2015-01-21

Minnesanteckningar frå n sammanträ de med Forskar- och
forskarutbildningsnä mnden vid Fakulteten fö r Teknik och samhä lle
21 Januari 2015
Närvarande:
Catarina Coquand, ordförande
Per Jönsson, ledamot
Christina Bjerkén, ledamot
Fredrik Ohlin, doktorandrepresentant
Paul Davidsson, ledamot
Sara Leckner, ledamot
Bengt Nilsson, ledamot
Susanne Lundborg, sekreterare
1. Information från fakulteten
Malmö högskola fick 9 miljoner mer än vi trodde. Hur detta ska fördelas återstår att se.
Rapport från anställningsnämnden: Vi har haft ett bygglektorat ute. Tre sökande, men ingen lämplig.
Medieteknik hade ett lektorat ute. Det fick 10 sökande var väldigt intressanta. Det som ligger i
pipeline nu är en informatiktjänst på Datavetenskap. Dessutom 1 postdoc och 2 doktorandtjänster på
IOTAP.
En doktorand började i december för Helena Holmström Olsson: Alexander Fabijan. Henrik Hartman
har haft sin docentföreläsning och Jörgen Ekman ska ha docentföreläsning.
2. Information från doktoranderna
Det har varit årsmöte i doktorandkåren. Det är väldigt svårt att hitta representanter i styrelsen.
Fredrik återkommer om utfallet.
3. Information från forskningsberedningen
UKÄ utvärderingen diskuterades och materialet från detta ligger i box.
4. Hearing hos UKÄ om ansökan för forskarutbildning
UKÄ har kallat till hearing med anledning av Malmö högskolas ansökan om tillstånd
att utfärda examen på masternivå och forskarnivå inom området informationsteknologi. Hearingen
sker fredagen den 17 april 2015 kl. 10-17 och sakkunniga är professor Karin Axelsson - Linköpings
universitet, professor Mats Brorsson - Kungl. Tekniska högskolan och professor Henrik Boström Stockholms universitet. Ingen är i området beräkningsfysik. Detta får vi förhålla oss till vid hearingen.
Förslag på folk att skicka till hearingen togs fram. Catarina Coquand – ledning/övergripande ansvarig,
Andreas Jacobsson och Pär Jönsson, Paul Davidsson, Bengt Nilsson och Helena Holmström Olsson –
handledare DV, Christina Bjerkén, Martin Kroon, Henrik Hartman och Jörgen Ekman - handledare
IMP. Daniel Spikol och Annabella - lärare IMP och DV. Claudio Nigro och Fredrik Ohlin - doktorander.
Vi kommer ha möte där alla inblandade träffas och går igenom den framtida hearingen.
5. Doktorandkurser
Kursplaner som bereddes för beslut:
Beräkningsprogrammering i Fortran och Python med parallelldatortillämpningar, Atomära
strukturberäkningar, Termodynamik inom materialvetenskapen och litteraturkursen Procedurell
generering av digitalt spelinnehåll.
6. Doktorandhandbok och delegationsordning
Utkastet till delegationsordningen diskuterades. Alla punkterna gicks igenom. Susanne
uppdaterar dokumentet med ändringarna och lägger ut i box.
7. Övrigt
UKÄs utvärdering kommer att följa den interna utredningen. Dokumentationen finns för kännedom.
Lämna synpunkter som ni har så framför Per det.
Nästa möte: Vi beslöt att ha nästa möte som en stående punkt i dagordningen framöver. Nästa möte
blir i slutet av mars och nästa i maj.