3RK
4RK
5RK
6RK 7+RK
6
5
4
3
5
6
0
0
0
0
0
0
0
0
1
1
0
0
0
0
0
0
0
-
4
6
5
5
7
9
0
0
0
0
0
0
19
17
21
22
22
23
2
2
2
2
2
2
25
22
25
24
26
25
10
11
10
11
11
10
19
19
19
19
18
16
21
21
21
20
22
21
13
15
14
13
11
10
30
30
34
31
30
31
9
10
8
8
6
6
25
23
20
22
22
21
4
6
5
5
4
4
12
13
12
13
14
14
9
9
6
5
7
9
1
1
1
2
1
0
7
10
7
8
10
12
29
29
32
32
31
32
34
31
33
32
32
31
18
17
17
18
17
14
3
2
2
3
3
2
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
14
SCB
BO 20 SM 1301
7. Lägenheter i färdigställda hus efter lägenhetstyp, antal rumsenheter, hustyp och
upplåtelseform år 2014
7. Dwellings in completed dwellings by size of dwelling, number of rooms, type of building
and tenure in 2014
Lägenhetstyp
Hustyp
Upplåtelseform
Alla hus
Alla
Hyresrätt
Bostadsrätt
Äganderätt
Småhus
Alla
Hyresrätt
Bostadsrätt
Äganderätt
Flerbostadshus
Alla
Hyresrätt
Bostadsrätt
Alla
1R/ 2+R/ 1RK 2RK 3RK 4RK 5RK 6RK 7+RK
Antal
lägen- 1RKV
rums2+
heter
enheter
RKV
29 164 1 815
99 2 613 6 741 7 175 4 682 3 000 1 844 1 195 120 982
11 094 1 672
86 2 057 3 625 2 623
897
124
8
2 32 630
10 939
142
13
553 3 012 3 948 2 388
739
124
20 43 518
7 131
1
3
104
604 1 397 2 137 1 712 1 173 44 834
8 410
380
947
7 083
15
14
1
20 754 1 800
10 714 1 658
9 992
142
Äganderätt
48
-
24
21
3
191
53
34
104
821 1 759 2
115
127
150
235
556 1 397 2
99 2 589 6 550 6 354 2 923
86 2 036 3 572 2 508
770
13
553 2 978 3 798 2 153
-
-
-
-
48
-
628 1 783 1 189
43
5
2
448
66
14
137 1 712 1 173
51 412
1 623
5 147
44 642
372
81
291
61
3
58
6
6
69 570
31 007
38 371
-
-
-
192
8. Lägenheter i färdigställda hus efter lägenhetstyp, antal rumsenheter och hustyp år
2014
8. Dwellings in completed dwellings by size of dwelling, number of rooms and type of building
in 2014
Lägenhetstyp
Hustyp
Alla hus
Alla småhus
Friliggande enbostadshus
Rad-, par- och
kedjehus
Friliggande tvåbostadshus
Flerbostadshus
Alla
lägenheter
29 164
1R/
2+R/
1RKV 2+RKV
1 815
1RK
2RK
3RK
4RK
5RK
6RK 7+RK
Antal
rumsenheter
99 2 613 6 741 7 175 4 682 3 000 1 844 1 195 120 982
821 1 759 2 628 1 783 1 189
500 1 104 1 713 1 572 1 146
51 412
39 171
8 410
6 130
15
1
-
24
3
191
91
2 154
14
-
20
93
295
630
868
202
32
11 548
126
-
-
1
7
26
25
47
9
11
693
20 754
1 800
99 2 589 6 550 6 354 2 923
372
61
6
69 570
15
SCB
BO 20 SM 1301
9A. Lägenheter i färdigställda hus efter lägenhetstyp och antal rumsenheter,
storstadsområden och län 2014
9A. Dwellings in completed buildings by size of dwelling and number of rooms 2014. Metropolitan areas and counties
Alla hus
Lägenhetstyp
Storstadsområden
Kommungrupper
Län
Alla
lägenheter
1R/ 2+R/
1RKV 2+RKV
Hela riket
29 164
1 815
Storstadsområdena
Stor-Stockholm
Stockholm
Stor-Göteborg
Göteborg
Stor-Malmö
Malmö
15 858
9 050
3 147
3 844
1 790
2 964
1 837
622
372
137
88
66
162
66
19 1 330 4 230 3 912 2 632 1 641
16 625 2 293 2 109 1 706 990
12 348 929 824 684 196
2 387 1 010 1 034 497 449
- 264 561 478 198 218
1 318 927 769 429 202
- 242 643 568 202
94
849
515
13
245
4
89
17
623
424
4
132
1
67
5
66 098
38 808
11 660
16 070
6 523
11 220
6 488
Riket i övrigt
13 306
Kommuner över 74 999 inv 6 862
Kommuner under 75 000 inv 6 444
1 193
538
655
80 1 283 2 511 3 263 2 050 1 359
60 1 017 1 267 1 635 996 606
20 266 1 244 1 628 1 054 753
995
495
500
572
248
324
54 884
27 240
27 644
2RK
3RK
4RK
5RK
6RK 7+RK
Antal
rumsenheter
99 2 613 6 741 7 175 4 682 3 000 1 844 1 195 120 982
Stockholms
Uppsala
Södermanlands
Östergötlands
Jönköpings
9 050
1 703
616
842
401
372
193
116
93
-
16
13
6
-
Kronobergs
Kalmar
Gotlands
Blekinge
Skåne
563
279
157
356
4 631
16
32
73
162
6
1
1
Hallands
Västra Götalands
Värmlands
Örebro
Västmanlands
1 147
4 882
265
1 200
626
54
177
245
80
287
204
86
233
670
966
14
78
110
Dalarnas
Gävleborgs
Västernorrlands
Jämtlands
Västerbottens
Norrbottens
1RK
625 2 293 2 109 1 706
236 269 336 221
71 125 113 103
22 176 176 139
6
53 119
85
990
178
41
124
64
515
158
25
76
30
424
99
22
30
44
38 808
6 975
2 219
3 606
2 084
33
9
15
47
548 1
140
64
11
43
386 1
146
87
31
59
244
117
30
23
59
656
63
36
20
37
329
41
25
16
26
187
17
11
9
12
118
2 472
1 213
645
1 331
18 001
4
16
-
54 242 424
411 1 219 1 250
70
49
49 161 235
188
66 123
138
685
39
223
52
100
616
59
149
30
88
344
29
85
54
47
176
19
37
33
4 911
20 726
1 326
4 723
2 251
36
-
26
46
53
174
53
40
20
33
95
165
25
27
22
28
18
44
23
18
20
29
26
29
17
9
16
13
20
22
1 300
946
545
996
2 414
3 490
56
56
1
33
147
130
87
54
7
37
197
292
16
SCB
BO 20 SM 1301
9B. Lägenheter i färdigställda småhus efter lägenhetstyp och antal rumsenheter,
storstadsområden och län 2014
9B. Dwellings in completed one- or two-dwelling buildings by size of dwelling and number of
rooms 2014. Metropolitan areas and counties
Småhus
Lägenhetstyp
Storstadsområden
Kommungrupper
Län
Alla 1R/ 2+R/
lägen- 1RKV 2+RKV
heter
1RK
2RK
3RK
Hela riket
8 410
15
Storstadsområdena
Stor-Stockholm
Stockholm
Stor-Göteborg
Göteborg
Stor-Malmö
Malmö
3 787
2 256
183
1 011
243
520
189
-
24
191
821 1 759 2 628 1 783 1 189 51 412
1
1
-
-
2
1
1
1
51
43
3
7
1
-
Riket i övrigt
Kommuner över 74 999 inv
Kommuner under 75 000 inv
4 623
1 893
2 730
14
14
-
22
5
17
140
41
99
Stockholms
Uppsala
Södermanlands
Östergötlands
Jönköpings
2 256
552
174
330
207
1
-
-
4
Kronobergs
Kalmar
Gotlands
Blekinge
Skåne
227
135
90
141
1 070
-
-
Hallands
Västra Götalands
Värmlands
Örebro
Västmanlands
368
1 542
142
376
127
-
92
76
86
124
133
162
14
-
Dalarnas
Gävleborgs
Västernorrlands
Jämtlands
Västerbottens
Norrbottens
269
147
3
55
4
67
38
4RK
5RK
6RK 7+RK
Antal
rumsenheter
668 1 367
371 787
63 104
147 428
26 212
150 152
55
80
806
483
6
241
82
10
623 23 909
424 14 440
4 1 035
132 6 377
1 1 426
67 3 092
5 1 023
552 1 091 1 261
148 425 535
404 666 726
977
491
486
566 27 503
248 11 623
318 15 880
43
11
7
2
1
147
61
25
18
27
371
89
55
86
44
787
152
40
118
57
483
146
25
76
30
424 14 440
93 3 456
22 1 009
30 2 002
44 1 309
1
2
25
17
4
3
22
28
27
19
15
176
63
21
23
49
297
53
34
18
36
275
41
25
16
26
180
17
11
9
12
118
1 247
739
504
812
6 213
-
5
11
1
-
12
20
2
3
2
48
126
6
23
3
82
283
27
82
9
86
586
59
145
26
88
340
29
85
54
47
176
19
37
33
2 201
9 430
890
2 299
884
-
-
4
3
1
1
7
1
10
7
7
12
18
18
16
17
20
29
46
50
22
24
22
28
18
42
23
16
20
27
24
29
17
9
16
13
20
22
581
452
545
674
763
962
17
SCB
BO 20 SM 1301
9C. Lägenheter i färdigställda flerbostadshus efter lägenhetstyp och antal
rumsenheter, storstadsområden och län 2014
9C. Dwellings in completed multi-dwelling buildings by size of dwelling and number of rooms
2014. Metropolitan areas and counties
Flerbostadshus
Lägenhetstyp
Storstadsområden
Kommungrupper
Län
Alla
1R/ 2+R/
lägen- 1RKV 2+RKV
heter
Hela riket
20 754
Storstadsområdena
Stor-Stockholm
Stockholm
Stor-Göteborg
Göteborg
Stor-Malmö
Malmö
4RK
5RK
1 800
99 2 589 6 550 6 354 2 923
372
61
6 69 570
12 071
6 794
2 964
2 833
1 547
2 444
1 648
621
371
137
88
66
162
66
19 1 328 4 179 3 643 1 964
16 625 2 250 1 962 1 335
12 348 926 821 621
2 386 1 003 979 350
- 264 561 474 172
1 317 926 702 279
- 241 643 530 147
274
203
92
21
6
50
14
43
32
7
4
4
7
7
- 42 189
- 24 368
- 10 625
- 9 693
- 5 097
- 8 128
- 5 465
Riket i övrigt
Kommuner över 74 999 inv
Kommuner under 75000 inv
8 683
4 969
3 714
1 179
538
641
959
571
388
98
71
27
18
4
14
6 27 381
- 15 617
6 11 764
Stockholms
Uppsala
Södermanlands
Östergötlands
Jönköpings
6 794
1 151
442
512
194
371
193
116
93
-
16
13
6
-
625 2 250 1 962 1 335
236 258 275 132
71 118
88
48
22 174 158
53
2
52
92
41
203
26
1
6
7
32
12
-
- 24 368
6 3 519
- 1 210
- 1 604
775
Kronobergs
Kalmar
Gotlands
Blekinge
Skåne
336
144
67
215
3 561
16
32
73
162
6
1
1
Hallands
Västra Götalands
Värmlands
Örebro
Västmanlands
779
3 340
123
824
499
54
177
245
80
195
128
109
537
804
78
110
Dalarnas
Gävleborgs
Västernorrlands
Jämtlands
Västerbottens
Norrbottens
1RK
2RK
3RK
80 1 261 2 371 2 711
60 1 012 1 226 1 487
20 249 1 145 1 224
33
9
14
47
546 1
115
47
7
40
364 1
6RK 7+RK
Antal
rumsenheter
118
60
12
44
068
54
9
10
359
10
2
2
1
54
7
- 1 225
474
141
519
- 11 788
4
16
-
49 230 376
400 1 199 1 124
68
43
48 158 212
188
64 120
56
402
12
141
43
14
30
4
4
4
-
- 2 710
- 11 296
436
- 2 424
- 1 367
36
-
26
46
53
174
37
23
4
49
115
3
3
2
2
2
2
-
-
52
53
32
140
129
77
47
25
179
274
719
494
322
1 651
2 528
18
SCB
BO 20 SM 1301
10 A. Genomsnittlig bostadsarea i färdigställda småhus efter lägenhetstyp,
storstadsområden och län 2014
10 A. Average useful floor space of dwellings in completed one- or two-dwelling buildings
by size of dwellings 2014. Metropolitan areas and counties
Småhus
Lägenhetstyp
Storstadsområden
Kommungrupper
Län
Alla <2RK
lägenheter
2RK
3RK
4RK
5RK
6RK 7+RK
Hela riket
149
36
73
102
126
148
170
204
Storstadsområdena
Stor-Stockholm
Stockholm
Stor-Göteborg
Göteborg
Stor-Malmö
Malmö
153
152
126
160
164
145
134
32
24
35
38
38
66
64
50
75
104
-
99
93
68
115
80
98
100
124
120
116
132
118
124
125
148
143
131
158
171
145
146
169
169
171
167
178
194
207
207
162
211
324
198
198
Riket i övrigt
Kommuner över 74 999 inv
Kommuner under 75000 inv
146
148
144
36
46
35
75
76
75
103
108
101
127
123
129
147
143
150
170
168
172
201
199
202
Stockholms
Uppsala
Södermanlands
Östergötlands
Jönköpings
152
156
140
151
145
24
47
64
73
79
112
85
93
109
108
105
99
120
131
121
127
130
143
147
148
153
143
169
173
179
174
172
207
208
184
189
184
Kronobergs
Kalmar
Gotlands
Blekinge
Skåne
126
134
131
143
141
93
38
69
67
72
75
69
100
92
104
105
96
116
136
114
134
125
133
146
146
144
147
163
174
159
169
173
187
210
177
190
199
Hallands
Västra Götalands
Värmlands
Örebro
Västmanlands
146
155
147
145
162
38
42
40
-
58
81
104
91
134
101
108
116
105
120
119
132
132
127
156
152
158
134
134
153
166
167
166
166
160
227
208
193
214
180
Dalarnas
Gävleborgs
Västernorrlands
Jämtlands
Västerbottens
Norrbottens
164
144
147
141
132
154
111
113
-
73
67
97
121
100
121
101
99
140
135
127
128
122
114
125
163
150
161
146
135
168
176
184
148
166
167
178
202
202
187
155
174
190
19
SCB
BO 20 SM 1301
10 B. Genomsnittlig bostadsarea i färdigställda flerbostadshus efter lägenhetstyp,
storstadsområden och län 2014
10 B. Average useful floor space of dwellings in completed multi-dwelling buildings by size
of dwellings 2014. Metropolitan areas and counties
Flerbostadshus
Lägenhetstyp
Storstadsområden
Kommungrupper
Län
Alla
1R/
2+R/
lägen- 1RKV 2+RKV
heter
1RK
2RK
3RK
4RK 5+RK
Hela riket
65
29
48
35
57
78
97
125
Storstadsområdena
Stor-Stockholm
Stockholm
Stor-Göteborg
Göteborg
Stor-Malmö
Malmö
68
69
69
66
63
66
66
28
29
25
23
20
27
33
41
41
40
43
24
-
37
36
34
40
40
35
34
56
55
54
57
57
58
59
78
78
79
77
76
80
79
97
97
98
93
95
101
101
124
122
123
127
133
132
134
Riket i övrigt
Kommuner över 74 999 inv
Kommuner under 75000 inv
62
61
64
30
28
32
50
51
49
34
33
38
58
59
58
79
79
78
96
97
94
126
115
144
Stockholms
Uppsala
Södermanlands
Östergötlands
Jönköpings
69
60
59
64
85
29
33
36
36
-
41
52
44
-
36
29
39
46
38
55
59
61
59
59
78
78
76
79
86
97
94
109
93
108
122
142
129
112
143
Kronobergs
Kalmar
Gotlands
Blekinge
Skåne
70
66
41
52
65
35
32
30
27
40
59
24
39
43
31
40
35
59
56
50
62
59
78
80
65
82
78
97
99
95
99
77
115
95
125
131
Hallands
Västra Götalands
Värmlands
Örebro
Västmanlands
68
65
66
59
53
32
24
25
35
46
35
-
43
40
41
32
58
58
53
60
58
77
77
76
79
77
92
94
102
95
98
115
125
-!
132
115
Dalarnas
Gävleborgs
Västernorrlands
Jämtlands
Västerbottens
Norrbottens
66
77
53
64
60
34
18
59
-
39
33
34
29
53
58
54
55
59
73
82
75
83
82
86
99
85
99
93
114
129
139
126
161
20
SCB
BO 20 SM 1301
11. Specialbostäder i färdigställda flerbostadshus efter typ av specialbostad,
storstadsområden och län 2011-2014
11. Service dwellings for the elderly and dwellings for students etc. in completed multidwelling buildings 2011-2014. Metropolitan areas and counties
Specialbostäder1 i flerbostadshus
Storstadsområden
Län
Alla Specialbostad
special- för äldre eller
funktionsbostäder
Studentbostad
Övrig
specialbostad
hindrade
Hela riket 2011
1 263
1 004
134
125
Hela riket 2012
1 764
1 008
352
404
Hela riket 2013
2 811
1 721
845
245
Hela riket 2014
3 325
1 536
1 361
428
Storstadsområdena
Stor-Stockholm
Stockholm
Stor-Göteborg
Göteborg
Stor-Malmö
Malmö
1 261
744
375
130
80
387
196
484
339
6
66
16
79
55
584
245
245
58
58
281
114
193
160
124
6
6
27
27
Riket i övrigt
2 064
1 052
777
235
744
154
226
63
4
25
28
30
126
607
67
231
46
336
254
18
7
40
74
245
339
73
114
63
4
28
30
120
146
61
90
75
254
18
7
40
74
-
245
70
8
422
108
46
261
201
160
11
112
17
6
39
6
33
44
Stockholms
Uppsala
Södermanlands
Östergötlands
Jönköpings
Kronobergs
Kalmar
Gotlands
Blekinge
Skåne
Hallands
Västra Götalands
Värmlands
Örebro
Västmanlands
Dalarnas
Gävleborgs
Västernorrlands
Jämtlands
Västerbottens
Norrbottens
1
Vid en jämförelse med tabell 9C bör observeras att specialbostäderna till större delen ingår i grupperna 1 rum
och kök och 1 rum kokvrå , men det finns även specialbostäder bland de större lägenheterna.
SCB
21
BO 20 SM 1401
Fakta om statistiken
Den årliga nybyggnadsstatistiken skall belysa nytillskottet av bostäder med
avseende på lägenheternas och husens utformning samt beskriva regionala och
kommunala variationer.
Detta omfattar statistiken
Totalundersökning. Statistiken omfattar alla nybyggda hus med minst en bostadslägenhet för permanentboende. Även studentbostäder och andra benämnda specialbostäder, t.ex. bostäder för äldre eller handikappade ingår.
Underlaget till statistiken kommer ifrån kommunerna. Dessa lämnar uppgifter
om beviljade bygglov avseende bostäder och lokaler samt uppgifter om påbörjade och färdigställda lägenheter. Materialen kompletteras med uppgifter från
byggherrarna.
Uppgifter som redovisas
Statistiken omfattar antalet bostadslägenheter som färdigställts 2014 i småhus
respektive flerbostadshus. Lägenheterna redovisas efter hustyp, lägenhetstyp,
upplåtelseform och ägarkategori. Vidare redovisas antal rumsenheter och bostadsarea. Uppgifterna redovisas för riket, län, storstadsområden och
kommungrupper. För vissa uppgifter på riksnivå redovisas dessutom uppgifter
för de fem föregående åren.
Definitioner och förklaringar
Allmännyttigt (bostads)företag avses i denna redovisning aktiebolag, ekonomisk förening eller stiftelse som i sin verksamhet huvudsakligen förvaltar
fastigheter med bostadslägenheter upplåtna med hyresrätt och som tidigare
godkänts som allmännyttigt bostadsföretag. Före 2008 ingick i denna grupp
studentbostadsstiftelser.
Bostadsarea. Arean i en bostadslägenhet begränsad av omgivande väggars
insidor.
Bostadshus. Ett hus i vilket minst halva bruttoarean ovan mark används till
bostäder.
Bostadslägenhet är en bostad med egen ingång från avskild förstuga, trapphus,
korridor eller liknande.
Bostadsrum, rum (R). Ett utrymme om minst sju kvadratmeter, som har fönster och är avskiljbart från angränsande utrymmen, avgränsningen behöver ej
utgöras av dörr.
Flerbostadshus avser bostadshus med minst tre bostadslägenheter, hus med
huvudsakligen specialbostäder och lokalhus med minst en bostadslägenhet.
Färdigställt anses huset vara när lägenheterna är klara att tas i bruk.
Kedjehus är två eller flera med varandra med garage, förråd eller liknande
sammanbyggda enbostadshus.
Kokvrå (KV). Samma som kök dock mindre än sju kvadratmeter eller utan
dagsljus. Kokvrå med matvrå räknas som kök.
Kök (K) innebär ett för matlagning avsett utrymme som har en golvyta av
minst sju kvadratmeter (bänkar, skåp och liknande inräknat) och har direkt
eller indirekt dagsljus. Som kök räknas även kokvrå med matrum om golvytan
tillsammans är minst sju kvadratmeter och har direkt eller indirekt dagsljus.
Lokalhus (t.o.m. 1979 benämnda icke-bostadshus). Ett hus i vilket mer än
halva bruttoarean ovan mark används till annat än bostäder.
SCB
22
BO 20 SM 1401
Lägenhet är i denna publikation synonymt med begreppet bostadslägenhet. Se
denna definition.
Lägenhetstyp. Bostadslägenheterna fördelas på lägenhetstyper efter antalet
bostadsrum, kök och kokvrå.
Nybyggnad avser uppförandet av ett hus från grunden.
Offentliga ägare är staten, landsting, kommuner och allmännyttiga bostadsföretag.
Parhus är två direkt sammanbyggda enbostadshus med skilda ingångar från
det fria.
Privata ägare är dels bostadsrättsföreningar, dels övriga enskilda byggherrar,
dvs. egnahemsbyggare, privata företag, organisationer m.fl.
Radhus är tre eller flera direkt sammanbyggda enbostadshus.
Rumsenhet (RE). Såväl bostadsrum (R) som kök (K) räknas som rumsenhet,
däremot ej kokvrå.
Småhus är den sammanfattande benämningen på enbostadshus (friliggande
eller sammanbyggda till radhus, parhus eller kedjehus) och friliggande tvåbostadshus.
Specialbostad är en bostad avsedd för äldre eller funktionshindrade, studentbostad och övrig specialbostad (bostad som är avsedd för temporärt boende
och hyrs ut med reducerat besittningsskydd).
Specialbostad för äldre eller funktionshindrade. Bostad som både är varaktigt
förbehållen äldre personer eller personer med funktionshinder och där boendet
alltid är förenat med service, stöd och/eller personlig omvårdnad. Dessa bostäder/rum är vanligtvis grupperade kring gemensamhetsutrymmen såsom
kök, matsal eller sällskapsrum.
Studentbostad. Bostad som är varaktigt förbehållen studerande vid universitet
eller högskola. Det kan vara studentrum i korridor eller liknande, eller en fullständigt utrustad bostad.
Tvåbostadshus är ett friliggande bostadshus med två bostadslägenheter antingen belägna i skilda plan eller bredvid varandra och i det senare fallet med
gemensam ingång från det fria.
Upplåtelseform belyser på vilket sätt lägenhetsinnehavaren förfogar/avses
förfoga över lägenheten och indelas i äganderätt, bostadsrätt och hyresrätt.
Ägare avser myndighet, företag, organisation eller enskild person som gör den
slutliga investeringen och blir/är den juridiska ägaren av berörd fastighet.
Ägarkategori är en gruppering av ägare.
Ägarlägenhet avser lägenhet i flerbostadshus med upplåtelseform äganderätt.
Så görs statistiken
Kommunerna lämnar månadsvis uppgifter till bostadsbyggnadsstatistiken. Insamlingsrutinerna utgår från PBL (Plan- och bygglagen) och avser uppgifter
om bygglov som i princip motsvarar de uppgifter som den bygglovssökande
lämnar i samband med ansökan om bygglov. Alla byggprojekt med bygglov
rapporteras till SCB antingen via en särskild blankett, via webben eller genom
kopior av kommunens bygglovsblanketter. Byggprojekten följs upp via en
förteckning över aktuella projekt (en lista), vilken SCB sänder ut till kommunen för komplettering av påbörjande- och färdigställandetidpunkt. Uppgifter om lägenhetstyp och bostadsarea kompletteras från enkäter till byggherrarna.
SCB
23
BO 20 SM 1401
Statistikens tillförlitlighet
Uppgifternas fullständighet
Kommunernas byggnadsnämnder har fått minskade resurser i och med ändringen av Plan- och bygglagen 1995. En av de viktigaste förändringarna var
att kontrollansvaret lades helt och hållet på byggherren. Rapporteringen av
projekten blir ibland försenad både vad avser påbörjande och färdigställande.
Undertäckningen mätt i antal lägenheter uppskattas till max. 2 procent.
Undertäckningen beror på icke inrapporterade hus med bostadslägenheter.
Mätfel
Tillförlitligheten är god för huvudvariablerna. Hustyper kan bli felklassificerade framför allt i den preliminära redovisningen. Det gäller vissa typer av
bostadshus, avsedda att upplåtas med hyres- respektive bostadsrätt, där det
kan vara svårt att avgöra om det är småhus eller flerbostadshus. I flertalet fall
torde rättelser komma att ske senast när husen rapporteras färdigställda. Ibland
händer det att planerna för husutformningen, t.ex. fördelningen på lägenhetstyper, ändras under byggandets gång, men att rapporteringen avser den ursprungliga utformningen.
I Plan- och bygglagen – PBL, som trädde i kraft 1 juli 1995, har byggnadsnämndernas besiktningsskyldighet begränsats kraftigt, vilket kan ha påverkat
inrapporteringen till bostadsbyggnadsstatistiken. Kommunerna är i regel beroende av de uppgifter som den bygglovssökande lämnar och ofullständiga eller
felaktiga uppgifter kan inte alltid korrigeras av kommunen.
Bra att veta
Ändringar i statistiken
Fr.o.m. 1996 gjordes vissa ändringar i statistiken, vissa variabler utgick och
insamlingen av uppgifter för andra variabler förändrades. Jämförbarheten över
tiden och med andra undersökningar som belyser bostadsbyggandet bedöms
som god för huvudvariablerna.
Annan statistik
Preliminära uppgifter om antalet påbörjade och antalet färdigställda lägenheter
redovisas kvartalsvis. I samband med detta publiceras även preliminära uppgifter om beviljade bygglov och ombyggander av flerbostadshus.
Årligen publiceras även uppgifter om netto förändringen av antalet lägenheter
genom ombyggnad. Även rivningsstatistik för flerbostadshus publiceras i
samband med detta.
Även uppgifter om Sveriges bostadsbestånd publiceras årsvis.
I SM serie BO publiceras även uppgifter om nybyggnadskostnader för småhus
som skall försäljas eller upplåtas med hyresrätt eller bostadsrätt samt flerbostadshus. Variabler som ingår i redovisningen är bl.a. upplåtelseform, bostadsarea och byggnadskostnader.
Kostnadsutvecklingen när det gäller nybyggnad av bostäder kan också följas
med hjälp av olika index, såsom byggnadsprisindex och faktorprisindex. Olika
indexserier med anknytning till byggmarknaden publiceras löpande varje månad (utom juli) i publikationen Byggindex.
I SM serie BO publiceras ytterligare statistik inom bostadsområdet såsom
hyror i bostadslägenheter, intäkts- och kostnadsundersökningarna för flerbostadshus, statistik över outhyrda lägenheter i flerbostadshus, hyres- och avgiftsstatistik för nybyggda lägenheter, fastighetstaxeringsstatistik och fastighetsprisstatistik inkl. fastighetsprisindex.
SCB
24
BO 20 SM 1401
Objekten och variablerna i nybyggnadsstatistiken för bostäder överensstämmer i huvudsak med motsvarande begrepp i folk- och bostadsräkningarna, i
statistiken över avgifter och hyror i nyproduktionen samt i ombyggnadsstatistiken och statistik om nybyggnadskostnader.
Regional indelning
Den regionala indelningen avser läget 2014-01-01. (Se nedanstående tabell.)
Kommuner i storstadsområden och övriga riket enligt indelningen
2014-01-01
Övriga riket
Kommuner
med över
74 999 inv
Storstadsområdena
StorStockholm
Botkyrka
Danderyd
Ekerö
Haninge
Huddinge
Järfälla
Lidingö
Nacka
Norrtälje
Nykvarn
Nynäshamn
Salem
Sigtuna
Sollentuna
Solna
Stor-Göteborg
Stockholm Ale
Sundbyberg Alingsås
Södertälje Göteborg
Härryda
Tyresö
Kungsbacka
Täby
Upplands- Kungälv
Lerum
Bro
Upplands- Lilla-Edet
Mölndal
Väsby
Vallentuna Partille
Stenungsund
Vaxholm
Tjörn
Värmdö
Öckerö
Österåker
Stor-Malmö
Burlöv
Eslöv
Höör
Kävlinge
Lomma
Lund
Malmö
Skurup
Staffanstorp
Svedala
Trelleborg
Vellinge
Borås
Eskilstuna
Gävle
Halmstad
Helsingborg
Jönköping
Karlstad
Kristianstad
Linköping
Norrköping
Sundsvall
Umeå
Uppsala
Västerås
Växjö
Örebro
Nästa nummer i denna serie
Detta är sista publikationen i serien BO 20.
Motsvarande uppgifter kommer framöver hittas i Statistikdatabasen.
Ytterligare information och redovisning
Preliminära uppgifter om antalet påbörjade och antalet färdigställda lägenheter
redovisas kvartalsvis i Statistikdatabasen som är fritt tillgängliga på Internet.
SCB
25
BO 20 SM 1401
Jämförbarhet med annan statistik
Jämförelser kan göras med nybyggnadskostnadsstatistiken och statistiken över
avgifter och hyror i nyproduktionen. Vissa avvikelser förekommer. Se nedanstående tablå.
Beskrivning av populationerna för bostadsbyggnadsstatistiken (BBS),
nybyggnadskostnadsstatistiken (NBK) och statistiken över avgifter och
hyror i nyproduktionen (HNB)
Påbörjade bostadslägenheter
Flerbostadshus och
gruppbyggda småhus1
BBS preliminär
Ordinära3
Ej ordinära3
X
X
BBS definitiv
NBK kostnader
Avgifter och Hyror
Styckebyggda
småhus2
X
Färdigställda bostadslägenheter
Flerbostadshus
Öppna
markna4
den
Småhus
6
Special5
bostäder
Övriga
Hyresrätt
och
bostadsrätt
Ägda
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
x) Innebär att gruppen ingår i statistiken men kategorin är inte alltid särredovisad. Ingen markering innebär att gruppen inte ingår i populationen.
1) Med gruppbyggda småhus avses småhus som skall upplåtas med hyresrätt
eller bostadsrätt eller som skall försäljas.
2) Med styckebyggda småhus avses andra småhus än gruppbyggda d.v.s. småhus som skall bebos av byggherren "egnahem".
3) Med ej ordinära hus avses bland annat hus med stor andel lokaler eller
gruppbostäder och hus med huvudsakligen små lägenheter. Övriga hus anses
som ordinära.
4) Med öppna marknaden avses den del av bostadsmarknaden som är öppen
för alla.
5) Med specialbostäder avses bostäder, där målgruppen tillhör en viss kategori, exempelvis studerande.
6) Med övriga avses hus som av olika skäl ej ingår i population för undersökningen Avgifter/hyror för nybyggda lägenheter.
Mer information om statistiken och dess kvalitet ges i en särskild Beskrivning
av statistiken på SCB:s webbplats, www.scb.se.
X
SCB
26
BO 20 SM 1401
In English
Summary
This report presents data on all new buildings with at least one dwelling which
were completed in 2014. Dwellings for seasonal and secondary use and camps
are not included. The primary data are collected from the municipalities. Since
1996, building permits are the main source. Earlier data were also collected
from the applications for government subsidies for new construction.
Definitions and explanations
New construction refers to the erection of a new building from its foundations.
A building in which at least one-half of the gross floor area is used for dwelling purposes is classified as a residential building. One- or two-dwelling
buildings are such residential buildings as detached one-dwelling buildings,
terraced buildings and detached two-dwelling buildings. Other buildings with
at least one dwelling are in this publication classified as multi-dwelling buildings. In publications before 1980 they were called other buildings. A room is
defined as a space of at least 7 square metres receiving daylight through a
window and separable from adjacent spaces.
Owner is the body or person doing the final capital formation. In publications
before 1980 owners have been called investors. The public sector includes
state, local authorities and semi-public bodies (non-profit housing organisations supervised by local authorities). The private sector includes private bodies, private persons and housing co-operatives (housing societies, in which the
members have made personal contributions to building financing).
The statistical compilation is done in a database solution in a client server
environment. The manual editing concentrates on incomplete and obvious
mistakes; afterwards, computer assisted editing takes over, where the consistency of data is controlled.
The main results for dwellings completed 2014 are presented in the following
table.
SCB
27
BO 20 SM 1401
Table
Dwellings in completed buildings by type of ownership, tenure,
type of building and size of dwelling in 2014
Whole
country
Total
Type of ownership
State and local authorities
Of which one- or two-dwelling buildings
Semi-public bodies
Of which one- or two-dwelling buildings
Housing co-operatives
Of which one- or two-dwelling buildings
Private bodies, private persons
Of which one- or two-dwelling buildings
Tenure
Rented dwellings
Of which one- or two- dwelling buildings
Tenant-owned dwellings
Of which one- or two-dwelling buildings
Ownership
Of which one- or two-dwelling buildings
Type of building
One- or two-dwelling buildings
Detached one-dwelling buildings
Terraced buildings
Detached two-dwelling buildings
Multi-dwelling buildings
Size of dwelling
1 room without kitchen
2 or more rooms without kitchen
1 rooms and kitchen
2 rooms and kitchen
3 rooms and kitchen
4 rooms and kitchen
5 rooms and kitchen
6 rooms and kitchen
7 and more rooms and kitchen
Number of rooms (including kitchens)
Metropolitan
areas
Other parts of
the country
29 164
15 858
13 306
716
4 289
185
11 246
951
12 913
7 274
125
1 538
37
7 856
590
6 339
3 160
591
2 751
148
3 390
361
6 574
4 114
11 094
380
10 939
947
7 131
7 083
5 156
88
7 589
586
3 113
3 113
5 938
292
3 350
361
4 018
3 970
8 410
6 130
2 154
126
20 754
3 787
2 573
1 133
81
12 071
4 623
3 557
1 021
45
8 683
1 815
99
2 613
6 741
7 175
4 682
3 000
1 844
1 195
120 982
622
19
1 330
4 230
3 912
2 632
1 641
849
623
66 098
1 193
80
1 283
2 511
3 263
2 050
1 359
995
572
54 884
SCB
28
BO 20 SM 1401
List of tables
1A. Dwellings in completed buildings by ownership and type of
building 2009–2014
1B. Dwellings in completed buildings by ownership and type of
building 2009–2014. Percentage distribution
2A. Dwellings in completed buildings by type of ownership in one- or
two-dwelling buildings 2014. Metropolitan areas and counties
2B. Dwellings in completed buildings by type of ownership in multidwelling buildings 2014. Metropolitan areas and counties
3A. Dwellings in completed buildings by tenure and type of building
2009–2014
3B. Dwellings in completed buildings by tenure and type of building
2009–2014. Percentage distribution
4. Dwellings in completed buildings by tenure and type of building
2014. Metropolitan areas and counties
5. Dwellings in completed buildings by type of building 2014.
Metropolitan areas and counties
6A. Dwellings in completed buildings by size of dwelling, number of
rooms and type of building 2009–2014
6B. Dwellings in completed buildings by size of dwelling (percentage
distribution), and type of building 2009–2014
7. Dwellings in completed dwellings by size of dwelling, number of
rooms, type of building and tenure in 2014
8. Dwellings in completed dwellings by size of dwelling, number of
rooms and type of building in 2014
9A. Dwellings in completed buildings by size of dwelling and number
of rooms 2014. Metropolitan areas and counties
9B. Dwellings in completed one- or two-dwelling buildings by size of
dwelling and number of rooms 2014. Metropolitan areas and
counties
9C. Dwellings in completed multi-dwelling buildings by size of
dwelling and number of rooms 2014. Metropolitan areas and
counties
10 A. Average useful floor space of dwellings in completed one- or
two-dwelling buildings by size of dwellings 2014. Metropolitan areas
and counties
10 B. Average useful floor space of dwellings in completed multidwelling buildings by size of dwellings 2014. Metropolitan areas and
counties
11. Service dwellings for the elderly and dwellings for students etc.
in completed multi-dwelling buildings 2011-2014. Metropolitan areas
and counties
6
7
8
9
10
10
11
12
13
13
14
14
15
16
17
18
19
20
SCB
29
BO 20 SM 1401
List of terms
alla
all
allmännyttiga företag
semi-public bodies
andra
other
annan
other
annat
other
antal
number of
bostadsarea
useful floor space of dwellings
bostadsrätt
tenant-owned dwelling
bostadsrättsförening(ar)
housing co-operative(s)
därav
of which
ej
not
enbostadshus
one-dwelling buildings
enskilda
private bodies, private persons
exkl.
excluding
flerbostadshus
multi-dwelling buildings
friliggande
detached
färdigställda
completed
färdigställandeår
year of completion
före
before
hela riket
the whole country
hela året
the whole year
hus
buildings
hustyp
type of building
hyresrätt
rented dwellings
i
in
inv
inhabitants (inh)
kedjehus
linked buildings
kommuner
municipalities
kooperativa företag
housing co-operatives
KV
kitchenette
landsting
county councils
lokalhus
non-residential buildings
lägenheter
dwellings
lägenhetstyp
size of dwelling (number of rooms)
län
county
med
with
och
and
offentliga sektorn
public sector
SCB
30
BO 20 SM 1401
parhus
semi-detached buildings
par-, rad- och kedjehus
semi-detached, row, linked buildings
privata sektorn
private sector
procentuell fördelning
percentage distribution
påbörjade
begun
RK
room(s) and kitchen
riket i övrigt
the other parts of the country
rumsenheter
number of rooms (including kitchens)
sammanbyggda
connected
småhus
one- or two-dwelling building(s)
specialbostad för äldre eller funktions- service dwelling for the elderly or dishindrade
abled persons
specialbostäder
service dwellings
staten
the State
Stor-Göteborg
Greater Gothenburg
Stor-Malmö
Greater Malmö
storstadsområdena
the metropolitan areas
Stor-Stockholm
Greater Stockholm
student
student
tidigare
earlier
totalt
all
tvåbostadshus
two-dwelling buildings
upplåtelseform
tenure
utan
without
år
year
äganderätt
ownership
ägarkategori(er)
type(s) of owner
övriga
other