Delegationsbeslut

TJÄNSTESKRIVELSE
Handläggare
Datum
2015-08-12
Ärendebeteckning
KS 2015/0480
Kommunstyrelsen
Yttrande över förslag till införande av ny placeringsform för barn och unga (stödboende) i socialtjänstlagen (2001:453)
Beslut
Kommunstyrelsen antar socialnämndens yttrande från den 8 juni 2015 som sitt
och överlämnar det till Socialdepartementet som Kalmar kommuns svar på
förslag på införande av en ny placeringsform för barn och unga i socialtjänstlagen (2001:453).
Bakgrund
Kalmar kommun har fått möjlighet att lämna synpunkter på förslag om ny
placeringsform.
Socialnämnden har föreslagit att kommunstyrelsen antar yttrandet från den 8
juni 2015 som Kalmar kommuns remissvar.
Beslutet är fattat i enlighet med punkt 2.1 i kommunstyrelsens delegationsordning (ordförandebeslut i brådskande fall).
Johan Persson
kommunstyrelsens ordförande
Bilaga:
Yttrande
Kommunledningskontoret
Adress Box 611, 391 26 Kalmar │ Besök Östra Sjögatan 18
Tel 0480-45 00 00 vx │ Fax 480-45 00 47│[email protected]
Handläggare
Datum
Ärendebeteckning
Gunilla Svensson
2015-06-26
KS 2015/0596
Ordförandebeslut
Tilldelningsbeslut gällande nybyggnation
förskola i Hagby
Beslut
Redovisade entreprenörer antas för att färdigställa byggnationen av ny förskola
med kök och matsal i Hagby.
Byggentreprenör:
Storköksentreprenör:
Varukyla-entreprenör:
VS-entreprenör:
Ventilationsentreprenör:
Elentreprenör:
Entreprenad AB Stele (556031-6217)
TT Storkök AB (556650-7868)
Kylteknik i Kalmar AB (556472-5629)
LR Installation AB (556073-5283)
Tovent AB (556620-5208)
Elia AB (556459-5352)
Bakgrund
Serviceförvaltningens fastighetsavdelning har av Södermöre kommundelsnämnd fått uppdraget att uppföra en ny förskola innehållande sex avdelningar.
I samma projekt byggs ett nytt skolkök och ny matsal. Befintligt kök och
matsal kommer i etapp 2 att byggas om till bibliotek och fritidshem. Två
befintliga förskoleavdelningar, som bedömts undermåliga, rivs.
Sista anbudsdag var den 9 juni 2015. Totalt 26 st anbud har utvärderats.
Byggstart är enligt gällande tidsplan planerad till den 24 augusti 2015.
Färdigställande sker under oktober 2016. Entreprenaden upphandlas som en
delad entreprenad med byggentreprenören som samordningsansvarig.
Tilldelningsbeslutet är inte en accept. Efter detta beslut följer en prövningstid
på 10 dagar innan beställningsskrivelser går ut till antagna entreprenörer.
Beslutet är fattat enligt punkt 2.1 i delegationsordningen för kommunstyrelsen
(ordförandebeslut i brådskande fall).
Kalmar den 26 juni 2015
Johan Persson
kommunstyrelsens ordförande
Kommunledningskontoret
Adress Box 611, 391 26 Kalmar │ Besök Östra Sjögatan 18
Tel 0480-45 00 00 vx │ Fax 480-45 00 47│[email protected]
Handläggare
Datum
Ärendebeteckning
2015-08-12
KS 2015/0549 02.10
Energimyndigheten
Box 310
63104 Eskilstuna
Remiss - Energimyndighetens rapport Havsbaserad vindkraft
Kalmar kommun avstår från att lämna yttrande över remiss Energimyndighetens rapport Havsbaserad vindkraft.
Kommunstyrelsen i Kalmar
Johan Persson
Kommunstyrelsens ordförande
Kommunledningskontoret
Adress Box 611, 391 26 Kalmar │ Besök Östra Sjögatran 18
Tel 0480-45 00 00 vx │ Fax 480-45 00 47│
Handläggare
Datum
Ärendebeteckning
2015-08-12
KS 2015/0558 02.10
Jordbruksverket Registerenheten
551 82 JÖNKÖPING
Remiss - Förslag till ändring av förordningen
(EG) nr 1829/2003 om genetiskt modifierade
livsmedel och foder
Kalmar kommun avstår från att lämna yttrande över remiss om genetiskt modifierade livsmedel och foder.
Kommunstyrelsen i Kalmar
Johan Persson
Kommunstyrelsens ordförande
Kommunledningskontoret
Adress Box 611, 391 26 Kalmar │ Besök Östra Sjögatran 18
Tel 0480-45 00 00 vx │ Fax 480-45 00 47│
Handläggare
Datum
Ärendebeteckning
2015-08-12
KS 2015/0559 02.10
Miljö- och energidepartementet
Remiss - 18-årsgräns för kosmetiska solarier
Kalmar kommun avstår från att lämna yttrande över remiss 18-årsgräns för
kosmetiska solarier.
Kommunstyrelsen i Kalmar
Johan Persson
Kommunstyrelsens ordförande
Kommunledningskontoret
Adress Box 611, 391 26 Kalmar │ Besök Östra Sjögatran 18
Tel 0480-45 00 00 vx │ Fax 480-45 00 47│
Handläggare
Datum
Ärendebeteckning
2015-08-12
KS 2015/0609 02.10
Miljö- och energidepartementet
Remiss Vägar till ett effektivare miljöarbete
(SOU 2015:43)
Kalmar kommun avstår från att lämna yttrande över remiss Vägar till ett effektivare miljöarbete.
Kommunstyrelsen i Kalmar
Johan Persson
Kommunstyrelsens ordförande
Kommunledningskontoret
Adress Box 611, 391 26 Kalmar │ Besök Östra Sjögatran 18
Tel 0480-45 00 00 vx │ Fax 480-45 00 47│
Handläggare
Datum
Ärendebeteckning
Anette Mellström
0480-45 00 29
2015-06-14
KS 2015/0491
Ansökan om gästfrihetsbidrag vid Medeltidsoch Renässansdagarna på Kalmar Slott
Den 25-26 juli 2015 arrangerar Kalmar Renässansgille Medeltids- och
Renässansdagar på Kalmar Slott. Marknadens inriktning kommer att vara
historia och barnaktiviteter. Även ett läger som visar hur man bodde under
1450-1580 kommer att sättas upp. Mellan 60-70 deltagare har anmält sig.
Arrangören ansöker om ett gästfrihetsbidrag för att kunna bjuda deltagarna på
en gemensam måltid i samband med Medeltids- och Renässansdagarna.
Beslut
Kalmar kommun bidrar med högst 7 000 kronor (högst 100 kronor/deltagare)
till en måltid i samband med Medeltids- och Renässansdagarna på Kalmar Slott
den 25-26 juli 2015. Bidraget utgår under förutsättning att kommunens
gästfrihetsregler följs.
Kostnaden ska tas ur anslaget för gästfrihet.
Johan Persson
kommunstyrelsens ordförande
Kommunledningskontoret Kansli- och omvärldsenheten
Adress Box 611, 391 26 Kalmar │ Besök Östra Sjögatran 18
Tel 0480-45 00 00 vx │ Fax 480-45 00 47│[email protected]
Handläggare
Anette Mellström
0480-45 00 29
15
Datum
Ärendebeteckning
2015-08-17
KS 2015/0679
Gästfrihet vid Folkrörelsernas Arkivförbunds
rikskonferens
Den 18-19 november 2015 arrangerar Kalmar läns Arkivförbund, i samverkan
med Folkrörelsernas Arkivförbund och Kalmar Folkrörelsearkiv, en gemensam
rikskonferens i Kalmar. Konferensen kommer att ha fokus på nordiska
samarbeten och även systerorganisationer från de nordiska länderna kommer
att bjudas in. Omkring 60-70 personer beräknas delta.
Arrangören ansöker om ett gästfrihetsbidrag till en lunch i samband med
konferensen.
Beslut
Kalmar kommun bidrar med högst 7 000 kronor (högst 100 kronor/deltagare)
till en lunch i samband med Folkrörelsernas Arkivförbunds rikskonferens i
Kalmar den 18-19 november 2015. Bidraget utgår under förutsättning att
kommunens gästfrihetsregler följs.
Kostnaden ska tas ur anslaget för gästfrihet.
Johan Persson
kommunstyrelsens ordförande
Kommunledningskontoret
Adress Box 611, 391 26 Kalmar │ Besök Östra Sjögatan 18
Tel 0480-45 00 00 vx │ Fax 480-45 00 47│[email protected]
Tillsyn 2015 1/5 till och med 31/5
Tillsyn enligt 5 kapitlet 1§ och 2§ i lag (2003:778) om sky
2015-05-04 Gruppbostad Brändebo
2015-05-04 Gruppbostad Vimpeltorpet
2015-05-05 Gruppbostad Sjöbjörnen
2015-05-07 Kappahl Storgatan
2015-05-13 Navigatorskolan
2015-05-18 Gruppbostad Krafslösa
2015-05-18 Gruppbostad Kungsfågeln
2015-05-19 Arla Ost AB
2015-05-20 Tingby Gård
2015-05-25 Intersport Baronen
Linnéuniversitetet Falken
Linnéuniversitetet Biblioteket
Linnéuniversitetet Nisbethska
Linnéuniversitetet Rostad
Linnéuniversitetet Bruunska villan
Linnéuniversitetet Musikhuset
2015.05-26 Gallerian Guldsmeden
2015-05-26 Gruppbostad Vesta
2015-05-27 Länssjukhuset Hus 48
2015-05-27 Kopparslagaren
2015-05-28 Gruppbostad Skälby
Tillsyn enligt 5 kap 1 § och 2 § lag (SFS 2003:778) om sk
samt 21§ i Lagen om brandfarliga och explosiva varor
2015-05-05 Café och Restaurang 22:an
2015-05-08 Lambertssons
2015-05-18 Restaurang Sarangi
2015-05-26 Arla Ost Kalmarmejeriet
Tillstånd enligt 16§ i Lagen om brandfarliga och explosiv
2015-05-08 Stagneliusskolan
2015-05-13 Flügger AB
2015-05-19 Mekka Traffic AB
2015-05-19 Pizzeria Paros AB
ydd mot olyckor
Marmorn 1
Budkaveln 5
Sjöbjörnen 3
Åldermannen 26
Gumsen 31
Spannlandet 3
Kungsfågeln 12
Gumsen 34
Tingby 1:16
Vedgårdsholmen 12
Falken 3
Falken 3
Falken 3
Rostad 1
Rostad 1
Falken 3
Guldsmeden 17
Vesta 7
Kungsljuset 3
Kopparslagaren 23-24
Oxhagen 2:1
kydd mot olyckor,
Rockneby 11:55
Skruven 5
Hattmakaren 3
Flodhästen 3
va varor
Forellen 1
Kvarnholmen 2:9
Bilen 4
Hattmakaren 3
Tillsyn 2015 1/6 till och med 30/6
Tillsyn enligt 5 kapitlet 1§ och 2§ i lag (2003:778) om skydd
2015-06-01 Förskolan Skattkammaren
2015-06-01 Vasakyrkan
2015-06-01 Äventyrsbadet i Kalmar
2015-06-01 Kalmar Sjömanshem
2015-06-01 Västerportskyrkan
2015-06-03 Affärshuset Kvasten
2015-06-04 McDonalds Baronen
2015-06-04 Länssjukhuset Hus 17
2015-06-05 Restaurang Athena
2015-06-05 Restaurang EAT
2015-06-05 Restaurang Rosenlundska Källaren
2015-06-05 Kårhuset Larmgatan
2015-06-05 FF:s Öl & Whiskeyprovning
2015-06-11 Spelefanten
2015-06-11 Gästhamnen
2015-06-11 Linnéuniversitetet Västergård
2015-06-11 Linnéuniversitetet Storken
2015-06-15 Gruppbostad Vindbryggan
2015-06-15 Krusenstiernska gården
2015-06-16 Kalmar Nyckel
2015-06-17 Kalmarsund Hotell
2015-06-17 Domprostgården
2015-06-17 Två Systrars Kapell
2015-06-17 S:t Birgitta Kyrka
Tillsyn enligt 5 kap 1 § och 2 § lag (SFS 2003:778) om skydd
samt 21§ i Lagen om brandfarliga och explosiva varor
2015-06-05 Calmar Hamnkrog
2015-06-05 Manana Manana Rapas och Grill
2015-06-05 Restaurang O´learys
2015-06-05 O´Reillys Pub
2015-06-05 Restaurang Ming Palace
2015-06-05 Restaurang Zorbas
2015-06-05 Calmar Stadshotell
2015-06-05 Skafferiet
2015-06-05 Stars & Stripes Kalmar AB
2015-06-05 Restaurang Stekhuset
2015-06-05 Restaurang Peking
2015-06-05 Lilla Puben
2015-06-05 Kött & Bar
2015-06-05 Krögers
2015-06-05 Harrys
2015-06-05 Satan i Gatan
2015-06-05 Hanssons Krog
2015-06-05
2015-06-08
2015-06-08
2015-06-11
2015-06-15
2015-06-16
2015-06-17
2015-06-17
2015-06-25
Gröna Stugan
Restaurang Panorama
Restaurang Brygghuset
Kalmar Båtmack
Rusta
Kalmar Bilcentrum
Kalmar Husvagn och Fritid
Kalmar Husvagn och Fritid
Qstar Trekanten
Tillstånd enligt 16§ i Lagen om brandfarliga och explosiva v
2015-06-09 Lilla Puben i Kalmar AB
2015-06-10 Sportbaren Larmtorget 4 AB
2015-06-16 Nya Frimurarehotellet i Kalmar AB
2015-06-18 Pub City Corner i Kalmar AB
2015-06-22 Statoil Fuel & Retail Sverige AB
2015-06-22 Rusta AB
2015-06-24 Warmestugan i Kalmar AB
mot olyckor
Lagerträdet
Lagerträdet 7
Nötskrikan 4
Krögaren 6
Tenngjutaren 2
Åldermannen 25
Vedgårdsholmen 12
Kungsljuset 3
Guldsmeden 17
Åldermannen 9
Borgmästaren 4
Brandvakten 5
Kvarnholmen 2:5
Elefanten 7
Eldaren 1
Norrgård 2
Storken 4
Nya Stensberg 1
Cedern 5
Telemarken 1
Tenngjutaren 14
Domprosten 7
Kvartsen 2
Valhall 17
d mot olyckor,
Vedgårdsholmen 14
Köpmannen 1
Köpmannen 1
Gästgivaren 10
Tenngjutaren 14
Tenngjutaren 14
Bryggaren 22
Kopparslagaren 12
Vedgårdsholmen 15
Skeppsbron 1
Kvarnholmen 3:13
Guldsmeden 13
Frimuraren 1
Blockamakaren 4
Kopparslagaren 12
Väktaren 2
Väktaren 2
Drottningen 1
Svalan 19
Kvarnholmen 2:1
Kvarnholmen 2:6
Bilen 10
Krokodilen 1
Pumpen 6
Spettet 7
Harby 5:80
varor
Guldsmeden 12 & 13
Köpmannen 1
Frimuraren 1
Blockmakaren 4
Slätpricken 6, 7 , 9
Bilen 10
Drottningen 1
Från:
Till:
Ärende:
Datum:
Patrik Ihrman
Mikael Jurgell
Omläggning av fjärrvärme, Blå, gula och Röda gatan KS2015/0627
den 7 juli 2015 10:27:43
Hej Mikael
Projekt- och Exploateringsenheten har inga synpunkter på omläggning av fjärrvärme till kv
Staketet, Häcken och Bersån vid Blå, Gula och Röda gatan.
Patrik
**********************************
PROJEKT- OCH EXPLOATERINGSENHETEN
Patrik Ihrman
Markingenjör
Tfn 0480-45 00 84
Fax 0480-45 00 89
e-post. [email protected]
Adress: Box 611, 391 26 Kalmar
Från:
Till:
Ärende:
Datum:
Maria Jakobsson
"[email protected]"
Yttrande ansökan om bygglov Elverslösa 14:1 - SBN 2015/2551 resp. KS 2015/0441
den 13 maj 2015 06:38:55
Projekt- och exploateringsenheten har inga synpunkter på inkommen ansökan om bygglov för
tillbyggnad av enbostadshus på fastigheten Elverslösa 14:1 förutsatt att
Samhällsbyggnadskontorets miljöenhet och planenhet givit sitt godkännande med tanke på
riksintresset för flyget samt ev. bullerproblematik.
/Maria Jakobsson
Maria Jakobsson
Exploateringsingenjör
tfn 0480-45 00 81
[email protected]
Kalmar kommun│Kommunledningskontoret
Projekt och exploateringsenheten
Box 611│391 26 Kalmar
www.kalmar.se
Från:
Till:
Ärende:
Datum:
Maria Jakobsson
"[email protected]"
Yttrande ansökan om bygglov Lodet 1 - SBN 2015-2473 resp. KS 2015/0463
den 29 maj 2015 11:05:06
Projekt- och exploateringsenheten har i egenskap av markägare till fastigheten Berga 10:19 inga
synpunkter på inkommen ansökan om bygglov för tillbyggnad av enbostadshus på fastigheten
Lodet 1.
/Maria Jakobsson
Maria Jakobsson
Exploateringsingenjör
tfn 0480-45 00 81
[email protected]
Kalmar kommun│Kommunledningskontoret
Projekt och exploateringsenheten
Box 611│391 26 Kalmar
www.kalmar.se
Från:
Till:
Ärende:
Datum:
Maria Jakobsson
"[email protected]"
Yttrande ansökan om bygglov Rosmari 4 - SBN 2015-2707 resp KS 2015/0475
den 29 maj 2015 11:33:15
Projekt- och Exploateringsenheten har i egenskap av markägare till fastigheterna Krafslösa 6:1
och 6:23 inga synpunkter på inkommen ansökan om bygglov för nybyggnad av enbostadshus
samt garage/förråd på fastigheten Rosmari 4.
/Maria Jakobsson
Maria Jakobsson
Exploateringsingenjör
tfn 0480-45 00 81
[email protected]
Kalmar kommun│Kommunledningskontoret
Projekt och exploateringsenheten
Box 611│391 26 Kalmar
www.kalmar.se
Från:
Till:
Ärende:
Datum:
Maria Jakobsson
"[email protected]"
Yttrande ansökan om bygglov Kavringen 2 - SBN 2015-2301 resp KS 2015/0493
den 29 maj 2015 11:43:00
Projekt- och exploateringsenheten har i egenskap av markägare till fastigheterna Lindeberga
1:96 och Lindeberga 1:156 inga synpunkter på inkommen ansökan om bygglov för tillbyggnad av
bostadshus på fastigheten Kavringen 2.
/Maria Jakobsson
Maria Jakobsson
Exploateringsingenjör
tfn 0480-45 00 81
[email protected]
Kalmar kommun│Kommunledningskontoret
Projekt och exploateringsenheten
Box 611│391 26 Kalmar
www.kalmar.se
Från:
Till:
Ärende:
Datum:
Maria Jakobsson
"[email protected]"
Yttrande ansökan om bygglov Svensborg 3 - SBN 2015-2220 resp KS 2015/0497
den 29 maj 2015 12:06:09
Projekt- och exploateringsenheten har i egenskap av markägare till fastigheterna Krafslösa 2:80
och Krafslösa 4:16 inga synpunkter på inkommen ansökan om bygglov för tillbyggnad av
enbostadshus, nybyggnad av uthus samt plank på fastigheten Svensborg 3.
/Maria Jakobsson
Maria Jakobsson
Exploateringsingenjör
tfn 0480-45 00 81
[email protected]
Kalmar kommun│Kommunledningskontoret
Projekt och exploateringsenheten
Box 611│391 26 Kalmar
www.kalmar.se
Från:
Till:
Kopia:
Ärende:
Datum:
Maria Jakobsson
"[email protected]"
Rebecka Sandelius
Yttrande ansökan om bygglov Askkakan 3 - SNB 2014-6352 resp. KS 2015/0550
den 15 juni 2015 09:10:33
Projekt- och exploateringsenheten har i egenskap av markägare till fastigheterna Gösbäck 5:10,
Gösbäck 9:5 och Gösbäck 3:164 inga synpunkter på inkommen ansökan om bygglov för
nybyggnad för frisör och utbildningslokal samt rivning av nuvarande hemtjänsten och
frisörsalongens lokaler på fastigheten Askkakan 3.
/Maria Jakobsson
Maria Jakobsson
Exploateringsingenjör
tfn 0480-45 00 81
[email protected]
Kalmar kommun│Kommunledningskontoret
Projekt och exploateringsenheten
Box 611│391 26 Kalmar
www.kalmar.se
Från:
Till:
Ärende:
Datum:
Maria Jakobsson
"[email protected]"
Yttrande ansökan om bygglov Getingen 9 - SBN 2015-2923 resp. KS 2015/0551
den 15 juni 2015 09:13:37
Projekt- och exploateringsenheten har i egenskap av markägare till fastigheten Tallhagen 2:13
inga synpunkter på inkommen ansökan om bygglov för tillbyggnad av enbostadshus på
fastigheten Getingen 9.
/Maria Jakobsson
Maria Jakobsson
Exploateringsingenjör
tfn 0480-45 00 81
[email protected]
Kalmar kommun│Kommunledningskontoret
Projekt och exploateringsenheten
Box 611│391 26 Kalmar
www.kalmar.se
Från:
Till:
Ärende:
Datum:
Patrik Ihrman
[email protected]
SBN 2015/1814 Bygglov Päronträdet 15 KS 2015/0641 08.02
den 16 juli 2015 08:16:00
Projekt- och exploateringsenheten har inga synpunkter på det sökta bygglovet för rivning och
nybyggnad av förråd/gäststuga på fastigheten Päronträdet 15.
Patrik
**********************************
PROJEKT- OCH EXPLOATERINGSENHETEN
Patrik Ihrman
Markingenjör
Tfn 0480-45 00 84
Fax 0480-45 00 89
e-post. [email protected]
Adress: Box 611, 391 26 Kalmar
Från:
Till:
Ärende:
Datum:
Patrik Ihrman
[email protected]
SBN 2015/3296 Bygglov Vassmolösa 7:36 KS 2015/0642 08.02
den 16 juli 2015 08:33:21
Projekt- och exploateringsenheten har inga synpunkter på det sökta bygglovet för nybyggnad av
mur och plank på fastigheten Vassmolösa 7:36.
Patrik
**********************************
PROJEKT- OCH EXPLOATERINGSENHETEN
Patrik Ihrman
Markingenjör
Tfn 0480-45 00 84
Fax 0480-45 00 89
e-post. [email protected]
Adress: Box 611, 391 26 Kalmar
Från:
Till:
Ärende:
Datum:
Johanna Kindqvist
[email protected]
SBN 2015/2471 Yttrande ansökan om bygglov Rinkaby 2:17
den 26 maj 2015 12:20:50
Projekt- och exploateringsenheten har inga synpunkter på det sökta bygglovet avseende
tillbyggnad av enbostadshus på fastigheten Rinkaby 2:17.
/Johanna Kindqvist
Johanna Kindqvist
exploateringsingenjör
tfn. 0480-45 01 26
[email protected]
Kalmar kommun│Kommunledningskontoret
Projekt- och exploateringsenheten
Box 611 │391 26 Kalmar
www.kalmar.se
Från:
Till:
Ärende:
Datum:
Johanna Kindqvist
[email protected]
SBN 2015/1981 Yttrande ansökan om bygglov på Ljungby 16:236
den 26 maj 2015 12:17:53
Projekt- och exploateringsenheten har inga synpunkter på det sökta bygglovet avseende
nybyggnad av återvinningsstation på fastigheten Ljungby 16:236.
/Johanna Kindqvist
Johanna Kindqvist
exploateringsingenjör
tfn. 0480-45 01 26
[email protected]
Kalmar kommun│Kommunledningskontoret
Projekt- och exploateringsenheten
Box 611 │391 26 Kalmar
www.kalmar.se
Från:
Till:
Ärende:
Datum:
Johanna Kindqvist
[email protected]
SBN 2015/2597 Yttrande ansökan om bygglov på Kölbygärde 1:36
den 26 maj 2015 12:15:31
Projekt- och exploateringsenheten har inga synpunkter på det sökta bygglovet avseende
tillbyggnad av uterum och veranda på fastigheten Kölbygärde 1:36.
/Johanna Kindqvist
Johanna Kindqvist
exploateringsingenjör
tfn. 0480-45 01 26
[email protected]
Kalmar kommun│Kommunledningskontoret
Projekt- och exploateringsenheten
Box 611 │391 26 Kalmar
www.kalmar.se
Från:
Till:
Ärende:
Datum:
Johanna Kindqvist
[email protected]
SBN 2015/2526 Yttrande ansökan om bygglov på Isbjörnen 4
den 26 maj 2015 12:11:58
Projekt- och exploateringsenheten har fått tillfälle att framföra synpunkter på det sökta
bygglovet avseende nybyggnad av mur på fastigheten Isbjörnen 4. Projekt- och
exploateringsenheten har inga synpunkter på det sökta bygglovet under förutsättning att hela
muren ryms inom fastigheten Isbjörnen 4.
/Johanna Kindqvist
Johanna Kindqvist
exploateringsingenjör
tfn. 0480-45 01 26
[email protected]
Kalmar kommun│Kommunledningskontoret
Projekt- och exploateringsenheten
Box 611 │391 26 Kalmar
www.kalmar.se
Från:
Till:
Ärende:
Datum:
Johanna Kindqvist
[email protected]
SBN 2015/2298 Yttrande ansökan om bygglov på Jaguaren 20
den 4 juni 2015 10:33:32
Projekt- och exploateringsenheten har inga synpunkter på det sökta bygglovet avseende
tillbyggnad av enbostadshus på fastigheten Jaguaren 20.
/Johanna Kindqvist
Johanna Kindqvist
exploateringsingenjör
tfn. 0480-45 01 26
[email protected]
Kalmar kommun│Kommunledningskontoret
Projekt- och exploateringsenheten
Box 611 │391 26 Kalmar
www.kalmar.se
Från:
Till:
Ärende:
Datum:
Johanna Kindqvist
[email protected]
SBN 2014/5108 Yttrande ansökan om bygglov Ringblomman 9
den 10 juni 2015 14:00:57
Projekt- och exploateringsenheten har inga synpunkter på det sökta bygglovet avseende
tillbyggnad av enbostadshus på fastigheten Ringblomman 9.
/Johanna Kindqvist
Johanna Kindqvist
exploateringsingenjör
tfn. 0480-45 01 26
[email protected]
Kalmar kommun│Kommunledningskontoret
Projekt- och exploateringsenheten
Box 611 │391 26 Kalmar
www.kalmar.se
Från:
Till:
Kopia:
Ärende:
Datum:
Johanna Kindqvist
"[email protected]"
Patrik Ihrman
SB 2015/3596 Yttrande ansökan om bygglov på Tingby 4:6
den 29 juni 2015 10:37:10
Projekt- och exploateringsenheten har inga synpunkter på det sökta bygglovet avseende
nybyggnad av ridhus på fastigheten Tingby 4:6.
Fastigheten är upplåten med tomträtt till Kalmar Hästsportklubb och vi erinrar med detta den
sökande om tomträttsavtalet (tecknat 31/3-2009), punkt 15: Skall på grund av uppsägning
tomträtten upphöra, är fastighetsägaren inte skyldig att lösa byggnad och annan egendom som
utgör tillbehör till tomträtten.
/Johanna Kindqvist
Johanna Kindqvist
exploateringsingenjör
tfn. 0480-45 01 26
[email protected]
Kalmar kommun│Kommunledningskontoret
Projekt- och exploateringsenheten
Box 611 │391 26 Kalmar
www.kalmar.se
Från:
Till:
Ärende:
Datum:
Johanna Kindqvist
[email protected]
SBN 2015/3171 Yttrande ansökan om bygglov Påryd 1:124
den 29 juni 2015 12:47:31
Projekt- och exploateringsenheten har inga synpunkter på det sökta bygglovet avseende
nybyggnad av kompostgård på fastigheten Påryd 1:124.
/Johanna Kindqvist
Johanna Kindqvist
exploateringsingenjör
tfn. 0480-45 01 26
[email protected]
Kalmar kommun│Kommunledningskontoret
Projekt- och exploateringsenheten
Box 611 │391 26 Kalmar
www.kalmar.se
Från:
Till:
Ärende:
Datum:
Johanna Kindqvist
[email protected]
SBN 2015/3167 Yttrande ansökan om bygglov Tokabo 1:10
den 29 juni 2015 12:24:38
Projekt- och exploateringsenheten har inga synpunkter på det sökta bygglovet avseende
tillbyggnad av enbostadshus på fasigheten Tokabo 1:10.
/Johanna Kindqvist
Johanna Kindqvist
exploateringsingenjör
tfn. 0480-45 01 26
[email protected]
Kalmar kommun│Kommunledningskontoret
Projekt- och exploateringsenheten
Box 611 │391 26 Kalmar
www.kalmar.se
Från:
Till:
Ärende:
Datum:
Josefine Robertsson
"[email protected]"
SBN 2015-3684 Yttrande om ansökan nybyggnad av plank
den 1 juli 2015 11:53:00
Hej
Projekt- och Exploateringsenheten har i egenskap av granne inget att invända mot ansökan om
bygglov för nybyggnation av plank på Kryddsillen 6, Flamgränd 10.
Mvh
Josefine Robertsson
Exploateringsingenjör
tfn. 0480-45 00 88
[email protected]
Kalmar kommun│Kommunledningskontoret
Projekt- och exploateringsenheten
Box 611│391 26 Kalmar
www.kalmar.se
Från:
Till:
Kopia:
Ärende:
Datum:
Johanna Kindqvist
[email protected]
Björn Adolfsson
SBN 2015/2744 Yttrande ansökan om bygglov Harby 17:38
den 12 juni 2015 11:01:15
Projekt- och exploateringsenheten har fått möjlighet att yttra sig över det sökta bygglovet
avseende nybyggnad av plåthall för asfaltsförvaring på fastigheten Harby 17:38. Del av
fastigheten är upplåten med arrenderätt till NCC. Som ett särskilt villkor i avtalet anges att det på
arrendeområdet inte får uppföras några som helst byggnader utan kommunens medgivande.
Eftersom ett sådant medgivande inte givits avstyrker vi det sökta bygglovet.
/Johanna Kindqvist
Johanna Kindqvist
exploateringsingenjör
tfn. 0480-45 01 26
[email protected]
Kalmar kommun│Kommunledningskontoret
Projekt- och exploateringsenheten
Box 611 │391 26 Kalmar
www.kalmar.se
Handläggare
Datum
Ärendebeteckning
2015-08-26
KS 2015/0636
Utbildningsdepartementet
103 33 Stockholm
Remiss Högre utbildning under tjugo år
SOU 2015:70
Kalmar kommun avstår från att lämna remissvar på betänkandet Högre utbildning under tjugo år.
Kommunstyrelsen i Kalmar
Johan Persson
Kommunstyrelsens ordförande
Kommunledningskontoret
Adress Box 611, 391 26 Kalmar │ Besök Östra Sjögatran 18
Tel 0480-45 00 00 vx │ Fax 480-45 00 47│
Handläggare
Datum
Ärendebeteckning
2015-08-26
KS 2015/0638
Regeringskansliet, Delegationen
för unga till arbete
Kv Garnisonen
103 33 Stockholm
Remiss, Genomförande av EU:s direktiv om fri
rörlighet för arbetstagare
Kalmar kommun avstår från att lämna remissvar på Remiss, Genomförande av
EU:s direktiv om fri rörlighet för arbetstagare.
Kommunstyrelsen i Kalmar
Johan Persson
Kommunstyrelsens ordförande
Kommunledningskontoret
Adress Box 611, 391 26 Kalmar │ Besök Östra Sjögatran 18
Tel 0480-45 00 00 vx │ Fax 480-45 00 47│