Marknadsandelar och konkurrenter, utdrag

196
Marknadsandelar
Marknadsandelar
Marknadsandelar, procent
Sverige
2014
2013
2012
Volymer, mdkr
2011
2010
2014
2013
2012
2011
2010
Privatmarknaden
Inlåning
21
21
22
23
24
286
270
268
260
245
Utlåning
24
24
24
25
26
731
690
673
659
642
549
varav bostadslån
25
25
26
26
27
627
591
575
562
Individuellt pensionssparande1
42
42
42
40
44
39
34
29
26
27
Bankkort (antal tusen)
u.s.
u.s.
u.s.
u.s.
u.s.
3 903
3 836
3 835
3797
3 751
1) Exklusive sparbankernas innehav i Swedbank Robur och värdena för 2014 avser september.
Företagsmarknaden
Inlåning
19
18
16
16
17
163
151
131
122
123
Utlåning
19
17
17
17
17
388
340
335
326
308
Baltikum
2014
2011
2010
2014
2013
2011
2010
Marknadsandelar, procent
2013
2012
Volymer, mdkr
2012
Privatmarknaden
Estland
Inlåning
54
54
54
54
55
29
25
23
22
20
Utlåning
46
46
46
47
47
29
27
26
27
29
varav bostadslån
45
46
46
46
47
27
25
24
25
26
Bankkort (antal tusen)
60
60
61
62
62
1 100
1 088
1 095
1 102
1 123
Lettland (per 2014-11)
Inlåning
28
29
28
23
23
19
16
13
10
10
Utlåning
29
29
30
27
27
16
16
17
18
20
varav bostadslån (per 2014-09)
31
31
28
26
27
14
14
13
14
16
Bankkort (antal tusen) (per
2014-09)
41
42
41
41
39
985
1 000
993
956
938
Litauen (per 2014-09)
Inlåning
36
37
36
36
32
29
26
24
22
22
Utlåning
28
27
27
26
26
18
17
16
15
18
varav bostadslån
26
26
25
25
25
16
15
14
15
16
Bankkort (antal tusen)
50
51
50
50
40
1 700
1 821
1 869
1 805
1 719
2011
2010
2014
2013
2011
2010
Marknadsandelar, procent
Baltikum
2014
2013
2012
Volymer, mdkr
2012
Företagsmarknaden
Estland
Inlåning
36
37
38
41
40
27
24
23
23
21
Utlåning
34
35
35
36
40
30
28
26
27
31
Lettland (per 2014-11)
Inlåning
12
14
13
10
10
16
17
14
8
9
Utlåning (per 2013-09)
17
17
18
18
21
17
17
17
18
24
Litauen (per 2014-09)
Inlåning
25
25
27
24
22
13
12
12
10
10
Utlåning
23
21
21
20
21
20
18
18
19
22
Swedbank Årsredovisning 2014
197
Marknadsandelar
Konkurrensen på Swedbanks hemmamarknader
I en internationell jämförelse är banksektorn tämligen koncentrerad på
Swedbanks hemmamarknader.
I Sverige stod Swedbank, Handelsbanken, Nordea och SEB för cirka 70
procent av in- och utlåningen 2014. Swedbank är störst inom retail ban­
king och har en ledande marknadsposition vad gäller bolån (25 procent),
inlåning från privatkunder (21 procent) samt fondförvaltning (23 pro­
cent). På den svenska företagsmarknaden var bankens marknadsandel
19 procent av utlåningen samt 19 procent av inlåningen i slutet av 2014.
I Estland är koncentrationen inom banksektorn högre än i Sverige.
Marknaden domineras av utländska bolag och tillsammans representerar
Swedbank, SEB, Nordea och Sampo (ägs av Danske Bank) omkring 90
procent av marknaden. Swedbanks marknadsandel var 54 procent vad
gäller inlåning från privatpersoner och 46 procent för utlåning. På den
estniska företagsmarknaden var bankens marknadsandel 34 procent av
utlåningen samt 36 procent av inlåningen. Lettland har en mer fragmen­
terad bankmarknad, där lokala banker står för 30 till 70 procent av de
olika segmenten. 2014 stod Swedbank för 28 procent av inlåningen och
29 procent av utlåningen till privatpersoner i landet. På företagssidan
uppgick bankens marknadsandel till 17 procent gällande utlåning respek­
tive 12 procent för inlåning.
Bankmarknaden i Litauen har en struktur som i likhet med den
svenska domineras av ett mindre antal aktörer. Bland privatpersoner
stod Swedbank för 36 procent av inlåningen och 28 procent av utlå­
ningen. På företagsmarknaden var bankens marknadsandel 23 procent
inom utlåning och 25 procent inom inlåning.
Marknadsandelar Sverige, %
Privatmarknad, inlåning
Privatmarknad, utlåning
30
30
Swedbank
Handelsbanken
Nordea
Övriga
Sparbankerna
SEB
20
10
0
10
11
12
13
Företagsmarknad, inlåning
30
10
0
10
11
12
13
10
10
11
12
13
14
30
Swedbank
Handelsbanken
Nordea
SEB
Övriga
SBAB
20
10
0
10
11
12
13
14
Företagsmarknad, utlåning
SEB
Handelsbanken
Nordea
Swedbank
Danske Bank
Övriga
Sparbankerna
20
Swedbank
Handelsbanken
Övriga
Nordea
SEB
SBAB
Sparbankerna
20
0
14
Privatmarknad, Bostadslån
14
30
Handelsbanken
Övriga
Swedbank
Nordea
SEB
Danske Bank
Sparbankerna
20
10
0
10
11
12
13
14
Marknadsandelar Baltikum, %
Estland, inlåning
Estland, utlåning
60
60
Övriga
Swedbank
Estland, Bostadslån
Övriga
Swedbank
60
40
40
40
20
20
20
0
10
11
12
13
0
14
Lettland, inlåning
10
11
12
13
0
14
Lettland, utlåning
100
Övriga
Swedbank
80
10
100
Övriga
Swedbank
80
60
40
40
20
20
20
0
0
13
14
10
11
12
Litauen, inlåning
Litauen, utlåning
100
100
Övriga
Swedbank
80
13
0
141
Övriga
Swedbank
80
60
40
40
20
20
20
0
0
13
141
1) F ör 2014 avser marknadsandelarna 30 september för
Lettland och Litauen utlåning , bostadslån samt Litauen
inlåning.
10
11
12
10
11
12
13
141
13
141
Övriga
Swedbank
80
60
12
Övriga
Swedbank
100
40
11
14
Litauen, Bostadslån
60
10
13
80
60
12
12
100
40
11
11
Lettland, Bostadslån
60
10
Övriga
Swedbank
0
10
11
12
13
141
Källor: Statistiska Centralbyrån, Estonian Central Bank, Association of Commercial Banks of Latvia, The Financial
and Capital Market Commission (Lettland), Association of Lithuanian Banks och offentliga kvartalsrapporter.
Swedbank Årsredovisning 2014